Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономико-математическое моделирование->Курсовая работа
Целью работы является овладение навыками экономических расчетов, закрепление теоретических знаний по основным разделам курса В процессе выполнения кур...полностью>>
Экономико-математическое моделирование->Реферат
Сегодня деятельность в любой области экономики (управлении, учете, финансово- кредитной сфере, маркетинге, аудите) требует от специалиста применения с...полностью>>
Экономико-математическое моделирование->Контрольная работа
Для условной экономики, состоящей из трех отраслей, за отчетный период известны межотраслевые потоки Хijотч и вектор конечного использования продукции...полностью>>
Экономико-математическое моделирование->Реферат
Предметом работы является энтропия и информация Целью данной работы является изучение энтропии, информации и применения данных понятий к рискам Постав...полностью>>

Главная > Реферат >Экономико-математическое моделирование

Сохрани ссылку в одной из сетей:

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УДК336.76 (477)

Комплексна методика прийняття рішень щодо розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України

Спеціальність 08.03.02 - Економіко-математичне моделювання

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Глущевський В‘ячеслав Валентинович

Київ - 2002

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Запорізькій державній інженерній академії (м. Запоріжжя), Міністерство науки та освіти України.

Науковий керівник - доктор технічних наук, професор

Порохня Василь Михайлович,

Запорізька державна інженерна академія, завідувач кафедри математичних методів економіки та інформаційних технологій

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Вітлінський Вальдемар Володимирович,

Київський національний економічний університет, професор кафедри економіко-математичних методів;

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Максишко Наталя Костянтинівна,

Запорізький державний університет, доцент кафедри економічної кібернетики.

Провідна установа: Донецький національний університет Міністерства науки та освіти України (м. Донецьк), кафедра

економічної кібернетики.

Захист відбудеться “ 20 ” вересня 2002 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.066.07 у Київському національному економічному університеті за адресою: 03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, ауд.317.

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Київського національного економічного університету, 03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1.

Автореферат розісланий “15" серпня 2002р.

Вчений секретар

спеціалізованої ради

кандидат технічних наук, професор Шарапов О.Д.

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Сучасна економічна система України орієнтована на досягнення стратегічних цілей, зокрема на зростання ефективності господарювання, які охоплюють всі сторони діяльності і спрямовані на використання механізмів перерозподілу фінансових ресурсів. Механізмом перерозподілу фінансових ресурсів країни в ринковій економіці виступає фондовий ринок як складова частина фінансового ринку. Фінансовий ринок країни - економічний простір, на якому акумулюються, розподіляються та перерозподіляються її фінансові ресурси. Після усунення монопольного панування на ньому держави він стає сферою дії як адміністративних, так й економічних законів. Відповідно до цього з‘являється можливість розміщення суб`єктами економіки України власних фінансових коштів у цінні папери вітчизняного фондового ринку з метою їх ефективного використання.

Фінансові ресурси держави обмежені, а забезпечення стабільності фінансового середовища викликає необхідність здійснення їх розширеного відтворення шляхом запозичення й “переливу" капіталу через фондовий ринок. Тому й зрозуміло, що успішне функціонування економіки в умовах ринку неможливо без розвинутого і стабільного фондового ринку. Внаслідок цього з`являється об`єктивна необхідність в появі нових фінансових структур і впровадженні нових інструментів, насамперед, фінансового менеджменту, в практику діяльності фінансових інститутів фондового ринку.

Практична діяльність трейдерів фондового ринку пов‘язана з купівлею-продажем цінних паперів (ЦП) і здебільшого обтяжена багатьма “непередбачуваними” обставинами. В цих умовах процес формування ними власних інвестиційних портфелів - це процес прийняття рішень в умовах невизначеності і ризику. І тому розробка економіко-математичних моделей управління інвестиційним портфелем має важливе науково-теоретичне і практичне значення для сучасного періоду розвитку економіки України.

Рішенню цих питань присвячено праці зарубіжних і вітчизняних науковців, а саме: Г. Марковіца, У. Шарпа, С. Розенберга, Л. Дж. Гітмана, В.В. Вітлінського, В.В. Ковальова, Ю.П. Лукашина, О.В. Мертенса, О.Г. Мендрула, О.В. Пешко, Міркіна Я.М. та ін.

Проте, сучасні умови існування вітчизняного фондового ринку значно відрізняються від умов розвинених фондових ринків, в яких працювали класики теорій інвестиційних портфелів. Зрозуміло, що неможливо переносити на український ґрунт досвід Заходу або, навіть, Росії. Суто українські проблеми потребують суттєвих коригувань та уточнень існуючих методів, а системним дослідженням з розробкою комплексних методик прийняття рішень щодо розміщення фінансових ресурсів на фондовому ринку України приділено недостатньо уваги, що стимулює теоретичні та практичні дослідження в цій галузі. Таким чином, рішення задачі ефективного управління фінансовими ресурсами підприємств - суб’єктів економіки України шляхом їх розміщення на вітчизняному фондовому ринку є актуальним.

Зв‘язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота проводилась в рамках держбюджетної теми „Концептуальні та методологічні основи розробки програм підвищення ефективності інвестиційних процесів розвитку економіки" (державний реєстраційний номер 0100U004904), що виконується кафедрою математичних методів економіки та інформаційних технологій Запорізької державної інженерної академії. Особистий внесок автора: проведено економічний аналіз сучасного фондового ринку України; розроблено та запропоновано математичну модель підтримки прийняття рішень щодо стратегії інвестування в фінансові активи вітчизняного фондового ринку.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертації є розвиток теоретичних і методологічних положень та практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності фінансового менеджменту на вітчизняному фондовому ринку, а також розробка економіко-математичного моделюючого апарату, що виступатиме підґрунтям для прийняття ефективних рішень щодо портфельного інвестування. Для досягнення поставленої мети були поставлені та вирішені такі задачі:

запропонувати системний комплексний підхід і розробити математичну модель процесу прийняття рішення щодо ефективного розміщення фінансових коштів на фондовому ринку;

розробити комплекс математичних моделей фільтрації цінних паперів;

дослідити вплив інвестиційної та фіскальної складових державної економічної політики на вибір об’єктів для інвестування;

розробити динамічну модель оперативного управління портфелем цінних паперів в короткостроковому періоді;

побудувати автоматизовану систему підтримки прийняття рішень, за допомогою якої практично випробувати методи і алгоритми, що реалізують математичну модель процесу прийняття рішення щодо ефективного розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України.

Об‘єктом дослідження дисертаційної роботи є закономірності та процеси функціонування фондового ринку України.

Предметом дослідження є моделювання процесів прийняття рішень щодо ефективного управління інвестиційним портфелем підприємств - суб‘єктів ринкових відносин.

Методи дослідження. Методологічну і теоретичну основу даного наукового дослідження склали методи системного аналізу, економіко-математичного моделювання, дослідження операцій, математичної статистики і математичного аналізу.

Наукова новизна одержаних результатів. В процесі дослідження автором були одержані наступні наукові результати:

Створена концепція, що узагальнює і поєднує в собі методи традиційного і портфельного підходів до формування інвестиційного портфеля.

Розроблена математична модель системи підтримки прийняття рішень, яка моделює комплексний вплив інвестиційної політики держави, стадії розвитку галузей економіки, фінансово-економічної діяльності емітентів цінних паперів на прийняття рішення щодо формування оптимального портфеля фінансових активів.

Побудовано алгоритм зниження розмірності задачі оптимізації портфеля цінних паперів на основі розроблених спеціальних моделей-фільтрів за критеріями інформаційної “зрілості" цінних паперів та максимізації узагальнюючої оцінки фінансово - господарського становища їх емітентів.

Створено алгоритм процесу побудови функціоналу оцінювання статичної теоретико-ігрової моделі в контексті задачі вибору оптимальної інвестиційної стратегії залежно від стану макроекономічного середовища.

Розроблено метод динамічного управління портфелем цінних паперів, який порівняно з іншими методами дозволяє моделювати стратегію вибору оптимальних термінів проведення операцій купівлі-продажу цінних паперів в короткостроковому інтервалі часу, спираючись на сигнали спеціально побудованих індикаторів.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що “фільтрація" зменшує похибку оптимізаційної моделі формування портфеля цінних паперів (ПЦП) в наслідок недостатньої інформованості, враховується вплив інвестиційної політики держави на галузеву пріоритетність інвестування, що значно змінює структуру оптимального ПЦП. Динамічна модель управління ПЦП дозволяє одержати додатковий прибуток від поєднання консервативного та спекулятивного підходів до формування інвестиційного портфеля.

Основні положення та результати досліджень, розроблена в дисертації комплексна методика прийняття рішень щодо розміщення фінансових ресурсів у фінансові активи, а також її математичне та програмне забезпечення, впроваджені в практику діяльності Головного економічного управління Запорізької міської ради (довідка, вих. №197 від 12.06.2002р), в практику діяльності підприємства „Приватна фірма „Емісія" (довідка, вих. №66 від 15.04.2002р), м. Запоріжжя, а також у навчальному процесі на факультеті економіки та менеджменту Запорізької державної інженерної академії при викладанні курсів: „Макромоделювання економіки”, „Фінансовий ринок", „Математичні методи в ринковій економіці" (довідка, вих. №5/669 від 19.05.2002р).

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень, включені до дисертації, доповідались та обговорювалися на V Всеукраїнській науково-методичній конференції “Економічна кібернетика: проблеми методології та підготовки фахівців” (Київ, 7-8 грудня 2005р), Міжнародній науково-практичній конференції “Ризикологія в економіці та підприємництві” (Київ, 27-28 березня 2007р), Всеукраїнському науково-практичному семінарі “Моделювання та ризикологія в економіці" (Київ, КНЕУ, 27 березня 2002р), науково-методичних семінарах кафедри математичних методів економіки та інформаційних технологій Запорізької державної інженерної академії та ін.

Публікації. Основні положення дисертації опубліковані в 8 наукових працях загальним обсягом 3,21 др. арк., з яких 2,6 др. арк. належать особисто автору.

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел з 122 найменувань та 3 додатків; містить 16 таблиць, 34 ілюстрації. Робота викладена на 172 сторінках, з яких таблиці займають 11, ілюстрації - 16, додатки - 3 сторінки.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... папери фінансового ринку 2.1 Цінні папери і їх первинне розміщення на фондовому ринку Первинне розміщення - ... коштів, які були розміщені в банку. Векселі. В Україні при вирішенн ... нансовий лізинг. Нацбанк України ініціював прийняття нового закону «Про фінансовий ...
 2. Шляхи вдосконалення участі комерційних банків на ринку цінних паперів в України

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... на фондовому ринку України В роботі використані нормативні документи України стосовно фондового ринку ... На фінансовому ринку України облігаційні позики перебувають на стадії первинного розміщення ... час прийняття рішення щодо куп ... кошти. Крім вищенаведеної методики ...
 3. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... активності на фондовому ринку України і зменшення ... прийняття рішень; слабка фінансова дисципліна, ... щодо повернення інвестиційних коштів нових форм господарювання на селі, заснованих на ... і носити комплексний характер, ... розміщення венчурних фінансових ... методику ...
 4. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка (2)

  Учебное пособие >> Экономика
  ... ійний ринок, ринок прямих капітальних вкладень, ринок об’єктів, що приватизуються, фондовий ринок) Аналіз фінансово ... -комплексного аналізу дають змогу сформувати на рівні країни генеральну схему розвитку і розміщення ...
 5. Ринок фінансових послуг. Навчальний посібник

  Книга >> Финансовые науки
  ... шення яких передбачає Державна комплексна програма реформування та розвитку банківської системи України ... ння відрізняється від розміщення коштів на депозиті в банку за ... ливо робити передбачення щодо зміни двох інших. На фондовому ринку України, починаючи з 01 ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015671253204346