Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Реферат
Российская экономика характеризуется в последние годы некоторым оживлением. Прежде всего, это проявляется в росте объемов производства промышленных пр...полностью>>
Финансы->Реферат
В условия рыночной экономики, жесткой конкуренции повышается значимость и актуальность совершенствования управления финансовыми ресурсами предприятия ...полностью>>
Финансы->Контрольная работа
В залежності від підходу до класифікації статистичних дисциплін, що входять у соціально – економічну статистику, статистика фінансів може бути предста...полностью>>
Финансы->Дипломная работа
В рыночных отношениях процесс формирования инвестиционной политики предприятия опирается преимущественно на долгосрочные цели экономического развития ...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Отже, аналізуючи структуру джерел утворення майна підприємства за 2005-2007р.р., необхідно зазначити, що загальна сума пасивів в 2007р. збільшилась на 5107,3 тис. грн., і становить 17363,8 тис. грн. (в 2005р. вона становила 12256,5 тис. грн.). Це відбулося завдяки збільшенню суми поточних зобов’язань на 4932,7 тис. грн. (16,2 %), яка у звітному періоді становила 10013,5 тис. грн., а в минулому році – 5080,8 тис. грн.

Спостерігається збільшення питомої ваги у звітному році поточних зобов'язань за розрахунками зі страхування – на 0,16 %, зменшення поточних зобов’язань з бюджетом – на 1,35 %,інших поточних зобов’язань - 0,02 %.

Хоча розмір статутного фонду в 2005-2007р.р. не змінився (3951.4 тис. грн.), змінилася його питома вага – в 2007р. вона зменшилася на 9.4 %, і становить 22,8% (в 2005р. вона становила 32.2 %).

Найменшу питому вагу становить поточних зобов'язань за розрахунками зі страхування та поточних зобов’язань з бюджетом (0.02 %).

Спостерігається зменшення питомої ваги в 2007р. іншого додаткового капіталу – на 0,5 %; нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) – на 14,19 %;

2.3 Аналіз витрат на виробництво та прибутку від реалізованої продукції на ВАТ «×åðêàñüêèé õë³áêîìá³íàò»

Проаналізуємо склад та структуру витрат на виробництво та реалізацію продукції (таблиці 2.4).

Таблиця 2.4 Склад та структура витрат на виробництво та реалізацію продукції ВАТ «Черкаський хлібкомбінат» за 2005-2006р.р.

Найменування

показника

2005р.

2006р.

2007р.

Відхилення

Сума, тис.грн.

%

Сума, тис.грн.

%

Сума,

тис. грн

%

+/-

за питомою вагою

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 Матеріальні затрати

1623,6

0,39

1153,1

0,23

967,5

0,17

-656,1

-0,22

 Витрати

На оплату праці

432160

97,8

478710

98,9

558761

98,2

126601

0,4

 Відрахування

на соціальні заходи

1658,2

0,37

1557,8

0,32

1451,0

0,3

-207,2

-0,07

 Амортизація

696,4

0,16

584,7

0,12

438,9

0,08

-257,5

0,64

 Інші операційні витрати

5993

1,4

1604,5

0,33

697,0

0,12

-5296

-1,28

 Разом

442131,2

100

483610,1

100

568714,7

100

126583,5

-

За даними таблиці 2.4, можна зробити висновок, що витрати в 2007р. були меншими за витрати в 2005р. на 126583,5 тис. грн., і становили 568714,7 тис. грн. (в 2005р. ця сума дорівнювала 33299,5 тис. грн.). Цьому сприяло зниження матеріальних витрат підприємства на 656,1 тис. грн., сума яких в 2007р. становила 967,5 тис. грн., в 2005р. –1623,6 тис. грн.

Також на зниження витрат підприємства вплинули зменшення таких показників: відрахувань на соціальні заходи на 207,2 тис. грн., сума яких в 2007р. Становила 1451,0 тис. грн., в 2005р. – 1658,2 тис. грн., амортизації – на 257,5 тис. грн., що становила в 2007 р. – 438,9 тис. грн. (2005р. – 696,4 тис. грн.), та інших операційних витрат – на 5296,0 тис. грн., сума яких в 2007 р. становила – 697,0 тис. грн. (2005р. – 5993,0 тис. грн.). Суми витрат на оплату праці зросли на 126601 тис. грн., сума яких у звітному році становила 558761 тис. грн., в 2005р. – 432161тис. грн.

Різні напрями звичайної діяльності підприємств, що пов'язані з виробництвом та реалізацією продукції (робіт, послуг), а також фінансових та інвестиційних операцій одержують остаточну грошову оцінку в сукупності абсолютних показників фінансових результатів. Основний узахальнюючий показник – прибуток.

Характеристику показників прибутку підприємства можна подати у вигляді таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 Аналіз показників прибутку підприємства ВАТ «Черкаський хлібкомбінат»» за 2005-2007р.р.

Показник

2005р.

2006р.

2007р.

Зміна проти базового періоду

Сума тис.грн

%

1.Чистий дохід (виторг) від реалізації продукції

131525,5

135320,7

138652,7

6337,4

26,2

1

2

3

4

5

6

2.Собівартість реалізованої продукції

121247,4

123805,6

125706,1

3962,0

22,3

3.Валовий прибуток від реалізації продукції (ряд.1-ряд.2)

10278,1

11515,1

12946,6

2375,4

37,1

4.Адміністративні витрати

3092,9

2639,8

2293,6

813,2

64,6

5.Витрати на збут

2758,9

1979,5

748,0

-90,5

-14,9

6.Собівартість реалізованої продукції з урахуванням адміністративних витрат і витрат на збут (ряд.2+ряд.4+ряд.5)

127099,2

128424,9

128747,7

-17232,1

-87,6

7.Прибуток від реалізації скоректований (ряд.1-ряд.6)

4426,3

6895,8

9905

1652,7

36,5

8.Інші операційні доходи

4155,4

1185

451

182,5

27,9

9.Прибуток від операційної діяльності (ряд.7+ряд.8)

8581,7

8080,8

10356

1835,2

35,4

10.Прибуток від участі в капіталі

-

-

-

-

-

11.Інші фінансові доходи

1248,2

-

-

-3,9

-81,2

12.Прибуток від звичайної діяльності

67033,9

68362,3

69087,4

1831,4

35,3

13.Податок на прибуток

-

-

-

11,3

14,5

14.Чистий прибуток

67033,9

68362,3

69087,4

1820,0

35,6

15.Грошовий потік (чистий прибуток+амортизація)

67730,3

68947

69526,3

153,2

29,4

Дані аналітичної таблиці свідчать про те, що сума чистого прибутку щодо базового періоду збільшилась на 1820,0 тис. грн. або на 35,6%.

Аналіз прибутку (збитку) операційної діяльності. Фінансовий результат від операційної діяльності охоплює результати основної й інших видів діяльності. Прибуток (збиток) основної операційної промислового підприємства визначатимемо як різницю виторгу від реалізації продукції у діючих договірних цінах (без ПДВ і акцизного збору) та повної собівартості реалізованої продукції.

Зміна прибутку від реалізації (роіт, послуг) може бути під впливом:

- зміни обсягу реалізації продукції;

- зміни структури реалізації продукції;

- зміни собівартості реалізованої продукції ;

- зміни цін на продукцію.

Для розрахунку впливу факторів на зміну прибутку від реалізації використовують порівняльні дані відповідних форм звіту про фінансові результати та перерахунок фактичної реалізації продукції за базовими цінами і витратами. Побудуємо аналітичну таблицю 2.6.

Таблиця 2.6 Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (основної операційної діяльності) ВАТ «Черкаський хлібкомбінат» за 2005-2007р.р.

Показники

2005р.

Фактично за базовими цінами та витратами

2007р.

1.Виторг від реалізації продукції (без ПДВ і АЗ)

В0

131525,5

В'

128432,6

Вф

138652,7

2.Собівартість реалізованої продукції

С0

121247,4

С'

121695,6

Сф

125706,1

3.Прибуток від реалізації

П0

10278,1

П'

1667,4

Пф

12946,6

Загальне відхилення прибутку від реалізації продукції (∆П) становить

∆П=Пф – П0, (2.1)

Що за даними умови дорівнюватиме: 12946,6 – 10278,1 = 26685,5 тис. грн.

Визначимо вищеперелічених факторів на цю зміну.

 1. Між зміною обсягу реалізації продукції і прибутку існує прямий зв’язок за умови незмінної рентабельності окремих виробів. Щоб розрахувати вплив обсягу реалізації продукції на відхилення прибутку,треба базове значення прибутку від реалізації скоректувати на приріст виторгу від реалізації при незмінних цінах на продукцію

∆Поб= П0* (В'/ В0-1) (2.2)Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  ... дослідження. 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ... виробництва на підприємстві (в об’єднанні підприємств). До таких показник ... основного капіталу збільшилася на 0,004, що позитивно характеризує тенденції у прибутковості підпри ...
 2. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... ї роботи є: – провести дослідження теоретичних концепцій стосовно дії прямих податків в ... вня прибутковості підприємств та падіння рівня прямого податку на прибуток підприємств в ... гармонізації. В основному це стосується окремих аспектів прямого оподаткування і ...
 3. Система методів спрямованих на забезпечення санації підприємств

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ліквідності, прибутковості і конкурентоспроможності підприємства-боржника в ... підприємств. Вивчаючи теоретичну і практичну базу санації під­приємств, ознайомлюємося з основними проблемами ... ; приватизацій­ними аспектами санації підприємств тощо. 1.2. Економ ...
 4. Організація зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві

  Курсовая работа >> Экономика
  ... господарська діяльність підприємства. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМ ... надані послуги. На підприємстві діють два основних види заробітньої ... ізоване встановлення жорстких маркетингових меж прибутковості й розмірів бюджету. У цьому ...
 5. Фінансова діяльність підприємств житлового господарства

  Реферат >> Менеджмент
  ... та оподатковування підприємств. РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи органі ... дприємств. Господарський (комерційний) розрахунок - основний метод господа­рювання підприємств ... умови для прибуткової роботи підприємств галузі, зменшивши ... -економічного аспекту проблеми в план ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0021259784698486