Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Реферат
Современная экономика России закрепляет приоритетность развития страхования. Оно выступает неотъемлемым элементом мирового и национального хозяйства, ...полностью>>
Финансы->Реферат
Заработная плата их основной источник. Но нередко её величина не достаточна для соблюдения даже самых необходимых условий существования людей. Поэтому...полностью>>
Финансы->Реферат
В современной рыночной экономике существует немало социально-экономических проблем, неподвластных рынку и требующих государственного вмешательства. Ст...полностью>>
Финансы->Реферат
В условиях рыночной экономики, когда ускоряется интенсификация общественного производства и повышается его экономическая эффективность, а также и каче...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Висновки

Отже, на формування абсолютної суми прибутку підприємства впливають: результати, тобто ефективність його фінансово-господарської діяльності; сфера діяльності; галузь господарства; установлені законодавством умови обліку фінансових результатів.

Прибуток — це показник, що формується на мікрорівні. Прибуток народного господарства — це результат діяльності окремих підприємств, галузей економіки, розвитку окремих сфер, структурних зрушень в економіці, змін у порядку обліку фінансових результатів

Треба звернути увагу на те, що зміна обсягу виробництва, залишків, нереалізованої продукції справляють вплив не тільки на обсяг реалізації продукції, а й на її собівартість, оскільки змінюються умовно-постійні витрати (за зміни обсягу виробництва продукції); витрати на зберігання продукції, інші витрати (за зміни залишків нереалізованої продукції). Істотний вплив на обсяг реалізації продукції, а також і на прибуток від реалізації справляє розмір прибутку, що включається в ціну виробів. За умов формування ринкової економіки державного регулювання рентабельності продукції, як правило, уже нема. Отже створюється можливість збільшення прибутку підприємства за рахунок збільшення частки прибутку в ціні окремих виробів. Цьому сприяє недостатня конкуренція, монопольне становище окремих підприємств у виробництві та реалізації багатьох видів продукції.

Отже, можна зробити висновок, що спроможність підприємств впливати на обсяг прибутку від реалізації, змінюючи обсяги виробництва продукції, залишки нереалізованої продукції, її рентабельність, є досить суттєвою.

Ми розглянули приклад прибутковості на підприємстві ВАТ «Черкаський хлібокомбінат» і бачимо що дане підприємство є досить прибутковим з досить великою перспективою його подальшого розвитку.

Список використаних джерел

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. Наказом Міністерситва фінансів України від 31 березня 1999 р. №87 і зареєстровано Міністерством юстиції України 21 червня 1999 p., №391/3684. - К., 1999.

 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»: Затв. Наказом Міністерситва фінансів України від 31 березня 1999 р. №87 і зареєстровано Міністерством юстиції України 21 червня 1999 p., №391/3689. – К, 1999.

 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»: Затв. Наказом Міністерситва фінансів України від 31 березня 1999 р. №87 і зареєстровано Міністерством юстиції України 21 червня 1999 p., №391/3690(зі змінами та доповненнями). - К., 1999

 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Затв. Наказом Міністерситва фінансів України від 31 грудня 1999 р. №318 і зареєстровано Міністерством юстиції України 19 січня 2000 p., №27/4248 (зі змінами та доповненнями). - К., 2000.

 5. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2001.-384 с.

 6. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. - 4-е изд.. доп. и перераб. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 416с.

 7. Басовский Л.Е. Теория экономического анализа: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2001.-222 с.

 8. Беляєв О.О., Бабело А.С. Політична економія. - К., 2001.

 9. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум: Навчальний посібник для студентів вузів. - Житомир: ЖІТІ. 2000.-416с.

 10. Гальчинський А.С. Основи економічної теорії. К., 1999.

 11. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Комплексный анализ бухгалтерской отчетности. - 4-е изд. перераб. и доп. - М.: Изд-во "Дело и Сервис", 2001. – 304с.

 12. Економічний аналіз: Навч. посібник /За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. _ Житомир., 2003

 13. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюха, В.З. Бучевський, М.І. Горбуток; за ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. -К., 2001.-540с.

 14. Іваненко В.М., Горбатюк М.І., Льовочкін B.C. Економічний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 1999. - 176 с.

 15. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2000. -152 с.

 16. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 1997. -512с.

 17. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 378 с.

 18. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 1999. - 132с.;

 19. Фінанси підприємств: Підручник/ За ред. А.М. Поддєрьогіна: - К.: КНЕУ, 1998.-368с.;

 20. Шеремет А.Д., Негашев Е.А. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА , 2000. - 208 с.

 21. Кізима Т.О. Аналіз "Витрати - обсяг - прибуток" у діяльності спільних підприємств.//Фінанси України. – 2000 р. – №4. – С. 37-41.

 22. Оптимізація виробничих запасів як один із напрямків управління витратами Скригун Н., Цимбалюк Л. // Економіка підприємств – 2003. – №2. – С. 39-41.

 23. Павловська О.В. Удосканалення методів аналізу фінансового стану підприємства //Фінанси України. – 2001 р. – №11 – С. 55-61.

 24. Ярмоленко В. Про склад і класифікацію виробничих витрат //Бухгалтерія в сільському господарстві. –2006. – №11. – С.20.

Додаток А

Баланс ВАТ «Черкаський хлібкомбінат»

Одиниця виміру: тис.грн.

A К Т И В

Код рядка

2005 р.

2006 р.

2007 р.

1

2

3

4

5

A К Т И В

-

-

-

І. Необоротні активи

-

-

-

Нематеріальні активи:

-

-

-

залишкова вартість

010

6,7

1,2

0,6

первісна вартість

011

39,4

39,4

39,4

знос

012

32,7

39,4

47,6

Незавершене будівництво

020

53,3

53,7

54,2

Основні засоби:

-

-

-

залишкова вартість

030

5634,9

7716,5

9564,7

первісна вартість

031

8299,9

10630,4

13087,5

знос

032

2665

2913,9

3287,3

Довгострокові фінансові інвестиції:

-

-

-

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

-

270

350

інші фінансові інвестиції

045

0,2

89,7

90.0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

-

Відстрочені податкові активи

060

4,3

42,3

48.7

Інші необоротні активи

070

-

-

-

Усього за розділом І

080

5699,4

8172,2

12857,8

ІІ. Оборотні активи

-

-

-

Запаси:

-

-

-

виробничі запаси

100

81,2

101,9

109,5

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

-

-

-

незавершене виробництво

120

26,9

9

2

готова продукція

130

-

-

-

товари

140

5284,2

3287,5

2875,7

Векселі одержані

150

-

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги:

-

-

-

чиста реалізаційна вартість

160

43,3

57,2

69,4

первісна вартість

161

56,3

80,7

99,7

резерв сумнівніх боргів

162

13

23,5

52,9

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

-

-

-

з бюджетом

170

-

51,2

83,6

за виданими авансами

180

-

-

-

з нарахованих доходів

190

-

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

104,2

913,5

1477,1

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:

-

-

-

в національній валюті

230

912

819,3

739,9

в іноземній валюті

240

-

-

-

Інші оборотні активи

250

104,4

266,5

386,9

Усього за розділом ІІ

260

6556,2

5506,1

4506,0

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

0,9

7,2

14,6

Баланс

280

12256,5

13685,5

17363,8

П А С И В

1

Код рядка

2005 р.

2006 р.

2007 р.

І. Власний капітал

2

3

4

5

Статутний капітал

-

-

-

Пайовий капітал

300

3951,4

3951,4

3951,4

Додатковий вкладений капітал

310

-

-

-

Інший додатковий капітал

320

-

-

-

Резервний капітал

330

207,4

207,4

207,4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

340

233,9

233,9

233,9

Неоплачений капітал

350

2983,3

2391,6

1754,7

Вилучений капітал

360

-

-

-

Усього за розділом І

370

200,3

-

-

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

380

7175,7

6784,3

7350,1

Забезпечення виплат персоналу

-

-

-

Інші забезпечення

400

-

-

-

Цільове фінансування

410

-

-

-

Усього за розділом ІІ

420

-

0,1

0,2

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

430

-

0,1

0,2

Довгострокові кредити банків

-

-

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

440

-

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання

450

-

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

460

-

-

-

Усього за розділом ІІІ

470

-

-

-

ІV. Поточні зобов'язання

480

-

-

-

Короткострокові кредити банків

-

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

500

1622,4

3289,4

8284,4

Векселі видатні

510

-

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

520

200

722

1285

Поточні зобов'язання за розрахунками:

530

2985,5

2774,2

2393,3

з одержаних авансів

-

-

-

з бюджетом

540

-

-

-

з позабюджетних платежів

550

175,8

38,4

13,5

зі страхування

560

-

-

-

з оплати праці

570

26,4

17,5

11,1

з учасниками

580

58,3

45,1

32,6

із внутрішніх розрахунків

590

4,2

6,4

8,8

Інші поточні зобов'язання

600

-

-

-

Усього за розділом ІV

610

8,2

8,1

8,0

V. Доходи майбутніх періодів

620

5080,8

6901,1

10013,5

Баланс

630

-

-

-

17363,8

Додаток Б

Звіт про фінансові результати ВАТ «Черкаський хлібкомбінат»

Одиниця виміру: тис.грн.

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника

Код рядка

2005 р.

2006 р.

2007 р.

1

2

3

4

5

 Доход (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)

 010

 131525,5

 135320,7

138652,7

 Податок на додану вартiсть

 015

 ( 15222,4 )

 ( 15860,1 )

(16451,9)

 Акцизний збiр

 020

 -

 -

-

 

 025

 -

 -

-

 Інші вирахування з доходу

 030

 -

 -

-

 Чистий доход (виручка) від реалізації продукції: (товарів, робіт, послуг)

 035

 126303,1

 129460,6

132769,8

 Собівартість реалізованої продукції : (товарів,робiт, послуг)

 040

 ( 121247,4 )

 ( 123805,6 )

(125706,1)

 Валовий: прибуток

 050

 15055,7

 15655

16288

 Валовий: збиток

 055

 -

 -

-

 Iншi операцiйнi доходи

 060

 4155,4

 1185

451

 Адміністративні витрати

 070

 ( 3092,9 )

 ( 2639,8 )

(2293,6)

 Витрати на збут

 080

 ( 2758,9 )

 ( 1979,5 )

(748,0)

 Інші операційні витрати

 090

 ( 3378,6 )

 ( 113,5 )

(22,6)

 Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток

 100

 -

 2107,2

8107,0

 Фінансові результати від операційної діяльності: збиток

 105

 ( 19,3 )

 -

-

 Доход від участі в капіталі

 110

 -

 -

-

 Інші фінансові доходи

 120

 1248,2

 -

-

 Інші доходи

 130

 1120,3

 60,3

59,0

 Фінансові витрати

 140

 ( 1615,1 )

 ( 503,2 )

(321,0)

 Втрати від участі в капіталі

 150

 ( 27 )

 -

-

 Інші витрати

 160

 ( 1129,7 )

 ( 62,8 )

(45,9)

 Фінансові результати від звичайної діяльності: до оподаткування: прибуток

 170

 95762,7

 97660,4

99765,5

 Фінансові результати від звичайної діяльності: до оподаткування: збиток

 175

 ( 422,6 )

 -

-

 Податок на прибуток від звичайної діяльності

 180

 ( 30 )

 ( 30 )

(30)

 Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток

 190

67033,9

 68362,3

69087,4

 Фінансові результати від звичайної діяльності: збиток

 195

 ( 492,3 )

 -

-

 Надзвичайні: доходи

 200

 1,2

 -

-

 Надзвичайні: витрати

 205

 -

 -

-

 Податки з надзвичайного прибутку

 210

 ( 0,4 )

 -

-

 Чистий: прибуток

 220

 67033,9

 68362,3

69087,4

 Чистий: збиток

 225

 ( 491,5 )

 -

-

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

2006 р.

2005 р.

2007 р.

1

2

3

4

5

 Матеріальні затрати

 230

 1623,6

 1153,1

967,5

 Витрати на оплату праці

 240

 432160

478710

558761

 Відрахування на соціальні заходи

 250

 1658,2

 1557,8

1451,0

 Амортизація

 260

 696,4

 584,7

438,9

 Інші операційні витрати

 270

 5993

 1604,5

697,0

 Разом

 280

 442131,2

 483610,1

568714,7

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ

Найменування показника

Код рядка

2006 р.

2005 р.

2007 р.

1

2

3

4

5

Середньорічна кількість простих акцій

 300

 98785

 98785

98785

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

 310

 98785

 98785

98785

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)

 320

 -

 10,15235

10,15235

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)

 330

 -

 10,15235

10,15235

Дивіденди на одну просту акцію (грн.)

 340

 -

 -

-Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  ... дослідження. 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ... виробництва на підприємстві (в об’єднанні підприємств). До таких показник ... основного капіталу збільшилася на 0,004, що позитивно характеризує тенденції у прибутковості підпри ...
 2. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... ї роботи є: – провести дослідження теоретичних концепцій стосовно дії прямих податків в ... вня прибутковості підприємств та падіння рівня прямого податку на прибуток підприємств в ... гармонізації. В основному це стосується окремих аспектів прямого оподаткування і ...
 3. Система методів спрямованих на забезпечення санації підприємств

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ліквідності, прибутковості і конкурентоспроможності підприємства-боржника в ... підприємств. Вивчаючи теоретичну і практичну базу санації під­приємств, ознайомлюємося з основними проблемами ... ; приватизацій­ними аспектами санації підприємств тощо. 1.2. Економ ...
 4. Організація зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві

  Курсовая работа >> Экономика
  ... господарська діяльність підприємства. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМ ... надані послуги. На підприємстві діють два основних види заробітньої ... ізоване встановлення жорстких маркетингових меж прибутковості й розмірів бюджету. У цьому ...
 5. Фінансова діяльність підприємств житлового господарства

  Реферат >> Менеджмент
  ... та оподатковування підприємств. РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи органі ... дприємств. Господарський (комерційний) розрахунок - основний метод господа­рювання підприємств ... умови для прибуткової роботи підприємств галузі, зменшивши ... -економічного аспекту проблеми в план ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001378059387207