Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Маркетинг->Реферат
В магазине, в автобусе, в самолете, везде мы встречаемся с понятием цена. Мы видим как она то понижается, то растет. Но с чем это может быть связано к...полностью>>
Маркетинг->Курсовая работа
Интернет оказал и продолжает оказывать очень сильное влияние на формирование и развитие мирового информационного сообщества. Как социальное явление Ин...полностью>>
Маркетинг->Курсовая работа
Управление маркетингом (marketing management) — анализ, планирование, реализация и контроль маркетинговой деятельности по выявлению, созданию и поддер...полностью>>
Маркетинг->Реферат
Рост производительности труда означает: экономию овеществленного и живого труда и является одним из важнейших факторов повышения эффективности произво...полностью>>

Главная > Реферат >Маркетинг

Сохрани ссылку в одной из сетей:

2) спори про встановлення нових та застосування встановлених умов праці, не врегульованих законодавством або іншими нормативними актами. Під встановленням умов праці розуміється їх визначення за допомогою законів, інших нормативних правових актів (у тому числі трудових договорів чи інших локальних актів). Індивідуальні умови праці визначаються (установлюються) трудовим договором (контрактом) працівника з організацією (наприклад, конкретний розмір заробітної плати). Застосування встановлених умов праці - це використання загальних умов в індивідуальних трудових відносинах на підставі наказу (розпорядження) власника підприємства, установи, організації чи уповноваженого ним органу. Використання загальних умов праці для регулювання індивідуальних трудових відносин в іншому порядку - за згодою сторін трудової угоди - варто розуміти не як застосування умов праці, а як встановлення індивідуальних умов праці на основі законів, інших правових актів. Цей вид індивідуальних трудових спорів, у свою чергу, може бути поділений на підвиди:

- про переведення на іншу роботу, переміщення чи про зміну істотних умов праці;

- про порядок проведення надурочних робіт і залучення до них працівника;

- щодо порядку накладення дисциплінарних стягнень;

3) спори, пов’язані з відмовою у прийнятті на роботу.

За критерієм виду правовідносин, з яких виник спір, можна класифікувати на такі, що виникають:

1) з трудових правовідносин;

2) з інших правовідносин, наприклад процесуальних, цивільних правовідносин, зокрема в разі визнання цивільно-правового договору трудовим договором.

Класифікацію виникнення індивідуального трудового спору за причинами можна провести як:

1) суб’єктивного характеру (відсутність знань чинного законодавства України у працівників і керівників підприємств);

2) об’єктивного характеру (колізії норм права, недостатнє фінансування бюджетних організацій, що спричиняє невиплати заробітної плати працівникам тощо).

За предметом індивідуального трудового спору можна виділити індивідуальні трудові спори майнового характеру та немайнового характеру.

Також можлива класифікація спорів за інститутами і навіть за субінститутами трудового права. За названим критерієм індивідуальні трудові спори можуть бути класифіковані в такий спосіб:

1) спори по застосуванню законодавства по умовах договорів про працю;

2) спори, в основі яких лежать розбіжності з приводу застосування законодавства про зайнятість;

3) спори про застосування законодавства про робочий час;

4) спори, пов’язані із застосуванням законодавства про час відпочинку;

5) спори по застосуванню норм, що входять в інститут заробітної плати, включаючи норми праці і відрядні розцінки;

6) спори по застосуванню законодавства про гарантії і компенсації;

7) спори, що випливають із застосування законодавства про матеріальну відповідальність сторін трудових правовідносин;

8) спори з питань застосування дисциплінарної відповідальності;

9) спори у сфері охорони праці;

10) спори, пов’язані із застосуванням законодавства про працю жінок;

11) спори, пов’язані із застосуванням законодавства про працю молоді;

12) спори з питань надання пільг працівникам, що поєднують роботу з навчанням;

13) спори, в основі яких лежить діяльність по нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю.

Варто відмітити також і те, що трудові спори, що відносяться до різних видів трудових відносин, мають свою “процесуальну ” специфіку. Вони різні по предмету, складності доведення та видам використовуваних доказів. Таким чином, наведений аналіз класифікацій розгляду індивідуальних трудових спорів дозволяє більш кваліфіковано їх використовувати як в науковій роботі, так і на практиці.

  1. Причини і підстави виникнення індивідуальних трудових спорів і конфліктів за сучасних ринкових умов національної економіки

Дослідження причин виникнення трудових спорів і конфліктів необхідно для превенції правовими засобами виникнення розбіжностей між сторонами трудових правовідносин; сучасні наукові погляди на дану проблему і сформульовані власні висновки та пропозиції.

З метою забезпечення чіткості й однозначності понятійного апарату представлений висновок, що розмежування понять «причини» і «умови» виникнення трудових спорів і конфліктів є недоцільним. Достатньо використовувати один термін – «причина», оскільки ці терміни аналогічні, але у той же час термін «причина» більш широко відображає сутність оцінки виникнення трудових спорів і конфліктів

Індивідуальний трудовий спір може виникнути через недостатню обізнаність працівника з чинним законодавством про працю. Причиною трудових спорів може бути зневажливе ставлення роботодавця до виконання закону, умов колективного договору та угод, трудового договору з працівником, а також інші причини.

Об'єктивними факторами і обставинами, через які виникають індивідуальні трудові спори, можуть бути: недоліки в організації виробництва та праці; окремі неточності й прогалини в чинному законодавстві про працю.

Умовами виникнення спору є обставини, що впливають на трудові відносини і викликають неврегульовані розбіжності між працівником та роботодавцями.

Причини виникнення трудового спору — юридичні факти, які безпосередньо викликали розбіжності між працівником та роботодавцем. Наприклад, несвоєчасна виплата заробітної плати.

Отже, причиною трудового спору є порушення тих чи інших прав працівника або невиконання працівником зобов'язань перед роботодавцем. Причини трудових спорів і конфліктів – це лише чинники, що сприяють їх виникненню.

На підставі вищенаведеного можливо зробити висновок, що причини виникнення трудових спорів – це реально існуючі обставини, що можуть викликати розбіжності між сторонами трудових правовідносин; ці обставини можуть бути організаційно-економічного, соціального або правового (юридичного) характеру. Для забезпечення превенції виникнення індивідуальних трудових спорів і конфліктів на сучасному етапі потрібно справляти правовий вплив на причини, що їх породжують. З цією метою необхідно посилення й розвиток контрольно-наглядової функції держави за дотриманням трудового законодавства, при цьому особлива увага повинна бути приділена поточному нагляду.

РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМИ СУДОВОГО ТА ПОЗАСУДОВОГО ВИРІШЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ РОЗБІЖНОСТЕЙ

Формування ефективної конструкції трудових відносин у сучасних умовах передбачає необхідність вироблення найбільш оптимальних механізмів реалізації, гарантування та захисту трудових прав, зокрема, врегулювання можливих спорів, що виникають у відносинах між окремими працівниками та роботодавцем, які зазвичай називають індивідуальними.

Індивідуальні трудові спори про застосування чинного законодавства про працю вирішуються в порядку, передбаченому главою XV КЗпП "Індивідуальні трудові спори".

За ознакою підвідомчості можна виділити 3 види порядку розгляду індивідуальних трудових спорів.

1. Загальний порядок, відповідно до якого трудовий спір послідовно розглядається в КТС і в суді (ст. 221 КЗпП). Розгляд одних спорів може закінчитися в комісії, якщо сторони не оскаржать її рішення і спір не буде перенесено до суду. В інших випадках - кожна зі сторін має право звернутися до суду у зв'язку з незгодою з рішенням КТС.

2. Судовий порядок, при якому трудовий спір безпосередньо розглядається судом (статті 55, 124 Конституції, ст. 232 КЗпП).

3. Особливий порядок, що передбачає особливості розгляду трудових спорів окремих категорій працівників (суддів, прокурорсько-слідчих працівників, а також працівників навчальних, наукових та інших установ прокуратури, які мають класні чини) (ст. 222 КЗпП).

2.1. Досудова форма вирішення індивідуальних трудових спорів

Якщо уважно проаналізувати положення глави ХV Кодексу законів про працю України, то можна дійти висновку, що його норми запроваджують дві самостійні форми вирішення індивідуальних трудових спорів: досудову та судову. Відповідно до КЗпП (ст. 221) трудові спори розглядаються: комісіями по трудових спорах; районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами. При цьому, слід зауважити, що КЗпП запроваджує коло спорів, які можуть вирішуватись тільки у судовому порядку (ст. 233). Тобто досудова форма вирішення індивідуальних трудових спорів домінує.

У загальному порядку, починаючи з КТС, розглядається більшість спорів, що виникають з трудових правовідносин, незалежно від того, чи є працівник штатним або нештатним, тимчасовим, сумісником, членом профспілки.

КТС створюються безпосередньо на підприємствах, в установах і організаціях і розглядають трудові спори працівників, які працюють на цих підприємствах, в установах і організаціях. Згідно із ст. 223 КЗпП комісія по трудових спорах обирається загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації всіх форм власності з числом працюючих не менш як 15 чоловік. Якщо на підприємстві працює менше 15 чоловік, то КТС там не створюється і працівник звертається із заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного (міського) суду.

Порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень КТС визначаються загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації. При цьому кількість робітників у складі КТС підприємства повинна бути не менше половини її складу. Це правило не поширюється на установи та організації. КТС обирає із свого складу голову, його заступників і секретаря комісії. За рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу КТС можуть бути створені у цехах та інших аналогічних підрозділах. Ці КТС обираються колективами підрозділів і діють на тих же підставах, що й КТС підприємств, установ, організацій, у них можуть розглядатися спори в межах повноважень цих підрозділів.

Організаційно-технічне забезпечення КТС, зокрема надання обладнаного приміщення, друкарської та іншої техніки, необхідної літератури, організація діловодства, облік та зберігання заяв працівників і справ, підготовка і видача копій рішень тощо, здійснюється власником або уповноваженим ним органом.

КТС підприємства, установи, організації має печатку встановленого зразка.

КТС є первинним органом по розгляду трудових спорів, що виникають на підприємствах, в установах, організаціях, за винятком спорів суддів, прокурорсько-слідчих працівників, а також працівників навчальних, наукових та інших установ прокуратури, які мають класні чини; спорів про дострокове звільнення з виборної платної посади членів громадських та інших об'єднань громадян за рішенням органів, що їх обрали, а також спорів, що підлягають безпосередньому розглядові у районних (міських) судах. Останні спори розглядаються судом відповідно до ст. 232 КЗпП за заявами:

- працівників підприємств, установ, організацій, де КТС не обираються;

- працівників про поновлення на роботі незалежно від підстав припинення трудового договору, зміни дати і формулювання причини звільнення, оплати за час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи, за винятком спорів працівників, вказаних у ч. З ст. 221 і ст. 222 КЗпП;Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Правове регулювання соціального партнерства

  Лекция >> Право, юриспруденция
  ... пра­вовими засобами індивідуального трудового права, в якому ос­новними суб'єктами виступають індивідуальний ... трудових спорів (конфліктів), запобігання їм, організація при­мирних та ... -трудові відносини: поняття, суб'єкти, правове регулювання // Право України ...
 2. Трудовые споры (13)

  Реферат >> Государство и право
  ... по дисципліні Правове рЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ТЕМУ «Трудові СПОРИ» Виконал слухач гр ... 'єктами розрізняють індивідуальні та колективні трудові спори. Якщо суб'єктами індивідуальних трудових спорів є працівник ...
 3. Трудовое право (38)

  Реферат >> Государство и право
  ... нагляді та контролі за дотриманням трудового законодавства, порядку розгляду трудових спорів (індивідуальних і ... поняття трудової дисципліни включає: А — Сукупність правових норм. Б — Регулювання внутрішнього трудового розпо­рядку. В — Установлення трудових ...
 4. Трудовий договір (1)

  Реферат >> Государство и право
  ... регулювання трудових і тісно пов’язаних з ними відносин шляхом встановлення прав та ... і імперативними правовими нормами, зокрема, про порядок розгляду індивідуальних трудових спорів і про ... роботі розглянуто зміст та поняття трудового договору. Розкриті одні з ...
 5. Законодавче регулювання звільнення працівників

  Реферат >> Иностранный язык
  ... ндивідуальних трудових спорів. У той же час у законодавстві з'явилось поняття колективних трудових спорів (конфліктів). Розмежування між індивідуальними і колективними трудовими спорами ... соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019650459289551