Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Таможенная система->Реферат
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. N 447 "О совершенствовании учета федерального имущества&quo...полностью>>
Таможенная система->Реферат
Радиоактивные вещества и изделия на их основе представляют особую опасность для человека. Поэтому со стороны государства осуществляется жесткий контро...полностью>>
Таможенная система->Реферат
Временный ввоз (допуск) - таможенная процедура, при которой иностранные товары используются в течение установленного срока на таможенной территории та...полностью>>
Таможенная система->Реферат
Правительство РФ постановлением от 13 августа N500, подписанным в соответствии с законом "О таможенном тарифе", утвердило новый порядок опре...полностью>>

Главная > Реферат >Таможенная система

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Ще одним важливим|поважним| питанням при плануванні діяльності митного поста «Керч» є заходи по посиленню митного контролю відносно «фірм|фірма-виготовлювачів|-одноднівок|одноденок|». Одним з них за досвідом російських колег є посилений контроль відносно учасників ЗЕД, що вперше|уперше| проводять|виробляють,справляють| митне оформлення товарів. Цей захід як експеримент два місяці застосовується в Центральному митному управлінні Російської Федерації, і вже має свої позитивні результати. Так, 2900 фірм|фірма-виготовлювачів| і організацій за цей період часу вперше|уперше| виступили|вирушали| як учасники зовнішньоекономічної діяльності, при цьому близько 40% з|із| них мали ознаки «фірм|фірма-виготовлювачів|-одноднівок|одноденок|». [22, c.25]

Тому на сьогодні цей досвід активно узагальнюється та запроваджується у митних органах РФ. |дослід|Також нещодавно Центральним митним управлінням РФ було розроблене Положення|становище| про робочу групу, що складається із співробітників митних постів, підрозділів митної інспекції і оперативно-розшукових відділів, яка покликана стати для «фірм|фірма-виготовлювачів|-одноднівок|одноденок|» надійним бар'єром, і з початку|такого| 2009 року дана методика|планерує| розповсюджується в інших митних органах РФ. [21]

Отже, враховуючи досвід колег з Російської Федерації, а також на основі особливостей щодо планування діяльності митних органів, визначених Наказом № 530 від 25.06.07 «Про затвердження Порядку планування діяльності митної служи України» [7], розробимо основні заходи щодо вдосконалення системи планування на митному пості «Керч»:

1) Для забезпечення повноти стягнення платежів митним постом «Керч» до бюджету має проводитися організаційна робота по збільшенню бази оподаткування шляхом посилення контролю за визначенням митної вартості, використанням податкових пільг, вексельних форм розрахунків, митним оформленням на підставі рішень судів

Наповненню Держбюджету України значною мірою сприятиме активна взаємодія керівництва митного поста «Керч» із суб‘єктами господарювання, акредитованими на здійснення експортно-імпортних операцій в зоні його діяльності

2) Здійснення заходів щодо посилення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів

3) Митними органами повинен забезпечуватися контроль за дотриманням законності при митному оформленні товарів та вантажів

4) Створення в структурі Кримської митниці трьох нових підрозділів:

 • планування|планерування| інспекційної діяльності і регіонального координування;

 • перевірок осіб|облич,лиць|, що здійснюють оптову і роздрібну реалізацію товарів іноземного виробництва;

 • методології і практики застосування|вживання| митного законодавства РФ при митному контролі після|потім| випуску товарів

5) Розробка системи оцінок внеску|вкладу| кожного підрозділу митного поста «Керч» у загальну|спільну| справу|річ| діяльності Державної митної служби України та Кримської митниці зокрема

6) Створення|створіння| власного програмного продукту на митному пості «Керч», а також електронного Реєстру, який би містив|утримував| повну|цілковиту| і достовірну інформацію про кожного учасника ЗЕД з|із| вказівкою результатів їх перевірок і митних ревізій

7) Розкриття|розтинати| схем ухилення|догляду| від сплати|виплати| митних платежів по товарах інтелектуальної власності

8) Посилення митного контролю відносно «фірм|фірма-виготовлювачів|-одноднівок|одноденок|»

9) Налагодження ефективної співпраці з митними органами зарубіжних країн у сфері протидії митним правопорушенням, а також обміну не тільки|не лише| позитивним, але і негативним|заперечним| досвідом планування діяльності,|дослідом| щоб уникнути його повторення

10) Налагодження|налагоджування| тісної взаємодії всіх структурних підрозділів митниці, необхідність координування сумісних|спільні| дій|

11) Значна увага повинна приділятися підвищенню професійного й освітнього рівня працівників митних органів

12) Вжиття ряду заходів з розбудови, реконструкції митних об’єктів та оптимізації митної інфраструктури [19, c.97]

3.3. Застосування методів прогнозування в процесі планування діяльності митного поста «Керч»

Економічне прогнозування — це система наукових досліджень про можливі напрями майбутнього розвитку економіки та її окремих галузей. У макроекономічному плануванні воно відіграє особливу роль, тому що дає можливість імовірного бачення досліджуваного об'єкта, у нашому випадку діяльності митного поста «Керч», у майбутньому. Наукове прогнозування є формою наукового передбачення. Воно, як правило, передує розробці соціально-економічних і науково-технічних програм та планів. На прикладі митного поста «Керч» прогнозування повинне передувати розробці планів діяльності щодо виконання показників надходжень митних платежів та зборів до Державного бюджету України.

Залежно від сфери застосування прогнозування буває соціально-економічним і науково-технічним. Соціально-економічне прогнозування дає оцінку можливим перспективним змінам економічних і соціальних умов життєдіяльності суспільства. Науково-технічне прогнозування націлене на розробку наукових, технічних і технологічних засобів реалізації планів соціально-економічного розвитку. У випадку планування діяльності митного поста «Керч» доцільно було б використовувати обидва типи прогнозування: соціально-економічне – для оцінки перспектив фінансової діяльності суб’єктів ЗЕД, які здійснюють свою діяльність у м. Керч та Ленінському районі АР Крим; науково-технічне – для розрахунку ставок митних платежів та зборів. [4]

За ступенем обґрунтування прогнози поділяються на пошукові (дослідні) і нормативні. Пошукове прогнозування оцінює перспективні тенденції розвитку економіки в зоні діяльності митного поста «Керч», а нормативне пов'язане з визначенням шляхів і термінів досягнення бажаного стану економічного та соціального розвитку регіону на основі законодавчої бази України.

Приблизна структура економічного прогнозу [5, c.215]має такий вигляд:

1. Економічна кон'юнктура та політика: динаміка національної економіки за ретроспективний (минулий) період, економічна політика на перспективу (довгостроковий період), тенденції розвитку та структура національної економіки, міжнародна економічна кон'юнктура та шляхи державного регулювання економіки.

2. Структура зовнішньоекономічних діяльності в зоні діяльності митного поста «Керч»: кількість операцій експорту та імпорту, що планують здійснити акредитовані суб’єкти ЗЕД, з якими країнами і в яких обсягах тощо. Цей показник повинен розраховуватися за допомогою адитивних та мультиплікативних моделей на основі минулого та поточного періодів, а також на основі поданих до митного поста «Керч» відомостей від суб’єктів ЗЕД про заплановані на майбутній період експортно-імпортні операції.

Подібні економічні прогнози повинні бути основною базою для формування планів діяльності митного поста «Керч», здійснення ним фіскальної та захисту економічних інтересів країни на основі єдиної методології та організації роботи Державної митної служби України.

Економічні прогнози щодо діяльності митного поста «Керч» повинні бути розглянуті Кримською митницею, Державною митною службою та урядом України і схвалені ними. Одночасно повинні підсумовуватися результати діяльності митного поста за минулий період, подаватися зведений баланс фінансових надходжень до бюджету з боку митного поста «Керч», а також перелік найважливіших проблем, які потребують вирішення та дані про розвиток зовнішньоекономічної діяльності у м. Керч та Ленінському районі.

Економічне прогнозування має на меті передбачити розвиток економіки АР Крим, розробку ефективних планів діяльності митного поста «Керч», які полягають у визначенні головних цілей економічної політики, шляхів її реалізації та поповненні Державного бюджету України.

Прогнози діяльності митного поста «Керч» повинні включати кількісні показники та якісні характеристики макроекономічної ситуації, структури економіки, науково-технічного розвитку, обсягів виробництва, споживання товарів і надання послуг суб’єктів ЗЕД; їх зовнішньоекономічної діяльності; розвитку регіону.

Державна митна служба та Кримська митниця повинні розглянути доведені до них прогнозні показники щодо проекту планування діяльності митного поста «Керч» та подати Міністерству фінансів України свої зауваження й пропозиції з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями.

Прогнози кон'юнктури ринку розробляються щороку в цілому по народному господарству України й щодо основних видів продукції галузей економіки з метою надання органам управління та суб'єктам ринку інформації про ймовірні зміни попиту, пропозиції та цін на ці види продукції.

Прогнози діяльності Кримської митниці повинні здійснюватися з врахуванням прогнозів усіх її структурних підрозділів, зокрема митного поста «Керч», а прогнози діяльності Державної митної служби, відповідно, із врахуванням прогнозів митниць та регіональних митниць. Тільки таким чином може бути досягнуто найефективніше планування діяльності Держаної митної служби України і митного поста «Керч» Кримської митниці зокрема.

ВИСНОВКИ

Підсумовуючи зроблені у курсовій роботі дослідження, дійшли висновку, що планування діяльності митних органів являє собою управлінський процес визначення цілей митної служби і засобів їх досягнення, забезпечення і підтримки відповідності між ними. Як свідчить досвід митних органів Російської Федерації, існує прямий зв'язок між успішною роботою митних підрозділів і плануванням їхньої діяльності. Вказуючи на цю закономірність, можна виділити такі позитивні результати формального планування:

 • сприяє чіткішій координації зусиль митних підрозділів;

 • змушує чітко визначити завдання та пріоритети;

 • робить керівництво митних органів більш підготовленим до ринкових змін;

 • дає можливість застосовувати контроль.

Проблема процесу планування діяльності митних органів аналізувалася та вивчалася на прикладі роботи митного поста «Керч» Кримської митниці. Ця проблема менеджменту була обрана як пріоритетна, оскільки її значущість набуває особливої важливості в умовах світової економічної кризи, коли навколишнє середовище постійно змінюється, що, у свою чергу, вимагає оперативного прийняття різного роду управлінських рішень щодо діяльності митного поста.

Розв’язання даної проблеми було знайдене для митних органів Російської Федерації , чий досвід доцільно було б використати при розробці планів Державної митної служби України. Крім того, одним з пріоритетних напрямків планування було визначене застосування методів прогнозування під час складання планів роботи митних органів.

Для визначення цілей та завдань, а також вибору оптимальної моделі їх досягнення на митному пості «Керч» повинно здійсню­ватися стратегічне планування, яке являє собою управлінський процес створення і підтримки стра­тегічної відповідності між цілями Державної митної служби та потенційними можливос­тями митного поста «Керч».

Стратегічне планування передбачає вибір стратегії Державної митної служби України, на підставі якої повинні розроблятися функціональні стратегії кожного підрозділу митної служби. Важливо, щоб усі функціональні стратегії були узгоджені.

Сьогодні митні органи постають перед проблемою визначення впливу чинників зовнішнього середовища та адекватного впорядкування своєї діяльності.
Кумулятивний ефект дії чинників проявляється передусім у таких
аспектах:

 • невизначеність ситуації;

 • непередбачуваність поведінки суб’єктів ЗЕД при здійсненні ними операцій експорту-імпорту;

 • динамічність і мінливість розвитку зовнішньоекономічної торгівлі.

У ході виконання курсової роботи було охарактеризовано процес прогнозування у контексті його застосування при плануванні діяльності митного поста «Керч»; визначено проблемні аспекти процесу планування на сучасному етапі; окреслено шляхи удосконалення процесу прогнозування та планування надходжень митних платежів та зборів до Державного бюджету України в умовах сьогоденної економічної кризи.

На основі проведених досліджень було визначено основні завдання прогнозування і планування діяльності митного поста «Керч», а також Державної митної служби України в цілому. Насамперед, це необхідність економічно обґрунтовано забезпечити якісні та кількісні параметри запланованих бюджетних завдань і перспективних програм соціально-економічного розвитку країни.

Таким чином, було досягнуто поставленої мети курсової роботи, яка полягала у визначенні переваг та недоліків системи планування та розробці на основі використання цих переваг і, відповідно, усуненні недоліків пропозицій щодо покращення процесу планування діяльності митного поста «Керч».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Акофф Р. Планування майбутньої корпорації. – М.: Прогрес, 1985. – 382с.

 2. Ділове планування: Учб. Пос. – за ред. В.М. Попова. – 1998. – 368с.

 3. Беседин В. Ф. Пути повышения сбалансированности планов.— К.: Техника, 1985.— 200 с.

 4. Кравченко Ю., Цыба Г. Прогнозирование и планирование макроэкономики: Учеб. пособие.— Кременчуг: Изд. центр "Сербо", 1997.— 189 с.

 1. Калина А. В., Конева М. И., Ященко В. А. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровень): Учеб.-метод, пособие.— 2-е изд.— К.: МАУП, 1998.— 272 с.

 2. Науменко В., Панасюк Б. Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки.— К.: Глобус, 1995.— 200 с.

 3. Наказ ДМСУ від 25.06.2007 №530 «Про затвердження Порядку планування діяльності митної служби України».

 4. Проект Положення про митний пост «Керч» Кримської митниці.

 5. Наказ ДМCУ від 23.07.08 № 804 «Про ліквідацію Керченської митниці та створення митного поста «Керч» Кримської митниці».

 6. Аналітична довідка митного поста «Керч» Кримської митниці від 09.02.2009.

 7. Наказ ДМСУ від 23.09.2008 №1034 «Про створення митного поста та внесення змін до деяких наказів Держмитслужби».

 8. Наказ ДМСУ від 26.04.06 №335 «Про затвердження Класифікатора митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій».

 9. Лист ДМСУ від 29.09.2008 N 11/6-10/10717-ЕП.

 10. Проект Положення про відділ митного оформлення №3 митного поста «Керч» Кримської митниці.

 11. Розпорядження КМУ від 03.12.08 № 1503–Р.

 12. Єпіфанов А. О. та інші Бюджет і фінансова політика України: Навч. пос. – К.: Наукова думка. – с. 304.

 13. Кобзій О.В. Проблеми планування діяльності підприємств у невизначених умовах сучасного ринкового середовища. / Наукові конференції. - http://intkonf.org/favicon.ico.

 14. Андрій Кізима. Податкове прогнозування і планування: прагматизм, проблематика та шляхи вдосконалення./ Наук. журнал «Світ фінансів». – Випуск 4 (9), 2006.

 15. Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. пос. – К.: Вища школа. – 1997. – 383 с.

 16. Планирование – залог успеха./ Новости ФТС России от 19.09.2006 - http://cet.customs.ru. 

 17. А.Б. Новиков. О статусе таможенных органов в Российской Федерации - http://www.mosgu.ru

 18. Борисов К.Г. Международное таможенное право: Учеб. пособие. М., 2001.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Орест Субтельний. Україна: Історія.

  Книга >> История
  ... на узбережжі Криму, Пантікапеи (нині Керч ... прикладом ... на постійне ... яльності на Україні на ... Гетьманщиною на півночі та Кримським ханством на ... а митні кордони ... що з покращенням юридичного, ... організували замах. На судових процесах ... в процесі економічного планування в ...
 2. Історія України за О Субтельним

  Реферат >> Астрономия
  ... на заході й невеликого Кримського кряжу на ... на узбережжі Криму, Пантікапеи (нині Керч ... Посту- пово вона поширилася на лише на релігійну, а й на ... . Процес втручання ... яльності на Україні на ... покращень» ... митні ... на місцевому рівні. Взявши за приклад чеську культурну орган ...
 3. Лекции по Истории Украины

  Реферат >> История
  ... (на місці сучасної Керч ... що базуються на постійній ... на переговори з польськими чи кримськими послами. Останню крапку в процес ... (Приклад: ... покращення наукового планування економіки; створення на ... обмеження діяльності громадських організацій, ... податкову, митну, банкі ...
 4. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... нансове планування, прогнозування ... митними органами в режимі випуску у вільний обіг із звільненням від обкладення податком на ... у процесі діяльності. 2.2. ... покращенню ... на територiї Кримського ... пост ... на прив'язку до цін спотового ринку. Характерними прикладами ... - Керч) ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0012922286987305