Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Маркетинг->Бизнес-план
Спортивный образ жизни, активно пропагандируемый последние десятилетия, прочно вошел в сознание современного человека. Люди стремятся вести активный о...полностью>>
Маркетинг->Реферат
Организация нового предпринимательского дела требует значительных инвестиций, и не всегда предприниматель при наличии высокоэффективного проекта новог...полностью>>
Маркетинг->Реферат
Для получения целостного представления о функционировании экономики страны используется совокупность взаимосвязанных между собой показателей, характер...полностью>>
Маркетинг->Реферат
Сразу оговорим, что речь пойдет о фирменной, а не о национальной стандартизации. Но фирменные стандарты, как уже отмечалось выше, не противоречат тем ...полностью>>

Главная > Реферат >Маркетинг

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУРСОВА РОБОТА

Поняття та правове регулювання індивідуальних трудових спорів

з дисципліни “Трудове право”

Група:

Спеціальність: 7.060101 - Правознавство

Виконала _____________________________

Керівник курсової роботи кандидат юридичних наук

______________________________

ЗАПОРІЖЖЯ

2009

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ ……....................................3

ВСТУП ........................................................................................................................4

РОЗДІЛ 1. ПРАВОВА ПРИРОДА І ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ І КОНФЛІКТІВ…………………………………………………………....8

1.1. Поняття індивідуальних трудових спорів, конфліктів та їх позовний і непозовний характер………………………………….…………..............................6

1.2. Класифікація індивідуальних трудових спорів …..………………….10

1.3. Причини і підстави виникнення індивідуальних трудових спорів і конфліктів за сучасних ринкових умов національної економіки.........................

РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМИ ПОЗАСУДОВОГО ТА СУДОВОГО ВИРІШЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ РОЗБІЖНОСТЕЙ………………………......18

2.1. Досудова форма вирішення індивідуальних трудових спорів

2.2. Судова модель врегулювання спорів...................................................18

2.2.1. Підготовчий етап…………………………………………………..

2.2.2. Звернення до суду………………………….

2.2.3. Судовий розгляд………………………

2.2.4. Виконання судового рішення……………

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ І КОНФЛІКТІВ В УКРАЇНІ...............................................25

3.1 Право як важіль впливу держави на суспільні відносини …………...25

3.2 Норма права – складова частина правової системи ………………….26

ВИСНОВКИ...............................................................................................................28

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ....……….................................................30

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

ВР України – Верховна рада України

КЗпП України – Кодекс законів про працю України

КУ – Конституція України

ЦПК - Цивільно-процесуальний кодекс

ВСТУП

За умов ринкових відносин проблеми правового регулювання взаємин між роботодавцями й особами найманої праці значно актуалізуються. Поступальний розвиток економіки, зростання національного багатства й підвищення добробуту суспільства можливі лише за умов високої продуктивності праці й соціального миру. А для цього необхідне не тільки закріплення певних прав за суб’єктами трудових відносин, але й створення правових механізмів, що забезпечуватимуть ефективний захист цих прав і реалізацію законних інтересів працівників і роботодавців.

Сучасний етап розвитку української держави характеризується наявністю плюралізму форм власності на засоби виробництва, активним становленням ринкової економіки, що спричиняє децентралізацію правового регулювання трудових відносин, і, як наслідок, з’являються умови для зростання розбіжностей між роботодавцями й найманими робітниками. У силу цього правове регулювання трудових спорів і конфліктів потребує нового концептуального підходу.

При вдосконаленні трудового законодавства слід виходити з того, що правова, демократична, соціальна держава повинна, безумовно, здійснювати захисну функцію, у тому числі шляхом створення надійного механізму захисту законних прав і інтересів суб’єктів трудового правовідношення. За сучасних умов вітчизняне законодавство повинне передбачати прогресивний механізм вирішення індивідуальних трудових спорів і конфліктів, що має такі риси як оперативність, об’єктивність, гнучкість, професіоналізм, соціальна справедливість, процесуальна рівність сторін трудового спору або конфлікту. На сьогодні національний механізм регулювання трудових спорів і конфліктів не цілком відповідає зазначеним критеріям з наступних причин: інститути індивідуальних спорів і конфліктів у трудовому праві України розроблені недостатньо чітко й докладно; спостерігається неузгодженість понятійного апарату; мають місце колізії окремих норм, а також істотні правові прогалини у порядку регулювання вирішення трудових розбіжностей; особливості правової природи трудових спорів і трудових конфліктів не знайшли відображення у законодавстві.

Розробка нового, що відповідатиме сучасним умовам економічного розвитку України, механізму вирішення індивідуальних трудових спорів і конфліктів передбачає ретельний історико-правовий аналіз і врахування специфіки відповідної процедури у країнах з розвиненою ринковою економікою.

Актуальність обраної теми дослідження. Конституція України проголосила як пріоритетні задачі державної політики побудову правової, демократичної, соціальної держави, що передбачає широкомасштабне реформування національної правової системи, у тому числі, трудового права. Демократія і законність тісно взаємопов’язані. Основний Закон держави передбачає широкий спектр прав трудящих, реалізація яких повинна бути забезпечена сучасними правовими засобами. Однак комплексні дослідження правового регулювання порядку захисту трудових прав і реалізації трудових інтересів на сучасному етапі, а також обґрунтування перспектив розвитку інститутів індивідуальних і колективних трудових спорів і конфліктів у вітчизняній юридичній науці на сьогодні відсутні. Разом з тим, створення ефективної, адекватної вимогам ринкової економіки, правової системи вирішення трудових спорів і конфліктів неможливе без фундаментальних теоретичних досліджень у цій сфері.

Об'єкт і предмет дослідження. Об'єктом дослідження є правовідносини у сфері індивідуальних трудових спорів і конфліктів. Предметом дослідження є є теоретичні і практичні проблеми правового регулювання індивідуальних трудових спорів і конфліктів за умов формування ринкових відносин в Україні.

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є визначення нового концептуального підходу до правового регулювання індивідуальних трудових спорів і конфліктів за умов ринкових відносин в Україні; комплексне дослідження процесуальних правовідносин з розгляду індивідуальних трудових розбіжностей; істотного вдосконалення процедури їх розгляду і вирішення для забезпечення безумовної реалізації конституційних гарантій трудових прав громадян України і соціально-економічної стабільності суспільства.

Для досягнення поставленої мети основна увага була приділена вирішенню наступних задач:

 • дослідження поняття, правової природи, характерних ознак і підстав розмежування правових категорій «індивідуальний трудовий спір» і «індивідуальний трудовий конфлікт»;

 • вивчення причин і підстав виникнення індивідуальних трудових спорів і конфліктів за сучасних умов, розробка правових способів їх превенції;

 • характеристика трудових процесуальних правовідносин, аналіз їх особливостей, змісту, порядку виникнення, розвитку, дослідження правових принципів, на яких вони базуються; визначення місця трудових процесуальних відносин у сучасній правовій системі;

 • дослідження правової природи, порядку виникнення й динаміки розвитку індивідуальних трудових спорів і конфліктів, розробка їх дефініцій;

 • визначення місця й ролі юрисдикційного органу, діючого на підприємстві, у системі вирішення індивідуальних трудових спорів і конфліктів, обґрунтування пропозицій щодо його формування й функціонування;

 • аналіз судового порядку вирішення індивідуальних трудових спорів і конфліктів, виділення специфічних особливостей порядку розгляду трудових справ і визначення шляхів його вдосконалення;

Методи дослідження. У процесі дослідження були використані загальнонаукові та спеціальні методи пізнання правових явищ: діалектичний метод, історичний, формально-логічний, нормативно-порівняльний, методи аналізу й синтезу, абстрагування й узагальнення, формально-юридичний та інші.

Діалектичний метод надав можливість розглядати явища у розвитку, взаємозв’язку між собою і з суспільством, виявити закономірності й тенденції розвитку відносин у сфері правого регулювання індивідуальних трудових спорів і конфліктів. Історичний метод використовувався для розкриття генезису суспільних відносин з розгляду трудових розбіжностей. Формально-логічний метод сприяв виявленню протиріч у понятійному апараті діючих вітчизняних інститутів індивідуальних трудових спорів. Метод аналізу й синтезу використовувався при дослідженні правової природи індивідуальних трудових спорів і конфліктів, їх характерних ознак, елементів фактичного складу, необхідного для виникнення трудових процесуальних правовідносин; метод нормативно-порівняльного аналізу.

Основні положення та висновки даної роботи базуються на аналізі чинного трудового законодавства; практики його застосування; досягнень загальної теорії права, трудового, цивільного права, інших галузей юридичної науки України і зарубіжних країн.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Правове регулювання соціального партнерства

  Лекция >> Право, юриспруденция
  ... пра­вовими засобами індивідуального трудового права, в якому ос­новними суб'єктами виступають індивідуальний ... трудових спорів (конфліктів), запобігання їм, організація при­мирних та ... -трудові відносини: поняття, суб'єкти, правове регулювання // Право України ...
 2. Трудовые споры (13)

  Реферат >> Государство и право
  ... по дисципліні Правове рЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ТЕМУ «Трудові СПОРИ» Виконал слухач гр ... 'єктами розрізняють індивідуальні та колективні трудові спори. Якщо суб'єктами індивідуальних трудових спорів є працівник ...
 3. Трудовое право (38)

  Реферат >> Государство и право
  ... нагляді та контролі за дотриманням трудового законодавства, порядку розгляду трудових спорів (індивідуальних і ... поняття трудової дисципліни включає: А — Сукупність правових норм. Б — Регулювання внутрішнього трудового розпо­рядку. В — Установлення трудових ...
 4. Трудовий договір (1)

  Реферат >> Государство и право
  ... регулювання трудових і тісно пов’язаних з ними відносин шляхом встановлення прав та ... і імперативними правовими нормами, зокрема, про порядок розгляду індивідуальних трудових спорів і про ... роботі розглянуто зміст та поняття трудового договору. Розкриті одні з ...
 5. Законодавче регулювання звільнення працівників

  Реферат >> Иностранный язык
  ... ндивідуальних трудових спорів. У той же час у законодавстві з'явилось поняття колективних трудових спорів (конфліктів). Розмежування між індивідуальними і колективними трудовими спорами ... соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019481182098389