Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Якщо ідеологія – це загальний спосіб мислення, що має основоположне значення для політики, тоді націоналізм є ідеологією, більше того, найпотужнішою і...полностью>>
Астрономия->Реферат
Головною ознакою новизни геополітичної ситуації є її стала невизначеність. Світове співтовариство у повоєнний час звикло до певної стандартності, зроз...полностью>>
Астрономия->Реферат
Значна частина сучасної публіцистики в Україні, особливо та, що ворожа як справжньому націоналізмові, так і справжній демократії, намагається прищепит...полностью>>
Астрономия->Реферат
Основним базовим національним інтересом, геополітичним пріоритетом і стратегічним завданням зовнішньополітичного курсу України є її виживання і розвит...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Інформаційна безпека в сучасному світі

Само понятие "безопасность" включает в себя как составляющие:

 1. информационно-коммерческую,

 2. юридическую,

 3. физическую безопасность.

Вопросы информационно-коммерческой безопасности занимают особое место и в связи с возрастающей ролью информации в жизни общества требуют особого внимания. В условиях ужесточения конкуренции успех предпринимательства, гарантия получения прибыли все в большей мере зависят от сохранности в тайне секретов производства, опирающихся на определенный интеллектуальный потенциал и конкретную технологию.

Напрямки інформаційної безпеки

Інформаційна безпека має кілька напрямків:

1. Один із таких напрямків – це система заходів, спрямованих на недопущення несанкціонованого доступу до інформації, несанкціонованої її модифікації або порушення цілісності. Цей напрямок часто називають Informational Security.

2. Другий напрямок інформаційної безпеки – це захист політичних, державних і громадських інтересів країни, захист загальних моральних цінностей, недопущення закликів до порушення територіальної цілісності, заборона інформації, яка включає ідеї війни, насилля, дискримінації і посягання на права людини.

3. Попередження розповсюдження відомостей, що становлять державну таємницю, а також відомостей з обмеженим доступом і інформації закритого типу, що переміщається через державний кордон.

Інформаційне забезпечення урядів, різноманітних державних органів, недержавних організацій та фірм визначається відповідно до їх потреб, у кожному конкретному випадку.

Понятие "безопасность" определяется как состояние защищенности жизненно важных интересов (Закон РФ,+УКР "О безопасности").

Основне поняття, інформаційна безпека визначається наступним чином.

 • Інформаційна безпека – це стан захищеності суспільства, держави, особистості, стан захищеності інформаційних ресурсів, які забезпечують прогресивний розвиток життєво важливих сфер суспільства.

Стратегия информационной безопасности должна включать:

 1. обеспечение защиты уже наработанных объектов интеллектуальной собственности, имеющих коммерческую ценность,

 2. предотвращение утраты таких объектов в будущем.

Інформаційна безпека в різних сферах суспільства має свою специфіку:

У політиці інформаційна безпека стосується інформаційно-аналітичної діяльності дипломатичних представництв і зовнішньо-економічних відомств.

В економіці інформаційна безпека стосується захисту інформації у банківських системах та мережах зв'язку, захисту конфіденційної економічної інформації від несанкціонованого доступу.

Поняття інформаційної безпеки тісно пов'язане із поняттям інфомраційної загрози.

К защищаемой информации относят:

 1. секретную информацию (сведения, содержащие госу­дарственную тайну).

 2. конфиденциальную информацию (св едения, содержащие коммерческую тайну, а также тайну, касающуюся личной жизни и деятельности граждан).

 • Таким образом, под защищаемой информацией понимают све­дения, на использование и распространение которых введены ог­раничения их собственником.

Защищаемая информация имеет отличитель­ные признаки:

 1. засекречивать информацию, то есть ограничивать к ней до­ступ, может только ее собственник (владелец) или уполномочен­ные им на то лица;

 2. чем важнее для собственника информация, тем тщательнее он ее защищает. А для того чтобы все, кто сталкивается с этой защи­щаемой информацией, знали, что одну информацию необходимо оберегать более тщательно, чем другую, собственник определяет ей различную степень секретности;

 3. защищаемая информация должна приносить определенную пользу ее собственнику и оправдывать затрачиваемые на ее защи­ту силы и средства.

Об'єктами захисту інформації виступають:

 • документи,

 • програми ЕОМ,

 • ноу-хау,

 • бази даних,

 • тексти, на яких зафіксована інформація

 • інші матеріальні носії інформації, захист яких передбачений державними нормативними актами, внутрівідомчими постановами та розпорядженнями, іншими спеціальними документами.

 • Коммерческая тайна - форма обеспечения безопасности наиболее важной коммерческой информации, предлагающая ограничение ее распространения.

 • Коммерческая тайна - специально охраняемая владельцем управленческая, производственная, научно-техническая, валютно-финансовая, торговая и иная деловая информация, представляющая для него ценность в плане достижения преимущества над конкурентами извлечения прибыли, зафиксированная в письменной или другой материальной форме и находящаяся в его владении, кроме сведений, отнесенных к государственной тайне, либо отнесение которых к коммерческой тайне запрещено законодательством Украины (Российской Федерации одинаково);

Найбільш важливі види інформації, яких стосується проблема інформаційної безпеки є:

 • стратегічна інформація;

 • політична інформація;

 • соціально-економічна інформація;

 • воєнна інформація;

 • наукова інформація.

Владельцы защищаемой информации

В соответствии с этим Владельцами (собственниками) защищаемой информации могут быть:

 • государство и его структуры (органы). В этом случае к ней от­носятся сведения, являющиеся государственной, служебной тай­ной, иные виды защищаемой информации, принадлежащей госу­дарству или ведомству. В их числе могут быть и сведения, являю­щиеся коммерческой тайной;

 • предприятия, товарищества, акционерные общества (в том числе и совместные) и другие — информация является их собст­венностью и составляет коммерческую тайну;

 • общественные организации — как правило, партийная тайна, не исключена также государственная и коммерческая тайна;

 • граждане государства: их права (тайна переписки, телефонных и телеграфных разговоров, врачебная тайна и др.) гарантируются государством, личные тайны — их личное дело.

Следует отметить, что государство не несет ответственность за сохранность личныхтайн.

Классификация информации по степени ее секретности

Классификация информации по степени ее секретности. Всю информацию по степени секретности можно разделить на пять уровней:

 • особой важности (особо важная);

 • совершенно секретная (строго конфиденциаль­ная);

 • секретная (конфиденциальная);

 • для служебного пользова­ния (не для печати, рассылается по списку);

 • несекретная (откры­тая).

Степень конфиденциальности сведений, составляющих ком­мерческую тайну предприятия, определяется руководством этого предприятия и может быть трех-, двух- или одноуровневая: строго конфиденциально, конфиденциально, коммерческая тайна; или — коммерческая тайна, для служебного пользования.

По содержанию защищаемая информация может быть разделе­на на

 • политическую

 • экономическую

 • военную

 • разведыватель­ную

 • контрразведывательную

 • научно-техническую

 • технологи­ческую

 • деловую

 • коммерческую.

 • Защита информации — есть комплекс меро­приятий, проводимых собственником информации, по огражде­нию своих прав на владение и распоряжение информацией, со­зданию условий, ограничивающих ее распространение и исклю­чающих или существенно затрудняющих несанкционированный, незаконный доступ к засекреченной информации и ее носителям.

Защищаемая информация, являющаяся государственной или коммерческой тайной, как и любой другой вид информации, не­обходима для управленческой, научно-производственной и иной деятельности.

Защита информации — это деятельность соб­ственника информации или уполномоченных им лиц по:

 • обеспечению своих прав на владение, распоряжение и уп­равление защищаемой информацией;

 • предотвращению утечки и утраты информации;

 • сохранению полноты, достоверности, целостности защи­щаемой информации, ее массивов и программ обработки:

 • сохранению конфиденциальности или секретности защи­щаемой информации в соответствии с правилами, установленны­ми законодательными и другими нормативными актами.

Безопасность информации в коммерческих сетях

С самого начала своего развития системы информационной безопасности разрабатывались для военных ведомств. Разглашение такой информации могло привести к огромным жертвам, в том числе и человеческим. Поэтому конфиденциальности (т.е. неразглашению информации) в первых системах безопасности уделялось особое внимание. Очевидно, что надежно защитить сообщения и данные от подглядывания и перехвата может только полное их шифрование. Видимо из-за этого начальный этап развития компьютерной безопасности прочно связан с криптошифрами.

Однако сегодня информация имеет уже не столь "убойную" силу, и задача сохранения ее в секрете потеряла былую актуальность. Сейчас главные условия безопасности информации - ее доступность и целостность.

 1. (доступность) Любой файл или ресурс системы должен быть доступен в любое время (при соблюдении прав доступа). Если какой-то ресурс недоступен, то он бесполезен.

 2. (целостность) Другая задача защиты - обеспечить неизменность информации во время ее хранения или передачи.

Конфиденциальность информации, обеспечиваемая криптографией (шифровка), не является главным требованием при проектировании защитных систем. Система безопасности должна в первую очередь гарантировать доступность и целостность информации, а затем уже (если необходимо) ее конфиденциальность.

 • Принцип современной защиты информации можно выразить так - поиск оптимального соотношения между доступностью и безопасностью.

Міжнародний аспект

Вперше проблема інформаційної безпеки внесена США в 1947 році при прийнятті Закону "Про національну безпеку" США.

На сьогодні у США в усі підрозділи військ введені спеціалісти по інформації та комунікаціям, тобто спеціалісти по інформаційним війнам та технологіям.

Інформаційна безпека розглядається як глобальна проблема захисту інформації, захисту інформаційного простору та інформаційного суверенітету, а також як проблема інформаційного забезпечення прийняття урядових рішень. Практичне вирішення проблем інформаційної безпеки, притягнення до відповідальності за порушення або загрозу інформаційній безпеці у кожній державі здійснюється у порядку, передбаченому нормами міжнародного права, відповідними міждержавними договорами а також внутрішнім законодавством. Інформаційна безпека регулюється визначеними нормами міжнародного права, які зафіксовані у документах ООН і ЮНЕСКО, у документах європейських міжнародних організацій, а також у нормативних актах окремих держав.

Так існує міжнародна норма стосовно перекручено інформації, інформації, що включає заклики до повалення державного ладу в іншій країні. В міжнародних документах зафіксований захист інтелектуальної інформації а також захист комерційної інформації.

Кожна більш-менш розвинена країна має закони про захист інформації в різних галузях. Так:

 1. Франція має закон "Про інформації, інформаційні файли та права людини" (1978 рік),

 2. Німеччина – Закон "Про захист інформації" (1990 рік),

 3. Австрія, Бельгія, Данія, Ірландія – Закон "Про захист інформації",

 4. Фінляндія, Ісландія – Закон "Про захист інформації про особу"

 5. Люксембург – Закон "Про використання інформації в процесі роботи з комп'ютером".



Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Інформаційна безпека у підприємницькій діяльності

  Курсовая работа >> Экономика
  ... [5, c. 63-64]. Інформаційна безпека в сучасному постіндустріальному світі, в якому основним товаром є інформація, в якому саме ... М. Інформаційна безпека у сучасному суспільстві //Право України. - 2005. - № 7. - С.71-73. Гуцалюк М. Інформаційна безпека Укра ...
 2. Координація діяльності правоохоронних органів та інформаційна безпека

  Реферат >> Информатика
  ... нформаційна безпека Початок нового тисячоліття характеризується глобалізацією св ... інтенсивне використання досягнень сучасних інформаційних технологій. Після ... ефективного забезпечення інформаційної безпеки молодої держави. У сучасному світі інформація є найц ...
 3. Сучасна ситуація в області інформаційної безпеки

  Реферат >> Информатика, программирование
  ... Сучасна ситуація в області інформаційної безпеки Поняття інформаційної безпеки Перш ніж говорити про інформаційну безпеку ... ють відображення реального світу. Як фі ... гарантією збереження інформації. Інформаційна безпека і її завдання Інформаційна безпека має на ...
 4. Інформаційна політика митних органів та роль юридичних підрозділів у її забезпеченні

  Курсовая работа >> Таможенная система
  ... - інформаційні (інформація в різних видах); - політичні (інформаційна політика, інформаційна безпека); - орган ... аналізу отриманих свідчень створюються інформаційно-аналітичн ... України діє сучасна інформаційна мережа, яка здатна забезпечити інформаційні потреби ...
 5. Принципи міжнародного права у сфері суспільних відносин стосовно інформаційної безпеки

  Реферат >> Менеджмент
  ... льних відносин, сучасне міжнародне право відображує рівень свідомості суспільства ... існує понад 150 визначень поняття “інформаційна безпека”. Загальновідомо, що в умовах соц ... права у сфері забезпечення інформаційної безпеки світового співтовариства. Практика ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0021030902862549