Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Реферат
Российская экономика характеризуется в последние годы некоторым оживлением. Прежде всего, это проявляется в росте объемов производства промышленных пр...полностью>>
Финансы->Реферат
В условия рыночной экономики, жесткой конкуренции повышается значимость и актуальность совершенствования управления финансовыми ресурсами предприятия ...полностью>>
Финансы->Контрольная работа
В залежності від підходу до класифікації статистичних дисциплін, що входять у соціально – економічну статистику, статистика фінансів може бути предста...полностью>>
Финансы->Дипломная работа
В рыночных отношениях процесс формирования инвестиционной политики предприятия опирается преимущественно на долгосрочные цели экономического развития ...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Абсолютне відхилення – це різниця між звітним поточним показниками.

∆ = П2007 – П2005

Відносне відхиленя – це відношення абсолютного показника до попереднього показника помножене на 100%:

Вв = ∆/П2005 * 100%

Аналізуючи техніко-економічні показники підприємства за 2006 – 2007 р.р., необхідно зазначити, що в 2005 р. дохід від реалізації був 131525.5, в 2007 р. він зріс на 7127.2 тис. грн. (+5.4%), становить 138652.7 тис. грн.

Податок на додану вартість в 2005 р. складав 15222.4 тис.грн., а у 2007 р. становив 16451.9 тис. грн., тобто він підвищився на 1229.5 тис.грн. (+8.7%).

Чистий доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в 2007 р. становив 132769.8 тис. грн., що на 6466.7 тис. грн. більше (+5.1%), ніж в 2005р., де його сума складає 126303.1 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції в 2005 р. складає 121247.4 тис. грн., це на 4458.7тис. грн. (+3.6%) менше, ніж в 2007 р., де вона складає 125706,1 тис.грн.

Сума валового прибутку в 2005 р. становила 15055.7 тис. грн., що на 1232.3 тис. грн. менше, ніж в 2007 р. (16288 тис. грн.),

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування в 2005 році складав 95762.7 тис. грн., в 2007 р. його сума суттєво зросла і дорівнює 99765.5 тис. грн., що на 4002.8 тис. грн. (+3.1%) більше, ніж в 2005 р.

Після сплати податків, прибуток від звичайної діяльності в 2005 р. становив 67033.9 тис. грн., в 2007р. його сума становила 69087.4 тис. грн., що на 2053.5тис.грн. (+2.5%) більше ніж у 2006 р.

Адміністративні витрати в 2007 р. становили 3092.9 тис. грн., в 2005 р. – на 799.3 тис. грн. (-25.8%) більше, ніж в 2007 р. і становили 2293.6 тис.грн.

Фінансові витрати в 2005 р. складають 1615.1 тис. грн. Це на 1294.1 тис. грн. (-80.1%) більше, ніж в 2007р., де їх сума становить 321 тис. грн.

Інші витрати підприємства в 2005 р. складають 1129.7 тис. грн., це на 1083.8 тис. грн.(- 95.9%) більше, ніж в 2007 р., де їх сума становить 45.9 тис. грн.

Протягом 2005 р. підприємством було сплачено 1623.6 тис. грн. матеріальних витрат, що на 470.5 тис. грн. (- 28.9%) більше, ніж в 2007 р. (1153.1 тис. грн.) Отже, найбільша сума матеріальних витрат спостерігається в 2006р.

Витрати на оплату праці мають тенденцію до збільшення. Так, в 2005р. їх сума дорівнювала 432160 тис. грн., в 2007 р. вона збільшилася на 126601 тис. грн. (+29.3%), і становила 558761 тис. грн.

Амортизація, протягом аналізованого періоду зменшилась на 257.5 тис. грн.

(- 36.9%) в 2005 р, де вона становила 696.4 тис. грн., в 2007 р, де її сума складала

438.9 тис. грн.

Чисельність персоналу з кожним роком зростає: так в 2007р. працівників стало більше на 26 осіб (+4.4%) в порівнянні з 2005 р.

Фонд оплати праці також зріс: в 2005р. його сума дорівнювала 432160 тис. грн., в 2007 р. він збільшилася на 132629 тис. грн. (+30.7%), і становила 564789 тис. грн.

Середня заробітна плата також мала тенденцію до збільшення. Так, в 2007 р. вона збільшилась на 220 грн. (+29.5%).

Отже, як бачимо, в період з 2005 до 2007 р.р. прибуток від діяльності ВАТ «Черкаський хлібкомбінат» зростає, а витрат з кожним роком зменшуються.

Аналіз структури майна даного підприємства наведений в таблиці 2.2

Таблиця 2.2 Аналіз структури майна ВАТ «Черкаський хлібкомбінат»

за 2005-2007р.р.

незавершене виробництво

26.9

0.2

9

0.07

2

0.01

-24.9

-0.19

готова продукція

-

-

-

-

-

-

-

-

товари

5284.2

43.1

3287.5

24.2

2875.7

16.6

-2408.5

-26.5

Векселі одержані

-

-

-

-

-

-

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги:

чиста реалізаційна вартість

43.3

0.35

57.2

0.42

69.4

0.39

26.10

0.04

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

-

-

51.2

0.37

83.6

0.48

32.4

0.11

Інша поточна дебіторська заборгованість

104.2

0.12

913.5

6.67

1477.1

8.5

1372.9

8.38

Поточні фінансові інвестиції

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

912

7.4

819.3

5.99

739.9

4.26

-172.1

-3.14

в іноземній валюті

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші оборотні активи

104.4

0.85

266.5

1.95

386.9

2.23

282.5

1.38

Усього за розділом ІІ

6556.2

53.5

5506.1

40.2

4506.0

25.9

-2050.2

-27.6

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

0.9

0.007

7.2

0.05

14.6

0.008

0.7

0.001

Баланс

12256.5

100

13685.5

100

17363.8

100

5107.3

100

Отже, дані таблиці 2.2. показують, що загальна сума активів в 2007р. зросла на 5107,3 тис. грн., порівняно з 2005р. (12256,5 тис. грн.), і становить 17363,8тис. грн. Це відбулося завдяки збільшенню суми оборотних активів на тис грн. ,сума яких в 2006р. становить 28991,1 тис. грн. (в 2005р. – 15868,3 тис. грн.).

За даними таблиці 2.2, можна зазначити, що найбільшу питому вагу в 2007р. становить залишкова вартість основних засобів (3929,8 тис. грн.), однак це на 9564,7 тис грн. менше, ніж в 2005р. , де вона становила 5634,9 тис грн.

Найменшу питому вагу становить залишкова вартість нематеріальних активів 0.009 %, спостерігається зменшення у звітному році питомої ваги виробничих запасів оборотних активів – на 38,3 %; запасів товарів – на

-2408,5%; також спостерігається зменшення питомої ваги незавершеного будівництва – -24,9 %.

Питома вага загальної суми оборотних активів підприємства в 2007р. збільшилась на -2050,2 тис грн., і становить 4506,0 тис грн. (в 2005р. вона становила 6556,2 тис грн. %),також збільшилась питома вага чистої реалізаційної вартості дебіторської заборгованості за товари та послуги –26,1 тис грн. інших поточних заборгованостей –1372,9 тис грн. , грошових коштів та їх еквівалентів в національній валюті – -172,1 тис грн.

Аналіз структури джерел утворення майна підприємства наведено в таблицях 2.3.

Таблиця 2.3. Аналіз структури джерел утворення майна підприємства

П А С И В

2005

%

2006

%

Відхилення

2007

%

07/05, грн.

07/05,

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

І. Власний капітал

Статутний капітал

3951.4

32.2

3951.4

28.9

3951.4

22.8

0

-9.4

Інший додатковий капітал

207.4

1.69

207.4

1.5

207.4

1.19

0

-0.5

Резервний капітал

233.9

1.91

233.9

1.7

233.9

1.35

0

-0.57

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2983.3

24.3

2391.6

17.5

1754.7

10.11

-1228.6

-14.19

Неоплачений капітал

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучений капітал

200.3

1.63

-

-

-

-

-200.3

-1.63

Усього за розділом І

7175.7

58.5

6784.3

49.6

7350.1

42.3

174.4

-16.2

ІІ. Забезпечення виплат персоналу

Цільове фінансування

-

-

0.1

0.0007

0.2

0.001

0.1

0.0003

Усього за розділом ІІ

-

-

0.1

0.0007

0.2

0.001

0.1

0.0003

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Усього за розділом ІІІ

-

-

-

-

-

-

-

-

ІV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

1622.4

13.2

3289.4

24.04

8284.4

47.7

6662

34.5

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

-

-

-

-

-

-

-

-

Векселі видатні

200

0.02

722

5.3

1285

7.4

1085

7.38

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

2985.5

24.4

2774.2

20.27

2393.3

13.8

-592.2

-10.6

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

-

-

-

-

-

-

-

-

з бюджетом

175.8

1.43

38.4

0.28

13.5

0.08

-162.3

-1.35

зі страхування

26.4

0.22

17.5

0.13

11.1

0.06

-15.3

-0.16

з оплати праці

58.3

0.48

45.1

0.33

32.6

0.19

-25.7

-0.29

з учасниками

4.2

0.03

6.4

0.05

8.8

0.05

4.6

0.02

Інші поточні зобов'язання

8.2

0.07

8.1

0.06

8.0

0.05

-0.2

-0.02

Усього за розділом ІV

5080.8

41.5

6901.1

50.4

10013.5

57.7

4932.7

16.2

V. Доходи майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

-

-

Баланс

12256.5

100

13685.5

100

17363.8

100

5107.3

100
Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  ... дослідження. 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ... виробництва на підприємстві (в об’єднанні підприємств). До таких показник ... основного капіталу збільшилася на 0,004, що позитивно характеризує тенденції у прибутковості підпри ...
 2. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... ї роботи є: – провести дослідження теоретичних концепцій стосовно дії прямих податків в ... вня прибутковості підприємств та падіння рівня прямого податку на прибуток підприємств в ... гармонізації. В основному це стосується окремих аспектів прямого оподаткування і ...
 3. Система методів спрямованих на забезпечення санації підприємств

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ліквідності, прибутковості і конкурентоспроможності підприємства-боржника в ... підприємств. Вивчаючи теоретичну і практичну базу санації під­приємств, ознайомлюємося з основними проблемами ... ; приватизацій­ними аспектами санації підприємств тощо. 1.2. Економ ...
 4. Організація зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві

  Курсовая работа >> Экономика
  ... господарська діяльність підприємства. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМ ... надані послуги. На підприємстві діють два основних види заробітньої ... ізоване встановлення жорстких маркетингових меж прибутковості й розмірів бюджету. У цьому ...
 5. Фінансова діяльність підприємств житлового господарства

  Реферат >> Менеджмент
  ... та оподатковування підприємств. РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи органі ... дприємств. Господарський (комерційний) розрахунок - основний метод господа­рювання підприємств ... умови для прибуткової роботи підприємств галузі, зменшивши ... -економічного аспекту проблеми в план ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015389919281006