Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Коммуникации и связь->Курсовая работа
Часто используемым в цифровой технике буфером является буфер типа «магазин», или стек, или LIFO. В отличии от нормальной очереди здесь в качестве перв...полностью>>
Коммуникации и связь->Курсовая работа
В даному курсовому проекті розглядається регульований компенсаційний стабілізатор напруги. В пояснювальній записці описуються стабілізатори напруги, ї...полностью>>
Коммуникации и связь->Дипломная работа
Общее направление научно-технического прогресса в современном обществе неуклонно ведет к усложнению взаимосвязи между различными звеньями общественног...полностью>>
Коммуникации и связь->Курсовая работа
Средства общения между людьми (средства связи) непрерывно совершенствуются в соответствии с изменениями условий жизни, развитием культуры и техники. С...полностью>>

Главная > Реферат >Коммуникации и связь

Сохрани ссылку в одной из сетей:

3.3 Розрахунок резонансної довжини хвилі резонатора

типу “щілина-отвір”.

Резонатор типу “щілина-отвір” зображений схематично на рис.3.1.

Рис. 3.1 Схематичне зображення резонатора типу “щілина-отвір”.

Відповідна резонансна довжина хвилі  розраховується за формулою:

Ємність зв’язок Сзв визначається в залежності від вибраної конструкції зв’язок. В нашому випадку при одинарних двосторонніх зв’язках (рис. 4) використовується рівняння:

(3.12)

Оскільки розташування зв’язок таке, що  = 1 і 2=0, дана формула перетвориться в:

(3.13)

де , інші величини беремо з рис. 4.

Ємність між анодним сегментом і катодом С наближено можна розрахувати за формулою:

(3.14)

Ємність Скр обумовлена крайовими полями на границі щілини і простору взаємодії визначаємо за допомогою графіка рис. 8.

Рис. 8. Залежність ємності Скр, яка обумовлена крайовими полями на межі щілини і простору взаємодії.

При  = 1.4 маємо Скр*1014/lа = 5.8. Звідси Скр = 0.13 пФ.

Тоді

3.4 Розрахунок розділення частот видів коливань.

Оскільки ми вибрали для даного магнетрона систему з одинарними двосторонніми зв’язками, то обмежуючи розрахунок розділенням між -видом і видом N/2-1 (резонансна довжина хвилі -виду  незначно відрізняється від довжини хвилі найближчого виду, для якого n = N/2-1), можна скористатися формулою:

, (3.15)

В таких системах розділення частот зменшується із збільшенням числа резонаторів і довжини анодного блока.

В проектованому магнетроні розділення частот можна отримати легше, ніж в більш високовольтних магнетронах. Чим більше розділення частот, тим більш стабільно працює магнетрон.

3.5. Розрахунок власної добротності резонаторної системи.

Розрахунок власної добротності резонаторної системи необхідно проводити для визначення ККД контуру, що суттєво для магнетронів даного типу.

Розрахунок для системи типу “щілина-отвір” проводиться за наступною формулою:

Сu = 0.32; св = 0.4; р = 0.25 [26].

Тоді власна добротність резонаторної системи:

3.6. Розрахунок характеристичного опору резонаторної системи.

Після визначення всіх розмірів резонаторної системи потрібно оцінити, наскільки задовольняють вимоги до величини с.

З формули:

, ()

3.7. Розрахунок зовнішньої добротності.

Зовнішня добротність Qзовн розраховується з умови отримання степені затягування частоти Fз .

, ()

де 0 – генеруюча частота при узгодженому навантаженні. 0 = 10 Гц.

Fз – степінь затягування частоти, Fз = 20 Мгц.

Тоді

3.8. Розрахунок ККД магнетрона.

Повний коефіцієнт корисної дії визначається за формулою:

повн = ел*конт

Для визначення ККД контуру використовуємо нерівність:

,

Тоді

повн = 0.85*0.82 = 0.7.

Ця величина дорівнює заданій, отже всі розрахунки проведені вірно.

3.9 Вибір типу виводу енергії.

В багаторезонаторних магнетронах звичайно використовують три основних типи виводів енергії: коаксіальний, коаксіально-хвилеводний і хвилеводний.

Основною задачею виводу енергії є правильне навантаження коливань резонаторної системи. Необхідний вносимий опір для стабільної роботи магнетрона має порядок декількох Ом. Таким чином, вивід енергії є трансформатором опорів.

Інші вимоги до виводу енергії:

  1. Вивід енергії повинен вносити в резонаторну систему магнетрона необхідний активний опір при можливо меншому реактивному опорі.

  2. Вивід енергії повинен бути достатньо широкосмуговим.

  3. Конструкція виводу енергії повинна виключати можливість розповсюдження в ньому хвиль вищих типів і виникнення паразитних резонансів.

  4. Вивід енергії повинен забезпечувати надійне вакуумне розмежування міжвнутрішньою областю магнетрона і зовнішнім середовищем з можливо малими втратами енергії.

  5. Вивід енергії повинен бути достатньо електрично міцним.

  6. Вивід енергії повинен бути простим в виготовленні, мати малі масу і габарити.

При виборі виводу енергії потрібно мати на увазі наступне: в випадку хвилеводного виводу енергії навантаження є достатньо високоомним. Звідси, вивід енергії повинен мати значний коефіцієнт трансформації опорів. При цьому трансформація здійснюється майже завжди в цілому за рахунок спеціальної ділянки НВЧ тракту, який вміщується між резонаторною системою і регулярним хвилеводом, узгодженим з навантаженням. Тип і розміри цієї ділянки визначають як величину і знак вносимої реактивності, так і широкосмуговість виводу енергії.

Для даного магнетрона вибираємо хвилеводний вивід енергії, оскільки на довжині хвилі 3 см при середній потужності коаксіальний вивід енергії незручний з точки зору дотримання розмірів і розташування петлі зв’язку в резонаторній системі.

3.10 Розрахунок виводу енергії.

  1. Визначення необхідного вносимого опору. Використовуючи отримані вище значення характеристичного опору і зовнішньої добротності, потрібний вносимий опір розраховується за формулою:

, ()

  1. Визначення опору навантаження. За опір навантаження приймається еквівалентний хвильовий опір тракту, з яким з’єднується магнетрон: Rнав = (Zе)нав. Зокрема, хвилеводний тракт прямокутного перерізу з хвилею Н10 має еквівалентний опір, величину якого можна прийняти рівною:

,

де а і b – ширина і довжина перерізу хвилеводу, а = 4 мм, b = 8 мм з додатку 1 [3] для даного хвилеводу.

 - діелектрична стала,  = 5.2.

 - довжина хвилі,  = 3 см.

Тоді

  1. Визначення розмірів прямокутного хвилеводу. Розміри поперечного перерізу прямокутного хвилеводу а = 4 мм, b = 8 мм.

Виходячи з заданого значення потужності Р = 1000 Вт, потрібно визначити необхідний тиск рмін елегазу в НВЧ тракті, який забезпечує його електричну міцність.

,

де k1 – константа, яка залежить від степені іонізації газу, який заповнює хвилевід. k1 =1.2 з табл.8 [3].

Т – температура, Т = 288 К.

 - КСВХН,  = 4.4.

Едоп = 9*104 В/см.

Тоді

Величина рмін визначає і висотність магнетрона. h = 10 cм з [3].

В іншій формі запису вказану формулу застосовуємо для оцінки гранично допустимої потужності магнетрона, коли використовується хвилеводний вивід енергії заданих розмірів на хвилі типу Н10,

,

.Загрузить файл

Похожие страницы:

Поиск не дал результатов..

Generated in 0.0021178722381592