Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Реферат
Тенденция ко всё большей открытости национальных хозяйств является характер­ной чертой современного развития международного разделения труда. По степе...полностью>>
Финансы->Контрольная работа
Налог на прибыль является составным элементом налоговой системы России и служит инструментом перераспределения национального дохода. Это прямой налог,...полностью>>
Финансы->Реферат
Финансирование обновления операционных внеоборотных активов сводится к двум вариантам. Первый из них основывается на том, что весь объем обновления эт...полностью>>
Финансы->Реферат
Актуальность темы исследования в данной работе состоит в том, что финансовые системы различных стран мира не могут основываться лишь на государственно...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зміст

Вступ

Розділ 1. Основні теоретичні аспекти прибутковості підприємств

1.1 Прибуток як результат фінансово-господарської

діяльності підприємства

1.2 Прибуток від реалізації продукції та його

формування

1.3 Методи розрахунку прибутку від реалізації продукції

1.4 Сутність і методи обчислення рентабельності

1.5 Розподіл і використання прибутку

Розділ 2. Аналіз прибутковості та рентабельності ВАТ «Черкаський хлібкомбінат»

2.1. Характеристика фінансово-економічної

діяльності підприємств

2.2 Аналіз фінансово-економічного стану підприємства

2.3 Аналіз витрат на виробництво та прибутку від реалізованої продукції на ВАТ «Черкаський хлібкомбінат»

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАКСИМІЗАЦІЇ

ПРИБУТКУ

Висновки

Список використанИХ ДЖЕРЕЛ

Додатки

ВСТУП

Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва. Поява прибутку безпосередньо пов'язана з появою категорії «витрати виробництва».

Прибуток — це та частина додаткової вартості, яка залишається після покриття витрат виробництва. Відособлення частини вартості продукції у вигляді витрат у грошовому вираженні є собівартість продукції.

Додатковий продукт — це вартість, створювана виробниками Монад вартість необхідного продукту. Додатковий продукт властями усім суспільно-економічним формаціям і є однією з важливих умов їх успішного розвитку. Прибуток — це частина додаткової вартості, створеної і реалізованої, готової до розподілу. Підприємство одержує прибуток після того, як втілена у створеному продукті вартість буде реалізована і набере грошової форми.

Отже, об'єктивна основа існування прибутку пов'язана з необхідністю первинного розподілу додаткового продукту. Прибуток - це форма виявлення вартості додаткового продукту. Таким чином, прибуток є об'єктивною економічною категорією. Тому на його формування впливають об'єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві, у сфері виробництва й розподілу валового внутрішнього продукту.

Водночас прибуток — це підсумковий показник, результат фінансово-господарської діяльності підприємств як суб'єктів господарювання. Тому прибуток відбиває її результати і зазнає впливу багатьох чинників. Є особливості у формуванні прибутку підприємств залежно від сфери їхньої діяльності, галузі господарства, форми власності, розвитку ринкових відносин.

Актуальність даного дослідження полягає в тому, що визначення прибутку - це невід’ємна умова успіху підприємства, так як це та частина додаткової вартості, яка залишається після покриття витрат виробництва.

Предмет дослідження — ВАТ «Черкаський хлібкомбінат» об’єктом виступає прибуток підприємства.

Мета роботи – розкрити теоретичні аспекти прибутковості підприємства

та розробити заходи щодо покращення прибутковості підприємства для ВАТ «Черкаський хлібкомбінат».

Для досягнення поставленої мети, необхідно виконати наступні

завдання:

- розкрити економічну сутність прибутковості підприємства;

- дати характеристику теоріям прибутковості та методам розрахунку прибутку від реалізації продукції;

- проаналізувати ;

- дати характеристику рівня прибутковості підприємства на ВАТ «Черкаський хлібкомбінат»;

- розробити заходи щодо покращення прибутковості підприємства для ВАТ «Черкаський хлібкомбінат».

Розділ 1. Основні теоретичні аспекти прибутковості підприємств

1.1 Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства

На формування прибутку як фінансового показника роботи підприємства, що відбивається в бухгалтерському обліку, в офіційній звітності суб'єктів господарювання, впливає встановлений порядок визначення фінансових результатів діяльності; обчислення собівартості продукції (робіт, послуг); загальногосподарських витрат; визначення прибутків (збитків) від фінансових операцій, іншої діяльності.

Отже, на формування абсолютної суми прибутку підприємства впливають: результати, тобто ефективність його фінансово-господарської діяльності; сфера діяльності; галузь господарства; установлені законодавством умови обліку фінансових результатів.

Прибуток — це показник, що формується на мікрорівні. Прибуток народного господарства — це результат діяльності окремих підприємств, галузей економіки, розвитку окремих сфер, структурних зрушень в економіці, змін у порядку обліку фінансових результатів [9]

У період 1995—1998 pp. відбувалося значне зниження обсягів прибутку в цілому і в більшості галузей економіки. Але починаючи з 1999 р. спостерігається зростання як загального обсягу прибутку, так і прибутку в окремих галузях економіки. У 2000 р. беззбитковим стало сільське господарство. Водночас триває скорочення обсягів прибутку в таких галузях економіки, як будівництво, транспорт і зв'язок, постачання і збут.

Зміни в обсягах прибутку підприємств різних галузей економіки за 1995—2000 роки свідчать про складні процеси, що відбуваються в окремих галузях економіки і пов'язані зі зміною обсягів виробництва й реалізації продукції (робіт, послуг); зміною ефективності господарювання; розвитком ринкових відносин; ціноутворенням.

З прийняттям Закону «Про внесення змін і доповнень в Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"» від 22 травня 1997 року податкові адміністрації здійснюють контроль за правильністю визначення оподаткованого прибутку. Установлена методика визначення оподаткованого прибутку безпосередньо не пов'язана з формуванням фактичного прибутку підприємств як показника фінансового результату їхньої діяльності.

Однак послаблення контролю за формуванням прибутку з боку податкових органів не зменшує його значення для підприємства. Прибуток залишається джерелом сплати податків, формування фінансових ресурсів підприємств. Тому формування загального прибутку, його збільшення мають важливе значення для кожного підприємства — суб'єкта господарської діяльності. Управлінню цими процесами належить важливе місце у фінансовому менеджменті. З проведенням реформування бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні з 2000 р. відповідно до міжнародних стандартів відбуваються зміни в методиці визначення прибутку підприємств.

Облік і визначення фінансових результатів — прибутку (збитку) здійснюється за такими видами діяльності підприємства: звичайна діяльність, у тому числі операційна та інша звичайна діяльність; діяльність, пов'язана з виникненням надзвичайних подій У свою чергу, операційна діяльність поділяється на основну m іншу операційну діяльність [21]

Структурно-логічна схема формування прибутку підприємства відповідно до П(С)БО в Україні. Прибуток підприємства поділяється на:

 1. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності:

 • Прибуток (збиток) від операційної діяльності:

 • Від основної діяльності (реалізація продукції, товарів, робіт, послуг).

 • Від іншої операційної діяльності (реалізація оборотних активів; реалізація іноземної валюти; доходи від операційної оренди; дохід від операційних курсових різниць; одержані пені, штрафи, неустойки; дохід від списання кредиторської заборгованості; відшкодування раніше списаних активів; одержані гранти, субсидії; інші доходи від операційної діяльності )

 • Прибуток (збиток) від фінансових операцій (дохід (утрати) від інвестицій в асоційовані і дочірні підприємства; дохід (утрати) від спільної діяльності; дивіденди одержані; відсотки, одержані за облігаціями та іншими цінними паперами; інші доходи від фінансових операцій )

 • Прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності ( реалізація фінансових інвестицій; реалізація основних засобів; реалізація нематеріальних активів; реалізація інших необоротних активів; ліквідація необоротних активів; дохід від неопераційних курсових різниць; дохід від безоплатно отриманих оборотних активів; інші доходи (утрати) від звичайної діяльності)

 1. Прибуток (збиток) від надзвичайних подій ( утрати від стихійного лиха; утрати від технічних катастроф і аварій; відшкодування збитків від надзвичайних подій; інші надзвичайні доходи і витрати ).

1.2 Прибуток від реалізації продукції та його формування

Отримання прибутку від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) залежить від здійснення основної діяльності суб'єктів господарювання. Прибуток є складовою виручки від реалізації. Однак на відміну від виручки, надходження якої на поточний рахунок підприємства фіксується регулярно, обсяг отриманого прибутку визначається тільки за певний період (квартал, рік) на підставі даних бухгалтерського обліку.

Реально формування прибутку на підприємстві відбувається в міру реалізації продукції. Згідно із законодавчими актами України момент реалізації визначається за датою відвантаження продукції (товарів), а для робіт (послуг) — за датою фактичного виконання (надання) таких або за датою зарахування коштів покупця на банківський рахунок постачальника.

Однак незалежно від визначення моменту реалізації в законодавчих актах реальне формування на підприємстві прибутку від реалізації продукції має місце тільки за умови, коли така відбувається насправді, тобто коли кошти від покупця надходять на банківський рахунок постачальника.

Визначення моменту реалізації за датою відвантаження товарні і встановлення податкових зобов'язань підприємств згідно з цією датою часто призводить до потреби використати оборотні кошти підприємств на сплату податків, а тому — до погіршання їхнього фінансового стану. Структурно-логічну схему формування прибутку від реалізації продукції, а також основні показники, що впливають на прибуток від реалізації. Прибуток від реалізації продукції безпосередньо залежить від двох основних показників: обсягу реалізації продукції та її собівартості. На зміну обсягу реалізації продукції впливає зміна обсягу виробництва, залишків нереалізованої продукції, частки прибутку в ціні продукції (рентабельність продукції).

Треба звернути увагу на те, що зміна обсягу виробництва, залишків, нереалізованої продукції справляють вплив не тільки на обсяг реалізації продукції, а й на її собівартість, оскільки змінюються умовно-постійні витрати (за зміни обсягу виробництва продукції); витрати на зберігання продукції, інші витрати (за зміни залишків нереалізованої продукції).

Істотний вплив на обсяг реалізації продукції, а також і на прибуток від реалізації справляє розмір прибутку, що включається в ціну виробів. За умов формування ринкової економіки державного регулювання рентабельності продукції, як правило, уже нема. Отже створюється можливість збільшення прибутку підприємства за рахунок збільшення частки прибутку в ціні окремих виробів. Цьому сприяє недостатня конкуренція, монопольне становище окремих підприємств у виробництві та реалізації багатьох видів продукції.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  ... дослідження. 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ... виробництва на підприємстві (в об’єднанні підприємств). До таких показник ... основного капіталу збільшилася на 0,004, що позитивно характеризує тенденції у прибутковості підпри ...
 2. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... ї роботи є: – провести дослідження теоретичних концепцій стосовно дії прямих податків в ... вня прибутковості підприємств та падіння рівня прямого податку на прибуток підприємств в ... гармонізації. В основному це стосується окремих аспектів прямого оподаткування і ...
 3. Система методів спрямованих на забезпечення санації підприємств

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ліквідності, прибутковості і конкурентоспроможності підприємства-боржника в ... підприємств. Вивчаючи теоретичну і практичну базу санації під­приємств, ознайомлюємося з основними проблемами ... ; приватизацій­ними аспектами санації підприємств тощо. 1.2. Економ ...
 4. Організація зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві

  Курсовая работа >> Экономика
  ... господарська діяльність підприємства. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМ ... надані послуги. На підприємстві діють два основних види заробітньої ... ізоване встановлення жорстких маркетингових меж прибутковості й розмірів бюджету. У цьому ...
 5. Фінансова діяльність підприємств житлового господарства

  Реферат >> Менеджмент
  ... та оподатковування підприємств. РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи органі ... дприємств. Господарський (комерційний) розрахунок - основний метод господа­рювання підприємств ... умови для прибуткової роботи підприємств галузі, зменшивши ... -економічного аспекту проблеми в план ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019381046295166