Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Менеджмент->Реферат
Активизация развития взглядов на управление в России отмечается с XVI в., когда шел бурный процесс ликвидации феодальной раздробленности и объединения...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Начиная с 17 в., вопросам управления в России уделялось серьезное внимание. Заметный след в истории России и улучшении ее системы управления оставили ...полностью>>
Менеджмент->Реферат
В этой связи, нельзя пройти мимо антибюрократической кампании, которая развернулась в нашей стране в последние годы в условиях перестройки. По-видимом...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Быстрое и необратимое развитие рыночных отношений, изменение институциональной структуры народного хозяйства России создали новую экономическую среду....полностью>>

Главная > Дипломная работа >Менеджмент

Сохрани ссылку в одной из сетей:

У всіх випадках власник здійснює управління підприємством через керівника, якому делегує свої повноваження.

Керівник підприємства:

 • Забезпечує виконання поточних і перспективних планів підприємства та планів соціально-економічного розвитку;

 • Розпоряджається майном ,включаючи грошові кошти;

 • Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;

 • Укладає угоди від імені підприємства, відкриває в банках розрахункові рахунки;

 • Представляє підприємство у відносинах з юридичними та фізичними особами;видає накази та вказівки, інструкції, положення обов’язкові для всіх працівників підприємства;

 • Забезпечує своєчасний розгляд скарг та заяв працівників;

 • Вирішує інші питання господарсько-фінансової діяльності.

Отже, з вище наведеного можна вважати, що стиль управління даного підприємства є демократичним

Демократичний тип керівника прагне надання підлеглим самостійності відповідно до їх кваліфікації і функцій, які вони виконують, залучає їх до таких видів діяльності, як визначення цілей, оцінка роботи, підготовка та прийняття рішень, створює необхідні для виконання роботи передумови і справедливо оцінює зусилля, з повагою ставиться до людей і турбується про них.

Керівник демократичного типу особисто займається тільки найбільш складними і важливими питаннями, надаючи право підлеглим вирішувати усі інші. Він намагається радитися з ними і прислуховується до думки колег, не підкреслює своєї переваги і розумно реагує на критику, не уникає відповідальності ні за власні помилки, ні за помилки виконавців.

Керівник демократичного типу вважає своїм обов'язком постійно і ґрунтовно, з повною відвертістю інформувати підлеглих про стан справ і перспективи розвитку колективу. При такій системі спілкування набагато легше мобілізувати підлеглих на реалізацію поставлених перед ними завдань, виховувати в них почуття справжніх господарів.

Отже, керівник-демократ орієнтується на можливості підлегло­го, на його природне прагнення до самовираження свого інтелек­туального і професійного потенціалу. Тим самим стимулюються сприйняття ним цілей системи як своїх власних, його ініціативні дії в умовах самоуправління і самоконтролю. При такому підході функціо­нальна діяльність керівника вдало поєднується з його роботою з вихо­вання працівників, між ними зміцнюються почуття довіри і поваги.

Діючі посадові інструкції головного бухгалтера, бухгалтера, касира, економіста, паспортиста, завідувача складу, інженера з охорони праці, механіка, майстра по ремонту, майстра по експлуатації житлового фонду наведено в додатку №1.

2.2. Аналіз макросередовища та ділового середовища організації

Будь-яке підприємство перебуває і функціонує у середовищі. Аналіз середовища є початковим етапом формування стратегії діяльності підприємства, оскільки забезпечує відповідну базу для визначення місії і цілей його функціонування. Аналіз середовища передбачає вивчення і дослідження трьох його складових:

• макросередовища;

• мікросередовища;

• внутрішнього середовища.

Макросередовище – це сукупність факторів та обставин, які зовні впливають на діяльність підприємства, але організація проконтролювати або змінити їх не може. Мкросередовище створює загальні умови діяльності підприємства і переважно не має специфічного впливу на конкретну організацію. До макросередовища належать: політико-правове середовище, економічні фактори, демографічні фактори, соціально-культурне середовище, технологічні фактори, екологічне середовище, міжнародні фактори.

Аналіз факторів макросередовища КП «Будинкоуправління» було здійснення за трьома етапами:

 1. Формування переліку фактів, що досліджується.

 2. Збір узагальнення та аналіз інформації.

 3. Систематизація результатів аналізу та їх оцінка.

Узагальнення та аналіз зібраної інформації проаналізуємо в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Оцінка та аналіз факторів макросередовища.

№№ з/п

Група факторів

Фактор

Стан фактора та тенденція його зміни

1

2

3

4

1.

Економічні

1.1.Розвиток економіки України (ВВП)

1.2. Розвиток економіки регіону

У 2007 році порівняно з 2006 роком реальний внутрішній валовий продукт становив 107,3%

Рівень розвитку економіки області нижчий загальноукраїнських темпів розвитку

2.Стан бюджету

В Україні з 2006 по 2007 роки доходи зросли на 28,7 млрд.грн., витрати також збільшились на 42,3 млрд.грн., при цьому наявний дефіцит. У Рівненській області доходи протягом 2006-2007 років зросли на 289 млн.грн., а витрати зросли на 265,2 млн.грн.

Відсутність дефіциту, можлива стабілізація.

3.Темп інфляції

Тенденція до збільшення, у 2007 році становила 116,6% (у 2006 – 111,6%)

4.Рівень безробіття

В Україні помірно знизився на 15,4% і на1 січня 2008рстановила 642,3 тис.осіб. У Рівненській області знизився протягом 2006-2007 років на

5.Рівень податкових ставок

На протязі року податкові ставки були незмінними, тобто: державні: ПДВ 20%, ПнП – 15%; податки на ЗП персоналу: фонд зайнятості – 1.5%, соц. страх. – 1%, пенсійний фонд – 33,2%, фонд охорони праці – 1%; місцеві – комунальний - 10 % від мінімального ФОП

Приріст заощаджень становив 46360 млн.грн.

У Рівненській області доходи населення протягом 2006-2007 років збільшились на 289 млн.грн., видатки також збільшились протягом 2006-2007 років на 262,5 млн.грн.

2.

Політичні

1.Рівень політичної стабільності в суспільстві

Ситуація досить нестабільна. Гостра боротьба за владу. Часті кадрові зміни вищих органів управління

2.Напрям розвитку політичної системи

Існування трирівненвої структури влади (судова, законодавча, виконавча). Наявний політичний плюралізм. Наявна певна полярність політичних поглядів.

3.Характер політичної боротьби

Нерідке відкидання принципів демократії, гласності. Різнопланова: від гострої дискусії в ЗМІ до застосування грубої фізичної сили.

4.Ступінь суспільної підтримки урядової програми розвитку

Менш ніж третина населення підтримує і ця кількість поступово зменшується. Низький рівень пенсій, стипендій

3.

Правові

Законодавчі акти, які регулюють діяльність підприємства

Закони України “Про підприємства в Україні”, “Про підприємництво”, “Про працю”, “Про власність”, "Про житлово-комунальне господарство",Господарський кодекс, Цивільний кодекс, Постанова КМУ “Про встановлення тарифів”

4. 4

4

Демографічні

1. Чисельність населення

Має тенденцію до зменшення. В Україні протягом 2006 по 2007 роки чисельність наявного населення зменшилась на 247,9 тис.осіб. У Рівненській області чисельність населення протягом 2006-2007 років зменшилась на 13,9 тис. осіб.

2.Статево-віковий склад області

Переважають жінки – на 2,7 %. Розподіл:

жінки – 613012 чол.

чоловіки – 550076 тис. чол.

3.Рівень народжува-ності

В Україні чисельність народжених протягом 2006-2007 років зросла на 14,1 тис.чол.

В Рівненській області в 2007р. рівень народжуваності становив 11,7 чол. на 1000 населення. Має тенденцію до постійного зменшення. Але рівень смертності в цілому по регіону зменшується

5.

5

6

Науково-технічні

1.Нововведення в області товарів та послуг

Обсяг наукових та науково-технічних робіт з 2006 по 2007 роки зріс на 590,3 млн.грн. Спостерігається тенденція до збільшення обсягу інноваційних витрат на 4,5% порівняно з минулими роками

2.Нововведен

ня в області менеджменту

Спостерігається тенденція до формування більш гнучкого апарату управління. Суттєвий ріст (6 % відносно минулих років)

6.

Природні

1.Стан природних ресурсів

Недостача земельних площ у містах (високий ступінь забудованості), наявність “вільних земель” у сільській місцевості – збільшення конгломерацій.

2.Екологічний фактор (рівень забруднення навколишньо

го середовища)

Шкідливі викиди в атмосферне повітря протягом 2006-2007 років зросли на 20,2 тис.т. Відсутність належного контролю за виконанням законодавства і встановлених норм.

7.

Соціально-культурні

1.Рівень освіти

В Україні кількість закладів І-ІІ рівнів акредитації протягом 2006 по 2007 рік зросла на 17 закладів, а ІІІ-ІV рівнів акредитації протягом 1998-2006 років на 84 заклади. У цілому по Рівненській області кількість навчальних закладів освіти складає 1085 шт.

2.Соціальні умови життя

Суттєво не змінюється, низька житлова забезпеченість, “комунальна проблема”. Збільшення вартості комунальних послуг

Продовження таблиці 2.2


Проаналізувавши вплив макросередовища на діяльність підприємства, можна відмітити до позитиву – це ріст ВВП, ріст бюджетних асигнувань, зниження рівня безробіття, незначний ріст доходів громадян. Серед негативних факторів – це недосконале правове забезпечення, відсутність політичної волі в державі по реформуванню житлово-комунального господарства, відсутність інновацій в галузі, демографічні фактори – старіння населення.

Ділове середовище (мікросередовище) безпосередньо охоплює ті елементи середовища підприємства, з яким воно перебуває в прямому контакті, тобто сукупність факторів, обставин, що зовні впливають на діяльність підприємства однак організація може їх частково або повністю проконтролювати.

Аналіз мікросередовища передбачає виявлення тих аспектів діяльності, від яких залежить ефективність роботи підприємства, використання наявних потужностей, собівартість і якість надання послуг.

Мікросередовище — це учасники ринку, які безпосередньо контакту­ють з підприємством і впливають на нього. Це насамперед спожи­вачі, постачальники, конкуренти, посередники.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Економічні стратегії підприємства, доходи інвестора

  Контрольная работа >> Экономика
  ... 2.2 Коефіцієнт платоспроможності (КП) Відображає здатність підприємства виконувати свої фінансові ... ї, конкурентних і функціональних стратегій підприємства; в) прогнозування альтернативних можливостей розвитку підприємства і його складових з точки ...
 2. Конкурентоспроможність підприємства (1)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... часу. Тому у відповідності з прийнятою стратегією розвитку підприємства менеджерам необхідно відслідковувати ... стан підприємства за допомогою показників коефіцієнтів ліквідності, а саме: Кп – коеф ...
 3. Управління економічним розвитком підприємства

  Дипломная работа >> Экономика
  ... факультету менеджменту та маркетингу НТУУ "КПІ" обсягом 0,5 друк. арк., випуск ... дбір індикаторів для вимірювання стратегії розвитку підприємства (встановлення пріоритетів) - що ... призначення. У Дніпропетровську знаходиться КП "Фабрика нетканих матеріалів", ...
 4. Основи економіки підприємства

  Шпаргалка >> Экономика
  ... ефективне господарювання. 15. Охарактеризуйте стратегію розвитку підприємства і бізнес-планування Стратегія – це генеральна комплексна програма ... Головною метою КП п-ва є забезпечення п-м на кожному етапі свого розвитку професійними ...
 5. Облік і аналіз фінансових результатів виробничого підприємства

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... результатів виробничого підприємства” (за матеріалами КП “Західтурбуд”) ... івництву підприємства обирати та впроваджувати нові прогресивні стратегії розвитку підприємства [51, ... нансових результатів виробничого підприємства (за матеріалами КП “Західтурбуд”). – ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001945972442627