Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Маркетинг->Реферат
Гостиный двор - один из старейших памятников архитектуры столицы. Ведет свою историю со времен Ивана Грозного. Тогда, по приказу царя всем купцам из К...полностью>>
Маркетинг->Реферат
«Мой дом – моя крепость». Всем известна серьезность и актуальность вопроса, касающегося сохранения собственного имущества, личного благополучия и благ...полностью>>
Маркетинг->Реферат
Система маркетинговой информации - постоянно действующая система взаимосвязи людей, оборудования и методических приемов, предназначенная для сбора кла...полностью>>
Маркетинг->Реферат
С 4 июля по 17 июля 2011 года прохождение учебно-ознакомительной практики в ЗАО «Тандер» магазине «Магнит». Целью данной учебно-ознакомительной практи...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Маркетинг

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Організація маркетингової діяльності

ЗМІСТ

ВСТУП

 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ

  1. Значення та необхідність маркетингу в умовах ринку

  2. Персоналізація маркетингових комунікацій

  3. Процес організації маркетингової роботи на підприємстві

2. АНАЛІТИКО-РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ

2.1 Загальна характеристика діяльності ВАТ "Миколаївцемент"

2.2 Аналіз здійснення маркетингової діяльності ВАТ "Миколаївцемент"

2.3 Рекомендації та пропозиції щодо вирішення проблеми організування маркетингової діяльності у ВАТ "Миколаївцемент"

ВСТУП

У складних екномічних умовах, що склалися, велика кількість українських підприємств зіткнулися із проблемою виживання. Кожен намагається знайти свій вихід із складної економічної ситуації. Одні намагаються почати випуск нового товару і активно його рекламують, інші скорочують свою діяльність на ринку чи закриваються, треті намагаються знизити затрати за рахунок скорочення чи невиплати заробітної плати персоналу і т.д. Щоб вирішити поставлені проблеми, необхідно створити ефективну організаційну структуру, яка б гнучко реагувала на постійні зміни на ринку та сформувати новий підхід, який забезпечує досконаліші способи виробничої і комерційної діяльності, здійснення їх на якісно новому рівні.

Найбільш точно відповідає даним вимогам маркетинг. Саме він передбачає гнучкість організаційних форм управління, активну заповзятливість, постійний пошук шляхів ефективного пристосування до ринку і впливу на споживача. Маркетинг базується не на затверджених згори планових завданнях, а передусім на глибокому знанні об’єктивної інформації про ринок, про реальні вимоги споживачів та ініціативі. Мета маркетингової діяльності підприємства – забезпечення рентабельності, тобто визначеної прибутковості у встановлених часових межах за рахунок максимального задоволення потреб споживачів, а також – підвищення якості товарів і послуг, поліпшення умов їх придбання, що у свою чергу приведе до підвищення рівня життя в країні, підвищення якості життя. Маркетинг займає важливе місце тому, що потреби людей, як відомо, безмежні, а ресурси підприємства обмежені. Кожен суб'єкт має свої потреби, задовольнити які не завжди якісно вдається. До кожного необхідний свій індивідуальний підхід. Для реалізації цих підходів потрібні не тільки підготовлені фахівці, а певні зусилля по створенню управлінських структур, в завдання яких входить планування, організація і контроль маркетингової діяльності на підприємстві.

Темою даної дипломної роботи є "Організування маркетингової діяльності на базі ВАТ "Миколаївцемент". Товариство спеціалізується на видобутку, виробництві, переробці та реалізації цементної сировини та цементу. Воно займає не велику часку ринку (10 %) та має досить сильних конкурентів. Саме тому розгляд і аналіз маркетингової діяльності товариства, його організація має велике значення, так як маркетинг в даному випадку відіграє одне з вирішальних завдань діяльності.

Використовуючи ряд літературних та наукових робіт, ознайомлюючись з методами розробки маркетингових систем і ринкових комунікацій, можна зробити висновок, що в товаристві організуванню маркетингової діяльності потрібно ще багато допрацювань та вивчень прогресивних застосувань методів та принципів маркетингу.

В теоретичному розділі за допомогою наукових джерел описуються : значення та важливість маркетингу в умовах ринку, персоналізація маркетингових комунікацій, особливості процесу організації маркетингової роботи на підприємстві, а саме дослідження ринків, аналіз сильних та слабких сторін, проектування служби маркетингу, підбір кадрів, методи раціоналізації та розподілу завдань, прав і відповідальності на прикладі матричного методу, методи стимулювання праці та контролю в службі маркетингу.

В аналітично-рекомендаційному розділі аналізується діяльність товариства "Миколаївцемент" в цілому і зокрема зупиняється на розгляді маркетингової діяльності , а також на основі літературних та науково-технічних джерел рекомендується ефективна організація маркетингової діяльності, зокрема поглиблена розробка служби маркетингу. яка б допомогла товариству бути лідером на ринках збуту.

У висновку та пропозиціях підсумовується актуальність організації маркетингової діяльності в товаристві в сучасних ринкових умовах.

Для написання дипломної роботи було використано широкий спектр літератури: Закони України, видання вітчизняних авторів та іноземних авторів застосувувася широкий спектр періодичних видань, особливо такі журнали, як "Маркетинг і реклама" та "Маркетинг в Україні", а також звітність товариства, тому розробка рекомендацій та пропозицій повинна допомогти товариству удосконалити свою діяльність на засадах маркетингу.

1. ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ

  1. Значення та необхідність маркетингу в умовах ринку

Нині можна цілком підставно стверджувати, що в розвинутих країнах світу звички, наміри і в цілому поведінку економічних суб’єктів формує культура маркетингу. Належне місце завойовує маркетинг і в Україні. Іще на початку 90-х р. ХХ ст. це явище економічного життя було тут відоме здебільшого спеціалістам, проте тепер його розвиток — одна з головних умов виходу підприємств із кризи, формування ринкових відносин.

Сучасний етап розвитку економіки вимагає, щоб підприємства орієнтувались на комплексне вивчення потреб ринку з використанням результатів фундаментальних наукових та прикладних розробок. Виробництво і збут необхідно організовувати за принципами так званого світового маркетингу, що грунтується на концепції прогностичних техніко-економічних розробок новітніх поколінь товарів та послуг, робіт. Для того, щоб реалізувати продукцію, підприємства повинні використовувати широкий набір комерційних засобів, які утворюють маркетинговий комплекс.

Що ж таке маркетинг? Маркетинг (від англ. "market" – ринок) – це ринкова концепція управління виробничо-збутовою і науково-технічною діяльністю підприємств, яка спрямована на вивчення ринку і економічної кон’юнктури, конкретних запитів споживачів і орієнтацію на них товарів і послуг [ 17 ].

Основні функції маркетингу та види діяльності, що відносяться до них можна систематизувати так :

Аналітична функція:

 • вивчення ринку як такого;

 • вивчення споживачів;

 • вивчення фірмової структури ринку;

 • вивчення товару;

 • аналіз внутрішнього середовища підприємства.

Виробнича функція:

 • організація виробництва нових товарів;

 • організація матеріально-технічного забезпечення;

 • управління якістю та конкурентоспроможністю продукції.

Збутова функція:

 • організація системи товароруху;

 • провадження цілеспрямованої товарної політики;

 • організація сервісу;

 • провадження цілеспрямованої збутової політики.

Функція управління:

 • планування маркетингової діяльності;

 • організація маркетингової діяльності;

 • інформаційне забезпечення;

 • контроль маркетингової діяльності [ 8 ].

Особливість маркетингу полягає в тому, що він розвивався завдяки потребам практики і більшість його положень являють собою узагальнення і систематизацію емпіричних даних живого досвіду, передусім ринкової діяльності великих монополістичних концернів.

Поряд з цим, теорія управлінського маркетингу широко використовує досягнення суміжних галузей суспільного пізнання — теорії управління, економіки, соціальної психології тощо. При цьому теорії, які використовують, не лише переймали і пристосовували до потреб ринкової діяльності, а й згодом узагальнювали і розвивали, керуючись конкретними завданнями, які вирішуються в системі корпоративного управління. Результатом внутрішньої логіки, наприклад, були розробка методології ринкової сегментації, життєвого циклу продукту, вдосконалення принципів організації, проведення товарної, цінової, рекламної та інших політик [ 7 ].

Основною метою маркетингу підприємства є забезпечення рентабельності, тобто визначеної прибутковості у встановлених часових межах. Для її досягнення потрібно вирішити дві головні взаємопов’язані проблеми:

по-перше, продати максимально можливу кількість товарів фірми;

по друге, дати споживачу максимум задоволення (як покупцю, так і користувачу).

Для цього фірма цілеспрямовано формує і розвиває у споживачів бажання купувати і користуватися її товарами і послугами. Маркетинг передбачає широке використання найвигідніших ринкових можливостей і залежить від виробництва і забезпечує випуск виробниками лише тих товарів, які можуть бути реалізовані. Звідси випливає важливість маркетингу як процесу, що пов’язує виробника зі споживачем через торгівлю і забезпечує зворотні зв’язки між ними [12].

Якщо говорити про сприйняття маркетингу в нашій країні в умовах переходу до ринкової економіки, то для нас тепер особливо важлива та обставина, що маркетинг — це методологія ринкової діяльності взагалі.

Використання маркетингу в діяльності на ринку предметів споживання може здійснюватися на трьох основних напрямах:

Перший — товарний, на якому використовують окремі елементи маркетингу стосовно процесу просування конкретних товарів або товарних груп від виробника до споживача, наприклад товарів побутової хімії, предметів одягу, технічно складних виробів і т. ін.

Другий — галузевий (відомчий), на якому застосовують прийоми маркетингу, керуючись конкретними завданнями діяльності окремих галузей народного господарства (міністерств, відомств) у процесі виробництва і реалізації товарів, наприклад внутрішньої торгівлі, промисловості, сфери послуг тощо.

Третій — функціональний, на якому використовують окремі елементи маркетингової діяльності, окремі її операції, наприклад при вивченні споживача, під час формування каналів збуту.

Значення маркетингу полягає в тому, що він забезпечує:

  • перебудову підходу господарських керівників до управління;

  • перехід від орієнтації на зростання виробництва будь-що до орієнтації на максималіше задоволення потреб;

  • більше ув'язування попиту і виробництва в процесі розробки управлінських рішень;

  • більшу інформованість і розпізнавання покупців;

  • поліпшення координації ресурсів;

  • зміну переконань людей і способу їхнього життя;Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Організація маркетингових досліджень на зовнішньому ринку

  Курсовая работа >> Маркетинг
  ... „ЛОГІКОН”. Серед загальних недоліків в організації маркетингової діяльності можна назвати наступні: відсутність ... і методично правильного підходу до організації маркетингової діяльності Пріоритет, організація і грамотне проведення заходів щодо ...
 2. Організація маркетингової служби та підвищення ефективності аграрного маркетингу на підприємстві

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ТОВ “Маяк” 3.1. Організація створення маркетингової служби Питання щодо організації маркетингової служби надзвичайно ...
 3. Планування та організація рекламної діяльності на підприємстві

  Реферат >> Астрономия
  ... -Інвест"), історія її створення, організаційна структура, види діяльності………………………………………………………………………34 2.2. Маркетингова оцінка економ ... , організаційна структура, види діяльності. Перш за все, щоб приступити до розгляду маркетингово ...
 4. Особливості організації служби маркетингової політики комунікацій

  Реферат >> Маркетинг
  ... і організації маркетингу на підприємстві впливають і на організацію служби маркетингової ... персонал служби маркетингу організаційні особливості маркетингової політики комун ... льше організації підрозділу з маркетингових комунікацій, — це специфіка діяльності пі ...
 5. Контроль маркетингової діяльності за допомогою ситуаційного аналізу

  Реферат >> Маркетинг
  ... мету і напрями діяльності, а співробітники розробляють програми їх реалізації. Маркетингова програма вир ... маркетингу, аналіз програми і ресурсного забезпечення, організація маркетингової діяльності. Третій напрям - аналіз основних елемент ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019259452819824