Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Таможенная система->Реферат
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. N 447 "О совершенствовании учета федерального имущества&quo...полностью>>
Таможенная система->Реферат
Радиоактивные вещества и изделия на их основе представляют особую опасность для человека. Поэтому со стороны государства осуществляется жесткий контро...полностью>>
Таможенная система->Реферат
Временный ввоз (допуск) - таможенная процедура, при которой иностранные товары используются в течение установленного срока на таможенной территории та...полностью>>
Таможенная система->Реферат
Правительство РФ постановлением от 13 августа N500, подписанным в соответствии с законом "О таможенном тарифе", утвердило новый порядок опре...полностью>>

Главная > Реферат >Таможенная система

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Комплексна курсова робота

з дисципліни:

«Основи менеджменту», «Операційний менеджмент»,

«Управління персоналом»

за темою: «Покращення процесу планування діяльності митного органу на прикладі митного поста «Керч» Кримської митниці»

Виконав: курсант групи М-05-1 Полоннікова Ю.О.

Керівник:

к.е.н., доц. Осадча Н.В.

Дніпропетровськ

2009

ЗМІСТ

ВСТУП

3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ

5

1.1. Сутність планування, його завдання, принципи та методи

5

1.2. Система планування та види планів

8

1.3. Порядок планування діяльності Державної митної служби України

13

РОЗДІЛ 2. ОПИС МИТНОГО ПОСТА «КЕРЧ» КРИМСЬКОЇ МИТНИЦІ: АНАЛІЗ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВИЯВЛЕННЯ ПРІОРИТЕТНОЇ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ

17

2.1. Загальна характеристика митного поста «Керч»

17

2.2. Аналіз основних показників діяльності митного поста «Керч»

20

2.3. Аналіз організаційної структури митного поста «Керч»

23

2.4. Основні проблеми менеджменту на митному пості «Керч» та оцінка їх впливу на результати діяльності

27

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМАТИКА ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНОГО ПОСТА «КЕРЧ»

33

3.1. Проблеми планування діяльності митного поста в умовах сучасної економічної кризи

33

3.2. Розробка заходів щодо вдосконалення системи планування на митному пості «Керч»

40

3.3. Застосування методів прогнозування в процесі планування діяльності митного поста «Керч»

45

ВИСНОВКИ

48

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

50

ДОДАТКИ

52

ВСТУП

Ринкова економіка за усього розмаїття її моделей характеризується соціально-орієнтованим господарством, яке доповнюється державним регулюванням, у тому числі з боку Державної митної служби України. Значну роль як у самій структурі ринкових відносин, так і у механізмі їхнього регулювання з боку митних органів відіграє процес планування їхньої діяльності. Він є невід’ємною часткою ринкових відносин і водночас важливим інструментом реалізації державної політики. Тому важливо усвідомити природу системи планування, особливості розробки та складання різноманітних планів діяльності митних органів та способи їх виконання в інтересах ефективного розвитку економіки України.

Дана курсова робота присвячена розгляду процесу планування діяльності митного органу на прикладі митного поста «Керч» Кримської митниці. Актуальність даного дослідження полягає у тому, що процес планування діяльності митних органів в Україні ще недостатньо розроблений і потребує внесення певних коректив та поліпшень, особливо зважаючи на сьогоденні несприятливі тенденції в економіці України, викликані світовою фінансовою кризою.

Об’єктом дослідження в данній роботі постає процес планування діяльності митного поста «Керч» станом на сьогоднішній день, а предметом – визначення проблем у процесі планування діяльності поста та розроблення шляхів удосконалення цього процесу з урахуванням світової практики, а також досвіду митної служби Російської Федерації.

На даний момент пріоритетна проблема планування в митних органах України полягає у неможливості швидкого та гнучкового реагування на зміни зовнішнього середовища з боку керівництва митних органів при розробці планів діяльності. Таким чином, метою курсовою роботи є визначення переваг та недоліків системи планування та розробка на основі використання цих переваг і, відповідно, усунення недоліків пропозицій щодо покращення процесу планування діяльності митного поста «Керч».

При написанні курсової роботи було поставлено ряд основних завдань:

 • чітко сформулювати кінцеві цілі та завдання митного поста «Керч»;

 • оцінити сильні та слабкі сторони планування діяльності поста;

 • ретельно розробити власну стратегію щодо правильності розробки планів діяльності поста.

Під час проведення досліджень було використано такі методи як опитування посадових осіб поста, спостереження за діяльністю митного органу, а також зіставлення і порівняння досвідів роботи української та російської митних служб. Основними джерелами інформації послужили планові та фактичні показники діяльності митного поста «Керч»; статистична та фінансова звітність; накази, розпорядження, результати опитування.

У першому розділі курсової роботи викладені теоретичні аспекти проблеми планування діяльності митних органів. Тут висвітлено сутність планування, його завдання і методи, а також порядок планування діяльності Державної митної служби України.

Другий розділ присвячений опису митного поста «Керч» та аналізу існуючих на ньому проблем менеджменту. Надається загальна характеристика поста, аналіз основних його показників та структури. Особлива увага приділена визначенню впливу проблем планування на діяльність митного поста.

Третій розділ поєднує у собі проблематику та шляхи вдосконалення процесу планування митного поста «Керч». У даному розділі описані проблеми планування та заходи щодо їх усунення. Основний акцент зроблено на застосуванні методів прогнозування в процесі планування, а також досвіді митної служби Російської Федерації по цьому питанню.

Взагалі, планування є важливим компонентом сучасного менеджменту. Отже, використання планування є суттєвою передумовою досягнення поставлених цілей при державному регулюванні економіки з боку митних органів.

1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ

1.1. Сутність планування, його завдання, принципи та методи

Економічне планування як механізм державного регулювання – це
цілеспрямована діяльність щодо забезпечення динамічного розвитку
суспільства, визначення основних параметрів економіки в майбутньому
періоді й досягнення їх з найменшими витратами суспільної праці.
Економічне планування передбачає розробку й обґрунтування планових
показників, які характеризують розвиток економіки, визначають
взаємовідносини підприємницьких структур з державою, використовуючи
важелі економічного впливу (податків, ліміти, квоти, державні замовлення
та ін.).

Планування – це проектування бажаного майбутнього та розробка
ефективних шляхів його досягнення з урахуванням сьогоденних умов і
можливостей. Розглянемо деякі специфічні особливості планування:

1. Планування – це попереднє прийняття рішень.

2. Потреба в плануванні виникає тоді, коли необхідно одночасно прийняти безліч рішень, причому різних за своєю складністю та їх
взаємозалежністю.

Американський економіст Рассел Акофф стверджує, що планування є не
одноразовим актом, а процесом, який не має явно вираженого початку та
кінця. Цей процес наближається до завершення, але ніколи не досягає його
з двох причин. По-перше, існує можливість нескінченно переглядати раніше
прийняті рішення, проте необхідно коли-небудь починати діяти, і це
змушує рано чи пізно зупинитися на якомусь варіанті. По-друге, поки
ведеться планування, змінюється й система, для якої воно здійснюється, і
навколишнє середовище, а всі такі зміни повністю врахувати неможливо. Це
комплекс причин, які вимагають постійного коригування й оновлення
планів. Процес планування пов`язаний, з одного боку, із запобіганням помилкових дій, а з другого – зі зменшенням числа невикористаних можливостей. [1, c.233-235]

Планомірна організація – важлива функція держави, засіб забезпечення гармонійно збалансованого розвитку економіки, раціонального розміщення продуктивних сил, стійких темпів зростання виробництва та народного добробуту. Планування передбачає розробку й обґрунтування планових показників, що характеризують розвиток економіки в майбутньому періоді; економічних нормативів, які визначають взаємовідносини з державою, бюджетно-фінансовою системою; лімітів, що відображають об`єктивно існуючу обмеженість ресурсів, на які може розраховувати суспільство в планованому періоді.

У практиці планування можна виділити три методи планування: прогресивний, ретро­градний і круговий.

Прогресивний метод (спосіб "знизу-вгору"). Планування здійснюється від нижчих рівнів підприємства до вищих.

Ретроградний метод ("зверху-донизу"). У цьому випадку процес планування здійснюється, виходячи із планування підприємства, шляхом деталізації його показни­ків зверху донизу по ієрархії. При цьому структурні підрозділи повинні перетворювати плани, що надходять, у плани своїх підрозділів.

Круговий метод ("зустрічне планування").Він являє собою синтез вище зазначених методів. Круговий метод передбачає розробку планів у два етапи. На першому; етапі ("зверху-вниз") виробляється поточне планування за основними цілями. На дру­гому етапі ("знизу-вгору") розробляється кінцевий план на основі деталізованих планів. При цьому, в плани включаються найбільш позитивні рішення. [2, c.72-73]

Побудова системи планування повинна відповідати цілій низці принципів, основни­ми з яких є: цілеспрямованість, єдність і повнота, інтегрованість за змістом у часі, гнучкість, точність. Р. Акофф пізніше обґрунтував ще один принцип планування - прин­цип участі.

 1. Принцип єдності полягає в тому, що планування повинно носити системний ха­рактер, тобто означає існування сукупності елементів планування їх взаємозв'язок, наявність єдиного напряму їх розвитку, орієнтованого на загальні цілі. Елементами планування у будь-якій установі є окремі підрозділи, що входять до неї та окремі скла­дові процесу планування. Плани і процеси планування, які є в їх основі, повинні бути інтегрованими з орієнтацією на цілі, тобто вони мають бути змістовно пов'язаними. Змістова орієнтація досягається відповідністю системи планування і орієнтаційної струк­тури установи. Взаємозв'язок між підрозділами здійснюється на основі коорди­нації на горизонтальному рівні, тобто на рівні функціональних підрозділів. Єдиний напрямок планової діяльності, загальні цілі всіх елементів установи стають можливими у рамках вертикальної єдності підрозділів та їх інтеграції.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Орест Субтельний. Україна: Історія.

  Книга >> История
  ... на узбережжі Криму, Пантікапеи (нині Керч ... прикладом ... на постійне ... яльності на Україні на ... Гетьманщиною на півночі та Кримським ханством на ... а митні кордони ... що з покращенням юридичного, ... організували замах. На судових процесах ... в процесі економічного планування в ...
 2. Історія України за О Субтельним

  Реферат >> Астрономия
  ... на заході й невеликого Кримського кряжу на ... на узбережжі Криму, Пантікапеи (нині Керч ... Посту- пово вона поширилася на лише на релігійну, а й на ... . Процес втручання ... яльності на Україні на ... покращень» ... митні ... на місцевому рівні. Взявши за приклад чеську культурну орган ...
 3. Лекции по Истории Украины

  Реферат >> История
  ... (на місці сучасної Керч ... що базуються на постійній ... на переговори з польськими чи кримськими послами. Останню крапку в процес ... (Приклад: ... покращення наукового планування економіки; створення на ... обмеження діяльності громадських організацій, ... податкову, митну, банкі ...
 4. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... нансове планування, прогнозування ... митними органами в режимі випуску у вільний обіг із звільненням від обкладення податком на ... у процесі діяльності. 2.2. ... покращенню ... на територiї Кримського ... пост ... на прив'язку до цін спотового ринку. Характерними прикладами ... - Керч) ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018341541290283