Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Реферат
Финансы (Ф) - это денежные отношения, возникающие в процессе распределения валового общественного продукта в связи с формированием денежных доходов у ...полностью>>
Финансы->Реферат
Золотой стандарт - система валютных отношений, при которой каждая страна выражала стоимость своей валюты в определенном количестве золота, а центральн...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
Термин «монетаризм» был введен в современную литературу Карлом Бруннером в 1968 г. Обычно он применяется для характеристики экономической школы (преим...полностью>>
Финансы->Реферат
Пластиковая карточка - это персонифицированный платежный инструмент, предоставляющий пользующемуся карточкой лицу возможность безналичной оплаты товар...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

УКООПСПІЛКА

Сумський кооперативний технікум

Курсова робота

на тему:

Форми безготівкових розрахунків на підприємствах та їх вдосконалення”

На матеріалах: ТОВ ДС-СОЮЗ

Суми – 2010

Зміст

Вступ

1. Роль безготівкових розрахунків в господарському обороті

2. Форми безготівкових розрахунків на підприємствах та їх вдосконалення

3. Електрона система безготівкових розрахунків

4. Вплив структури безготівкових розрахунків на фінансове становище підприємства

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Однією із важливих складових фінансово-кредитного механізму є розрахунковий механізм, на основі якого здійснюються розрахунки між підприємствами з приводу купівлі-продажу товарів, послуг, з фінансовими органами при сплаті податків, з кредитними установами при погашенні позик тощо. Широке розгалуження господарських зв'язків, територіальна віддаленість підприємств, розвинута мережа банківських установ сприяли розвитку саме безготівкових розрахунків.

Безготівковий оборот грошей має ряд переваг у порівнянні з готівковим обігом.

По-перше, при використанні безготівкових грошей відпадає потреба у витратах на друкування грошових знаків, їх транспортування і зберігання.

По-друге, розрахунки здійснюються через банківські установи, і за умови їх стабільності і високо рівня технічного оснащення суттєво прискорюють платіжний оборот.

По-третє, з точки зору державного контролю за грошовим оборотом безготівкові розрахунки дозволяють контролювати законність грошових операцій, виявляють приховані доходи суб'єктів підприємницької діяльності. Тому більше 90% всієї грошової маси у розвинутих ринкових країнах складають безготівкові (депозитні) гроші.

Беручи до уваги вищенаведене, актуальність даної роботи очевидна.

Метою курсової роботи є вивчення організації безготівкових розрахунків і шляхів їх удосконалення.

Виходячи з зазначеної мети задачами курсової роботи є розгляд сутності та принципів безготівкових розрахунків, вивчення документообігу при використанні різних форм безготівкових розрахунків, виявлення шляхів удосконалення безготівкових розрахунків. Об'єктом дослідження даної роботи є ТОВ „ДС-СОЮЗ”, що спеціалізується на розробці, виготовленні і постачанні насосного обладнання. Номенклатура виготовляємої продукції складається з живильних, конденсатних, мережних насосів, які широко використовуються в тепловій і комунікаційній енергетиці, теплопостачанні, водопостачанні, в сільському господарстві та різних галузях промисловості.

Таблиця 1.

Показники платоспроможності та ліквідності ТОВ „ДС-СОЮЗ”

Показник

Формула

Гранично-допустимі значення

2008

2009

Відхилення

1. Коефіцієнт грошової платоспроможності (абсолютної ліквідності)

Ф1(р.220 + р.230 + р.240)/(р.620)

0,2-0,3

0,006

0,058

0,052

2. Коефіцієнт розрахункової платоспроможності

Ф1(р.220 + р.230 + р.240 + р.160 + р.130 + р.140)/(р.620)

0,8

0,535

0,495

-0,04

3. Коефіцієнт швидкої ліквідності

Ф1(р.150 + р.160 + р.170 + р.180 + р.190 + р.200 + р.210 + р.220 + р.230 + р.240 + р.250)/(р.620)

-

0,543

0,536

-0,007

4. Коефіцієнт ліквідної платоспроможності (загальна платоспроможність)

Ф1(р.260 + р.270)/

(р.480 + р.620 + р.630)

1

0,701

1,039

0,338

5. Середній коефіцієнт ліквідності

Ф1(р.260 + р.270)/(р.620)

-

0,701

1,039

0,338

6. Коефіцієнт критичної ліквідності

Ф1(р.260 – р.100 – р.110 –р.120)/(р.620)

1

0,655

0,612

-0,043

Провівши розрахунки в таблиці згідно даних балансу ми можемо відмітити, що коефіцієнт грошової платоспроможності не відповідає граничнодопустимим значенням – це свідчить про неефективне використання грошових коштів. Порівнюючи 2009 з 2008 роком відмічаємо тенденцію до покращення стану ліквідності. Проаналізувавши коефіцієнт розрахункової платоспроможності визначаємо, що цей показник значно менший за граничнодопустимий і характеризується зменшенням у 2009 році на 0,04, що відбулося за рахунок значного збільшення загальної суми поточних зобов’язань. Розрахунки по коефіцієнту ліквідної платоспроможності в звітному періоді відповідає граничнодопустимій нормі. Цей показник значно покращився (на 0,338) в порівняні з 2008 роком, що вказує на більш ефективну діяльність підприємства. Середній коефіцієнт означає чи вистачає у підприємства оборотних засобів на покриття своїх поточних боргів (зобов’язань). Згідно розрахунку ми можемо відмітити, що в 2009 році загальна вартість оборотних засобів перевищує поточні боргові зобов’язання на 3,9%. Більш реальним коефіцієнтом платоспроможності являється коефіцієнт критичної ліквідності, бо в попередніх коефіцієнтах беруть участь запаси, а також продукція в стадії незавершеного виробництва, які не так швидко перетворяться в грошові кошти. Цей показник не відповідає граничнодопустимим нормам і становив в 2008 та в 2009 роках 0,665 та 0,612 відповідно, що вказує про зниження ефективності діяльності підприємства.

В таблиці №2 ми проведемо порівняльний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства на основі даних балансу.

Таблиця 2.

№ п/п

Показники

Методика обчислення

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Гранично-допустиме значення

1

2

3

4

5

6

1

Коефіцієнт фінансової незалежності

Власний капітал

Сукупний капітал

-0,009

0,644

0,5

2

Коефіцієнт фінансової стійкості

Довгострокові + поточні зобов’язання

Власний капітал

100,416

1,55,3

0,5-1

3

Коефіцієнт інвестування

Власний капітал + довгострокові зобов’язання

Необоротні активи

-0,035

1,064

>1

4

Коефіцієнт маневрування

Власні оборотні кошти

Власний капітал

29,937

0,06

0,4-0,6

5

Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власним оборотним капіталом

Власний оборотний капітал

Оборотні активи

-0,425

0,037

0,5

6

Коефіцієнт поточної ліквідності

Оборотні активи

Поточні зобов’язання

0,702

1,039

1,5-2,5

7

Коефіцієнт загальної ліквідності

Оборотні активи

Довгострокові + поточні зобов’язання

0,702

1,039

>5

8

Фондовіддача активів

Дохід (виторг) від реалізації продукції

Активи

0,887

1,613

>4

9

Рентабельність сукупного капіталу

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

Сукупний капітал

0,938

0,297

>10

10

Рентабельність власного капіталу

Чистий прибуток

Власний капітал

0,938

0,297

>10

Коефіцієнт фінансової незалежності вказує частку власного капіталу в сукупному капіталі, чим більше значення цього показника, тим більшою є фінансова незалежність підприємства від кредиторів, мінімальна частка капіталу повинна складати не менше 50% сукупного капіталу, задіяного в господарській діяльності. Вона засвідчує можливість підприємства погасити борги власними коштами. В нашому випадку ми відмічаємо тенденцію в направленні до зміцнення фінансової незалежності, і ми відмічаємо що в кінці звітного періоду цей коефіцієнт перевищує мінімально-доцільне значення показника.

Коефіцієнт фінансової стійкості характеризує ступінь ризикованості діяльності і на здатність підприємства погасити борги власним капіталом. Покращення значення показника на кінець періоду відбулося за рахунок значного зростання власного капіталу в порівнянні з довгостроковими поточними зобов’язаннями, і на даному етапі цей показник відповідає гранично-допустимому, що вказує на позитивну діяльність підприємства.

Коефіцієнт інвестування також вказує, що на кінець періоду фінансово-економічний стан підприємства має тенденцію до покращення, і він відповідає гранично допустимій нормі. Це відбулось також за рахунок збільшення власного капіталу.

Коефіцієнт маневрування характеризує яка частка власного капіталу використовується для формування оборотних активів. Він характеризується зменшенням до гранично-допустимої норми.

Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власним оборотним капіталом, Коефіцієнт поточної ліквідності, Коефіцієнт загальної ліквідності мають тенденцію до покращення, при чому це відбувається за рахунок збільшення оборотних активів та зобов’язань.

Фондовіддача активів покращила свій показник за рахунок збільшення об’ємів реалізації товарів, робіт та послуг.

Рентабельність сукупного капіталу зросла за рахунок збільшення прибутків від звичайної діяльності до оподаткування, так як і рентабельність власного капіталу.

В цілому фінансовий стан підприємства є позитивний і має тенденцію зміцнення і стабілізації економічної діяльності.

При написанні курсової роботи був використаний статистичний, аналітичний матеріал, дані фінансової і бухгалтерської звітності; також використовувалася як періодична література, книги, так і законодавчі, нормативні і інструктивні матеріали, що стосуються даної теми.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... на підприємстві 3.3 Обґрунтування ефективності вибору форми безготівкових розрахунків Висновки та ... дприємства, а також визначити напрямки її вдосконалення. Об’єктом роботи є методика та ... Формування фінансових ресурсів на підприємствах відбувається під час ...
 2. Фінанси підприємств (2)

  Шпаргалка >> Финансовые науки
  ... робочих днів. Організація і форми безготівкових розрахунків на підприємствах Організація розрахунків передбачає їх здійснення записом ... зумовлені потребою систематичного аналізу та вдосконалення роботи за ринкових відносин, переходу ...
 3. Вдосконалення організації безготівкових розрахунків у приватному підприємстві агрофірма "Нива"

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... , розглянуто форми безготівкових розрахунків та порядок оформлення розрахункових операцій на підприємстві. Досліджується проведення безготівкових розрахунк ...
 4. Олік готівкових і безготівкових розрахунків

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення обліку й анал ... ку грошових коштів на підприємствах торгівлі» Підприємства торгівл ... Форми безготівкових розрахунків Розрахунково-платіжна дисципліна та її вплив на фінансово-господарську діяльність підпри ...
 5. Рекомендації щодо застосування нового Плану рахунків бухгалтерського обліку на підприємствах і

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... обліку на підприємствах та в органі ... нової форми Балансу, ... за безготівковим розрахунком, використання на виробнич ... фінансових інвестицій та розрахунків з дебіторами ... на вдосконалення технології й організації виробництва ( оплата праці та відрахування на ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020320415496826