Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Коммуникации и связь->Курсовая работа
В декабре 1976 г. было принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О развертывании Единой космической навигационной системы ГЛОНАСС (Глобал...полностью>>
Коммуникации и связь->Реферат
Методы испытаний, установленные в настоящем стандарте, предназначены, главным образом, для проведения типовых испытаний. В случае необходимости, измен...полностью>>
Коммуникации и связь->Реферат
Фотодиод, полупроводниковый диод, обладающий свойством односторонней фотопроводимости при воздействии на него оптического излучения. Ф. представляет с...полностью>>
Коммуникации и связь->Реферат
Работа цифровой и пленочной камер построена на различных принципах. Основными частями пленочного фотоаппарата являются объектив, диафрагма и затвор. О...полностью>>

Главная > Реферат >Коммуникации и связь

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Витрати на силову електроенергію розраховуються за формулою:

[грн.],

де: В — вартість 1 кВт-години електроенергії. В 1998 році В = 0,18 грн./кВт.

- П — установлена потужність обладнання, кВТ,

- Ф — фактична кількість годин роботи обладнання по виготовленню одного виробу, годин,

  • Кп — коефіцієнт використання потужності. Кп=0.2

П = 180 кВт;

Ф = 20 годин.

Ве = 0.18*20*0.2*180 = 80 грн.

4. Витрати на основну заробітну плату робітників (Зр) розраховуються на основі норм часу, які необхідні для виконання технологічних операцій по виготовленню одного виробу:

[грн.],

де: ti — норма часу (трудомісткість) на виконання технологічної операції, годин;

- n — число робіт по видах та розрядах,

- Кс — коефіцієнт співвідношень, який установлений в даний час Генеральною тарифною угодою між Урядом України і профспілками. Кс =15.

- Сі — погодинна тарифна ставка робітника відповідного розряду, який виконує відповідну технологічну операцію, грн./год.

Сі визначається за формулою:

[],

де: Мн - мінімальна місячна оплата праці, грн. З 1.01.1999 р. Мн = 74 грн.

- Кі — тарифний коефіцієнт робітника відповідного розряду та професії; - Тр — число робочих днів в місяці. Приблизно Тр = 2122,

- Тзм — тривалість зміни, Тзм = 8 годин.

Кі6 = 1.7; Кі7 = 1.87 з табл. 16.5 [30].

;

Розрахунки заносяться до таблиці:

Найменування технологічних операцій

Трудоміст-кість,

н-голин

Розряд роботи

Погодинна тарифна ставка, грн.

Величина оплати, грн

Примітка

1

Монтажні

0.01

6

0.74

0.0074

2

Налагоджувальні

0.01

6

0.74

0.0074

3

Відралювальні

0.02

7

0.87

0.017

4.

Випробовульні

0.01

6

0.74

0.0074

Всього

0.08

6. Нарахування на заробітну плату робітників з 1.01.99 становлять 37%.

Нар = 37%*Зр = 0.048 грн.

7. Розрахунок непрямих статей витрат.

До непрямих статей витрат відносять:

- витрати на утримання і експлуатацію обладнання (Но);

- цехові витрати (Нц);

- загальновиробничі витрати (Нзв);

- позавиробничі витрати (Нпв).

Но = 190 *0.08 = 0.15 грн.;

Нц = 60 *0.08 = 0.05 грн.;

Нзв = 100 * 0.08 = 0.08 грн.

Непрямі статті витрат розраховуються за нормативами, які встановлено відповідно до інших статей, які утворюють собівартість виробу.

Sв = М + Н + Ве + Зр + Дзп + Нар грн.

Sв = 84 + 22 + 0.08 + 0.048 +0.008 = 106,136 грн.

Нпв = 1* 106. 14 = 1.06 грн.

  1. Сума всіх статей витрат утворює повну собівартість виробу - S.

S = М + Н + Ве + Зр + Дзп + Нар + Но + Нц + Нзв +

Нпв = 84 + 22 + 0.08 + 0.048 +0.008 + 0.15 + 0.04 + 0.08 + 1.06 =107,5 грн.

2. Розрахунок ціни реалізації виробу

Визначення оптимальної ціни реалізації об'єкта розробки здійснюється на підставі аналізу конкурентності ринку.

Фірмами конкупентами по виготоленню багаторезонаторного магнетрона є: українська фірма “Фаворит”, м. Київ, вул. Ново-констанинівська, 18, і англійська фірма “Litton”.

Якщо ринок конкурентний, то це означає, що виробнику важко вплинути на ринкову ціну. Тому за ціну реалізації приймається ринкова ціна на відповідні вироби з урахуванням значень конкретних показників якості нової розробки відносно значень показників продукції конкурентів. При цьому можна користуватись формулою:

[грн.],

де: Ц — типова ринкова ціна на аналогічну продукцію, грн.,

- В2 — узагальнений коефіцієнт якості нового виробу.

Узагальнений коефіцієнт якості нового виробу В2. розраховується за формулою:

де: n - число найважливіших технічних показників, які змінюються і впливають на якість продукції,

i - коефіцієнт, який ураховує питому вагу (значимість) i-го техничного показника (визначається експертним шляхом). При цьому має виконуватись умова:

i - відносне значення i-го показника якостi нової розробки.

Відносні значення і розраховуються за нижче наведеними формулами:

Для показників, зростання яких говорить про підвищення в лінійній залежності якості розробки:

,

де: I2 та I1 - чисельні значення конкретного i-го показника якості відповідно для нової розробки (2) та продукції конкурента (1).

1 = 2/1 = 2;

2 = 1.5/1 = 1.5.

В2 = 2*0.5 + 1.5*0.5 = 1.75.

Тоді

Цр = 90 *1.75 =158 грн.

3. Розрахунок прибутку для виробника

Для розрахунку прибутку, який може отримати виробник, потрібно мати прогноз попиту на продукцію, яку виготовляє виробник і яку купить споживач. Для розрахунку величини чистого прибутку, який може отримати виробник за рік можна скористатись формулою:

[грн.]

де: Цр - ціна реалізації виробу, грн.,

- S — повна собівартість вибору, грн.,

- f — зустрічна ставка податку на додану вартість, % , З 1996 р. f=16,67%;

- h — ставка податку на прибуток, %. З 1996 р. h=30 % ;

- N — число виробів, які планується реалізувати за рік, шт.

N = 10000 шт.;

Цр = 158 грн.;

S = 107,5 грн.

Тоді прибуток становитиме:

4. Розрахунок експлуатаційних витрат для прилада

Експлуатаційними витратами є такі витрати, які забезпечують нормальне функціонування цього виробу в період експлуатації.

В найбільш спрощеному вигляді величина експлатаційних витрат для аналога в розрахунку за 1 рік може бути спрогнозована за формулою:

[],

де: Ц — ціна реалізації нової розробки, якщо вона визначена раніше, грн./шт.,

- k — коефіцієнт, який ураховує витрати на амортизацію, електроенергію, обслуговування, ремонти тощо. Рекомендується приймати значення k =0,3..

- А — коефіцієнт, який ураховує прогнозований прибуток, податки, які повинен виплачувати виробник тощо; А 1,5

- S — собівартість нової розробки, грн., S = 107.5 грн.

  •  — доля часу, який витрачає працівник на обслуговування вибору в загальному часі своєї роботи.  = 0.01.

Е1 = 0.3* 1.5*110 * 0.6 = 29.7 грн/рік.

Розрахуємо експлуатаційні витрати для нового приладу

4.1. Заробітна плата обслуговуючого персоналу (Зобс), яка розраховується за формулами:

,

де: 12 — число місяців,

- М — місячний посадовий оклад конкретного інженерно-технічного працівника, грн., В 1998 році величини окладів коливались в межах 100 200 грн.

  •  — доля часу, який витрачає працівник на обслуговування виробу загальному часі своєї роботи.

Зобс = 12*140*0.8 = 1344 [грн.].

4.2. Нарахування на заробітну плату обслуговуючого персоналу.

З 1.01.1999 року нарахування на заробітну плату складають — 37 % від суми основної заробітної плати.

Нар = 42.5 % Зобс = 0.37*1344 = 571.2 [грн.]

4.3. Витрати на силову електроенергію (при живленні із електромережі) розраховуються за формулою:

,

де: В — вартість 1 кВт-години електроенергії. В = 0,18 грн./кВт.

- П — установлена потужність обладнання. кВТ,

- Ф — фактична кількість годин роботи обладнання, годин,

- Кп — коефіцієнт використання потужності. Кп 1.

  • Кп — коефіцієнт використання потужності. Кп=0.2

П = 180 кВт;

Ф = 20 годин.

Ве = 0.18*20*0.2*180 = 80 грн.

4.4. Амортизаційні відрахування розраховуються за формулою:

,

де: Ц — балансова вартість обладнання, грн.,

- На — норма амортизації, % за рік.

На = 25 %, Ц = 150 000 грн.

.

4.5. Витрати на поточний ремонт можна розрахувати за формулою:

,

де: Ві - вартість однопитних елементів, що замінюються протягом року, грн.;

- Nі — кількість однотипних елементів, що замінюються на протязі року, шт;

- Ті — середній строк дії однопитних елементів, що замінюються, годин;

- F — кількість годин роботи виробу за рік;

- Зр — заробітна плата робітників, що зайняті проведенням ремонтних робіт, грн., якщо для проведення ремонту окремо наймаються робітники.

.

    1. Інші витрати можна прийняти як 5%10% від загальної суми усіх попередніх витрат.

Він = [Зобс + Нар + Ве + А + Р]*5/100;

Він = [1344 + 571.2 + 80 + 37500 + 1021]* 0.05 = 2025 грн./рік.

    1. Сума витрат за всіма попередніми статтями дає величину експлуатаційних витрат для даного виробу.

Е 2= Зобс + Нар + Ве + А + Р + Він;

Е = (1344 + 571.2 + 80 + 37500 + 1021 + 2025)/10000 = 4.2 грн./рік.

5. Розрахунок економічного ефекту.

Економічний ефект розраховується за формулою:

, [грн./рік]

де: Е1 – експлуатаційні витрати для аналога, грн.

Е2 – експлуатаційні витрати нового виробугрн.

Е = (29.4 – 4.2)*10000 = 252000 грн/рік.

Висновок.Загрузить файл

Похожие страницы:

Поиск не дал результатов..

Generated in 0.0019311904907227