Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Коммуникации и связь->Курсовая работа
В декабре 1976 г. было принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О развертывании Единой космической навигационной системы ГЛОНАСС (Глобал...полностью>>
Коммуникации и связь->Реферат
Методы испытаний, установленные в настоящем стандарте, предназначены, главным образом, для проведения типовых испытаний. В случае необходимости, измен...полностью>>
Коммуникации и связь->Реферат
Фотодиод, полупроводниковый диод, обладающий свойством односторонней фотопроводимости при воздействии на него оптического излучения. Ф. представляет с...полностью>>
Коммуникации и связь->Реферат
Работа цифровой и пленочной камер построена на различных принципах. Основными частями пленочного фотоаппарата являются объектив, диафрагма и затвор. О...полностью>>

Главная > Реферат >Коммуникации и связь

Сохрани ссылку в одной из сетей:

4.Підвищена напруженість електромагнітних полів. При використанні високочастотних установок, на організм людини можуть діяти електричні і магнітні поля.

5. Рівень шуму на робочих місцях: при роботі декількох печей, наприклад при перемагнічуванні осердя в індукційних нагрівальних печах, вібраціях i роботi механiзмiв, може виникнути шум, що перевищує допустимi норми.

6.Машиннi механiзми, якi рухаються, рухомi частини виробничого обладнання, вироби, заготовки, матерiали, якi рухаються. Внаслiдок руху машин, механiзмiв, матерiалiв, а також при веденi ремонтних робiт, наприклад при ремонтi внутрiшньої частини електропечей, що пов`язанi з роботою в незручних умовах (низькi, вузькi робочi камери i т.д.) i експлуатацією її рiзних механiзмiв, виникає небезпека травмування.

З хімічно небезпечних і шкідливих факторів на даній ділянці можуть мати місце такі фактори: загазованість повітря робочої зони, наявність парів ціанистих солей, вугільної кислоти, синильної кислоти, а також пари лугів, кислот, дрібні краплі водяної пари, аерозолі. Токсичними газами, якi є в складi контролюємих атмосфер та вихiдних газах є: оксид вуглецю; амiак; дiоксид сiрки; сiрководень, бензол i iн.

З психофізіологічних факторів тут присутні – монотонність праці.

Приміщення для відпалювання в водні будуються у вiдповiдностi з будiвними нормами з незгораючого вогнестiйкого матерiалу на відстанi 50 м вiд жилих будiвель.

Деталi транспортують в ящиках; рiдкi речовини в пляшках.

Хiмiчнi речовини зберiгають в спецiальних для їх збереження закритiй тарi в спецiально вiдведених i обладнаних мiсцях. На тарi з хiмiкатами повинна бути вiдмiчена назва речовини та вказаний ГОСТ або ТУ. Вiдходи з сильнодiючими отрутами зберiгають в спецiальних примiщеннях i тарi, виключаючих забруднення землi, водного басейну i атмосфери.

Приміщення відпалювання обладнується загальнообмiнною припливно-відсмоктувальною вентиляцiєю. Повiтря подається в верхню зону примiщення або розсiюється в робочу зону з швидкiстю, що забезпечує рухомiсть атмосфери на робочому мiсцi не бiльше 0,3 м/с. Бiля нагрiвних печей над завантажувальними вiкнами встановлюють або зонти-козирки або витяжнi комбiнованi зонти.

Ефективним заходом для створення на постiйних робочих мiсцях необхiдних метеоумов є застосування повiтряних i водяних завiс при тепловому опромiненню робiтникiв.

В приміщенні відпалювання водню може виникнути вибухо-пожежна небезпека. В бiльшостi випадкiв це трапляється при роботi: з контролюємими атмосферами; при використаннi масел для нагрiву та охолодження. Контролюємi атмосфери, як i будь-якi горючi гази вибухонебезпечнi, коли в замкнутому об'ємi утворюється газоповiтряна сумiш певного спiввiдношення. Найбiльш вибухонебезпечним iз газiв, що застосовується в контролюємих атмосферах є водень, що має широкi межi запалення. Велику небезпеку являє собою дисоцiований амiак i ендотермiчний газ. Другим джерелом вибухонебезпеки є водоохолоджувальнi елементи (кожухи, iндуктори та iншi елементи вакуумних електропечей). При неполадках герметичнiсть порушується i вода попадає в робочий простiр печi, пiд дiєю високої температури вона випаровується i в герметично закритiй печi в результатi пiдвищення тиску, може бути вибух.

8. 2 Заходи щодо забезпечення безпеки.

Згідно [33] проведення технологічних операцій повинно передбачувати: механізацію, автоматизацію виробничих процесів, герметизацію обладнання, заміну токсичних, горючих речовин менш токсичними, негорючими речовинами.

Для виробничого обладнання існують загальні вимоги, виконання яких дозволяє забезпечити безпеку його експлуатації. Ці вимоги безпеки викладені в [34]. Згідно цим вимогам виробниче обладнання в приміщенні відпалювання водню повинне бути безпечним при монтажеві, експлуатації і ремонті як окремо, так і в складі комплексів і технологічних схем; воно повинне бути пожежовибухонебезпечним і не забруднювати навколишнє середовище викидами шкідливих речовин вище встановлених норм.

Конструктивні частини обладнання повинні виключати можливість їх випадкового пошкодження, які викликають небезпеку. Конструктивні матеріали не повинні бути небезпечними і шкідливими. Рухомі частини обладнання, які являють небезпеку для працюючих, повинні огороджуватися або забезпечуватися іншими засобами захисту. Обладнання повинне забезпечуватися засобами сигналізації про порушення нормального режиму роботи, а в необхідних випадках – засобами аварійної зупинки і відключення.

Органи управління повинні забезпечувати надійність пуску і швидкість зупинки, зручність використання. Вони повинні мати зручні для роботи і безпечні форму і розміри, а їх конструкція повинна виключати можливість несамовільного включення і виключення.

В приміщенні де знаходиться електрообладнання поблизу повиннi бути написані правила техніки безпеки.

З наведеного вище аналізу умов праці в даному приміщенні, можна зробити висновок - умови праці в цьому приміщенні відноситься до умов з підвищеною небезпекою ураження електричним струмом згідно [35] за такими основними ознаками: наявність струмопровідної підлоги; наявність підвищеної температури; можливість одночасного дотику людини до будівель металоконструкцій, технологічних апаратів, допоміжних механізмів, які мають з’єднання з землею з одного боку і до металевих корпусів електрообладнання з іншого.

Тому для захисту обслуговуючого персоналу згідно [36] вибираємо такий спосіб захисту, як занулення. За цим стандартом: занулення повинне бути в усіх вибухонебезпечних приміщеннях. В цеху використовуються такі технічні способи засоби захисту як: ізоляція струмоведучих частин – робоча ізоляція, вказівники напруги, діелектричні пальчатки і т.д., забезпечення недоступності струмопровідних частин, які знаходяться під напругою для випадкового дотику. Для запобігання іскроутворення і вибуху двигунів, пускові пристрої і вентилятори повинні бути вибухобезпечного виконання. Всю електротехнічну апаратуру заземляють і огороджують захисними кожухами.

При зануленi фазні i нульові захисні провідники повинні бути вибрані таким чином, щоб при замиканні на корпус або на нульовий провідник, виникав струм короткого замикання, який забезпечує відключення автомата або плавлення плавкою вставки ближнього запобіжника.

На щитках i пультах управлiння електропечей повинні бути встановленi сигнальнi лампи, що вказують про ввiмкнення напруги на нагрiвальнi елементи печi, або його вiдключення. Щити управлiння електропечей повиннi бути закритого типу. Допускається обладнання вiдкритих щитiв панельного типу, але тiльки в спецiально вiдведених для них i iзольованих примiщеннях з вiкнами для спостереження за приладами.

Нагрiвальнi печi i гартiвнi агрегати на дiлянках необхiдно розмiщувати так, щоб обслуговуючi їх робочi не потрапляли пiд дiю променевого тепла одночасно вiд завантажувальних вiкон двох i бiльше печей. До кожного робочого мiсця повинне подаватись чисте повiтря. Процеси завантаження i вивантаження повиннi бути максимально механiзованi.

Для захисту працюючих від ураження хімічними технологічними речовинами - такими як кислоти, луги, речовини що легко займаються, рекомендується зберігати і перевозити їх у балонах, металевих діжках, автомобільних та залізничних дорожних цистернах, подавати їх в робочу зону по трубопроводах, а при витратах менш ніж 400 кг за зміну, допускається подача в щільно закритій тарі.

Хімічні речовини належить зберігати у спеціально відведених і обладнаних для зберігання місцях.

Для захисту замкнутих об’ємів від руйнування тиском використовуються вибухові (запобіжні) клапани. Вони повинні безвідмовно відчинятися при заданому тискові, мати необхідну пропускну здатність, мінімальний час спрацювання і автоматично закриватися після закінчення процесу викиду.

Для швидкого гасіння можливого спалаху масла у гартувальній ванні необхідно забезпечити приміщення необхідною кількістю вуглекислих вогнегасників, а також для цих цілей використовують “вуглекислотний душ”.

Для забезпечення постійного хімічного складу повітря використовується припливно-відсмоктувальна вентиляція. На печах ставляться витяжні зонти-козирки.

При виконанні завдань, обслуговуючий персонал дільниці зобов’язаний користуватися засобами індивідуального захисту у відповідності з [6]. Основними засобами захисту при процесах відпалювання в водні є: спеціальне взуття, спеціальний одяг, окуляри, респіратори, захисні дерматологічні засоби захисту для рук, металева сітка для захисту від енергії випромінювання, в якій на рівні очей встановлено органічне скло розміром 80*80 мм і товщиною 3 мм., вигнуте по овалу лиця. При роботі з кислотами використовують одяг зроблений з кислотостійкої тканини.

Iнструмент, що застосовується робочими для завантаження і вiдвантаження, повинен мати рукоятки iзольованi по довжинi захвату. Експлуатацiя електротермiчних пристроїв при знятому екранi забороняється.

Пристрої для отримання контролюємоi атмосфери повиннi повнiстю вiдповiдати правилам безпеки та технiчної експлуатацiї. Прилади для вимiрювання температури i для перiодичного та автоматичного регулювання режиму роботи пристроїв отримання контролюємих атмосфер повиннi бути в вибухонебезпечному виконаннi.

Безпека експлуатацiї ємкостей пiд тиском забезпечується: механiчною мiцнiстю ємкостей пiд тиском i контролем за їх станом; виключенням можливості наповнення горючими газами ємкостей пiд тиском, якi призначенi для не горючих газiв i наповнення киснем ємкостей пiд тиском, якi використовуються для горючих газiв; виконання правил їх наповнення i транспортування.

Для попередження недопустимого змiшування горючих i негорючих газiв боковий штуцер на ємкостях пiд тиском кисневих i iнертних газах має праву рiзьбу, а на ємностях пiд тиском горючих газiв, якi утворюють з повiтрям вибухонебезпечнi сумiшi - лiву рiзьбу. Щоб уникнути помилки при експлуатацii ємкостi пiд тиском зафарбовуютьь в вiдповiднi кольори з вказуванням газу. В ємностях пiд тиском з стисненими газами пiсля їх використання повинен бути залишковий тиск не менше 49 кПа для попередження пiдсосу повiтря всередину емностей пiд тиском i виключення утворення в ньому конденсату.

Щоб уникнути перегрiву вiдстань вiд ємкостi пiд тиском до закритого джерела тепла (батарей опалення i iн.) встановлюється не менше 1 м, а вiд вiдкритих джерел тепла (печi, горiлки i iн.) - не менше 5м. Вiд впливу сонячних променiв ємностi пiд тиском захищають навiсами.

Ємкостi пiд тиском, наповненi горючими i вибухонебезпечними газами (ацетилен, водень, амiак, метан, i iн.), зберiгаються в спецiальних вогнестiйких складах або пiд навiсом окремо вiд iнших вогне-, вибухонебезпечних або інших хiмiчних речовин.

Щоб уникнути ударiв, пошкоджень чи забруднень ємкостi перевозять на спецiально обладнаних автомашинах, автокарах і телiжках.[38]Загрузить файл

Похожие страницы:

Поиск не дал результатов..

Generated in 0.0021729469299316