Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Менеджмент->Закон
а) Состояние экономики страны. Руководство организации, особенно при выходе на международный рынок, должно учитывать экономическую ситуацию в той стра...полностью>>
Менеджмент->Реферат
В современном мире люди остро нуждаются в навыках и умении ладить друг с другом, обществу нужны лю­ди, умеющие предлагать новые идеи, брать на себя ру...полностью>>
Менеджмент->Курсовая работа
Целью курсовой работы является изучение теоретического материала по внешней и внутренней среде организации, анализ современных концепций и взглядов на...полностью>>
Менеджмент->Контрольная работа
C легкой руки американцев, а также российской профессуры, журналистов, работодателей, маркетологов образовательных учреждений английское слово «менедж...полностью>>

Главная > Конспект >Менеджмент

Сохрани ссылку в одной из сетей:

3. Предмет і методи контролінгу.

Контролінг. на відміну від функціональних дисциплін, є синтетичною дисципліною, яка базується і розвивається на основі даних менеджменту, маркетингу, обліку, планування, аналізу та теорії управління. Цю науку можна розглядати як одну з концепцій конструктивного управління. Під конструктивним управлінням слід розуміти спеціально створену інтелектуальну систему для стратегічного управління розвитком підприємства на ^азі методів планування, обліку й аналізу в їх єдності. Роль контролінгу в системі управління полягає в координації елементів, які входять в цю систему, забезпеченні планування, обліку й аналізу економічних показників господарської діяльності та прийняття рішень на основі отриманої інформації про тенденції розвитку фірми.

Предметом контролінгу є мікроекономічні процеси і явища на підприємстві, які характеризуються певними показниками-індикаторами в їх динаміці, та макроекономічні процеси в країні, які безпосередньо впливають на економіку підприємства.

Складність предмета контролінгу вимагає деталізації його окремих елементів та розмежування понять "контрольованість системи" та "контролінг" (див. табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Характеристика понять "контролінг" і "контрольованість системи"

Контролінг

Контрольованість системи

а) у структурному вираженні:

• планування;

• облік;

• аналіз;

• управління;

а) у структурному вираженні:

• не структурована

б) у технічному вираженні: .

• інформаційна система, яка оперативно реагує на відхилення;

• технологія робіт (планова робота за строками, змістом, метою);

• бюджетна система управління за повними та частковими витратами;

• електронна обробка інформації;

б) у технічному вираженні:

• розробка норм контролю;

• зіставляння фактичного і заданого рівня фірми;

• виявлення відхилень;

• аналіз причин відхилень;

• видача вказівок на усунення небажаних відхилень;

в) орієнтація:

• на майбутнє

в) орієнтація:

• на минуле

Контролінг є структурованою системою, на відміну від контролю, який до цього часу не має структури, що робить його аморфним утворенням. В технічному аспекті ці поняття мають деякі спільні ознаки, обумовлені ідентичністю об'єкта дослідження. Контролінг здійснює на систематичній основі спостереження за об'єктом і виявляє фактичний стан об'єкта, а контроль використовує дані про відхилення для прийняття рішень.

Контролінг є складною системою, яка досліджує траєкторію стратегічного розвитку підприємства на основі визначеної генеральної мети, матеріальних, вартісних і соціальних цілей підприємства, відстеження тенденцій розвитку виробничих програм, господарських процесів, інвестиційних проектів та фінансової діяльності на основі планування, обліку, аналізу та контролю сукупності економічних показників і забезпечує інформацію для прийняття управлінських рішень.

Отже, основними елементами в цій системі є:

 • траєкторія розвитку підприємства (означає лінію в системі координат, яка показує рівень зміни найважливіших для підприємства показників на перспективу);

 • матеріальні, вартісні та соціальні цілі (показують роль бізнесу в суспільстві та його ціннісні орієнтири):

 • виробничі програми (характеризують кількісні та якісні параметри продукції, асортименту, освоєну продукцію, нову та ін.);

 • господарські процеси (пов'язані з циклічністю господарської діяльності починаючи з науково-дослідних робіт, постачання, виробництва, збуту і закінчуючи інвестуванням);

 • фінансова діяльність (характеризує процес отримання грошей та їх раціонального використання для забезпечення існування підприємства);

 • економічні показники (числові параметри, за допомогою яких вимірюється явище чи процес в господарській діяльності).

Взаємозв'язок між елементами та їх спільна взаємодія, спрямована на досягнення мети за допомогою відстеження траєкторії розвитку, дозволяє вести мову про окрему систему контролінгу, яка чітко виділяється з сукупності інших економічних систем.

Контролінг дозволяє вирішити такі проблеми в контексті загального управління:

 • що повинно повідомлятися (якого роду економічні показники, відібрані за спеціальною методикою);

 • методи повідомлення (канали, засоби (усно, письмово та ін.);

 • хто збирає інформацію (служби, особи);

 • кому вона передається (відділи управління, менеджери);

 • в який термін інформація збирається, обробляється і передається;

 • для чого подається інформація (ознайомлення, інформування, прийнятим рішень).

Такі питання є важливими при проектуванні системи контролінгу на підприємстві.

Функціонування системи контролінгу можна показати за допомогою рис. 1.1, з якого видно, що об'єктом спостереження є господарська діяльність підприємства, яка планується.

Система контролінгу визначає набір показників, які характеризують зміни як внутрішнього, так і зовнішнього середовища, на відміну від фінансового обліку, який відстежує в основному, внутрішні зміни в господарській діяльності, та управлінського, який також враховує зміни всередині підприємства і лише в певній мірі за його межами.

Контролінг як окрема наука має свої методи дослідження:

 • загальнометодологічні;

 • загальнонаукові;

 • специфічні методи.

До загальнометодологічних методів належать такі, що характерні для будь-якої науки: спостереження, порівняння, аналіз, синтез, систематизація, історія розвитку, виявлення закономірностей, прогнозування.

До загальнонаукових методів належать методи досліджень окремих систем: планування, обліку, аналізу, управління, статистики, кібернетики, інформатики. Враховуючи складність системи контролінгу, його предмет вивчається всім арсеналом способів і прийомів тих наук, які пов'язані з вказаною системою. Таких способів кожна з наук нараховує досить багато.

До специфічних методів контролінгу можна віднести використання моделювання процесів та явищ і на цій основі визначення конкретних завдань системи.

Окрім того, розрізняють дві групи специфічних методів контролінгу — оперативного і стратегічного. Вони досить тісно взаємопов'язані між собою і переходять від оперативного до стратегічного. Методи оперативного контролінгу покликані здійснювати активне управління прибутком, а методи стратегічного контролінгу - - забезпечити існування підприємства у тривалій перспективі (у майбутньому). У цьому полягає кінцева мета названих груп методів контролінгу.

4. Мета, завдання та функції контролінгу.

Контролінг можна визначити як систему перевірки того, наскільки успішно підприємство просувається до своєї мети. У випадку відхилень від мети приймаються коригуючі дії.

Мета контролінгу – підтримка ефективного функціонування підприємства, орієнтація управлінської діяльності на максимізацію прибутку і вартості підприємства при мінімізації ризику і збереженні ліквідності (платоспроможності) підприємства.

Об'єктами контролінгу є:

 • господарські процеси;

 • ресурси підприємства;

 • показники результативності роботи підприємства;

 • фінансова діяльність підприємства.

Контролінг є системою інформації, яка сприяє забезпеченню тривалого існування підприємства, він націлений на майбутнє. Той, хто тримається за старе, залишається з його наслідками, а завдання грамотних менеджерів полягає у тому, щоб завчасно пристосуватися до нових обставин. Проте досвід свідчить, що в більшості випадків менеджери не розуміють необхідності адаптації до нових реалій життя, не відчувають прискорення темпу змін. Якщо проблема пристосування зводиться до темпу технічних перемін, то немає іншої альтернативи, як звернутися до науки за її вирішенням.

Основними завданнями системи контролінгу слід вважати:

 • планування (методологію і організацію);

 • облік (збір та обробку інформації);

 • контроль (порівняння планових і фактичних значень показників);

 • сервісне забезпечення управління (збір, обробку, інтерпретацію, консультування);

 • спеціальні системи спостереження (маркетинг, моніторинг змін у зовнішньому середовищі).

Наведені завдання є досить загальними і у зв'язку з цим відомий вітчизняний науковець М. С. Пушкар наводить по кожному аспекту формулювання більш конкретних завдань контролінгу [55, с. 47—48].

Так, у частині планування головними завданнями контролінгу автор вважає такі:

 • створення нормативної бази для прогнозування розвитку фірми;

 • сприяння розробникам стратегічних планів у визначенні цілей організації та напрямків розвитку;

 • координація робіт з планування і складання бюджетів;

 • участь у визначенні кількісних і якісних параметрів роботи підприємства на стратегічний період;

 • узгодження проміжних цілей і планів та складання загальних стратегічних планів.

У галузі обліку завдання контролінгу вимагають:

 • створення сучасної системи інформаційного забезпечення та звітності задіяних у стратегічному процесі управління відповідальних осіб;Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Управління системою контролінгу на підприємстві

  Курсовая работа >> Экономика
  ... 1.2 Інструментарій контроллинга підприємства 1.3 Механізм впровадження системи контролінгу на підприємстві РОЗДІЛ 2 АНАЛ ... витрат виробництва на виготовлення продукції на основі використання прогресивного методу «контролінг». У першому розд ...
 2. Контролінг

  Реферат >> Астрономия
  ... . Таким чином він, контролінг, разом з керівництвом складає основу управління на підприємстві і таким ... визначають проблему організації системи контролінгу на підприємстві: Особливості розвитку вітчизняного бухгалтерського ...
 3. Програма маркетингу на підприємстві

  Реферат >> Астрономия
  ... вибірково так і за повною контролінг програмою, але навіть за ... і та покупці Конкуренти Система збуту на підприємстві Постачальники сировини та комплектуючих Рев ...
 4. Аналіз фінансового стану підприємства (6)

  Отчет по практике >> Финансовые науки
  ... ість підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин Тема 11. Фінансовий контролінг на підприємстві Висновки ... лише теоретично. Тема 11. Фінансовий контролінг на підприємстві Однією з причин виникнення кризової ситуац ...
 5. Фінансовий контролінг в ТОВ "Добробут"

  Курсовая работа >> Экономика
  ... .- с.230 Контролінг – функціонально відокремлений напрям економічної роботи на підприємстві, що пов ... іональних блоків на підприємстві Одна з головних задач, розв'язуваних службою контролінгу на підприємстві, — це ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.002000093460083