Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Менеджмент->Реферат
Проблема качества актуальна абсолютно для всех товаров и услуг. Особенно остро это проявляется при переходе к рыночной экономике. К работе в условиях ...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Коммерция – слово латинского происхождения (от лат. commercium – торговля). Однако надо иметь в виду, что термин «торговля» имеет двоякое значение: в ...полностью>>
Менеджмент->Курсовая работа
Тема моей курсовой работы «Требования, предъявляемые к менеджеру». я выбрала эту тему, так как в современном мире понятие менеджмента и менеджера встр...полностью>>
Менеджмент->Курсовая работа
Цель курсовой работы – разработка стратегии развития ЗАО «Меховая радуга» на сезон «зима 2009-2010». Данная тема актуальна, поскольку в условиях эконо...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Менеджмент

Сохрани ссылку в одной из сетей:

структура організації

хематично це можна зобразити таким чином:

Рис.1.1. Структура стратегічного менеджменту організації

Залежно від того на які складові організації поширюється та чи інша стратегія, а також від першочерговості їх розробки, підпорядкованості стратегії утворюють певну ієрархію (вертикальний поділ)


корпоративна

стратегія


бізнес-стратегія


функціональна стратегія


операційна стратегія


Рис.1.2. Ієрархія стратегій

На великих підприємствах рішення з питань вибору методів управління новими напрямками розвитку приймаються корпоративним керівництвом, керівниками господарських підрозділів, головами великих функціональних корпорацій в цілому чи її підрозділів (виробництво, маркетинг і продаж, фінанси, трудові ресурси і т. д.), менеджерами заводів, регіональними торговими представниками і менеджерами середньої ланки управління.

Своє призначення фірма формулює в умовах певного складу, структури і стану зовнішнього середовища, що визначають систему ресурсів (за їх складом, структурою і якісними характеристиками), якими може володіти підприємство для виконання своєї місії. Успіх будь-якої фірми залежить від уміння старанно аналізувати ринок і від того, яку позицію зайняла фірма – стратегічно продуману чи найбільш правильно визначальну: місце, час, товар і його ціну.

Інакше кажучи, економічна стратегія – економічне досягнення мети економічними методами і способами. При цьому розробка тієї чи іншої стратегії значною мірою залежить від організаційного рівня розробки стратегії.

В диверсифікованій компанії стратегії розробляються на чотирьох організаційних рівнях. На одному галузевому підприємстві існують тільки три рівні стратегічного планування, тобто корпоративна стратегія відсутня. Найбільш доцільно розглядати рівні організації з точки зору ієрархії, коли «останній», вищий ступінь, представляє компанію в цілому, а інші «поверхи» - різні її підрозділи і відділи. Перед кожним рівнем стоять особливі завдання, що і визначає специфіку прийнятих у них стратегій. В міру просування вниз по ієрархічній драбині організації вони, швидше за все, будуть відрізнятися від корпоративної стратегії, але спрямовані на досягнення загальної (ділової) стратегії підприємства.

Завдання і стратегії нижчих рівнів повинні узгоджуватися з цілями і стратегіями організації в цілому. При цьому варто не забувати, що значеннєвий зміст терміну «стратегія» ні в якій мірі не повинен підмінюватись таким поняттями як «цілі» і «завдання».

Треба розрізняти те, до чого прагне організація (її завдання чи цілі), і як вона збирається це зробити (засоби досягнення цілей). Відповідно до цього розробка стратегії на кожному з ієрархічних рівнів має свої особливості, наведені в таблиці 1.1. [Л.-47].

Таблиця 1.1.

Розробка стратегії за рівнями ієрархії

Рівень

стратегії

Відповідальна особа

Мікропідприємства кожного рівня

Корпоративна стратегія

Керівник вищого рангу, топ-менеджери

Створення і управління господарським високопродуктивним портфелем структурних підрозділів корпорації. Встановлення інвестиційних

пріоритетів і напрямків корпоративних ресурсів в найбільш привабливі галузі та сфери діяльності.

Бізнес-стратегія

Генеральні директори/керівники підрозділів

Розроблення заходів, спрямованих на посилення конкурентноспромож

ності і збереження конкурентних переваг. Формування механізму реагування на зовнішні зміни. Обґєднання стратегічних дій основних функціональних підрозділів.

Функціональна стратегія

Керівники середньої ланки

Дії з підтримки ділової стратегії і досягнення цілей підрозділу. Огляд, перегляд і обґєднання передбачень менеджерів на місцях.

Операційна стратегія

Керівники на місцях

Дії з розвґязання вузькоспеціальних питань, повґязаних з досягненням цілей підрозділу.

Крім того, в сучасній науці розрізняють окремі стадії процесу розробки стратегії, кожна з яких передбачає одержання відповіді на окремі питання, не повґязані з процесом прийняття стратегічних рішень. Схематично процес формування стратегії можна зобразити наступним чином: Рис.1.6.

При розробці стратегії необхідно звернути увагу на те, щоб стратегія відповідала вимогам, що до неї висуваються. Загалом, ці вимоги є індивідуальними для кожного конкретного підприємства чи організації. Проте в сучасній науці існують певні вимоги – рекомендації, що є обовґязковими для будь-якої стратегії, незалежно від її ієрархічної приналежності.

На сьогоднішній день можна визначити такі вимоги-рекомендації до формування стратегій:

1. Ментальна правильність ораної стратегії. Сюди можна віднести знання і розуміння вказаних принципів ефективної стратегії.

2. Ситуаційність. У сучасному менеджменті особливе місце займає ситуаційний підхід. Ефективна стратегія завжди інтегрує характерні особливості саме даної конкретної ситуації в ключові фактори майбутнього стратегічного успіху даної конкретної організації.

Рис.1.3. Етапи формування стратегії

3. Унікальність стратегії. Для досягнення майбутнього успіху в стратегію конкретної організації повинні бути закладені деякі сильні змістовні компоненти, які в реальній практиці ведення бізнесу роблять її відмінною від усіх головних конкурентів.

У якихось складових організації в цілому та системи управління, створення вартості зокрема, необхідно знайти щось унікальне, притаманне лише цій організації. Це унікальне, тобто властиве даній конкретній організації, повинно бути закладено в її стратегію як одна із основ стратегічної конкуренції.

Осмислений підхід до стратегічної унікальності означає цільовий пошук можливостей свого майбутнього бізнес-успіху там, де ще недоступний конкурентам.

4. Майбутня невизначеність як стратегічна можливість. Майбутнє є невизначеним в принципі і в цьому джерело розвитку конкретної організації.

Зовнішнє середовище організацій в наш час змінюється все швидше і передбачити його стає дедалі складніше, тобто воно стає все більш непередбачуваним. Але при цьому кожна зміна несе в собі не лише загрози, а й нові можливості для організації, які сприятимуть досягненню майбутнього бізнес-успіху.

5. Гнучка адекватність. Для того щоб реалізувати можливості, які несуть в собі зміни зовнішнього середовища організації, її власні стратегічні зміни повинні бути адекватні змінам зовнішнім. А ефективна бізнес-адекватність практично може бути досягнута лише тоді, коли стратегія організації є не випадковою, а реальною по своїй суті і досить гнучкою.

Отже, за критерієм кінцевої ефективності конкретні стратегічні і тактичні зміни бізнесу комерційної організації за своїм змістом, синхронністю в часі і за всіма іншими істотними параметрами повинні бути досить адекватними і швидкими відносно зовнішнього середовища організації, тобто забезпечувати гнучку адекватність стратегії даної конкретної організації. Слід зазначити, що всі вищенаведені вимоги є взаємодоповнювачами і взаємопідсилювачами.

Ефективні стратегії будь-якої конкретної організації представляють собою органічний і досить змістовний синтез поданих характеристик.

Якщо розглядати питання класифікації стратегій, то тут необхідно окремо розглядати класифікацію кожного ієрархічного рівня стратегії.

Розпочнемо з найвищого – рівня корпоративних стратегій. Тут доцільно розглянути лише одну схему класифікації корпоративних стратегій. Незважаючи на те що головна увага в даній класифікації приділена стратегіям конкурентного росту на ринках, дана схема класифікації стратегії є найбільш комплексною, повною та найпоширенішою на даний момент. Рис.1.4.

Стосовно розгляду питання класифікації конкурентних стратегій, то тут не можна обійтись якоюсь однією схемою класифікації. Оскільки вони різняться класифікаційними ознаками.

Так, Ансофф [Л.-2] за класифікаційну ознаку бере джерело отримання конкурентної переваги на ринку і виділяє 4 види маркетингових конкурентних стратегій:

1. Стратегія максимізації ринкової частки полягає у мінімізації вартості вироблених товарів і продажу їх за ціною нижчою, ніж у конкурентів.

2. Стратегія диференціації товару полягає у спрямованості фірм запропонувати товар, який задовольняє специфічні потреби певної групи покупців.

3. Стратегія диференціювання ринку полягає у спрямованості фірми створювати нові ринкові потреби і досягати прихильності споживачів за рахунок формування і підтримки позитивного іміджу фірми.

4. Стратегія росту – географічне розширення ринку, його сегментування і стимулювання на нових сегментах попиту.

Портер [Л.-50] класифікує конкурентні стратегії за ознакою конкурентної переваги фірми на ринку.

Конкурентна перевага

Унікальна ринкова пропозиція

Низькі витрати

Весь ринок

Диференціація продукції

Цінове лідерство

Окремий сегмент

Фокусування на диференціації продукції

Фокусування на низькій цініЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Економічні стратегії підприємства, доходи інвестора

  Контрольная работа >> Экономика
  ... 2.2 Коефіцієнт платоспроможності (КП) Відображає здатність підприємства виконувати свої фінансові ... ї, конкурентних і функціональних стратегій підприємства; в) прогнозування альтернативних можливостей розвитку підприємства і його складових з точки ...
 2. Конкурентоспроможність підприємства (1)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... часу. Тому у відповідності з прийнятою стратегією розвитку підприємства менеджерам необхідно відслідковувати ... стан підприємства за допомогою показників коефіцієнтів ліквідності, а саме: Кп – коеф ...
 3. Управління економічним розвитком підприємства

  Дипломная работа >> Экономика
  ... факультету менеджменту та маркетингу НТУУ "КПІ" обсягом 0,5 друк. арк., випуск ... дбір індикаторів для вимірювання стратегії розвитку підприємства (встановлення пріоритетів) - що ... призначення. У Дніпропетровську знаходиться КП "Фабрика нетканих матеріалів", ...
 4. Основи економіки підприємства

  Шпаргалка >> Экономика
  ... ефективне господарювання. 15. Охарактеризуйте стратегію розвитку підприємства і бізнес-планування Стратегія – це генеральна комплексна програма ... Головною метою КП п-ва є забезпечення п-м на кожному етапі свого розвитку професійними ...
 5. Облік і аналіз фінансових результатів виробничого підприємства

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... результатів виробничого підприємства” (за матеріалами КП “Західтурбуд”) ... івництву підприємства обирати та впроваджувати нові прогресивні стратегії розвитку підприємства [51, ... нансових результатів виробничого підприємства (за матеріалами КП “Західтурбуд”). – ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014770030975342