Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Таможенная система->Реферат
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. N 447 "О совершенствовании учета федерального имущества&quo...полностью>>
Таможенная система->Реферат
Радиоактивные вещества и изделия на их основе представляют особую опасность для человека. Поэтому со стороны государства осуществляется жесткий контро...полностью>>
Таможенная система->Реферат
Временный ввоз (допуск) - таможенная процедура, при которой иностранные товары используются в течение установленного срока на таможенной территории та...полностью>>
Таможенная система->Реферат
Правительство РФ постановлением от 13 августа N500, подписанным в соответствии с законом "О таможенном тарифе", утвердило новый порядок опре...полностью>>

Главная > Реферат >Таможенная система

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1.3. Порядок планування діяльності Державної митної служби України

З метою удосконалення організації діяльності митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, забезпечення планомірності у їх роботі та чіткої взаємодії при вирішенні актуальних питань митної справи, налагодження дійового контролю за виконанням прийнятих рішень та впровадження системного та комплексного підходу до планування діяльності митної служби України наказом ДМСУ від 25.06.2007 №530 було затверджено Порядок планування діяльності митної служби України [7].

Згідно з цим Порядком розробляються:

 • плани діяльності Держмитслужби;

 • плани роботи департаментів, управлінь та самостійних відділів (секторів) Держмитслужби;

 • плани діяльності митних органів;

 • плани роботи структурних підрозділів митних органів ;

 • тематичні плани роботи Держмитслужби, митних органів;

 • спільні плани роботи Держмитслужби, її структурних підрозділів, митних органів з іншими органами державної влади, сторонніми організаціями та їх структурними підрозділами, у тому числі зарубіжних країн;

 • індивідуальні плани роботи посадових осіб митної служби.

Плани діяльності Держмитслужби, митних органів, а також плани роботи структурних підрозділів Держмитслужби та митних органів складаються терміном на один рік і на квартал (уточнені плани).

Тематичні та спільні плани роботи Держмитслужби, митних органів складаються відповідно до вимог, визначених у актах вищих органів влади, дорученнях керівництва та наказах Держмитслужби, актах керівництва митного органу. Потреба в складанні індивідуального плану роботи посадових осіб митної служби визначається за рішенням керівництва Держмитслужби, митного органу, їх структурних підрозділів.

З метою визначення основних напрямів розвитку на середньо - та довгостроковий періоди складаються перспективні та стратегічні плани діяльності Держмитслужби, митних органів у формі програмного документа (програма, основні напрями розвитку, концептуальні засади і таке інше) з визначенням цілей, шляхів їх досягнення та джерел фінансування. Для забезпечення практичної реалізації визначених цілей при потребі або за визначенням керівництва Держмитслужби, митних органів складаються річні плани діяльності.

Уповноваженими підрозділами з питань планування є:

   • у Держмитслужбі – Департамент організації діяльності Голови Служби та Управління досліджень та стратегічного розвитку;

   • у митних органах – відділи, сектори організаційно-контрольної роботи;

   • у спеціалізованих митних установах та організаціях – підрозділ, на який начальником спеціалізованої митної установи чи організації покладено виконання цих функцій.

Підрозділ Держмитслужби з питань стратегічного планування до 1 жовтня поточного року розробляє та забезпечує затвердження основних стратегічних цілей, напрямів і завдань діяльності митної служби на наступний рік, а також організацію ознайомлення з ними та опрацювання структурними підрозділами Держмитслужби з метою формування системи заходів з реалізації для включення до річного плану.

Структурні підрозділи Держмитслужби, спеціалізовані митні установи і організації:

 • до 15 жовтня поточного року подають підрозділу Держмитслужби з питань стратегічного планування пропозиції щодо конкретних заходів з реалізації затверджених стратегічних цілей, напрямів і завдань діяльності митної служби на наступний рік з метою узгодження та формування системи дій щодо забезпечення втілення визначених завдань;

 • до 25 жовтня поточного року подають вповноваженому підрозділу з питань поточного планування Держмитслужби пропозиції щодо заходів із забезпечення повного та якісного виконання державних завдань, покладених на митну службу України, у тому числі й такі, що не ввійшли до переліку стратегічних цілей, напрямів і завдань діяльності митної служби на наступний рік.

Уповноважений підрозділ з питань поточного планування Держмитслужби до 15 листопада поточного року розробляє проект річного плану діяльності Держмитслужби, погоджує його з головними виконавцями та до 25 листопада поточного року подає на розгляд колегії Держмитслужби.

Плани діяльності Держмитслужби на квартал, митного органу на квартал та рік складаються відповідним уповноваженим підрозділом з питань планування не пізніше як за 5 календарних днів до початку планованого періоду згідно з пропозиціями структурних підрозділів з урахуванням завдань, визначених чинними нормативно-правовими актами, дорученнями вищих органів влади, керівництва Держмитслужби та митного органу.

Пропозиції до плану діяльності Держмитслужби на квартал, митного органу на квартал та рік подаються їх структурними підрозділами відповідному вповноваженому підрозділу з питань планування не пізніше ніж за 20 робочих днів до початку періоду, на який складається план.

Плани роботи структурних підрозділів Держмитслужби, структурних підрозділів митних органів складаються цими структурними підрозділами не пізніше ніж за 3 дні до початку планованого періоду та затверджуються їх керівниками.

Заходи із забезпечення виконання основних завдань в планах діяльності Держмитслужби, митних органів мають містити заходи з таких видів діяльності:

 • організаційна робота;

 • нормотворча робота;

 • міжнародне митне співробітництво;

 • фінансово-господарська діяльність;

 • розвиток митної інфраструктури;

 • контрольні заходи;

 • робота з особовим складом;

 • забезпечення відкритості та прозорості діяльності;

 • методологічне забезпечення.

Відповідальним за підготовку планів діяльності Держмитслужби, митних органів є керівники вповноважених підрозділів з питань планування. Відповідальними за підготовку індивідуальних планів роботи посадових осіб митної служби є безпосередні керівники цих посадових осіб.

Уповноважений підрозділ з питань планування Держмитслужби до початку планованого періоду забезпечує надання затверджених планів діяльності Держмитслужби її структурним підрозділам, спеціалізованим митним установам і організаціям, митним органам.

Плани діяльності Держмитслужби, митних органів, у тому числі тематичні та спільні плани роботи, затверджуються відповідно керівником Держмитслужби, митного органу до початку періоду, на який вони складаються. У разі потреби в плани можуть уноситися зміни й доповнення, що затверджуються таким же чином, як і самі плани. Відповідальність за підготовку та забезпечення затвердження змін до затверджених планів несе структурний підрозділ – ініціатор внесення змін.

Структурні підрозділи, визначені головними виконавцями запланованих заходів, звітують щодо реалізації визначених планом дій керівництву Держмитслужби, митного органу, якщо таке встановлено системою контролю виконання заходу, а також подають не пізніше ніж через 3 дні після закінчення затвердженого планом строку завершення роботи належну інформацію до уповноваженого підрозділу з питань планування. За запитом цього підрозділу в разі необхідності повинні надаватися підтверджуючі виконання заходу документи. [7]

Підбиття підсумків діяльності структурних підрозділів Держмитслужби за півріччя та рік проводиться на нарадах цих підрозділів. Дати проведення митними органами підсумкових річних нарад, а також участь у їх роботі представників Держмитслужби попередньо погоджуються з Держмитслужбою. Оцінювання показників роботи митних органів України та визначення їх узагальненого рейтингу здійснюється відповідно методики, затвердженої наказом Держмитслужби від 28.10.06 № 1062.

РОЗДІЛ 2. ОПИС МИТНОГО ПОСТА «КЕРЧ» КРИМСЬКОЇ МИТНИЦІ: АНАЛІЗ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВИЯВЛЕННЯ ПРІОРИТЕТНОЇ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ

2.1. Загальна характеристика митного поста «Керч» Кримської митниці

Відповідно до проекту положення [8], митний пост “Керч” у своїй діяльності керується Конституцією України, Митним кодексом України та іншими законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії та наказами Державної митної служби України, а також наказами Кримської митниці, положенням про Кримську митницю, а також Положенням про митний пост «Керч» Кримської митниці.

Створення, реорганізація, ліквідація митного поста здійснюються Державною митною службою України за поданням Кримської митниці. Зоною діяльності митного поста є місто Керч та Ленінський район Автономної Республіки Крим. Місце розташування митного поста – місто Керч.

Технічне оснащення митного поста знаходиться на відповідному рівні. Службове приміщення оснащене системою відеоспостереження: старший оперативної зміни може спостерігати всю картину того, що відбувається не тільки в оглядовій залі, а й на оглядових площадках і причалах, що дозволяє вчасно реагувати на зміни оперативної обстановки. Супутниковий зв’язок допомагає в будь-який момент отримати необхідні оперативні данні з будь-якої митниці, з будь-якого пункту пропуску України.

Є і спеціальні засоби догляду. Інспектора поста для безконтактного догляду ручної поклажі й громадян використовують спеціальний прилад, який визначає наявність «контрабандного заліза» - метало детектор. За допомогою ультрафіолетового ліхтаря можна перевірити дійсність штампів на товаросупровідних документах транзитних вантажів та дійсність валюти, що перевозиться.

У оглядовій залі, оснащеній інформаційними стендами, проводиться робота з громадянами - митний контроль ручної поклажі та вантажу. На інформаційних стендах представлена вся необхідна інформація для пасажирів, які перетинають митний кордон, стосовно товарів та матеріальних цінностей, які потрібно декларувати. Не дивлячись на наявні засоби технічного контролю для догляду громадян, при виникненні підозр щодо громадянина проводиться особистий догляд. Це особлива форма контролю і проводиться він тільки з письмового дозволу начальника митниці у спеціальній кімнаті особистого догляду.

Зона, в якій дотримуються особливі режимні правила – це зона догляду автотранспорту, тут від інспектора окрім всього потребуються додаткові знання конструктивних особливостей автозасобів різного класу. Адже різні скриті порожнини можуть бути використані у якості тайників для провозу контрабанди. У розпорядженні інспекторів наявні спеціальні прилади для більш поглибленого догляду і контролю: для обстеження бензобаку – ендоскопи, а для труднодоступних місць – зйомні дзеркала. Усі ці процедури інспектор повинен провести швидко, чітко і професіонально грамотно.

На посадових осіб митного поста «Керч» Кримської митниці покладаються обов’язки із безпосереднього здійснення митної справи, контролю за додержанням усіма юридичними та фізичними особами законодавства України з питань митної справи.

Крім того одним з безпосередніх обов’язків працівників митного органу є ужиття заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів,
недопущення ввезення на територію України та випуску у вільний обіг неякісних товарів, товарів, що завдають шкоди навколишньому середовищу й не відповідають чинним в Україні стандартам і вимогам.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Орест Субтельний. Україна: Історія.

  Книга >> История
  ... на узбережжі Криму, Пантікапеи (нині Керч ... прикладом ... на постійне ... яльності на Україні на ... Гетьманщиною на півночі та Кримським ханством на ... а митні кордони ... що з покращенням юридичного, ... організували замах. На судових процесах ... в процесі економічного планування в ...
 2. Історія України за О Субтельним

  Реферат >> Астрономия
  ... на заході й невеликого Кримського кряжу на ... на узбережжі Криму, Пантікапеи (нині Керч ... Посту- пово вона поширилася на лише на релігійну, а й на ... . Процес втручання ... яльності на Україні на ... покращень» ... митні ... на місцевому рівні. Взявши за приклад чеську культурну орган ...
 3. Лекции по Истории Украины

  Реферат >> История
  ... (на місці сучасної Керч ... що базуються на постійній ... на переговори з польськими чи кримськими послами. Останню крапку в процес ... (Приклад: ... покращення наукового планування економіки; створення на ... обмеження діяльності громадських організацій, ... податкову, митну, банкі ...
 4. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... нансове планування, прогнозування ... митними органами в режимі випуску у вільний обіг із звільненням від обкладення податком на ... у процесі діяльності. 2.2. ... покращенню ... на територiї Кримського ... пост ... на прив'язку до цін спотового ринку. Характерними прикладами ... - Керч) ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0011329650878906