Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Кодекс
2. Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до ...полностью>>
Астрономия->Реферат
На підприємствах застосовуються різні доплати й надбавки, що є змінною частиною тарифної системи і залежать від виробничих умов. Згідно із Законом Укр...полностью>>
Астрономия->Реферат
У кожної країни є свої гроші. Вони служать засобом обміну або засобом платежу, одиницею рахунку, засобом збереження вартості, а також використовуються...полностью>>
Астрономия->Реферат
Жоден з інструментів сучасного фінансового ринку, крім, природно, самих грошей, у всіх численних проявах їх економічних функцій, не може зрівнятися за...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1. У конфлікті неправі обидві сторони. Той, хто пер­шим іде на примирення, виявляє не слабкість, а свою силу.

2. У будь-якого вашого суперника слід знайти щось позитивне і зрозуміти його позицію.

3. У будь-якому конфлікті, який ви бажаєте зняти, лік­відувати, варто враховувати дві фази у спілкуванні. Перша — це фаза «Так». Ви повинні на цій фазі погодитися з частиною аргументів опонента, поспівчувати йому, показа­ти, що ви його проблеми знаєте не гірше, ніж він сам. Ко­ли співучасник конфлікту дещо заспокоїться, можна вклю­чати фазу «...але». На цій фазі слід спокійно, аргументовано викласти свою точку зору і запропонувати варіанти розв'я­зання проблеми, компромісні рішення конфлікту.

СПОСОБИ ТА МЕТОДИ ПСИХІЧНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ

Психічна саморегуляція грає виняткову роль у будь-якій діяльності, особливо у військовій, бо позначається на взаєминах між військовослужбовцями, їхньому здоров'ї, а в цілому на боєготовності Збройних Сил. Рівень саморегу­ляції психічних станів, поведінки людини зумовлений насамперед ступенем розвитку її вольових якостей. Само­владання як одна із складових саморегуляції проявляється в збереженні не тільки зовнішнього, а й внутрішнього спо­кою. У неприємній ситуації слід дотримуватися принципу: «Не хвилюватися через те, чого я змінити не можу». Дуже важливо зняти внутрішнє, емоційне напруження, яке шко­дить здоров'ю, негативно позначається на поведінці людей. Існує кілька способів його зняття.

Спосіб перший. Не стримувати зовнішні прояви почуттів, емоцій, виплескувати свою злість. Та цей спосіб є непристойним у суспільстві, грубим, асоціальним.

Спосіб другий. Реагувати на емоціогенні чинни­ки в пристойній для суспільства формі: включитися в активну фізичну діяльність (корисна і потрібна робота, гімнастичні вправи, вправи для дихання, рух).

Спосіб третій. Не допустити спалаху злості. Цього можна досягти різними методами, а саме:

1. В момент появи негативного стану необхідно пере­конати самого себе, що причина, яка його породжує, не варта того, щоб через неї хвилюватися.

2. Не слід поспішати діяти, коли вами володіють та­кі почуття, як нетерпіння, гнів. Заспокоївшись, ви обо­в'язково знайдете краще розв'язання проблеми.

3. Слід пам'ятати, що будь-яке хвилювання — це заг­роза вашому здоров'ю. Злістю, криком, іншими афективни­ми діями не можна розв'язати проблеми. У стані збуджен­ня людина не здатна осмислювати, усвідомлювати свою по­ведінку, її емоції «забивають» розум.

4. Не потрібно вступати в запальні дебати з людьми, які вивели вас із стану рівноваги, бо цим ви «підкидаєте дрова у багаття». Чим більше ми рухаємось, кричимо, розмахуємо руками тощо, тим вищим буде напруження. У такій ситуації варто промовчати, або відійти, або відвер­нутися від співрозмовника, поки він не заспокоїться.

5. Щоб зменшити дію негативних емоційних станів, потрібно багато разів обдумати майбутню подію, щоб звикнути до неї, пережити її уявно. Але цим не варто дуже захоплюватися, щоб не притупити обережність.

6. Проаналізуйте свій власний позитивний і нега­тивний досвід у розв'язанні проблем, врахуйте при цьо­му зміни, що відбулися з вами і в навколишньому житті з того часу, коли ви мали справу з цими проблемами.

7. Погодьтеся, що ви не ідеал, а така сама людина, як інші, і так само можете помилятися, робити промахи.

8. Китайський мислитель Конфуцій стверджував, що бути обманутим і пограбованим — це значно менше лихо, ніж довго пам'ятати про це. Тримати в пам'яті не­гативні емоції рівнозначно поступовому самогубству. Хвилюватися з приводу подій, які вже сталися, зовсім нерозумно. Не варто займатись і безплідними самозви-нуваченнями, краще зробити правильні висновки.

9. Оптимізм, гумор, захоплення цікавою справою по­вертають людині позитивні емоції, радість, душевну рів­новагу. Люди, здатні до цього, емоційно стійкіші, витри­валіші.

Цікаві правила психічної саморегуляції розробив американський фахівець у галузі людських стосунків Дейл Карнегі. Наведемо деякі з його рекомендацій.

Як аналізувати і розв'язувати проблеми стурбованості, тривожності:

1. Перед прийняттям рішень зберіть факти, точну ін­формацію про цю проблему.

2. Після ретельного аналізу фактів приймайте рішення.

3. Прийнявши рішення, приступайте до дій. Відкиньте всяке хвилювання щодо результату.

4. Не намагайтеся зробити всі справи зразу, бо це підірве

ваші фізичні і психічні сили. Слід розробити раціональні спо­соби виконання завдань.

5. Коли ви (чи хто-небудь з ваших друзів) схильні турбу­ватися з приводу якоїсь проблеми, запишіть наступні запи­тання і дайте відповіді на них: а) У чому полягає проблема? б) Чим вона викликана? в) Які можливості її розв'язання? г) Яке рішення найкраще?

Щоб зняти хвилювання, стурбованість, необхідно:

1. Відгородити минуле і майбутнє «залізними дверима». Живіть у «відсіку» сьогоднішнього дня, не хвилюйтеся за май­бутнє. Для мудрої людини щодня відкривається нове життя. Слід навчитися забувати про минулі дні і не турбуватись про день завтрашній.

2. Запитайте себе: «Що є найгіршим із того, що може від­бутися сьогодні, якщо я не можу розв'язати свою проблему?»

3. Приготуйтеся змиритись із цим найгіршим в разі не­обхідності.

4. Потім спокійно подумайте, як змінити ситуацію.

5. Пам'ятайте про шкоду, яку хвилювання завдає вашому здоров'ю. Доктор Алексіє Каррель стверджував: «Ділові люди, які не вміють боротися із стурбованістю, помирають молодими».

6. Ведіть рахунок своїх успіхів, а не своїх неприємностей.

7. Не наслідуйте сліпо інших. Знайдіть себе в житті і зали­шайтеся самим собою.

8. Коли доля вручає вам лимон, постарайтеся зробити з нього лимонад. Дуже важливо навчитись із кожної своєї втрати, не­приємності виносити щось корисне для себе.

9. Забувайте про свої власні неприємності, створюючи ра­дість, щастя для інших. Роблячи добро іншим, ви в першу чер­гу допомагаєте собі.

Для саморегуляції психічних станів можна викорис­тати цілий комплекс інших методів: переключення ува­ги, самопідбадьорювання, самопереконання, самонаказ, самонавіювання- та ін.

Переключення уваги полягає у тому, що ви самостій­но можете раптово спрямувати свою увагу з об'єкта дум­ки, який вас хвилює, на інші об'єкти, яких у даній си­туації навіть немає, але вони можуть викликати пози­тивні переживання.

Самопідбадьорювання — це звернення до самого себе для того, щоб зміцнити віру в себе, вмовити не хвилюва­тися, повірити в успіх підготовки до служби в армії («Я все зможу, я всього доб'юсь», «Військова служба мені не страш­на» тощо). Можна самого себе картати («Що, став розмаз­нею?»; «Чого розкис?») або вдатися до самокритики у при­сутності інших, що набагато ефективніше.

Самопереконання — це вміння переконати себе у здатності регулювати свої настрої, почуття, вчинки; це дискусія із самим собою, наведення аргументів, доказів на користь стримування, регулювання емоцій. Важливо, щоб у юнака було сформовано почуття патріотизму, усвідомлення свого обов'язку перед іншими, перед суспільством.

Самонаказ — це наказ собі діяти у певних екстре­мальних ситуаціях. Так, за самонаказом: необхідно вставати вранці, коли цього робити не хочеться, викону­вати розпорядження викладача допризовної підготовки, дотримуватися режиму дня, дисципліни, доводити роз­почату справу до кінця.

Самонавіювання побудоване на тих самих механіз­мах, що й самопідбадьорювання. Власне слово як подраз­ник спрямовується на свою психіку. Ефективність само­навіювання залежить від уміння повністю відволікатися від усього стороннього і переключатися лише на зміст формул самонавіювання і відчуття того, що вони відби­вають, який зміст несуть.

СПОСОБИ ТА МЕТОДИ РЕЛАКСАЦІЇ

Організм людини під виливом тривалих нервових, психічних напружень зазнає втоми. У цьому випадку йому потрібна розрядка — релаксація* Способами релак­сації можуть бути: 1) сон, якщо ви можете в ситуації на­пруження заснути; 2) автотренінг, коли людина ніби оволодіває функціями свого організму, не підвладними свідомій регуляції (серцебиття, дихання, теплові відчут­тя та ін.). Завдяки тривалій, постійній регуляції фізіоло­гічних станів знімаються небажані емоції, зайві хвилю­вання.

Існує багато методів, за допомогою яких індивід ре­гулює не тільки власну поведінку, а й поведінку інших. Серед них важливе місце належить автотренінгу. Цей психотерапевтичний метод поєднує в собі елементи само­навіювання та саморегуляції. Він допомагає управляти своїми емоціями, відновлювати сили і працездатність, знімати велике нервове напруження. Займатися автотре­нінгом найкраще в тихому, затемненому приміщенні. Одяг має бути теплим, вільним, не заважати диханню.

Сядьте зручніше в крісло чи на стілець, руки пок­ладіть на стегна, заплющіть очі, розслабте всі м'язи. Кожну з формул навіювання повторюйте декілька разів

(кількість залежить від результату її дії на організм). Поступово занурюйтесь у стан комфорту, тепла. Усе по­винно відбуватися ніби у напівдрімотному стані, без нап­руження, без зосередженості уваги на чомусь побічному. В центрі вашої уваги, внутрішнього погляду мусить бути лише та частина тіла, що згадується у формулі. Увагу з однієї частини тіла на іншу потрібно переносити повіль­но, поступово.

Повільне дихання необхідно проводити не менше 2—3 хв. Дихайте із задоволенням, намагаючись відчути легкий потік повітря через ніздрі. Розслаблюючи м'язи, уявіть собі, що вони поступово розтікаються, втрачають зовнішні обриси. Ваша увага повинна рухатись по тілу зверху вниз. Обличчя слід розслабляти поелементно, від лоба до підборіддя, тіло — з голови до пальців рук і ніг. Повторюйте ці уявні процедури, доки не відчуєте пози­тивних змін в організмі.

Щоб навіяти собі тепло, уявіть, що ви лежите у теп­лій воді, на теплому піску, під сонцем і ваше тіло зігрі­вається. Ваші судини при цьому розслаблюються, роз­ширюються. Випадкові подразники, впливи, перешкоди ліквідуйте, примовляючи: «Про це пізніше», «Зараз не до цього» тощо.

Перш ніж проводити автотренінг у повному обсязі, на першому занятті необхідно засвоїти підготовчі формули (не більше трьох-чотирьох). З часом слід поступово розши­рювати автотренінг, збільшуючи кількість формул і трива­лість занурення і виходу з нього.

Наводимо зразок етапів автотренінгу і формул наві­ювання.

Підготовка

1. Влаштовуюсь зручно.

2. Влаштовуюсь якомога зручніше.

3. Нікуди не поспішаю.

4. Мене че"кає приємна процедура.

5. Дихаю повільно і спокійно. Дихаю із задоволенням.

Занурення

1. Я заспокоююсь.

2. Я спокійний, мені приємно.

3. Обличчя спокійне.

4. Усе моє тіло розслаблюється.

5. Обличчя спокійне.

6. Руки розслаблюються.

7. Кисті рук розслаблюються.

8. Кисті рук важчають і починають теплішати.

9. Кисті рук теплішають.

10. Передпліччя розслаблюються і теплішають.

11. Плечі і лопатки розслаблюються і теплішають.

12. Руки повністю розслаблені, теплі.

13. Обличчя спокійне.

14. Усе тіло спокійне.

15. Ноги починають розслаблятись і теплішати.

16. Стопи розслаблюються і теплішають.

17. Гомілки розслаблюються і теплішають.

18. Ноги повністю розслаблені, теплі.

19. .Усе тіло спокійне.

20. Обличчя спокійне.

21. Ноги розслаблюються.

22. Спина розслаблюється і теплішає.

23. Усе тіло абсолютно спокійне.

24. Тілу приємно і зручно, воно відпочиває.

Вихід

1. Я добре відпочив.

2. Відчуття ваги залишає руки, ноги, усе тіло.

3. Голова відпочила і свіжа.

4. Я почуваюся добре.

5. Настрій гарний, рівний.

6. Я спокійний, упевнений у собі.

7. Спокійно розплющую очі.

Звичайне автотренінгове заняття триває 20-30 хв, скорочене — 5-10 хв. Будь-яке заняття можна доповни­ти іншими формулами навіювання, картинами відпочин­ку на природі, біля річки тощо.

Займатись автотренінгом рекомендується 2-3 рази на день, останній раз — перед сном. У цьому випадку формули виходу із стану занурення не використовую­ться.

У процесі подібних занять, постійних вправлянь ви зможете зануритися в потрібний стан у менш придатних для цього умовах — в автобусі, на вулиці, на перерві; вам досить лише подумати про розслаблення. Звичка до розслаблення оберігає нервову систему від переван­тажень, підтримує її у працездатному стані, дає змогу в кожній ситуації витрачати стільки енергії, скільки на це її потрібно, і не більше.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Методи вдосконалення психолгічної готовності до служби в армії

  Реферат >> Астрономия
  ... : МЕТОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО СЛУЖБИ В АРМІЇ. Час - 2 год. Місце - клас МЕТА - надати студентам навичок психічної ... індивідуальної програми вдосконалення готовності до служби в армії. Методи її реалізації. б) Психологічна підготовка на ...
 2. Психологія як наука 2 Загальне уявлення

  Лекция >> Психология
  ... ізу несвідомого (метод психоаналізу як надання психологічної допомоги ... технічних систем, перевірки психологічних теорій ... -психологічна служба в армії, практична психологія економіки та ... ступінь готовності до певної діяльності), проективні ...
 3. Педагогіка. Фіцула. Підручник

  Книга >> Педагогика
  ... або частково придатні до військової служби. Завдання фізичного ... отичні, приурочені до історичних дат армії і флоту ... зв'язків; д) вдосконалення форм і методів навчання та інш ... наявність фізіологічної і психологічної готовності до навчання; в) наявність ...
 4. Соцiально-психологiчна робота в органах внутрiшнiх справ

  Дипломная работа >> Социология
  ... для життя і здоров’я, психологічної готовності до дій в екстремальних ситуац ... психологічної служби ОВС метод соціометрії. Без застосування цього методу ... особистості і вдосконалення; консультування оріє ... в школі, в армії, за попереднім місцем служби, у родині. ...
 5. Військово-патріотичне виховання особового складу підрозділу

  Реферат >> Астрономия
  ... та емоційно-вольовій готовності до служби в армії проходять під впливом мо­тиваційних ... військовослужбовцями, які внутрішньо, психологічно готові точно, бездоганно і в ... ізації, настирливого використання і вдосконалення всіх форм і методів роботи з людьми у ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014240741729736