Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Менеджмент->Закон
а) Состояние экономики страны. Руководство организации, особенно при выходе на международный рынок, должно учитывать экономическую ситуацию в той стра...полностью>>
Менеджмент->Реферат
В современном мире люди остро нуждаются в навыках и умении ладить друг с другом, обществу нужны лю­ди, умеющие предлагать новые идеи, брать на себя ру...полностью>>
Менеджмент->Курсовая работа
Целью курсовой работы является изучение теоретического материала по внешней и внутренней среде организации, анализ современных концепций и взглядов на...полностью>>
Менеджмент->Контрольная работа
C легкой руки американцев, а также российской профессуры, журналистов, работодателей, маркетологов образовательных учреждений английское слово «менедж...полностью>>

Главная > Конспект >Менеджмент

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Не визнаються витратами й не включаються до звіту про фінансові результати:

— платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо;

— попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг;

— погашення одержаних позик;

— інші зменшення активів або збільшення зобов'язань, що не відповідають ознакам, які наведені у пункті 6 (визначення витрат звітного періоду) цього Положення (стандарту);

— витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Поряд з поняттям витрати виробництва у практичній діяльності підприємств та організацій використовується ще такий термін як валові витрати. Його визначення дано в Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (у подальшому - - Закон).

Валові витрати виробництва та обігу — це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які, у свою чергу, купуються (виготовляються) платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

До валових витрат включаються суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) впродовж звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, реалізацією продукції (робіт, послуг) і охороною праці (п. 5.2.1 Закону).

Поняття витрат на виробництво та валових витрат де в чому збігаються. Різниця ж полягає в тому, що вартість придбання запасів знаходить своє відображення у складі валових витрат одразу ж після їх оприбуткування на склад або ж за фактом оплати. А на витрати виробництва такі видатки потрапляють в міру списання та перенесення їх вартості на вартість готової продукції. Іншими словами, понесені підприємством витрати на придбання запасів розподіляються всередині цього підприємства на витратних рахунках бухгалтерського обліку.

4.2. Класифікація витрат

Одне з найважливіших завдань контролінгу— управління прибутком підприємства, тому в ракурсі уваги контролінгу знаходяться затрати: їх види, місця виникнення і принципи управління ними. Отже найважливішими об'єктами контролінгу є "затрати" і "центри відповідальності".

Приймаючи рішення, керівник повинен уявляти собі всі його наслідки. Щоб прийняти правильне рішення, керівнику важливо знати, які затрати і вигоди воно за собою потягне.

З метою більш детального пізнання досліджуваних об'єктів, основним з яких є затрати, використовується метод класифікації.

Класифікація затрат — це поділ їх на класи на основі певних загальних ознак об'єктів і закономірних зв'язків між ними. При цьому чим більше виділено ознак класифікації, тим вищий ступінь пізнання об'єктів.

Економічно обґрунтована класифікація затрат є важливою передумовою успішної організації планування, обліку, контролю, аналізу виробничих затрат, калькулювання собівартості продукції та ефективного управління затратами.

Класифікація затрат на виробництво, як об'єкт пізнання, детально досліджена як у вітчизняній,так і в зарубіжній літературі.

У даний час нараховується близько двох десятків групувань затрат за різними класифікаційними ознаками. Узагальнення цих затрат подано у табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Класифікація затрат на виробництво

Ознака класифікації

Види затрат

За кількістю випущеної продукції

Загальні, витрати на одиницю продукції

За ступенем однорідності

Прості (одноелементні), комплексні

За способом включення у собівартість продукції

Прямі, непрямі

За періодичністю виникнення (календарними періодами)

Поточні, одноразові, періодичні

За місцем виникнення

Цехові, дільничні, бригадні, службові тощо

За обсягом виробництва

Постійні (умовно-постійні), змінні

За економічним змістом

Витрати предметів праці, засобів праці, самої праці

За видами виробництва

Витрати основного виробництва, допоміжних, другорядних (підсобних) та обслуговуючих виробництв і господарств

За відношенням до технологічного процесу

Основні, накладні

За видами діяльності

Витрати основної діяльності (операційної), фінансової діяльності, інвестиційної діяльності

Згідно з роллю у процесі виробництва

Виробничі, невиробничі

За фазами кругообігу засобів

Постачально-заготівельні, виробничі, збутові

За ступенем готовності продукції (відношенням до кінцевого продукту)

Витрати в незавершеному виробництві, на товарний випуск

За охопленням плануванням

Планові, позапланові

За охопленням нормуванням

Нормовані, ненормовані

За доцільністю

Продуктивні, непродуктивні

Залежно від об'єкту управління

У місцях виникнення, в центрах затрат, у центрах відповідальності

Залежно від діяльності підприємства

Залежні, незалежні

За економічними елементами

Матеріальні затрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати

За калькуляційними статтями

Залежно від галузі національної економіки

Охарактеризуємо дещо детальніше деякі з цих затрат.

Загальні витрати — це витрати на весь обсяг продукції за певний період. їх сума залежить від тривалості періоду і кількості виготовленої продукції.

Витрати на одиницю продукції обчислюються як середні за певний період, якщо продукція виготовляється постійно або серіями. В одиничному виробництві витрати на виріб формуються як індивідуальні.

Елементні (одноелементні) витрати однорідні за складом, мають єдиний економічний зміст і є первинними. До них належать матеріальні витрати, оплата праці, відрахування на соціальні потреби, амортизаційні відрахування, інші витрати.

Комплексні витрати різнорідні за складом, охоплюють декілька елементів витрат. їх групують за економічним призначенням при калькулюванні та організації внутрішнього економічного управління. Наприклад, витрати на утримання і експлуатацію устаткування, загальновиробничі, загальногосподарські (адміністративні) витрати, втрати від браку тощо.

Прямі витрати безпосередньо пов'язані з виготовленням певного різновиду продукції і можуть бути віднесені на її одиницю прямо. Якщо виготовляється один різновид продукції, усі витрати — прямі. До прямих витрат належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці та інші прямі витрати.

До складу прямих матеріальних витрат відносять сировину і матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, інші матеріальні витрати, які можуть бути віднесені до конкретного об'єкта витрат.

У деяких випадках певні види матеріалів, які є частиною виготовленої продукції, не включають до складу прямих витрат. Прикладом таких матеріалів є цвяхи у виробництві меблів, нитки у пошитті одягу тощо. Такі матеріали розглядають як допоміжні (непрямі) і, виходячи з принципу економічної доцільності, включають до складу виробничих накладних витрат.

До складу прямих витрат на оплату праці включають заробітну плату та інші виплати робітникам, зайнятим виготовленням продукції, виконанням робіт або наданням послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.

Витрати на оплату праці інших категорій виробничого персоналу (майстри, допоміжний персонал тощо) і заробітну плату робітників, що не може бути прямо віднесена на продукцію (оплата часу простою, додаткові виплати тощо), включають до складу виробничих накладних витрат.

До складу інших прямих витрат включають усі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, орендна плата, амортизація тощо.

Непрямі витрати не можна безпосередньо віднести на окремі різновиди продукції, бо вони пов'язані з виготовленням різних виробів (зарплата обслуговуючого і управлінського персоналу, утримання і експлуатація будівель, споруд, машин тощо).

Поділ витрат на прямі та непрямі залежить від рівня спеціалізації виробництва, його організаційної структури, методів нормування і обліку. Віднесення витрат до прямих або непрямих залежить від того, що є об'єктом витрат. Наприклад, амортизація верстатів та опалення цеху є прямими витратами цього цеху, але є непрямими витратами для окремих видів продукції, що виготовляються у цьому цеху.

Зростання частки прямих витрат у загальній сумі підвищує точність обчислення собівартості одиниці продукції, зміцнює економічні основи управління.

Поточні, тобто постійні, звичайні витрати — це витрати, у яких періодичність менша, ніж місяць.

Одноразові, тобто однократні, — це витрати, що змінюються періодично (періодичність більша, ніж місяць) і спрямовуються на забезпечення процесу виробництва протягом тривалого часу.

За місцем виникнення витрати на виробництво поділяються за цехами, дільницями, бригадами, службами та іншими адміністративно відокремленими структурними підрозділами виробництв.

Залежно від характеру та призначення виконуваних процесів виробництво поділяється на основне, допоміжне, другорядне (підсобне) та обслуговуючі виробництва і господарства.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Управління системою контролінгу на підприємстві

  Курсовая работа >> Экономика
  ... 1.2 Інструментарій контроллинга підприємства 1.3 Механізм впровадження системи контролінгу на підприємстві РОЗДІЛ 2 АНАЛ ... витрат виробництва на виготовлення продукції на основі використання прогресивного методу «контролінг». У першому розд ...
 2. Контролінг

  Реферат >> Астрономия
  ... . Таким чином він, контролінг, разом з керівництвом складає основу управління на підприємстві і таким ... визначають проблему організації системи контролінгу на підприємстві: Особливості розвитку вітчизняного бухгалтерського ...
 3. Програма маркетингу на підприємстві

  Реферат >> Астрономия
  ... вибірково так і за повною контролінг програмою, але навіть за ... і та покупці Конкуренти Система збуту на підприємстві Постачальники сировини та комплектуючих Рев ...
 4. Аналіз фінансового стану підприємства (6)

  Отчет по практике >> Финансовые науки
  ... ість підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин Тема 11. Фінансовий контролінг на підприємстві Висновки ... лише теоретично. Тема 11. Фінансовий контролінг на підприємстві Однією з причин виникнення кризової ситуац ...
 5. Фінансовий контролінг в ТОВ "Добробут"

  Курсовая работа >> Экономика
  ... .- с.230 Контролінг – функціонально відокремлений напрям економічної роботи на підприємстві, що пов ... іональних блоків на підприємстві Одна з головних задач, розв'язуваних службою контролінгу на підприємстві, — це ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015530586242676