Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Контрольная работа
Социальная направленность экономики привлекает внимание к проблемам эргономичности, решение которых является непременным условием ее развития Переход ...полностью>>
Экономика->Реферат
По данным опроса, проведенного Международной финансовой корпорацией (далее – IFC), более 40% субъектов МСБ считают, что деловая среда в стране в 2005 ...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
В самом общем случае план – это образ чего-либо, модель желаемого будущего или система мер, направленная на достижение поставленных целей и задач Бизн...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Выберите объект статистического наблюдения (можно взять, например, обследование коммерческих банков, страховых компаний, предприятий города, учреждени...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Національний університет харчових технологій

Кафедра менеджменту

зовнішньоекономічної діяльності

Курсова робота з дисципліни:

“Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

на тему:

«Організація зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві»

Виконала:

студентка 6 курсу

(з.ф.н.) спеціальність МЗЕД

Науковий керівник:

Викладач

Баталова Олена Анатоліївна

Київ – 2009

Зміст

Розділ 1. Теоретичні аспекти організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства

1.1 Сутність зовнішньоекономічної діяльності підприємства

1.2 Організація зовнішньоекономічної діяльності підприємства

1.3 Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Розділ 2. Аналіз фінансово – господарської діяльності ДП ВАТ «Київхліб» Хлібокомбінату № 10

2.1 Історична довідка підприємства

2.2 Характеристика техніко – економічних показників

2.3 Фінансовий аналіз

2.4 Аналіз стратегічного менеджменту на ДП ВАТ «Київхліб» Хлібокомбінаті № 10

Розділ 3. Проект заходів щодо організації зовнішньоекономічної діяльності ДП ВАТ «Київхліб» Хлібокомбінату № 10

3.1 Основні шляхи планування зовнішньоекономічної діяльності ДП ВАТ «Київліб» Хлібокомбінату № 10

3.2 Інвестиційний проект впровадження нового обладнання на ДП ВАТ «Київхліб» Хлібокомбінаті № 10

3.3 Інвестиційний проект виробництва тортів на експорт

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

У даній курсовій роботі розглядатиметься проблема виходу підприємства на зовнішній ринок та організації зовнішньоекономічної діяльності, стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок.

Поняття "стратегія" вже міцно увійшло до лексикону управлінської діяльності. Слово "стратегія" (у перекладі з грецької означає "мистецтво розгортання військ у бою") протягом останніх двадцяти років широко використовується в теорії і практиці менеджменту. З погляду сучасних уявлень про управління, стратегія - це не абстрактна річ, це серйозна ділова концепція в сукупності з реальними діями, що може привести цю ділову концепцію (бізнес-концепцію) до створення реальної конкурентної переваги, спроможної зберігатися тривалий час.

Процес стратегічного планування є незамкненою системою, функціонування якої пов'язане із систематичним аналізом зовнішнього середовища і гнучким реагуванням на зміну зовнішніх умов функціонування підприємства. В результаті аналізу визначаються і встановлюються причини і масштаби відхилень, що забезпечує своєчасне реагування на виявлені зміни і здійснення відповідних коригуючих заходів.

Планування стратегії зовнішньоекономічної діяльності є підсистемою стратегічного управління і складовою процесу стратегічного планування, що відрізняється від планування стратегії тільки етапами реалізації і подальшої оцінки його обгрунтованості й ефективності. У зв'язку з цим правомірною є рівнозначність понять "планування стратегії" і "стратегічне планування".

Моделі процесу стратегічного планування поведінки організації на зовнішньому ринку є різними рівнями агрегування і дезагрегування таких етапів:

а) розробка місії і цілей організації;

б) аналіз зовнішнього середовища;

в) аналіз сильних і слабких сторін організації;

г) аналіз альтернатив і вибір стратегії;

д) управління реалізацією стратегії;

е) оцінювання стратегії діяльності організації і її коригування.

Перелік етапів дає уявлення про послідовність процесу планування стратегії поведінки організації на зовнішньому ринку. Проте варто враховувати, що за відносною його простотою прихована велика кількість зворотних зв'язків між різноманітними етапами і значні розбіжності в рівні агрегування останніх. У зв'язку з цим робота над кожним етапом може містити в собі значну кількість повторів, а також ускладнюватися суттю, трудомісткістю і великими обсягами робіт з інформаційно-аналітичного забезпечення.

Варто враховувати також і те, що в сучасних умовах організації не володіють необхідною для ефективного стратегічного планування інформацією ні про себе, ні, тим більше, про зовнішнє оточення і перспективи змін у ньому. В організаціях, як правило, немає компетентних менеджерів, спроможних забезпечити розробку і реалізацію стратегії підприємства в цілому і зовнішньоекономічної його діяльності зокрема.

Метою курсової роботи є ознайомитися із діяльністю ДП ВАТ “Київхліб” Хлібокомбінат №10, дослідити її стан та економічні показники, що її відображають та виявити можливості та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства за допомогою стратегічного планування, адже підприємству важливо мати не лише короткосроковий, а й довгостроковий план своєї діяльності, який би врахував позитивні та негативні фактори зовнішнього і внутрішнього середовищ у майбутньому, довести важливість стратегічного планування підприємства.

Об’єктом дослідження під час написання курсової роботи є дочірнє підприємство відкритого акціонерного товариства “Київхліб” “Хлібокомбінат №10”.

Предметом дослідження під час написання курсової роботи є звичайна господарська діяльність підприємства.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Сутність зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Розглянемо сутність поняття «зовнішньоекономічна діяльність» згідно з діючим законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам;

Валютні кошти - валютні цінності:

- іноземна валюта готівкою,

- платіжні документи (чеки, векселі, тратти, депозитні сертифікати, акредитиви та інші) в іноземній валюті,

- цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі та інші) в іноземній валюті,

- золото та інші дорогоцінні метали у вигляді зливків, пластин та монет, а також сертифікати, облігації, варанти та інші цінні папери, номінал яких виражено у золоті, дорогоцінні камені;

Господарська діяльність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом і обміном матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у формі товару;

Демпінг - ввезення на митну територію країни імпорту товару за ціною, нижчою від порівнянної ціни на подібний товар у країні експорту, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику подібного товару;

Експорт (експорт товарів) - продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів. При цьому термін реекспорт (реекспорт товарів) означає продаж іноземним суб'єктам господарської діяльності та вивезення за межі України товарів, що були раніше імпортовані на територію України;

Експорт (імпорт) капіталу - вивезення за межі України (ввезення з-за меж України ) капіталу у будь-якій формі (валютних коштів, продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав) з метою одержання прибутків від виробничої та інших форм господарської діяльності;

Зовнішньоекономічна діяльність - діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами;

Зовнішньоекономічний договір (контракт) - матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності;

Імпорт (імпорт товарів) - купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами;

Іноземна валюта:

- валюта готівкою, грошові знаки (банкноти, білети державної скарбниці, монети), що знаходяться в обігу і є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені або ті, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, які знаходяться в обігу,

- платіжні документи у грошових одиницях іноземних держав та міжнародних розрахункових одиницях,

- кошти у грошових одиницях іноземних держав, міжнародних розрахункових одиницях та у діючій на території України валюті з вільною конверсією, які знаходяться на рахунках та вкладах у банківсько-кредитних установах на території України та за її межами;

Іноземні інвестиції - всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються іноземними суб'єктами господарської діяльності в Україні, в результаті чого утворюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект;

Іноземні суб'єкти господарської діяльності - суб'єкти господарської діяльності, що мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання за межами України;

Квоти (контингенти) глобальні - квоти, що встановлюються по товару (товарах) без зазначення конкретних країн (груп країн), куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується;

Квоти (контингенти) групові - квоти, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням групи країн, куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується;

Квота експортна (імпортна) - граничний обсяг певної категорії товарів, який дозволено експортувати з території України (імпортувати на територію України) протягом встановленого строку та який визначається у натуральних чи вартісних одиницях;

Квоти (контингенти) індивідуальні - квоти, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням конкретної країни, куди товар (товари) може експортуватись або з якої він (вони) може імпортуватись;Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Організація зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Київський ювелірний завод"

  Отчет по практике >> Экономика
  ... , рентабельності та фінансового стану підприємства Розділ 3. Організація зовнішньоекономічної діяльності ВАТ «Київський ювел ... ітної плати, організації менеджменту на підприємстві, виробництва та реалізації продукції підприємства, собівартост ...
 2. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємств

  Книга >> Международное публичное право
  ... зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві Бюджетне організування зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві - вид управлінської діяльності, пов’язаний з формуванням та упорядкуванням організац ...
 3. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

  Отчет по практике >> Экономика
  ... зовнішньоекономічної діяльності підприємства 2.3.1 Оцінка стратегічного та оперативного планування на підприємстві 2.3.2 Оцінка організац ... тчизняних і закордонних підприємств в області організації й удосконалювання зовнішньоекономічної діяльності; - прийоми ...
 4. Організація торгівельно-посередницької діяльності на ПП НПКО ТАТА

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... концептуальні засади організації посередницької діяльності на підприємствах при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, визначено сутн ... проаналізувала процес організації торгівельно-посередницької діяльності на підприємстві і на основі виявлених недол ...
 5. Організаційна система управління зовнішньоекономічною діяльністю

  Реферат >> Астрономия
  ... ІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮЧинники, що впливають на організацію зовнішньоекономічної діяльності, доцільно розбити на дві групи: зовн ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0013039112091064