Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
Электронный бизнес – это преобразование основных бизнес-процессов компании путем внедрения интернет-технологий, нацеленное на повышение эффективности ...полностью>>
Экономика->Реферат
Первоначально термин появился в устной речи (предположительно в XVII в ) и означал процесс решения (производства) дела: «дело производить» - решать во...полностью>>
Экономика->Реферат
1 Это 20—30-е годы XX в , которые характеризовались кризисными явлениями в развитии мирового хозяйства Они проявлялись в общей неустойчивости экономич...полностью>>
Экономика->Реферат
В условиях становления и развития рыночных отношений для научного обоснования радикальных экономических реформ особое значение приобретает региональна...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Рівненський інститут слов’янознавства

Київського славістичного університету

Кафедра економіки та банківської справи

Курсова робота

З дисципліни “економіка підприємства”

на тему:

Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

Рівне – 2003.

План.

Вступ. 2

1 Поняття, оцінка та склад основних фондів торговельного підприємства 3

2. Оцінка та відтворення основних фондів торговельного підприємства. 7

3. Аналіз стану та ефективності використання основних фондів торговельного підприємства 10

3.1. Аналіз обсягів та динаміки основних фондів 11

3.2. Аналіз стану та складу основних фондів 11

3.3. Аналіз ступеня зносу основних фондів 12

3.4. Аналіз інтенсивності відновлення основних фондів 13

3.5. Аналіз ефективності використання основних фондів 13

4. Завдання управління основними фондами підприємства та шляхи їх розв'язання 15

4.1. Визначення розміру потреби в прирості основних засобів 15

4.2. Розробка плану розвитку матеріально-технічної бази торговельного підприємства 16

4.3. Вибір форми задоволення потреби в прирості основних засобів 17

4.4. Раціоналізація експлуатації основних фондів підприємства 18

4.5. Обґрунтування ремонтної політики підприємства 18

4.6. Оптимізація термінів експлуатації основних фондів 20

Висновок. 22

Вступ.

Ефективне використання основних фондів та виробничих потужностей має велике значення як для підприємства, так і для економіки країни в цілому. Повніше використання основних фондів на підприємстві веде до зменшення потреби у введенні в експлуатацію нових виробничих потужностей, до збільшення випуску обсягів продукції та підвищення рівня її якості (а значить, і прибутку), прискорює їх оборотність, що значною мірою сприяє вирішенню проблеми скорочення розриву в термінах фізичного і морального зносу, прискорює темпи оновлення основних фондів.

Успішне функціонування основних фондів та виробничих потужностей залежить від того, якою мірою реалізуються екстенсивні та інтенсивні фактори краіцого їх використання. Екстенсивне поліпшення використання основних фондів і виробничих потужностей означав: по-перше, збільшення часу функціонування основного устаткування і, по-друге, підвищення питомої ваги діючого устаткування в складі всього устаткування, наявного на підприємстві.

1 Поняття, оцінка та склад основних фондів торговельного підприємства

Для здійснення будь-якого виробничого процесу, крім самої праці як доцільної діяльності людей, необхідні предмети праці, тобто матеріально-технічні ресурси та засоби праці. Сукупність засобів праці, якими розпоряджається підприємство, складає його основні фонди.

Під терміном "основні фонди" розуміють матеріальні засоби, що використовуються у виробничій діяльності підприємства впродовж Періоду, який перевищує 365 календарних днів від дати їх вводу до експлуатації, і вартість яких поступово зменшується у зв'язку із фізичним або моральним зносом.

Таким чином, характерними особливостями основних фондів є:

1. Використання в натуральному вигляді впродовж тривалого часу (не менше року).

2.Схильність до зносу, який виявляється у поступовій втраті можливої подальшої експлуатації у зв'язку з старінням, закінченням резерву потужності (матеріальний знос) або з втратою доцільності подальшої експлуатації у зв'язку з виникненням основних фондів, що мають якісніші характеристики (моральний знос).

3. Специфічний характер кругообігу та відшкодування вартості через механізм поступової амортизації з віднесенням амортизаційних відрахувань на поточні витрати підприємства, і відповідно, вартість продукції (робіт, послуг).

Основні фонди підприємства повинні забезпечити належні матеріальні умови для здійснення господарської діяльності підприємства, зберігання необхідного обсягу товарних запасів, проведення транспортних, розвантажувально-навантажувальних, фасувальних та інших підготовчих операцій, пов'язаних з отриманням та реалізацією товарів, виконанням виробничих функцій, наданням послуг, праці та відпочинку робітникам підприємства, підвищенням продуктивності їхньої праці та ефективності господарювання всього підприємства. Рішенню цих завдань сприяє цілеспрямована робота з формування обсягу та складу основних фондів, створення режиму та умов їх експлуатації, підтримки у робочому стані та вибору політики амортизації.

Оскільки натурально-речовий склад основних фондів підприємства дуже різноманітний, для їх обліку, аналізу та планування використовують різні ознаки класифікації (рис. 1).

У наш час використовують наступну класифікацію основних фондів підприємства.

За характером використання виділяють:

- основні виробничі фонди основного виду діяльності підприємства;

- основні виробничі фонди інших галузей, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією товарів (виробництвом продукції або наданням послуг), але виконують окремі підсобно-допоміжні та обслуговуючі функції (в торговельних підприємствах до них відносять основні фонди таких сфер матеріального виробництва, як транспорт, будівництво, виробництво, побутове обслуговування, інформаційно-обчислювальне обслуговування та інше);

- невиробничі основні фонди, використання яких пов'язане з діяльністю, що відноситься до галузей невиробничої сфери (житлово-комунальне господарство, пасажирський транспорт, освіта, культура, охорона здоров'я, відпочинок та туризм, соціальне. забезпечення та інше).

На відміну від основних виробничих фондів, які обслуговують господарську діяльність підприємства та створюють умови для її успішного здійснення, наявність у торговельного підприємства невиробничих основних фондів призначена забезпечити вирішення соціальних завдань: створення необхідних умов для проживання та відпочинку робітників підприємства та членів їх сімей, підтримку стабільності трудового колективу, покращення умов праці та морального клімату.

Оскільки в торговельних підприємствах переважне місце займають жінки та молодь, рішення цих питань актуальне та злободенне.


Рис. 1 Класифікація основних фондів підприємства

За цільовим призначенням в складі основних виробничих фондів торговельного підприємства виділяють наступні групи основних фондів:

1. Будинки - архітектурно-будівельні об'єкти, що забезпечують умови праці працівників торгівлі, зберігання, підробітки, сортування та підготовка товару до продажу, продаж товарів, надання торговельних послуг населенню.

2. Споруди - інженерно-будівельні об'єкти, необхідні для здійснення виробничих та торгово-технологічних процесів.

3. Передавальні засоби, за допомогою яких здійснюється передача енергії, тепла, а також рідких та газоподібних речовин.

4. Машини та устаткування, до яких належать силові машини, робочі механізми та устаткування, торговельні автомати, механічне устаткування, підйомно-транспортне устаткування; контрольно-касові апарати, вимірювальні прилади апарати та устаткування для виготовлення та продажу безалкогольних напоїв, фасувально-пакувальне устаткування, інше торгово-технологічне устаткування, теплове устаткування.

5. Інструмент механізований, немеханізовані засоби праці та закріплені до машин інструменти.

6. Виробничий інвентар та приладдя, предмета: виробничого призначення; устаткування з охорони праці; ємкості для зберігання рідких та сипучих товарів і таке інше.

7. Транспортні засоби пересування, призначені для переміщення людей та вантажу.

8. Господарський інвентар - предмета конторського та господарського призначення.

9. Багаторічні насадження.

Залежно від участі у виробничому процесі в складі виробничих фондів розрізняють:

- активну частину - машини, обладнання, інструменти та інші елементи основних фондів, які використовуються для безпосереднього впливу на предмети праці;

- пасивну частину - будівлі, споруди та інші елементи основних фондів, які безпосередньо не впливають на предмети праці, але створюють матеріально-речові умови для господарської діяльності підприємства.

В галузях виробничої сфери вирішальну роль має стан та технічний рівень активної частини основних фондів. Він визначає можливості підприємства щодо збільшення виробничих потужностей та виробничої програми, рівень продуктивності праці основного виробничого персоналу. Це вимагає першорядної уваги до збільшення питомої ваги активної частини основних фондів в їх загальному обсязі.

Для торговельних підприємств велике значення мають розміри, стан та місцезнаходження пасивної частини основних фондів — торгових та складських приміщень. Вони визначають імідж підприємства, обсяги товарообігу та його товарного забезпечення (зберігання товарних запасів), інтенсивність потоків покупців, и, відповідно, рівень продуктивності праці робітників торговельного підприємства.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Проект підвищення економічної ефективності виробництва винограду

  Реферат >> Менеджмент
  ... двищенню економічної ефективності його діяльності. ... двищення економічної ефективності використання земельних ресурсів. Ґрунтовий покрив на території підприємства порівняно однорідний. Основними ... економічної ефективності використання основних та оборотних фонд ...
 2. Напрямки ефективного використання основних фондів в сучасних умовах господарювання на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ів ефективного використання основних фондів на підприємствах Одним з найважливіших завдань підприємства в сучасних умовах є підвищення ефективності використання основних фондів. Показники ефективності використання основних виробничих фонд ...
 3. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

  Дипломная работа >> Экономика
  ... економічну сутність основних фондів підприємства; - дослідити особливості діяльності діючого підприємства; - проаналізувати ефективність використання основних фондів підприємства ...
 4. Облік доходу від операційної діяльності на підприємстві ДП Закупнянський карєр

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... талу та ефективний загальноекономічний ... економічний зміст доходу від операційної діяльності підприємства ... господарським поняттям підвищену актуальність ... й позабюджетних фондів. Сума ... використані безпосередньо у виробництві продукції. Основна ... технічної допомоги ...
 5. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

  Курсовая работа >> Экономико-математическое моделирование
  ... із операційної діяльності підприємства ВАТ “Дніпропетровськгаз» у 2005 - 2007 роках з використанням основних елементів звітності РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМ ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019609928131104