Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
Практика привлечения денежных средств правительствами и корпорациями путем эмиссии ценных бумаг известна по меньшей мере со времен Средневековья. Прав...полностью>>
Экономика->Реферат
Доходы членов общества являются показателем его благосостояния. В США, например, в номинальный доход включается заработная плата, дивиденды, проценты,...полностью>>
Экономика->Реферат
Ни для кого не секрет, что основную массу материальных благ, используемых для удовлетворения личных потребностей, население получает через торговлю. Т...полностью>>
Экономика->Реферат
Актуальность моей работы заключается в том, что предприятие занимает центральное место в народно-хозяйственном комплексе любой страны. Это первичное з...полностью>>

Главная > Реферат >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

УДК

Тітова М.Г., студент

1 курс, 13 група

Факультет Менеджменту і Маркетингу

Харківський національний економічний університет

Проблема інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України

Анотація: для багатьох підприємств України впровадження інноваційних технологій є переходом на якісно новий рівень розвитку і часто стає визначальним чинником економічного зростання. Для вирішення цієї проблеми потрібно проаналізувати процес інноваційних технологій.

Аннотация: для многих предприятий Украины внедрение инновационных технологий является переходом на качественно новый уровень развития и зачастую становится определяющим фактором экономического роста. Для решения этой проблемы требуется проанализировать процесс инновационных технологий.

Annotation: for many enterprises in Ukraine, the introduction of innovative technologies is a big step to a more qualitative new level of development and often becomes the determining factor in economic growth. To solve this problem we must analyze the process of innovation.

Ключові слова: інновації, інвестиції, технології, виробництво, економіка.

Розвиток і функціонування господарських комплексів в умовах ринкової економіки багато в чому зумовлені ефективністю їх інноваційного механізму. Економіка України гостро потребує інноваційно - інвестиційні ресурси, що несприятливо позначається на її макроекономічних параметрах розвитку. У цих умовах надзвичайно актуальним є пошук реальних джерел накопичення і шляхів ефективного використання інвестиційних ресурсів з метою забезпечення активізації інноваційних процесів.

Підприємства України відчувають серйозну кризу в інноваційній та інвестиційній сферах, у зв'язку з чим необхідно прийняття активних заходів для її подолання як на центральному рівні управління, так і на «місцях».[1, c.308-312]

Слід підкреслити, що економіка високорозвинених країн світу вже більше півстоліття існує в умовах інноваційного розвитку. Україна ж в цьому напрямку робить лише перші кроки. І від того, наскільки вдалим буде старт при переході економіки України на інноваційну модель розвитку, настільки позитивні результати будемо мати в майбутньому.
Але факти вказують на те, що в сучасних умовах українські підприємства не тільки не збільшують, а навіть знижують інноваційну активність: якщо в 2007 р. інновації впроваджували 11,5% підприємств, то в 2008 р. - тільки - 10,8%, а в 2009 р. - 10,7%. [2]. Виробництво вимагає значних витрат на науково-технічні розробки, впровадження їх результатів, і в умовах жорсткої конкуренції в багатьох випадках це майже неможливо.

На кожному конкретному підприємстві існують свої фактори, що впливають на ефективність інноваційних проектів, а значить і універсальної системи оцінки проектів немає, але існує ряд факторів, який має відношення до більшості інноваційних підприємств. На першій стадії потрібно визначити на скільки інноваційний проект відповідає цілям і завданням розвитку підприємства; на другій - необхідно провести маркетингові дослідження ринку, які підтвердили б його необхідність, виявили коло конкретних майбутніх споживачів; на третій - слід оцінити ймовірність досягнення необхідних науково-технічних показників проекту і вплив їх на результати діяльності підприємства; четверта стадія відображає прибутковість проекту; на п'ятій стадії відбувається безпосереднє впровадження проекту у виробництво з урахуванням всіх виробничих потреб.[3, c.196]

На жаль на сьогоднішній день кожна з перерахованих вище стадій здійснюється окремо і непослідовно, що і приводить до неефективних результатів впровадження інновацій у виробництво. В умовах реформування економіки України перехід на інноваційну модель розвитку означає в першу чергу пошук нових фінансових джерел для активізації інноваційної діяльності.

У зв'язку з тим, що обсяг інвестицій з Державного бюджету на інноваційні цілі складає незначні суми від його загального обсягу, важливе значення набуває проблема пошуку нових нетрадиційних джерел фінансування інвестицій. Зокрема, для України питанням є пошук та розробка схем залучення коштів населення для фінансування пріоритетних інноваційних проектів і програм.[4, c.138-143]

Розвиток інноваційної діяльності на Україні недостатньо високий і ступінь його впровадження на підприємствах незначний. Тому для підприємств необхідно провести аналіз показників їх діяльності, виявити ті сфери діяльності, які мають найгірші показники і покращувати їх, а також удосконалювати свою виробничу сферу шляхом впровадження нових технологій виробництва. Для вирішення цієї проблеми знадобиться багато зусиль, затрат та енергії, але це дозволить Україні вийти на новий більш високий рівень, дозволить виробляти кращу продукцію, яка буде користуватися попитом не лише в межах країни, а і за кордоном. Тільки об'єднання спільних зусиль усіх учасників інноваційного процесу, розвинена і наближена до реалій сьогоднішнього дня система кредитування інноваційних проектів, кардинальні інституційні зміни структури національної економіки на користь високотехнологічних галузей, послідовне формування в суспільстві інноваційної свідомості та ментальності є гарантією успішного, поступального розвитку країни.

Література:

1. Золотарьов А.М., Гіковата Н.К., Кудлай А.В., Петряєв О.О., Шумська Г.М. Навчальний посібник: Регіональна економіка:Харків – 2009. – с.368

2. www.ukrstat.gov.ua.

3. Курносова О.А. Управление инновационным развитием предприятий Украины. Вісник Хмельницького національного університету: Хмельницький, 2008. – С. 201;
4. Егорова О.Ю., Егорова Ю.В. Макроструктурные тенденции инновационно-инвестиционного развития экономики Украины. Научно-технический сборник "Коммунальное хозяйство городов" Выпуск 96. Серия: Экономические науки":Харьков – 2010. – с. 539;
Автор Тітова М.Г.
Керівник Петряєв О.О.
Завідуючий кафедрою
Регіональної економіки Гавкалова Н.Л.

4Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Состояние и перспективы инновационно-технологического взаимодействия Украины и России: потенциал Украины

  Статья >> Промышленность, производство
  ... состояние, степень конкурентоспособности. В России проблемы инновационно-технологического развития изучались с начала 1990-х годов, ... отрицательным фактором. В Украине, несмотря на определенное оживление в развитии инвестиционной сферы, постоянно наблюдается ...
 2. Инновационные процессы в Украине

  Доклад >> Экономика
  ... проблемой, тормозящей становление национальной инновационной экономики, является проблема ... инвестиционных фондов, в том числе и венчурных, специализирующихся на финансировании рисковых инновационных ... лет) концепцию инновационного развития Украины. Именно такой ...
 3. Инновационно-инвестиционный процесс в переходной экономике России (2)

  Дипломная работа >> Экономика
  ... источников инновационного финансирования Главной проблемой поддержки и развития научно ... государствам — России, Украине, Казахстану и Белоруссии ... регулирование инновационно-инвестиционного процесса Переход к рынку предполагает развитие конкуренции ...
 4. Проблемы концентрации производства в Украине

  Контрольная работа >> Экономика
  ... международной конкурентоспособности Украины на принципах инновационного развития является становление ... как ФПГ. ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В УКРАИНЕ Развитие современной мировой ... и наполнение их необходимыми инвестиционными ресурсами. Эти методы ...
 5. Инновационная деятельность в Украине

  Реферат >> Экономика
  ... Прединвестиционная фаза проекта Инвестиционная фаза проекта Прединвестиционные ... технологического и инновационного развития Украины», одобренная Верховной Радой Украины Постановлением от ... инновационной деятельности, более простая по отношению к другим проблемам ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0024600028991699