Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Психология->Реферат
В многочисленных публикациях о проблемах современной школы часто отмечается, что главная ее беда – это отсутствие у педагога интереса к личности ребен...полностью>>
Психология->Реферат
Психологи́ческая корре́кция (Психокорре́кция) — один из видов психологической помощи (среди других — психологическое консультирование, психологический...полностью>>
Психология->Реферат
Показатели степени одиночества в основной массе носят средний балл и находятся в пределах от 13 до 20. Что свидетельствует о том, что дети, проводящие...полностью>>
Психология->Реферат
Внимание – важное и необходимое условие эффективности всех видов деятельности человека, прежде всего трудовой и учебной. Чем сложнее и ответственнее т...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Психология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Факультет іноземних мов

Курсова робота

З курсу « Психологія»

Тема: ПРОБЛЕМА КОНФЛІКТУ В КЛАСНОМУ КОЛЕКТИВІ

Виконала:

студентка 4 курсу

групи 1А

Головіна Р.О

Куратор:

Ніщук

Вінниця 2009

Зміст

Введення

Розділ I. Теоретичний аналіз проблеми

1.1 Поняття конфлікту і його соціальна роль

1.2 Психологічна характеристика і особливості міжособових взаємин дітей в класному колективі

1.3 Особливості конфліктів в класних колективах

1.4 Можливі профілактичні заходи попередження і усунення міжособових конфліктів в класі

Розділ II. Практичне вживання форм і методів в експерименті

2.1 Діагностика взаємин класного колективу

2.2 Тренінгові вправи, що допомагають здолати конфліктні ситуації в умовах класного колективу

Висновок

Література

Додатки

Введення

Актуальність

Конфліктні процеси мало хто схвалює, але майже всі в них беруть участь.

Конфлікти між дітьми і підлітками в межах школи, класу найчастіше засновані на емоціях і особистій неприязні. Конфлікт загострюється і охоплює все більше людей.

Міжособові і міжгрупові конфлікти негативно позначаються на всіх процесах життєдіяльності школи. Конфлікти між учнями негативно впливають як на тих, що конфліктують, так і на весь клас; в класі, де склався несприятливий соціально-психологічний клімат, діти погано засвоюють програмний матеріал, проста образа може, в кінці кінців, призвести до прояву жорстокості відносно своїх противників і так далі.

Займатися своєчасною діагностикою і профілактикою конфліктів в шкільних колективах украй необхідно.

По-перше, профілактика конфліктів, поза сумнівом, сприятиме підвищенню якості учбового процесу. Учні і вчителі стануть витрачати інтелектуальні і етичні сили не на боротьбу з опонентами, а на свою основну діяльність.

По-друге, конфлікти роблять помітний негативний вплив на психічний стан і настрій тих, що конфліктують. Стрес, що виникає в ході конфліктів, може бути причиною десятків серйозних захворювань. Тому своєчасні профілактичні заходи повинні позитивно впливати на психологічне і фізичне здоров'я учнів і вчителів.

По-третє, саме в школі у дитини, підлітка формуються навики вирішення протиріч в міжособовій взаємодії, які трапляються в житті кожної людини.

У даній роботі планується підійти до рішення деяких з визначених проблем і надати реальну допомогу, якої потребує практика сучасної загальноосвітньої школи, адже створення в загальноосвітній школі системи профілактики конфліктів набагато поліпшить якість виховного процесу.

Метою роботи є вивчення впливу конфліктів на міжособові стосунки в класному колективі.

Об'єктом дослідження є учні 9А класу загальноосвітньої школи.

Предметом дослідження є міжособові стосунки в колективі підлітків.

В ході дослідження ставилися наступні завдання:

 • теоретично обгрунтувати необхідність роботи по профілактиці конфліктів в школі;

 • проведення діагностичного дослідження міжособових стосунків в класному колективі;

 • підбір тренінгових вправ, що сприяють вирішенню конфліктних ситуацій.

В ході дослідження використовувалися різні методи: вивчення і теоретичний аналіз літератури по психології, конфліктології і соціології, проведена дослідно-експериментальна робота з даної проблеми.

Гіпотеза - психопрофілактика конфліктів допомагає підтримувати сприятливу соціально-психологічну обстановку в класному колективі.

Експериментально – дослідницька робота проводилася на базі Стрижавської ЗОШ I-IIΙ ступенів Вінницького району

Для вивчення взаємин в класному колективі була використана методика Соціометрії.

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ

1.1 Поняття конфлікту і його соціальна роль

Конфлікт (від лат. Conflictus – зіткнення) – це відсутність згоди між двома або більше сторонами, які можуть бути конкретними особами або групами. Кожна сторона робить все, аби прийнята була її точка зору і мета, і заважає іншій стороні робити те ж саме.

Коли люди думають про конфлікт, вони найчастіше асоціюють його з агресією, погрозами, спорами, ворожістю і тому подібне. В результаті існує думка, що конфлікт – явище завжди небажане, що його слід негайно вирішувати, як тільки він виникає. Але в багатьох ситуаціях конфлікт допомагає виявити різноманітність точок зору, дає додаткову інформацію, допомагає виявити більше число альтернатив або проблем. Англійський соціолог Е. Гідденс дав таке визначення конфлікту: “Під конфліктом я маю на увазі реальну боротьбу між діючими людьми, або групами, незалежно від того, які витоки цієї боротьби, її способи і засоби, мобілізовані кожній із сторін”. Найяскравіше ця позиція представлена в роботах німецьких соціологів Р. Зіммеля, Р. Дарендорфа і американського соціолога Л. Козера. Основне положення теорії конфлікту Г. Зіммеля полягає в тому, що конфлікт, хоча і є однією з форм розбіжності, в той же час є соціалізуючою силою, що обєднує протиборчі сторони і сприяє стабілізації суспільства. Л. Козер в своїй класичній роботі “Функції соціальних конфліктів” підкреслював, що конфлікт несе в собі не лише деструктивну (руйнівну) функцію, в ньому закладений великий позитивний потенціал.

Але один з творців сучасної конфліктології, західнонімецький соціолог Р. Дарендорф, в основу соціальних конфліктів поклав саме політичні чинники: боротьбу за владу, престиж, авторитет. Конфлікт, по Дарендорфу, може виникнути в будь-якому співтоваристві, в будь-якій соціальній групі, де є пануючі і підпорядковані. Причиною конфлікту, на думку Р. Дарендорфа і його послідовників, є прагнення до домінування. П.А. Сорокин вказував на зв'язок конфлікту із задоволенням потреб людей. На його думку, джерело конфліктів лежить в придушенні базових потреб людини, без задоволення яких він не може існувати, перш за все, потреб в їжі, одязі, житлі, самозбереженні, самовираженні, творчості, свободі. В той же час, він підкреслював, що важливі не самі по собі потреби, але і засоби їх задоволення, доступ до відповідних видів діяльності, який обумовлений соціальною організацією суспільства.

Якщо конфлікти сприяють ухваленню обгрунтованих рішень і розвитку взаємин, то їх називають конструктивними.

Конфлікти, що перешкоджають ефективній взаємодії і ухваленню рішень, називають деструктивними.

80% конфліктів виникає без бажання їх учасників. Відбувається це через особливості нашої психіки і те, що більшість людей або не знають про них, або не надають цьому значення.

Головну роль у виникненні конфліктів грають так звані конфліктогени.

Конфліктогени – це слова, дії (або бездійність), що можуть призвести до конфлікту.

Велика небезпека виникає з ігнорування дуже важливої закономірності – ескалації конфліктогенів. Полягає вона в наступному: на конфліктоген в нашу адресу ми прагнемо відповісти сильнішим конфліктогеном, часто максимально сильним серед всіх можливих.

Дуже важливо знати формулу конфлікту і ефективно нею володіти. Вона виглядає таким чином:

КОНФЛІКТ = КОНФЛІКТНА СИТУАЦІЯ + ІНЦИДЕНТ

Конфлікт – це відкрите протистояння як наслідок взаємовиключаючих інтересів і позицій.

Конфліктна ситуація – це протиріччя, що накопичилися, містять дійсну причину конфлікту.

Інцидент – це збіг обставин, що є приводом для конфлікту.

З формули видно, що конфліктна ситуація і інцидент незалежні один від одного, тобто жодне з них не є слідством або проявом іншого.

Вирішити конфлікт – значить, усунути конфліктну ситуацію і вичерпати інцидент. Зрозуміло, що перше зробити складніше, але і важливіше. На жаль, на практиці в більшості випадків справа обмежується лише вичерпанням інциденту. Але часто також ми використовуємо прийом - придушення - відхід від реалізації цілей під впливом зовнішнього примусу, коли проблема заганяється вглиб і може у будь-який момент вийти назовні у формі агресії.

Агресія може бути направлена на іншу людину або групу людей, якщо вони є причиною проблеми. Агресія при цьому носить соціальний характер і супроводиться станами гніву, ворожості, ненависті. Агресивні соціальні дії викликають у відповідь агресивну реакцію, і з цієї миті починається соціальний конфлікт.

Причини конфліктів.

У всіх конфліктів є декілька причин. Кожен з нас пригадає щось своє, ситуації, в яких він сам був або свідком, або потерпілим. Боляче і образливо буває, коли:

- дістається за те, за що ти не несеш відповідальності;

- тебе не запитують при вирішенні питань, в яких ти компетентний;

- винагороди за те, що зробив ти, дістаються іншим. Що відбувається? Як відстояти себе?

- тебе вважають нездібними щось зробити самостійно. Завдання дістається іншому. І він, інший, стає свідком того, як низько тебе цінують. Як реагувати на приниження власної гідності?

- ти висуваєш ідеї і пропозиції, хтось видає їх за свої власні. Як вийти з цієї ролі?

- перед тобою малюють принадні перспективи, аби залучити до цієї роботи, а у результаті, коли ти погоджуєшся, з'ясовується, робота виглядає зовсім інакше. З'являється відчуття досади, яке є грунтом для незадоволеності і опору.

- за свою готовність виконати невластиву або додаткову роботу тобі теж доводитися розплачуватися.

Подібні приклади можна продовжувати до безкінечності. Але саме так виникають інтриги, і рушиться взаємна довіра, до цього схильний практично кожен .

Таким чином, для виникнення соціального конфлікту необхідно:

по-перше, щоб причиною фрустрації була поведінка інших людей;

по-друге, щоб на агресивну соціальну дію виникла у відповідь реакція.

1.2 Психологічна характеристика і особливості міжособових взаємин дітей в класному колективі

Міжособові стосунки дитини з однолітками, що виникають стихійно або організовані дорослими, мають яскраво виражені вікові соціально – психологічні характеристики.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Конфлікт в учнівському колективі

  Курсовая работа >> Психология
  ... саме тематиці конфлікту в шкільному колективі. Об’єкт дослідження: конфлікт в учнівському колективі. Мета ... у сприйманні проблеми і учасників конфлікту; — послаблення співпраці і партнерства між сторонами як під час конфлікту, так ...
 2. Психологічні особливості конфліктів батьків і дітей

  Дипломная работа >> Психология
  ... психолого-педагогічних робіт із проблеми конфлікту навряд чи набереться з десяток ... „співучасті” (або колективістської ідентифікації). ... їх задоволення створюють для учня психотравмуючу ситуацію, яка, за ... по цій шкалі в батьківському відношенні даного батька є ...
 3. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

  Курсовая работа >> Социология
  ... але й соціальні проблеми в стосунках з членами сім'ї, в стосунках з сусідами, в учнівському колективі та з іншими ... яким «дорослі» вирішують свої конфлікти і проблеми. В зв'язку з тим, що ... багато енергії і сил на подолання конфлікту, то в них залишається мало ...
 4. Історія педагогіки. Навчальний посібник

  Книга >> Педагогика
  ... і в колективі й через колектив.......................................................................................... 12.4.5. Проблема трудового виховання ... його у випадку конфлікту визнати рівноправні ... і справи. В учнівському колективі діяло самоврядування, ...
 5. Педагогіка. Фіцула. Підручник

  Книга >> Педагогика
  ... міжособистісні стосунки в учнівському колективі,проводити в ньому профілактику ... , доведення особистості у разі конфлікту з колективом до морального знищення; ... використання комп'ютера. 3. Проблема відставання учнів у навчанні. Проблема неуспіхів у навчанні ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019161701202393