Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Банковское дело->Лекция
Объектами обязательного страхования могут быть жизнь, здоровье, имущество, гражданская ответственность. ГК РФ предусмотрена возможность: обязательного...полностью>>
Банковское дело->Реферат
В любой экономике коммерческие банки являются посредниками при проведении расчетов между экономическими агентами. Выполнение банками функции посредник...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Принятие решений инвестиционного характера, как и любой другой вид управленческой деятельности, основывается на использовании различных формализованны...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Выручка от реализации продукции выступает одним из основных источников погашения банковских ссуд. Однако реальной гарантией возврата кредита она служи...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Банковское дело

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Висновки і пропозиції з охорони праці

Держлісгосп свою діяльність спрямовує на створення безпечних і здорових умов праці для своїх працівників. З цією метою в особі його посадових осіб забезпечує реалізацію всіх загальнодержавних нормативно – правових актів в галузі охорони праці.

Для контролю та вирішення питань охорони праці створено службу охорони праці згідно вимог чинного законодавства. З метою постійної перевірки знань охорони праці працівники постійно проходять інструктажі, навчання або перенавчання з цих питань.

Умови праці на даному підприємстві є сприятливими, про що підтверджено відповідною документацією: картою умов праці, санітарно – технічним паспортом тощо. Виробнича діяльність не є небезпечною, про що свідчать відповідні показники виробничого травматизму за останні роки: показники частоти травм, важкості травм і втрат, але є місця із шкідливими умовами праці.

Для покращення умов праці необхідно підвищити рівень безпеки технологій, механізмів, машин, приміщень та інших об’єктів, покращити санітарно – гігієнічні показники (зниження рівнів запиленості, вібрацій, шумів, покращенням освітлення, мікроклімату і т.п.), покращити рівень психофізіологічних показників ( зниження підвищених фізичних та нервово – психічних навантажень, в тому числі рутинної праці), покращити естетичні показники (благоустрій приміщень та території підприємства і т.п.).

Підприємство щороку збільшує фінансування заходів з охорони праці, що свідчить про те, що охорона праці стає одним із першочергових завдань підприємства. Це сприяє значному зменшенню та попередженню виробничих травм та інших негативних подій на підприємстві.

Висновки та пропозиції

Ринкова трансформація системи економічних відносин в Україні зумовлює необхідність організації надійного страхового захисту усіх суб'єктів ринку. В умовах обмежених можливостей фінансування страхового захисту за допомогою централізованих та децентралізованих ресурсів добре налагоджена система страхування здатна забезпечити безперервність і безперебійність національного виробництва, гарантувати економічну стабільність і соціальний захист населення, сприяти активізації інвестиційних процесів у суспільстві. Їх функціонування і розвиток пов’язані з обслуговуванням всього комплексу економічних зв’язків, що складаються між окремими країнами, юридичними суб’єктами ринку і приватними особами.

У даній дипломній роботі я досліджувала механізм страхового регулювання в Україні та його вплив на зовнішньоекономічну діяльність Бердичівського держлісгоспу.

Виходячи з поставленої мети, були виконані наступні завдання:

 • досліджено систему страхового регулювання в Україні;

 • розглянуто механізм здійснення страхування та його вплив на зовнішньоекономічну діяльність підприємства;

 • проаналізовано зовнішньоекономічну та господарську діяльність Бердичівського держлісгоспу;

 • запропонувано реальні напрямки щодо застосування страхування ЗЕД в держлісгоспі;

 • охарактеризувати стан охорони праці в Бердичівському держлісгоспі.

Предметом дослідження даної дипломної роботи стала система страхування в Україні як складова зовнішньоекономічної діяльності. Об’єктом дослідження є діяльність Бердичівського держлісгоспу із врахуванням аспектів страхування ЗЕД.

Ми бачимо за період 2006 – 2008 роки як зростання початкових показників доходу, що свідчить про розширення обсягів виробництва і реалізації ,так і збільшення собівартості та додаткових витрат, які негативно впливають на кінцевий результат . Так, вартість валової продукції у 2008 році у порівнянні з 2006 зросла на 2021,5 тис. грн., або57%.Собівартість реалізації за 3 роки зросла 1358,5 тис. грн. або на 49%.Так як приріст доходів у відсотках більший, ніж приріст собівартості, валовий прибуток зріс на 106,7%.Але внаслідок підвищення інших видів витрат показник чистого прибутку впав на 99%. Стосовно таких показників, як середньорічна вартість основних виробничих і оборотних фондів, можна відмітити, що у 2008 році значення цих показників зменшились відповідно на 2,4% та 3%. Отже, діяльність держлісгоспу за досліджуваний період була досить прибутковою, але багатовитратною. Про це свідчать показники валового і чистого прибутку.

Бердичівський держлісгосп здійснює експортно-імпортні операції. В даний час експорт продукції спрямований в Туреччину, Словенію, Польщу, Угорщину, Німеччину, Іспанію, Болгарію, США та інші країни. З метою підвищення прибутків Бердичівському держлісгоспу експортувати слід конкурентноспроможну лісопродукцію. Беручи до уваги те, що на світовому ринку лісопродукції більш рентабельною є реалізація продукції глибокої переробки, слід розширити експорт ділової сировини, та скоротити експорт технічної. Потрібно знайти резерви розширення цього напрямку діяльності.

В процесі ЗЕД підприємства виникає безліч ризиків, через які воно може зазнати втрат. Для уникнення таких втрат і необхідне страхування Найпоширенішим і навіть традиційним видом страхування підприємницьких ризиків є страхування майна промислових підприємств від вогню та інших небезпек. Сировині та продукції деревообробки найбільше загрожує саме вогонь. Страхування від вогню полягає у відшкодуванні збитків від раптових і непередбачених випадків пожежі або вибуху, а також деяких інших супутніх явищ. Наприклад, комерційний ризик держлісгоспу виникає в процесі реалізації товарів і послуг, вироблених чи куплених підприємством. Сюди відносять ризики, пов'язані з реалізацією товару на ринку, його транспортуванням, з прийомом товару покупцем, з платоспроможністю покупця та ризик форс-мажорних обставин. Саме такий вид ризику є найактуальнішим для держлісгоспу. Так як ДЛГ займається експортом, транспортування проводиться на величезні відстані. Тому є велика можливість пошкодження товару під час перевезення, ризик ДТП на дорогах. До Туреччини, наприклад, товар постачається морем, тому існує ризик загибелі судна, пошкодження деревини морською водою. Не слід забувати і про можливість викрадення частини товару. Саме тому для даного підприємства у здійсненні ЗЕД актуальним буде страхування вантажів. Це один з найпоширеніших видів страхових операцій. Той факт, що цей вид страхування виник дуже давно, пояснює причину ретельної та детальної його розробки. Протягом століть відбувався добір підходів та умов страхування, і сьогодні існують та розвиваються лише ті, що найповніше враховують інтереси учасників страхових взаємовідносин і найбільше відповідають сучасним вимогам господарювання. Ці умови в усьому світі характеризуються здебільшого своєю уніфіковакістю, що є позитивним фактором, оскільки полегшує проблему вибору страхувальника та роботу страховика. Загальноприйняті умови широко застосовуються і на українському страховому ринку.

В Україні є усі передумови для розвитку страхової справи. Доопрацювання потребують теоретичні аспекти інституту страхування. Кожний період розвитку суспільства знайшов своє безпосереднє втілення в постулатах страхування, визначивши особливості у висвітленні й розумінні цієї економічної категорії. Проте навіть усталені постулати підлягають час від часу перегляду, конкретизації відповідно до соціально-економічного розвитку суспільства.

Список літератури

 1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1991.- № 29.

 2. Про Єдиний митний тариф: Закон України від 05 лютого 1992 р. // Голос України.- 1992.- 18 квітня.

 3. Про митну справу: Закон України від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1991.- №

 4. Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах: Закон України від 15 вересня 1995 р. // Голос України.- 1995.- 31 жовтня.

 5. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23 вересня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- № 43.

 6. Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1999.- № 5.

 7. Митний кодекс України від 12 грудня 1991 р. // Голос України.- 1992.- 25 березня.

 8. Про застосування Міжнародних правил інтерпритації комерційних термінів: Указ Президента України від 04 жовтня 1994 р. // Урядовий кур’єр.- 1994.- 6 жовтня.

 9. Про заходи щодо вдосконалення кон`юнктурно-цінової політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності: Указ Президента України від 10 лютого 1996р. // Урядовий кур’єр.- 1996.- 13 лютого.

 10. Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні: Указ Президента України від 07 листопада 1994 р. // Бизнес.- 1994.- 22 листопада.

 11. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. // Урядовий кур’єр.- 1993.- 6 березня.

 12. Про систему валютного регулювання та валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 09 лютого 1993 р. // Голос України.- 1993.- 12 березня.

 13. Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 червня 1995 р. // Урядовий кур’єр.- 1995.- 26 червня.

 14. Міжнародні правила по тлумаченню термінів "Інкотермс" (редакція 1990 р.) // Галицькі контракти.- 1996.- № 46.

 15. Аверяков В. Б. Юридическая памятка участнику внешнеэкономической деятельности в Украине: (в вопросах, ответах и документах).- К., 1992.- 96 с.

 16. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятий / А.И.Муравьев и др.- М., 1991.- 142 с.

 17. Балакін Р. Л. Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство.- К., 1992.- 123 с.

 18. Быстров А. Р. Валютные и кредитные отношения в международной торговле.- М., 1992.- 216 с.

 19. Внешнеторговые документы: контракты, соглашения, транспортные документы, финансовая отчетность.- К., 1992.- 128 с.

 20. Внешнеэкономическая деятельность: организация, управление, прогнозирование / Ю.В.Макогон и др.- Донецк, 1999.- 496 с.

 21. Внешнеэкономическая деятельность: Учебн. пособие / Ф.В.Зиновьев (ред.) - Симферополь, 2004.- 160 с.

 22. Дегтерева О. И. Организация и техника внешнеторговых операций.- М., 1992.- 154 с.

 23. Долгов С. И. Основы внешнеэкономических знаний: словарь-справочник. - М., 1990.- 165 с.

 24. Дробоття С. ПДВ при здійсненні експортних операцій // Вісник податкової служби України.- 1999.- № 28.- С. 12-17.

 25. Зверев А. В. Планирование международных валютных отношений.- М., 1990.- 128 с.

 26. Зикин И. С. Договор во внешнеэкономической деяльности.- М., 1990.- 98 с.

 27. Кавецький І. Експортний потенціал АПК України // Розбудова держави.- 1998.- № 11-12.- С. 62-68.

 28. Кандиба А. М. Зовнішньоекономічна діяльність в агропромисловому комплексі.- К., 1993.- 216 с.

 29. Кандиба А. М. Зовнішньоекономічна діяльність: організація, економіка, інформація та маркетинг.- К., 1994.- 234 с.

 30. Кандиба А.М. Зовнішньоекономічна діяльність АПК та механізм її захисту від світових кризових шоків // Економіка АПК.- 1999.- № 1.- С. 72-75.

 31. Карпенко О. В. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності.- К., 1999.- 288 с.

 32. Кваша С. М. Зовнішньоекономічна діяльність АПК України: стан, стратегія і тактика розвитку.- К., 2004.- 252 с.

 33. Кирієнко М. Маркетингові проблеми українського експорту // Економіка України.- 1997.- № 8.- С. 80-85.

 34. Кириченко О. Деякі аспекти входження України у світову господарську систему // Економіка України.- 1997.- № 7.- С. 75-81. Конопатська Л., Бондар Н. Актуальні проблеми страхування депозитів комерційних банків// Вісник НБУ. - 2005. - №11. - С.37-39

 35. Криворучко А. Уровень развития страхований в сельском хозяйстве //Финансовые услуги.- 1998.-№1.- С.28-31.

 36. Кредисов А., Дерев`янко О. Конкурентоспроможність країни та стратегія просування її експорту на світовий ринок // Економіка України.- 1997.- № 5.- С. 54-61.

 37. Кузнецов В. Предприятия во внешнеэкономических связях: стратегия развития и текущие проблемы. - М., 1990.- 235 с.

 38. Кузнецова Н. В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Практическое пособие.- К., 1998.- 218 с.

 39. Лутак М. Ринок страхових послуг в Україні: стан і перспективи розвитку //Бухгалтерський облік і аудит. — 1998. — № 7.

 40. Международная торговля: финансовые операции, страхование и другие услуги: Пер. с англ.- К., 1994.- 480 с.

 41. Менеджмент внешнеэкономической деятельности: Учебн. пособие / А.А.Кириченко и др.- К., 1998.- 464 с.

 42. Мних М. Страхування депозитів //Економіка. Фінанси. Право. — 2005.-№12.-С.ЗЗ-38.

 43. Мозговий О. М. Товарна політика і планування товару в міжнародному маркетингу.- К., 1995.- 64 с.

 44. Навроцький С., Гривківська О., Брязгун Н., Дудка К. Страхування професійної відповідальності. // Бухгалтерський облік і аудит. — 1999. — № 2. — С. 16-20.

 45. Нідзельська О. Експортно-імпортні операції: зміни в оподаткуванні (роз`яснення, коментарі) // Вісник податкової служби України.- 1999.- № 15.- С. 26-28; № 16.- С. 18-20; № 17.- С. 18-21; № 18.- С. 20-22.

 46. Новицкий В. Е. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг.- К., 1994.- 190 с.

 47. Обзор текущей рыночной коньюнктуры основных товаров украинского экспорта и импорта.- К., 1999.- 92 с.

 48. Орланюк-Малицкая Л.А. Платежеспособность страховой организации. -М.: Анкил, 1994. - 152 с.

 49. Парфененко Я. Пенсійна система і необхідність її реформування // Соціальний захист. - 2005. - №10. - С. 18-19.

 50. Поддєрьогін А., Мурашко О. Визначення фінансового результату страховика від страхової діяльності //Бухгалтерський облік і аудит. — 1996.

 • №11.-С.10-12.

 1. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник / Ю.А.Кузьмінський та ін.- К., 2004.- 396 с.

 2. Основы внешнеэкономических знаний / Под ред. И. П. Фаминского.- М., 1990.- 560 с.

 3. Плотников А. Деловой контракт с зарубежным партнером.- К., 1993.- 46 с.

 4. Рябикин В.И. Актуарные расчеты. — М.:Финстатинформ, 1996.

 5. Самойловський А.Л. Пропозиції щодо вдосконалення страхового ринку України //Фінанси України. — 2004. - №11. - С.106.

 6. СігайовА. До питання про регулювання банківських ризиків // Економіка України. — 1998. - №5. - С.33-36.

 7. Словарь страховых терминов/Под ред. Е.В.Коломина, В.В.Шахова. — М.: Финансы й статистика, 1991. - 336 с.

 8. Смирнов В.Б. Зкспертиза й страхование. - К.: Ярославия,1995. -128с.

 9. Сокаленко С. Современные мировые рынки и Украина.- К., 1995.- 354 с.

 10. Солошенко Л. Внешнеэкономическая деятельность: организация и документальное оформление.- Х., 2005.- 173 с.

 11. Сощенко Г. Погляд на деякі аспекти ЗЕД України // Економіка України.- 1995.- № 12.- С. 23-29.

 12. Сплетухов Ю.А. Место й роль страхования в инвестиционном процессе // ФинансьІ. - 1998. - №2. -С.44-48.

 13. Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф. Ответственность перевозчиков й порядок ее страхования // Финансы. - 1999. - №2. - С.44-49.

 14. Страхові послуги: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни /За ред. Т.М.Артюх. — К.: КНЕУ,2004.-124 с.

 15. Страхування: Підручник. /За ред. С.С.Осадця. — К.,1998. — 524 с.

 16. Страхування в Україні (збірник нормативних актів, методичних та інформаційних матеріалів). - К.: Правові джерела, 1996. — 368 с.

 17. Терещенко С., Науменко В. Основи митного законодавства в Україні: Теорія та практика: Навч. посібник.- К., 1999.- 296 с.

 18. ТаркуцякА.О. Страхування: Навч. посібник. — К.: В-воЄвропейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 1999.--115с.

 19. ТьщукВ.Л. Перестрахование: мнение юриста//Финансы. — 1998. - № 10.

 20. Турбина К.Е. Социальное й коммерческое страхование: общее й особенное в содержании й условиях проведення // Финансы. — 1998. -№1.

 21. Харченко Н.В. Використання прибутку в страхових компаніях зарубіжних країн // Фінанси України. — 1999. — №9.

 22. Хорін Л. Страхування фінансових ризиків - від ремісництва до мистецтва //Вісник НБУ. — Жовтень. — 1998.

 23. Шахов В.В. Введение в страхование. - М.: Финансы й статистика, 1992.-192с.

 24. Шахов В.В. Страхование: Учебник. — М.: Страх, полис: ЮНИТИ, 1997.-312с.

 25. Шелехов К.В., Бигдаш В.Д. Страхование: Учеб. пособие. — К., 1998.

 26. Щербак В. Г., Лозенко А. П. Проблеми проникнення вітчизняних підприємств на зовнішній ринок // Фінанси України.- 1999.- № 4.- С. 41-43. 89 с.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Управління активами підприємства (на прикладі ВАТ "Інтерпайп Ніжньодніпровський трубопрокатний завод")

  Дипломная работа >> Экономика
  ... на складі. Механізм моделі EOQ розглянемо на прикладі формування виробничих запасів. З одного боку, підприє ... векселів в зовнішньоекономічних розрахунках з експортером. Застосування векселів на другому етапі зовнішньоекономічної операції ВАТ «Інтерпайп НТЗ» ...
 2. Аналіз впливу митної політики на здійснення діяльності суб'єктами ЗЕД України (на прикладі ВАТ "Херсонські комбайни")

  Дипломная работа >> Таможенная система
  ... механізм митного регулювання зовнішньоекономічно ... фрахт, страхування вантажу, ... приклад механізму митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства на прикладі ВАТ «Херсонські комбайни»: ВАТ ... здійсненні зовнішньоекономічних операцій // Бізнес ...
 3. Форфейтинг як спосіб кредитування зовнішньоекономічних операцій

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... спосіб кредитування зовнішньоекономічних операцій”, оскільки вона є актуальною на сучасному етап ... імпортера допомогою державного страхування на 85-95% сум вимог ... механізму поверенення коштів. Таблиця 2.3 Аналіз складу та структури активу баланса підприємства ...
 4. Управління інвестиціями в основний капітал на рівні підприємства (на прикладі ТОВ "Граніт")

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... на рівні підприємства» (на приклад ... на їх встановлення); вартість нових видів машин та механізм ... на зміну стратегії розвитку підприємства - це покупка фірмою ТОВ «Граніт» у ВАТ ... страхування ... зовнішньоекономічних ... операційної діяльності Rqоп Прибуток від операц ...
 5. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства (на прикладі ТзОВ "ТІРАС-ТМ "Мозаїка")

  Дипломная работа >> Экономика
  ... дприємства (на прикладі ТзОВ "ТІРАС-ТМ "Мозаїка") Зміст Вступ 1. Конкурентоспроможність підприємства ... зміст і механізм ... на підтримку високого рівня зайнятості. Однак зовнішньоеконом ... на ремонт. (Вр) % - 5 Страхування майна. (См) % - 1 Потужність ел.двигуна. Ват ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019180774688721