Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Государство и право->Контрольная работа
1. Среднемесячная численность работников определяется путем суммирования численности работников списочного состава за каждый календарный день, включая...полностью>>
Государство и право->Реферат
В настоящее время, когда в общественных науках, в том числе и в юридической, получила признание идея приоритета общечеловеческих ценностей, исследован...полностью>>
Государство и право->Контрольная работа
В законодательстве не дано легального определения термина «трудоустройства», поэтому существует множественность научных трактовок этого понятия. В усл...полностью>>
Государство и право->Реферат
Кризисная ситуация, сложившаяся в экономике современной России, сопровождается обострением политических и социальных проблем, которые в свою очередь с...полностью>>

Главная > Реферат >Государство и право

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний економічний університет

кафедра правового регулювання економіки

Курсова робота

на тему:

Поняття і класифікація функцій держави

Виконав:

Студент 1 курсу, 1 групи

Спеціальності “Правознавство”

Денної форми навчання

Науковий керівник:

Київ-2003

ЗМІСТ

Стор.

Вступ.

............................3

І.Загальна характеристика функцій держави 1. Поняття функцій держави.

…………………………...........6

2. Форми та методи здійснення функцій держави.

..............................8

ІІ.Внутрішні та зовнішні функції.Види функцій держави.

Поділ за ознаками.

..........13

1. Внутрішні функції:

...........................................................................15

а) охоронна;

..........................................................................................15

б) економічна;

......................................................................................16

в) соціальна;

..........................................................................................17

г) культурно-виховна;

...........................................................................17

д) природоохоронна.

.............................................................................18

2. Зовнішні функції:

...............................................................................19

а) оборона держави;

.............................................................................19

б) підтримання міжнародних політичних відносин, економічних та культур-

них зв’язків;

..................................................................................20

в) боротьба з міжнародною злочинністю;

..............................................21

г) участь у міжнародній охороні навколишнього середовища.

...............21

ІІІ.Реалізація основних функцій України на сучасному етапі.

.............................................................22

Висновки.

.........................................................................................43

Список використаної літератури.

...........................................................45

ВСТУП

Наукове пізнання держави будь-якого історичного типу обов’язково ставить за мету розгляд його цілей, задач і функцій, які втілюють найголовніші якісні характеристики і орієнтири не тільки власне держави, а й суспільства вцілому.

Питання про функції держави – це одне із важливих питань не тільки теорії, але й практики державотворення. Функції держави виражають соціальну природу держави і конкретизують її суть.

Отже, перед тим як висвітлювати це питання, насамперед треба з’ясувати, що ж саме є “ДЕРЖАВА”, які має характеристики й ознаки.

ДЕРЖАВА визначається як організація публічної влади в суспільстві, яка характеризується наявністю своєї території, суверенітетом, видає закони, стягує податки, виступає як суб’єкт міжнародних відносин і виражає інтереси і волю всього народу чи пануючої в ньому частини населення (зокрема, певного класу), здійснює управління суспільними процесами за допомогою системи загальнообов’язкових норм (правил) поведінки і механізму їхнього впровадження у життя.

“Якщо ми звернемось до визначення держави з точки зору марксистсько-ленінських вчень, то поняття держави виходило з ідеї класового устрою суспільства і визначалося як апарат придушення одного класу іншим”1. Безперечність цієї теорії можна було сприймати на стадії розвитку капіталізму, коли чітко була окреслена класова структура суспільства. Це вчення формувалося під впливом класової боротьби, яка була характерна для того періоду розвитку суспільства і держави. Але повністю відмовитись від цієї теорії не можна, так як вона була обумовлена конкретними обставинами історичного розвитку суспільства.Так само можна сказати, що на сучасному етапі, коли перестали існувати чітко виражені класи, а на зміну прийшла складна розгалужена соціальна структура, сутність держави обумовлюється сучасними умовами та тенденціями розвитку суспільства. Цей період розвитку “характеризується тим, що метою його є всебічний розвиток людини, забезпечення умов її життя, прав і свобод. Дійсність просякнута ідеями гуманізму, пріоритету загальнолюдських цінностей. Все це знаходить своє відображення у сучасних найбільш розвинутих країнах – правових, демократичних, соціально-орієнтованих.” 2

Державу треба розлядати не тільки з точки зору сучасності, а й в історичному її розрізі. І тут треба звернути увагу на різні підходи до теорії виникнення держави. В теоретичній науці існує багато теорій її виникнення. Розглянемо деякі з них, найбільш розповсюджені:

 1. теологічна теорія виводила державу з точки зору божественних начал, як дещо, що надано людству по волі божій;

 2. органічна теорія по суті порівнювала державу з живим організмом, частинами якого начебто є люди та їх об’єднання;

 3. теорія насильства пояснювала виникнення держави шляхом завоювань та війн;

 4. договірна теорія виходила з того, що держава виникла в результаті добровільної угоди між людьми для захисту їх спільних інтересів;

 5. патріархальна теорія пояснювала державу як велику сім’ю, яка з плином часу розросталася, на чолі з батьком, а згодом монархом;

 6. існує ще й соціально-економічна або марксистська теорія, яка визначала, що “поштовхом для виникнення держави стало вдосконалення знарядь праці, яке привело до поділу на класи, а також до появи апарату держави – нової організації влади”3.

Існують ще й інші теорії ви­никнення держави, які також заслуговують на увагу, серед яких космічна, психологічна, географічна, де­мографічна.

З усіх цих теорій найбільш обгрутнованою є соціально-економічна теорія, тому що розглядає соціальні й економічні причини виникнення держави, а також частково враховує і політичні фактори. Ця теорія виходить із внутрішніх факторів, але майже не враховує зовнішніх факторів, які впливали на виникнення держави. До виникнення держави необхідно підходити з різних позицій, розглядати як внутрішні, так і зовнішні фактори, як причини, так і умови, а також політичні, економічні, соціальні і природні фактори, які впливали на виникнення держави.

Отже, в теорії держави і права відсутній єдиний погляд на закономірності виникнення держави. Всі теорії мають свої особливості виникнення держави у різних народів. Але жодна з них не володіє достатніми доказами, щоб можна було прийняти її за основу.

Розгляд теорій походження держави є органічним елементом даної роботи, бо дає можливість зрозуміти питання функцій держави в різні періоди історичного становлення сучасних держав. Як стає зрозумілим, з вище наведених даних, в історії людства існувала велика кількість держав, вони змінювали одна одну, змінювали свій устрій,тощо. Саме тому, всебічно розкрити поняття, зміст, багатогранність, властивості і риси держави – задача досить важка. Вирішити її можливо лише при вивченні зв’язків і взаємодії держави з економікою, соціально-політичним і духовним життям суспільства. Значну роль в даному процесі відіграє – вивчення функцій держави, які несуть в собі найголовніші якісні характеристики і орієнтири держави. Враховуючи усе вище наведене, я вважаю, що дана тема є досить актуальною і сьогодні, і потребує конкретного дослідження.

Отже, в своїй роботі я намагаюсь розкрити дану тему, базуючи свої висновки і аналіз на різних правових виданнях. А також підходжу до питання про функції держави з погляду пріоритетних функцій Української держави на сучасному етапі.

І.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ.

ПОНЯТТЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ

Характеристика будь-якої держави обов’язково має на меті розгляд її основних функцій, в яких безпосередньо виявляється сутність та соціальне призначення держави. Функції держави тісно пов’язані з її завданнями і цілями, але не зводяться до них. Аналіз функцій держави повинен з’ясувати таке питання: що повинна робити держава на певному етапі свого розвитку і як; на чому повинні бути сконцентровані зусилля її органів і відомств?

Отже, ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ - це можливі і реальні напрямки діяльності держави та її органів по забезпеченню потреб та інтересів суспільства, які виражають сутність і соціальне призначення державного управління суспільством. В функціях держави знаходять свій вираз її завдання й цілі, тобто це є певна робота, коло діяльності держави, за допомогою яких вона може повноцінно діяти як найважливіша складова частина політичної системи суспільства. Також, для пояснення поняття функції держави, можна використовувати таке визначення: функція держави - це саме те, що і як держава “робить”4.

Головні завдання і цілі держави на тій чи іншій стадіїї її розвитку обумовлюються економічними, політичними, соціальними та іншими умовами її існування. Тому, основні напрями її діяльності мають об’єктивний характер, обумовлений потребами життя суспільства. Здійснення функції держави має постійний, систематичний характер і відбувається протягом всього часу існування об’єктивно обумовлених завдань, що належить виконувати державі в конкретних історичних умовах. Функції держави взаємопов’язані з тими суспільними відносинами, на які держава намагається активно впливати відповідно до своїх потреб всією своєю політикою.

Функція, як і багато інших понять у суспільствознавстві, не є власно юридичним і політичним поняттям. Воно було запозичено із зовсім інших наук. Наприклад, у фізиці, математиці поняття функції виражає залежність однієї величини від іншої, а у теорії держави і права цей термін набуває іншого змісту.

Особливістю юридичної термінології є запозичення чужих понятть та наповнення їх своїм спеціальним, особливим змістом, при цьому це поняття може повністю втратити зв’язок з початковим змістом.

Так само відбувається й з поняттям “функція”, коли воно потрапляє в юридичну термінологію. “Функція” в теорії держави і права означає напрямок, предмет діяльності того чи іншого політико - правового інституту, зміст цієї діяльності, її забезпечення. Саме цього змісту набуває поняття “функція”, коли говориться про функцію держави, уряду, міністерств, інших державних органів.

Але слід відрізняти функції держави від функцій окремих її органів.

Поряд з функціями держави існують і функції державних організацій .та їхніх посадових осіб. Розрізняють функції законодавчих, виконавчих, судових і контрольно-наглядових органів держави.

Реалізуючи державні функції, державні організації повинні:

1) зважати на об'єктивні закони розвитку суспільства й керуватися цими законами у повсякденній діяльності;

2) стимулювати соціальну активність людини і громадянина, звертати увагу на виробничо-економічне і соціально-культурне самовизначення особистості;

3) брати до уваги інтереси й потреби різних соціальних спільнот, груп та об'єднань людей, конкретних особистостей,визнавати їхню реальність і сприяти здійсненню;

4) підпорядковувати всю свою діяльність служінню громадянському суспільству, не втручатися у приватні справи людини і суспільства, якщо це не виходить за межі конституційного регулювання суспільних відносин.

Вище сказане закріплено в Конституції України (ст. 23).

Отже, у здійсненні функцій держави так чи інакше беруть участь всі її органи, весь державний апарат. Функцію ж певного органу не може замінити чи підмінити ніякий інший. Але всі складові частини органу повинні через свої безпосередні обов’язки забезпечувати загальні функціональні завдання цього органу.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Держава та її економічні функції

  Книга >> Экономика
  ... ічних функцій. § 2. Економічні функції держави Сутність та структура економічних функцій держави. Економ ... ). Наступну градацію економічних функцій держави в межах цієї основної функції (забезпечення умов для розвитку ...
 2. Економічна функція держави в умовах сучасних ринкових перетворень

  Реферат >> Экономика
  ... функцій держави, варто зазначити, що саме сучасна економічна функція держави – “одна із функцій держави ... ій складовій економічної функції держави, як податки. Податки, зб ... с. 99]. Податки – це не функція держави, а окремий аспект загальноекономічної діяльност ...
 3. Держава як суб’єкт ринкового господарства

  Реферат >> Экономика
  ... ринкового господарства 3 2. Економічні функції держави в ринковій економіці 4 Список використано ... в неї втручалася держава. Виникнення економічних функцій держави є результатом розвитку ... етап — розширення економічних функцій держави — збігається зі ...
 4. Держава у політичній системі

  Реферат >> Астрономия
  ... , на його погляд, головну функцію держави, В. І. Ленін зазначав: «Дер­жава є машина для гноблення одного ... господарсько-організаторську і культурно виховну функції держави. Введення у політологічний оборот ...
 5. Значення бюджету для функціонування держави

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... реалізації закріплених за державою функцій, фактично, бюджет, який являє ... ів, пов'язаних із забезпеченням виконання функцій держави. Останнім часом значна увага акценту ... та значення для функціонування держави Для виконання своїх функцій держава повинна мати ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016880035400391