Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Реферат
Переход к рыночным отношениям требует усиления роли экономических, финансовых рычагов в регулировании общественного производства взамен административн...полностью>>
Финансы->Реферат
Внешнеэкономическая деятельность становится все более важным фактором развития народного хозяйства и экономической стабилизации республики. Сейчас нет...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
Проблема снижения себестоимости - одна из актуальных проблем для предприятий в условиях рыночных отношений. Повышение эффективности производства - дос...полностью>>
Финансы->Реферат
Аккумулируя с помощью государственного бюджета денежные средства, государство через финансовые механизмы осуществляет выполнение возложенных на него о...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

що за даними умови дорівнюватиме: 10278,1*(128432,6/131525,5-1)= =10036,5тис.грн

 1. Зміна структури реалізації продукції може призвести до зміни прибутку, якщо обсяг продажу не зміниться, внаслідок різної рентабельності окремих виробів. Щоб розрахувати вплив структурних зрушень , потрібно знайти відхилення між прибутком фактичної реалізації за базовими цінами і витратами за базовим прибутком, а отриманий результат скоректувати на вплив обсягу реалізації

∆Пстр=( П' – П0)- ∆Поб (2.3)

що за умовами цієї таблиці дорівнюватиме:(1667,4 – 10278,1) – 10036,5 = -18647,2 тис.грн

 1. Між зміною собівартості і прибутком існує зворотній зв’язок, за яким величина зниження (зростання) собівартості реалізованої продукції є адекватною до відповідного пиросту (зменшення) прибутку від реалізації продукції. Для того щоб розрахувати вплив собівартості на зміну прибутку від реалізації продукції,треба від собівартості фактично реалізованої продукції відняти собівартість фактичної реалізації за базовими витратами і змінити означення одержаного результату

∆Псв=-( Сф- С') (2.4)

що за даними умовами становитиме: -(125706,1-121695,6) = -4010,5 тис. грн.

 1. Між зміною цін на продукцію і прибутком від реалізації існує прямий зв’язок, за яким приріст прибутку при незмінних інших умовах пропорційний до індексу цін на продукцію. Щоб розрахувати вплив цін, потрібно від виторгу фактично реалізованої продукції за базовими цінами

∆Пц= Вф- В' (2.5)

що за даними умови становитиме: 138652,7 – 128432,6 = 10220,1 тис. грн.

Узагальнений результат розрахунку впливу факторів має вигляд.

 1. Зміна обсягу продажу продукції – 10036,5 тис.грн.

 2. Структурні зміни у реалізації продукції - -18647,2тис.грн.

 3. Зміна собівартості реалізованої продукції - -4010,5 тис.грн.

 4. Зміна цін реалізованої продукції – 10220,1 тис.грн.

 5. Сума відхилень- 26685,5 тис.грн.

Прибуток (збиток) за видами діяльності непрофільного характеру (підсобного сільського господарства, торгівлі, будівництва) аналізують за тими самими аналітичними факторами. Проте треба врахувати галузеву специфіку цих видів діяльності.

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАКСИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ

Підприємницька діяльність господарюючих суб`єктів спрямована на одержання прибутку. Саме наявність прибутку або можливість його одержання спонукає підприємства входити в певну сферу діяльності, а за відсуткості прибутку або загрози збитковості – покидати певний сегмент ринку.

Підприємство орієнтуючись при виборі рішення на мінімально можливий рівень витрат, як правило, розглядає цю задачу як засіб досягнення загальної мети – максимізації прибутку. Дана мета є головною для будь-якого підприємства, навіть якщо вона не формулюється у вигляді провідного мотиву діяльності. В окремих випадках підприємства можуть ставити за мету не максимізацію прибутку, а якісь інші завдання, наприклад, збільшення обсягу продажів, досягнення суспільного визнання, і заради них „жертвувати” певною частиною прибутку, задовольнившись його мінімальним рівнем, проте у такому випадку неможливо обійтись без прагнення до максимізації прибутку, принаймні, у довгостроковому періоді, поскільки за такою умовою створюється можливість раціонального розподілу ресурсів, забезпечення високої ефективності, а отже, успішної реалізації обраної цілі [23].

Дослідження свідчать, що ухилення від сплати податків є старим методом максимізації прибутку, який безпосередньо пов`язаний із порушенням правил проведення бухгалтерського обліку та складання звітності, що є певною проблемою, яка досліджується в багатьох країнах. В Україні спроба дати визначення цьому поняттю були зроблені вітчизняними вченими Є.В. Мнихом, Н.П. Шморгуном, П.Ю. Буряком, М.В. Римаром, Б.С. Івасівою та інші.

Слід відзначити, що на сьогодні тема впливу податку на прибуток на підприємницьку діяльність залишається малодослідженою проблемою.

На формування прибутку як фінансового показника роботи суб`єктів господарювання впливає встановлений порядок визначення фінансових результатів діяльності, обчислення собівартості продукції (робіт, послуг); загальногосподарських витрат, визначення прибутків (збитків) від фінансових операцій, іншої діяльності.

Прибуток – це кінцевий фінансовий результат від здійсненої підприємством підприємницької діяльності, який є основою усього фінансового потенціалу суб`єкта господарювання. Прибуток, зокрема, є видом фінансових ресурсів підприємства, тому наукове обгрунтування розподілу прибутку підприємств на державному рівні є важливим й об`єктивно необхідним.

Підходи, які використовуються на Заході, не завжди ефективні в умовах трансформації економіки України, тому актуальним є науково обгрунтоване адаптування досвіду функціонування зарубіжних фірм і дослідження та впровадження вітчизняних механізмів впливу податків на формування й використання прибутку підприємства.

Прибуток є на сьогодні єдиним потенційним джерелом коштів для українських підприємтсв, що за кращих умов могло б забезпечити реальне поповнення капіталу.

Виникнення такого поняття як „максимізація прибутку” пов`язано з бажанням підприємців отримати якомога більше грошей, і тому це явище, скоріш за все, не зникне, але середовище його існування можна звузити шляхом удосконалення законодавства та контролю. При стягненні податку на прибуток підприємств доцільно запровадити регресивну подткову шкалу, коли ставки податків зменшуються разом із підвищенням величини отриманого підприємством прибутку. Окрім цього варто ввести в Україні вищий за чинний рівень податок на прибуток для підприємств-монополій, що практикується в ринково розвинених країнах і який сприятиме встановленню належної податкової справедливості і компенсує достатньою мірою бюджетні доходи. Завдяки таким заходам зросте кінцевий фінансовий результат підприємств після оподаткування – чистий прибуток, що стимулюватиме здійснення податкових інвестицій. Водночас це сприятиме надходженню коштів до бюджету.

Якщо у країнах з розвиненою ринковою економікою завдяки цілеспрямованим заходам уряду скорочується частина корпоративного податку в доходах бюджету, то в Україні зменшення частини податку на прибуток спричинене зниженням прибутковості підприємств. Фінансовий стан суб`єктів господарюванняпрямо пропорційно впливає і на стан державних фінансів іна фінансове забезпечення населення, тобто є найвагомішим індикатором фінансово-економічного станув державі. В інтересах держави враховувати фінансові потреби суб`єктів господарювання, тому що доходи підприємств є її основою.

Зазначені пропозиції слід включити у список реформ податкової системи України. Ці рішення сприятимуть усуненню певних вад у чинному законодавстві, а також необхідності постійно вносити у великій кількості зміни до нормативних актів з питань оподаткування прибутку підприємств.

В процесі управління прибутком торгівельного підприємства вирішуються два основні завдання:

1) підвищення загальної суми прибули в процесі її формування;

2) ефективний розподіл отриманого прибутку по окремих напрямах її використання. Серед цих завдань пріоритетною є перша, оскільки від її рішення багато в чому залежать форми і пропорції розподілу прибули на підприємстві.

Механізм управління формуванням суми прибутку торгівельного підприємства з використанням системи “взаємозв'язок витрат, об'єму реалізації і прибутку” побудований на її залежності від наступних основних показників:

а) об'єму реалізації товарів;

б) суми і рівня чистого доходу (валового доходу за мінусом податкових платежів, здійснюваних з нього);

в) суми і рівня змінних витрат звернення;

г) суми постійних витрат звернення;

д) співвідношення постійних і змінних витрат звернення.

Ці показники можуть розглядатися як основні чинники формування суми прибули від реалізації товарів, впливаючи на яких можна отримати необхідні результати.

Зовнішнє середовище підприємства оцінюється перевагами і недоліками перед конкурентами. Ринок - це сукупність існуючих і потенційних покупців товару.

ЗАТ «Черкаський хлібкомбінат» працює на всіх цих ринках. Кожному типові ринку властиві свої специфічні риси, які продавцеві необхідно уважно вивчати, але вибираючи ринок збуту своїй продукції, ЗАТ «Черкаський хлібкомбінат» в першу чергу орієнтується на споживчий ринок.

Також дуже важливе значення в роботі організації займає діяльність конкурентів. Тому необхідно проводити постійний аналіз конкурентів, їх долі ринку, методи обхвату, що дозволить швидко реагувати на зміну їх тактики. Прогресивні методи можна залучати в своїй діяльності, а слабкі місця використовувати в конкурентній боротьбі.

Вивчивши сильні і слабкі сторони конкурентів, можна сказати, що успішній діяльності на настільки насиченому конкурентному ринку ЗАТ «Черкаський хлібкомбінат» перешкоджають:

 • низька організація збуту і дуже низький рівень рекламного забезпечення;

 • відсутнє планерування об'ємів товарообігу і з цим пов'язані накладки при постачаннях товару;

 • не розроблена сітка розрахунків із замовниками, тобто, немає певної дати сплати остаточного платежу, що у свою чергу викликає накладки, але вже при розрахунку із заводом – виготівником.

Більшість вразливих місць в організації зв'язана, на мій погляд, з відсутністю чітко сформульованих цілей, навіть приблизного плану і напряму подальшого розвитку бізнесу.

Аналіз зовнішнього середовища показав, що є погрози:

 • поява на ринку конкурентів;

 • можливість бути скупленими іншими успішнішими підприємствами і так далі

Але є і можливості, які відкриваються перед організацією:

 • вихід на нові споживчі ринки

 • розширення асортименту товарів, що реалізовуються.

Всі ці проблеми може вирішити розробка бізнес-плану розвитку підприємства. Тому, аби ЗАТ «Черкаський хлібкомбінат» розвивався і знайшов стійкість на ринку я пропоную розробити стратегію максимізації прибутку, як основу процвітання і досягнення цілей.

Для збільшення припливу грошових коштів від покупців підприємству необхідно використовувати різні види договорів з гнучкими умовами термінів і форми оплати. Важливим інструментом, сприяючим прискоренню оборотності засобів в розрахунках, є розумне використання знижок покупцям за скорочення термінів розрахунків. При цьому необхідне порівняння додаткового прибутку з виникаючими втратами, для чого враховують терміни оплати, інфляцію, прибуток від альтернативних вкладень і ставки по банківських кредитах.

Так, якщо дане підприємство вимушене буде компенсувати збільшення дебіторської заборгованості за рахунок короткострокового кредиту. Орієнтовну величину знижок, які підприємству вигідно надавати своїм клієнтам, можна розрахувати на основі визначення середньої величини економії від скорочення втрат при наданні цих знижок. Для розрахунку доцільне проведення перспективного аналізу, коли варіюють прогнозними величинами темпу інфляції, банківською процентною ставкою і числом днів скорочення періоду погашення заборгованості, яке буде забезпечено наданням даної знижки. Оптимістичному, найбільш вірогідному і песимістичному значенню цих показників при розрахунках додається різна вірогідність.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  ... дослідження. 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ... виробництва на підприємстві (в об’єднанні підприємств). До таких показник ... основного капіталу збільшилася на 0,004, що позитивно характеризує тенденції у прибутковості підпри ...
 2. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... ї роботи є: – провести дослідження теоретичних концепцій стосовно дії прямих податків в ... вня прибутковості підприємств та падіння рівня прямого податку на прибуток підприємств в ... гармонізації. В основному це стосується окремих аспектів прямого оподаткування і ...
 3. Система методів спрямованих на забезпечення санації підприємств

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ліквідності, прибутковості і конкурентоспроможності підприємства-боржника в ... підприємств. Вивчаючи теоретичну і практичну базу санації під­приємств, ознайомлюємося з основними проблемами ... ; приватизацій­ними аспектами санації підприємств тощо. 1.2. Економ ...
 4. Організація зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві

  Курсовая работа >> Экономика
  ... господарська діяльність підприємства. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМ ... надані послуги. На підприємстві діють два основних види заробітньої ... ізоване встановлення жорстких маркетингових меж прибутковості й розмірів бюджету. У цьому ...
 5. Фінансова діяльність підприємств житлового господарства

  Реферат >> Менеджмент
  ... та оподатковування підприємств. РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи органі ... дприємств. Господарський (комерційний) розрахунок - основний метод господа­рювання підприємств ... умови для прибуткової роботи підприємств галузі, зменшивши ... -економічного аспекту проблеми в план ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001957893371582