Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Таможенная система->Курсовая работа
В соответствии с пунктом 2 ст 318 ТК РФ - таможенные платежи взимаются, если они установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации (...полностью>>
Таможенная система->Реферат
Как, суверенное государство Россия уже восьмой год активно нарабатывает и проводит внешнеэкономическую политику, уверенно шагает к мировому экономичес...полностью>>
Таможенная система->Реферат
Активизировавшиеся в последнее время мировые интеграционные процессы не обошли стороной и Российскую Федерацию Планирующееся вступление нашей страны в...полностью>>
Таможенная система->Реферат
На современном этапе развития мировой экономики, нет ни одного государства не знакомого с этими явлениями В мире действуют общие для всех экономически...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Таможенная система

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Одеська національна юридична академія

Черкаський навчально-консультаційний центр

Курсова робота

Форми митного контролю

Студентки 3 курсу

Заочної форми навчання

Мішкової Наталії Миколаївни

Керівник: Давиденко Л. М.

Робота захищена 2009 року з оцінкою

Черкаси – 2009

План

Вступ

1. Поняття, види та принципи митного контролю.

1.1 Поняття митного контрол

1.2 Види митного контролю

1.3 Принципи, мета митного контролю

1.4 Тривалість перебування під митним контролем

1.5 Місце митного контролю

2. Організація митного контролю

2.1 Поняття організації митного контролю

2.2 Субєкти митного контролю

2.3 Обєкт митного контролю

Розділ 3. Форми та методи здійснення митного контролю

3.1 Права та обовязки учасників митного контролю

3.2 Форми митного контролю

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Актуальність теми. В умовах відпрацьованого механізму митного контролю наслідками даного процесу стає скорочення попиту на імпортний товар, зменшення його постачання та відповідно зростання цін на даний товар на внутрішньому ринку. Національні виробники товару, захищені імпортним митом, отримують виграш від зростання цін і розширення ринку збуту власної продукції. Митний тариф у даному випадку є дискримінаційним податком відносно іноземних виробників. За відсутності ефективної системи митного контролю митний тариф несе цільове навантаження дискримінаційного податку, але відносно національних виробників. Підвищення цін на імпортні товари за рахунок введення ввізного мита призводить до зростання рентабельності тіньових операцій у сфері імпорту та до пошуку легальних і нелегальних способів мінімізації митних платежів. Товари офіційних імпортерів та національних виробників втрачають конкурентоспроможність через обов’язкові нерідко непосильні податки, а контрабандний товар задовольняє існуючий попит на ринку.

Основна мета митного контролю - перевірка та виявлення за допомогою різних форм контролю відповідності проведених митних операцій та дій митному законодавству; дотримання фізичними та юридичними особами, які беруть участь у митній діяльності, встановлених митних правил і процедур, тобто порядку переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів.

Об’єктом митного права є суспільні відносини, які виникають в звязку з переміщенням через митний кордон.

Предметом митного права є норми митного законодавства.

В 1 Розділі розглядається поняття митного контролю та, залежно від класифікаційних ознак можливе виокремлення видів митного контролю, принципи та мета митного контролю. Висвітлюються тривалість перебування під митним контролем. В цьому Розділі розповідається, що митний контроль здійснюється у місцях розташування митних органів, а також в інших місцях, визначених законодавством про митну справу. Розглядаються функції митного контролю.

В 2 Розділі викладений матеріал організації митного контролю. Ефективне здійснення митним органом контрольної функції залежить від цілого комплексу організаційно-правових заходів, покликаних забезпечити необхідні передумови для дотримання усіма учасниками митних відносин норм митного законодавства. Розкривається поняття суб’єктів та обєкту митного контролю. Правовий статус митного органу як субєкта митного кортролю зумовлюється поставленими перед Державою митною службою України завданнями.

В 3 Розділі висвітлені права та обовязки учасників митного контролю. А також широко розкривається матеріал в яких формах проводиться митний контроль, визначених ст. 41 МК, а саме:

1) перевірка документів і відомостей, необхідних для митного контролю;

2) митний огляд

3) облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

4) усне опитування громадян і посадових осіб підприємств;

5) перевірка системи звітності й обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України;

6) огляд територій і приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари і транспортні засоби,що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи законом;

7) в інших формах, передбачених МК та іншими законами України з питань митної справи.

Залежно від конкретних обєктів і субєктів контролю і його цілей зазначені форми виявляються по-різному. Але в усіх випадках загальним правилом митного контролю є неприпустимість заподіяння неправомірної шкоди особам, їхнім товарам і транспортним засобам.

1. Поняття, види та принципи митного контролю

1.1 Поняття митного контролю

Категорію «контроль» в контексті реалізації митної політики держави слід розуміти в широкому та у вузькому розумінні слова. З одного боку, мова може йти про контроль як основний засіб забезпечення законності та дисципліни в сфері управління митною справою. З іншого — як діяльність посадових осіб митного органу, здійснювана у встановленій послідовності й спрямована на забезпечення дотримання чинного законодавства, яке регламентує порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон.

Таким чином, необхідно відрізняти контроль в митній галузі від митного контролю товарів та інших предметів. Крім того, поряд з обов'язковістю митного оформлення, контрольованість з боку митних органів є одним із принципів переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України.

У чинному МК поняття митного контролю визначено таким чином: митний контроль це сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї компетенції з метою забезпечення додержання норм цього Кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку (п. 15 ст.1 МК).

Таким чином, одне із основоположних понять в митному праві означено, виходячи з суб'єктного складу митного контролю та його головної мети. Відповідно до ч. 2 ст. 12 МК до митних органів належать спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи, регіональні митниці, митниці. Вони, згідно з ч. 2 ст. 11 МК, реалізуючи митну політику України, виконують одне з основних своїх завдань: виконання та контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи. Крім того, митні органи є державними контролюючими органами виконавчої влади [2.ст.12]

1.2 Види митного контролю

Залежно від класифікаційних ознак можливе виокремлення видів митного контролю. Зупинимося на головних з них.

За напрямком переміщення товарів виокремлюють митний контроль імпортних товарів (таких, що ввозяться на митну територію України); експортних товарів (таких, що вивозяться з митної території України); транзитних (таких, що переміщуються через митну територію України) товарів.

За характеристиками товарів, що впливають на здійснення митного контролю, можна вирізнити такі його види: ручної поклажі; супроводжуваного багажу; несупроводжуваного багажу; валюти та валютних цінностей; енергоносіїв; культурних та історичних цінностей; лікарських засобів.

За порядком здійснення митного контролю транспортних засобів митний контроль поділяється таким чином: автотранспортних засобів; морських та річкових суден; залізничних транспортних засобів; повітряних суден.

За характером участі в здійсненні контрольної функції митним органом тієї чи іншої країни, що зумовлюється ступенем взаємодії митних установ суміжних держав: односторонній митний контроль проводять, як правило, митні органи однієї із країн; двосторонній при якому митні органи кожної з країн окремо здійснюють митний контроль; спільний провадиться за єдиною технологічною схемою одночасно митними органами суміжних держав.

За кількістю разів переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон протягом певного періоду часу: первинний; вторинний.

За місцем проведення виділяють такі види митного контролю: в спеціальній зоні (зоні митного контролю); в тимчасовій зоні митного контролю.

За правовим режимом об'єкта митний контроль поділяють на: звичайний; спрощений; спеціальний.

Митний контроль поділяють також за ступенем доступу до об'єкта контролю: фактичний (метою його є запобігання несанкціонованому доступу до вимірювальних приладів, облік кількості та контроль якості енергоносіїв); документальний (контроль документів, оформлених для митних цілей).

Ті чи інші види митного контролю можуть об'єднуватися, перетинатися, доповнюватися, але в повному обсязі вони не замінюють один одного. Так, під час перевезення підакцизних товарів при зміні виду транспортного засобу поєднуються митний контроль автомобільного та залізничного транспорту. Але вони не можуть бути спрощені за рахунок одне одного.

1.3 Принципи, мета митного контролюЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Митний контроль в Україні

  Курсовая работа >> Таможенная система
  ... митних режимів, які передбачають перебування під митним контролем протягом усього часу дії митного режиму. [2] При виборі форм митного контролю ... , включаючи особистий огляд, що є винятковою формою митного контролю, обліку товарів і транспортних засоб ...
 2. Особливі режими митного контролю

  Контрольная работа >> Маркетинг
  ... можливість звільнення від певних форм митного контролю, особливо догляду. Вони дістали ... для використання в роботі. Характеристика форм митного контролю Відповідно до МК ... особистий огляд, як виняткова форма митного контролю, проводиться за письмовим рішенням ...
 3. Поняття про зону митного контролю

  Реферат >> Астрономия
  ... чному та екологічному контролю.) До форм митного контролю належать: перевірка документ ... ів, необхідних для такого контролю, митний огляд ... через митний кордон України. Можливі також інші форми контролю, якщо ...
 4. Управління в галузях оборони охорони державного кордону митного контролю

  Реферат >> Государство и право
  ... ях усіх форм власності; планує та здійснює контроль за військовими ... навчаються у вищих навчальних закладах, незалежно від форм власності, а також у вищих і середніх ... на ввіз і вивіз); митні платежі; митне оформлення; митний контроль; відповідальність за ...
 5. Загальна характеристика митних режимів України

  Курсовая работа >> Таможенная система
  ... можливість звільнення від окремих форм митного контролю (ввезені дипломатичними представництвами інших держав ... , що передбачає звільнення від окремих форм митного контролю - особистому оглядові не підлягають народн ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0030748844146729