Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Менеджмент->Реферат
Введение В отличие от западного мира, российский опыт менеджмента современного периода имеет короткий, порядка 20 лет, опыт менеджмента в условиях рын...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Для юридических лиц — суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических ...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Актуальность исследования. Процесс трансформации плановой экономической системы России к рыночной принес в экономику России крупные изменения, обуслов...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Реклама — любая оплачиваемая конкретным заказчиком форма неличного представления и продвижения идей, товаров или услуг. Рекламодателями выступают не т...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Менеджмент

Сохрани ссылку в одной из сетей:


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ІНСТИТУТ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Дипломний проект

Тема: «Стратегія розвитку підприємства КП «Будинкоуправління»

Студент Столярець С.В.

Керівник проекту

доцент кафедри менеджменту Кузнєцова Т.О.

Рецензент к.т.н. доцент Турченюк М.О.

РІВНЕ, 2008

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………3

1. Теоретичні аспекти досліджуваної теми …….……………………………...5

2. Аналітична частина ………………………………………………………… 26

2.1. Загальна характеристика обґєкту дослідження ……………………….... 26

2.2. Аналіз макросередовища та ділового середовища організації………………………………………………………………............ 36

2.3. Аналіз внутрішнього середовища організації ……………………….… 44

3. Основні заходи стратегічного розвитку Дубровицького КП «Будинкоуправління»………………………………………………………..… 71

3.1. Вдосконалення структури управління ………………………………..… 71

3.2. Вихід на ринок будівельних та ремонтно-будівельних послуг…….... 126

3.3. Вихід на ринок пасажирських перевезень …………………………..... 129

4. Охорона праці в Дубровицькому КП «Будинкоуправління» ………….. 139

Висновки …………………………………………………………………....... 155

Література …………………………………………………………………...... 160

Додатки ………………………………………………………………………... 164

Вступ

Актуальність теми зумовлена тим, що подальший розвиток національної економіки потребує нових підходів в управлінні підприємствами. Значна роль при цьому належить стратегічному аспекту управління підприємством, а саме: формуванню і реалізації стратегії на підприємстві як інструменту забезпечення ефективної діяльності не тільки на поточний момент, але і на довгострокову перспективу.

Сучасна глобалізована ринкова економіка формує нові вимоги до підприємства. Вони обумовлюються наявністю жорсткої конкуренції та необхідністю гнучко реагувати на неоднозначні зміни ситуації на ринках і в галузях діяльності підприємств. При цьому, успіх підприємства залежатиме від здатності адаптуватися до змін в середовищі їх діяльності: передбачати і змінювати структуру бізнесу, розробляти і впроваджувати у виробництво нові види продукції, правильно визначати напрями інвестицій за різними видами діяльності тощо, щоб досягти успіху і забезпечити процвітання підприємства у перспективі. Це, власне, і є проблематикою його (підприємства) стратегії.

Практичне вирішення проблем, повґязаних з необхідністю забезпечення існування підприємства не тільки сьогодні, а й у перспективі, залежить від ступеня засвоєння методології і методів формування менеджментом підприємства його стратегії.

Стратегія дає можлтвість підприємству вирішувати в комплексі низку проблем, повґязаних з: цілеспрямованою переорієнтацією на випуск нової продукції; розширенням чи скороченням номенклатури та асортименту традиційної продукції; впровадженням та використанням ефективніших технологій; формуванням стратегічного потенціалу, необхідного для досягнення стратегічних цілей; перебудовою виробничої та організаційно-економічної структури; розвитком спеціалізації і кооперації; диверсифікацією діяльності; розвитком маркетингу; удосконаленням організаційної структури управління тощо, тобто з чинниками, які визначатимуть діяльність та сприятимуть позитивному розвитку підприємства в досить тривалому періоді.

Стратегія як інтегральний системний підхід до організації діяльності підприємства дозволяє: визначити і порівнювати цілі розвитку підприємства; формувати лінію поведінки відповідно до внутрішніх та зовнішніх можливостей і загроз для розвитку підприємства в контексті досягнення його цілей; організовувати і стимулювати діяльність підприємства щодо досягнення його цілей.

Мета роботи – розробка стратегії підприємства, організація і стимулювання діяльності підприємства щодо досягнення довгострокових цілей.

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

 • розробка стратегії підприємства;

 • вибір стратегічних альтернатив;

 • диверсифікація діяльності розвґязання стратегічних проблем.

Обґєктом дослідження у цій роботі виступає Дубровицьке Комунальне підприємство «Будинкоуправління».

Предмет дослідження – сучасний стан підприємства та розробка стратегії розвитку КП «Будинкоуправління».

Практичне значення дипломної роботи: матеріали і результати дослідження можуть бути використані у подальшій роботі по розробці стратегії КП «Будинкоуправління», запровадженні нових видів діяльності, вдосконаленні структури управління підприємства.

Структура роботи складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

1. Теоретичні аспекти досліджуваної теми

1.1. Теоретичні засади розробки стратегії підприємства

Однією з основних складових частин розвитку підприємства є розробка стратегії. Тому основним нашим дослідженням буде розробка стратегії розвитку.

Існує багато визначень даного терміну, оскільки спостерігається процес, коли кожен науковець, що займається вивченням даної проблеми, пропонує свій варіант, який має певні відмінності (в деяких випадках вони можуть бути незначними та абсолютно несуттєвими). Розглянемо деякі з них.

Стратегічний менеджмент – це управлінський процес створення і підтримки стратегічної відповідності між цілями організації, її потенціалом і можливостями у зовнішньому середовищі.[Л.-26].

За Віссемом [Л.-10]: стратегічний менеджмент – це стиль управління (мотивований споживачами, орієнтований на майбутнє, спрямований на конкуренцію) та методи комунікації, передачі інформації, прийняття рішень і планування, за допомогою яких апарат управління своєчасно приймає рішення щодо цілей підприємницької діяльності. Стратегічний менеджмент передбачає стратегічну орієнтацію всіх працівників, які відповідають за реалізацію цілей компанії.

Проте, на мою думку, найбільш вдалим є визначення сформульоване Ансоффом [Л.-2]: стратегічний менеджмент – це діяльність. повґязана із постановкою цілей і завдань організації та з підтриманням взаємовідносин між організацією і оточенням, які дають змогу їй досягти своїх цілей, відповідають її внутрішнім можливостям і забезпечують її пристосованість до зовнішніх умов.

Аналогічна ситуація спостерігається і з визначенням терміну «стратегія».

У Радянському Союзі даний термін використовувався лише в армійській термінології. Так, за даними [Л.-55] стратегія – 1)найважливіша частина воєнного мистецтва. Включає теорію і практику ведення війни, воєнних кампаній і великих бойових операцій; 2) мистецтво керівництва суспільною та політичною боротьбою.

Проте на сьогодні ситуація докорінно змінилась, і в незалежній українській державі термін «стратегія» набув значного поширення. Його використовують там де треба і де не треба, часто навіть не розуміючи, що він означає.

У сучасній науці, незважаючи на безліч існуючих визначень, розрізняють 4 підходи до тлумачення терміну «стратегія»:

1 підхід – розуміє стратегію як загальну філософію бізнесу, як набір принципів і правил, необхідних для прийняття рішень в ході процесу управління організацією. До цієї групи відносяться такі вчені:

Ансофф [Л.-2]: стратегія – це набір правил для прийняття рішень, якими організація керується у своїй діяльності.

Шегда [Л.-59]: стратегія – це основа для прийняття рішень у бізнесі.

2 підхід – тлумачить стратегію як план, програму дій організації. Серед відомих вчених, що дотримуються даного підходу, присутні такі «світила» світового менеджменту як Максон, Альберт та Хедоурі. Вони тлумачать поняття «стратегія» наступним чином:

Стратегія – це комплексний план призначений для того, щоб забезпечити здійснення місії організації і досягнення її цілей. [Л.-43].

4 підхід – розуміє стратегію як «дії та підходи щодо досягнення встановлених показників діяльності» - стратегія за Томпсоном та Стріклендом. [Л.- 56].

У будь-якому випадку стратегія визначає місію організації, її організаційну структуру та культуру.

С

Стратегія

МІСІЯ

Організаційна КультураЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Економічні стратегії підприємства, доходи інвестора

  Контрольная работа >> Экономика
  ... 2.2 Коефіцієнт платоспроможності (КП) Відображає здатність підприємства виконувати свої фінансові ... ї, конкурентних і функціональних стратегій підприємства; в) прогнозування альтернативних можливостей розвитку підприємства і його складових з точки ...
 2. Конкурентоспроможність підприємства (1)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... часу. Тому у відповідності з прийнятою стратегією розвитку підприємства менеджерам необхідно відслідковувати ... стан підприємства за допомогою показників коефіцієнтів ліквідності, а саме: Кп – коеф ...
 3. Управління економічним розвитком підприємства

  Дипломная работа >> Экономика
  ... факультету менеджменту та маркетингу НТУУ "КПІ" обсягом 0,5 друк. арк., випуск ... дбір індикаторів для вимірювання стратегії розвитку підприємства (встановлення пріоритетів) - що ... призначення. У Дніпропетровську знаходиться КП "Фабрика нетканих матеріалів", ...
 4. Основи економіки підприємства

  Шпаргалка >> Экономика
  ... ефективне господарювання. 15. Охарактеризуйте стратегію розвитку підприємства і бізнес-планування Стратегія – це генеральна комплексна програма ... Головною метою КП п-ва є забезпечення п-м на кожному етапі свого розвитку професійними ...
 5. Облік і аналіз фінансових результатів виробничого підприємства

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... результатів виробничого підприємства” (за матеріалами КП “Західтурбуд”) ... івництву підприємства обирати та впроваджувати нові прогресивні стратегії розвитку підприємства [51, ... нансових результатів виробничого підприємства (за матеріалами КП “Західтурбуд”). – ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016210079193115