Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
Коммерческая деятельность предприятия должна развиваться с учетом происходящих изменений в экономике переходного периода Для достижения этой цели може...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Столетие назад коммерция рассматривалась как деятельность, не требующая глубокого изучения и исследования Сейчас такая трактовка торгового бизнеса при...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
- систематизация, закрепление и расширение полученных теоретических и практических знаний по дисциплине «Организация коммерческой деятельности на пред...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Сегодня в коммерческой деятельности занято большее количество человек и организаций, чем в производстве Кроме того, на любом производственном предприя...полностью>>

Главная > Реферат >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Тема: Сутність і особливість міжнародної економічної інтеграції.

План.

1.Міжнародна інтеграція як вищий рівень розвитку МЕВ.

2.Фактори міжнародної економічної інтеграції.

3.Форми та етапи міжнародної економічної інтеграції.

Література:

І.М.Школа В.М.Козменко“Міжнародні економічні відносини “Чернівці “Рута” 1996 ст.187-195.

В.В.Козик Л.А.Панкова“Світове господарство та міжнародні економічні відносини” ст. 63-73.

О.В. Гаврилюк А.П. Румянцев “Економічна інтеграція в сучасному світі” Київ 1995.

1.Міжнародна інтеграція як вищий рівень розвитку МЕВ.

Розвиток продуктивних сил країн неминуче веде їх до виходу на зовнішний ринок, до зростання міжнародних зв”язків і взаємо­переплетення національних економік, сприяє інтернаціоналізації господарського життя.

Тенденції:

І. Глобалізація світової економіки - розвиток МЕО, під впливом спеціалізації і поділу праці, приводить до глобалізації.Основні риси глобалізації:

- змінюється форма виробництва, вона переходить у міжнародну форму в виді ТНК;

- зміна змісту виробництва і обміну під впливом спеціалізації, тобто орієнтація національної економіки на міжнародні стандарти;

- принципові зміни в господарському житті

- міжнародні центри керування, СП, міжнародні системи інформації, система міжнародних стандартів (ГАТТ, МВФ, органи ООН і т.д.).

ІІ.Регіоналізація - історично сформована регіональна спільність з єдиними економіко-географічними, культурними і т.д. подібностями.

Інтеграція - це особливий етап у процесі інтернаціоналізації господарського життя, що веде до створення нової якості - цілісності відособленого господарського комплексу декількох держав(однорідний господарський механізм).

Ознаки інтеграції:

 1. взаємопроникнення і переплетення національних виробничих процесів;

 2. на цій основі відбуваються глибокі структурні зміни в економіці країн-учасниць;

 3. необхідність і цілеспрямоване регулювання інтеграційних процесів; виникнення міждержавних (наднаціональних чи наддержавних) структур (інституціональні структури).

Умови інтеграції:

- розвита інфраструктура;

- наявність політичних рішень уряду (створення умов для

інтеграції - політична й економічна база);

Рівні інтеграції:

 • макроекономічний (державний рівень);

 • мікроекономічний (міжфірменний - ТНК).

Країни, що розвиваються, створюють інтеграційні угруповання для подолання проблем індустріалізації.Число угруповань у країнах, що розвиваються, складає приблизно від 35 до 40. Прикладом може служити МЕРКОСУР (1991 рік - Асунсьонскоа угода) до складу якого входять Аргентина, Бразилія, Парагвай і Уругвай. Цілями угруповання є - зниження бюджетного дефіциту, подолання кризи.

Перешкоди на шляху інтеграції країн, що розвиваються:

1.Країни, що інтегруються, слабко доповнюють економіки один одного, що стримує процес інтеграції;

2.Звідси випливає, що необхідні структурні зміни;

3.Не розвинута інфраструктура;

4.Розходження рівнів і потенціалів розвитку;

5.Політична нестабільність.

Міжнародна інтеграція – це об”єктивний процес зближення країн світу та їхніх суб”єктів у всіх сферах людського життя на основі спільності загальнолюдських інтересів. Міжнародна інтеграція включає міжнародну економічну, політичну, культурну інтеграцію.

Міжнародна економічна інтеграція – характеризується взаємним сплетінням економік різних країн, проведенням узгодженої державної політики як у взаємних економічних відносинах, так і у відносинах з третіми країнами.

Міжнародна економічна інтеграція означає: співробітництво між національними господарствами різних країн, ліквідацією бар”єрів у торгівлі між країнами, зближення ринків кожної з країн з метою створення єдиного спільного ринку.

2.Фактори розвитку міжнародної економічної інтеграції:

1.Поглиблення МПП.

2.Соціально-економічна однорідність національних підприємств.

3.Розаиток НТП.

4.Близькі рівні економічного розвитку груп країн.

5.Тісне переплетіння національних економікна мікрорівні.

6.Тривалий період співробітництва.

7.Спільні кордони і умови розвитку.

8.Розвиток комунікаційних можливостей.

9.Спільність культурних та історичних традицій.

10.Цілеспрямована діяльність державних органів та партій країн щодо інтеграційних процесів.

11.Об”єктивна необхідність спільного вирішення глобальних проблем людства.

Головні учасники і організатори

інтеграційного процесу:

1.Держави. 3.Партії.

2.ТНК. 4.Громадські організації.

3.Форми та етапи міжнародної економічної інтеграції.

У своєму розвитку міжнародна інтеграція проходить ряд етапів, кожен з яких передбачає більш широку інтеграцію і має свої особливості.

Зона вільної торгівлі – це пільгова зона регіонального типу, у межах якої підтримується вільна від митних і кількісних обмежень міжнародна торгівля країн-учасниць.(Зона вільної торгівлі промисловими товарами в Європі).

Митний союз – це спільна митна територія країн з повною ліквідацією мит у взаємних відносинах і з єдиним митним тарифом по відношенню до інших країн.

Метою митного союзу є: полегшити взаємну торгівлю країн-учасниць, і в той же час, не створювати додаткових перешкод у торгівлі з третіми країнами.

Спільний ринок – це об”єднання національних ринків декількох країн в єдиний великий ринок з вільним переміщенням в його межах капіталів, товарів, послуг і робочої сили.У процесі вирішення знаходяться такі питання, як: повне узгодження економічної політики і т.д., вирівнювання економічних показників.

Економічний союз – це об”єднання національних економік декількох країн на основі митного союзу, спільного ринку, уніфікації фінансових систем і проведення спільної валютної політики.

1Економічний союз - виникає на етапі високого економічного розвитку. Проводиться погоджена (чи навіть єдина) економічна політика і на цій основі йде зняття всіх перешкод. Створюються міждержавні (наддержавні) органи. Йдуть великі економічні перетворення у всіх країнах-учасницях.

2. Валютний союз - форма економічного союзу й одночасно велика

складова економічного союзу. Характерними рисами валютного союзу є:

- погоджене (спільне) плавання національних валют;

- установлення за згодою фіксованих валютних курсів, що цілеспрямовано підтримуються Центробанками країн-учасниць;

- створення єдиної регіональної валюти;

 • формування єдиного регіонального банку, що є емісійним центром цієї міжнародної валютної одиниці.

5. Повна економічна інтеграція - єдина економічна політика і, як наслідок, уніфікація законодавчої бази.Умови:

- загальна податкова система;

- наявність єдиних стандартів;

- єдине трудове законодавство;

Політичний союз – це об”єднання країн на основі укладання спільного договору з метою проведення спільної політики у всіх сферах суспільного життя.

Цілі і значення міжнародної економічної інтеграції:

1.Досягнення найбільш високої ефективності виробництва.

2.Можливість регулювання соціально-економічних процесів на регіональному рівні.

3.Насичення ринку товарами.

4.Забезпечення економічної і політичної консолідації та міжнародної воєнної безпеки.

Наслідки й ефективність міжнародної економічної інтеграції

для економічного розвитку країн-учасниць.

Переваги:

 • Збільшення розмірів ринку - ефект від масштабів виробництва (для країн

с малою ємністю національного ринку), на цій основі необхідність визначення оптимального розміру підприємства.

 • Зростає конкуренція між країнами.

 • Забезпечення кращих умов торгівлі.

 • Розширення торгівлі паралельно з поліпшенням інфраструктури.

 • Поширення передової технології.

Негативні наслідки:

 • Для більш відсталих країн це приводить до відтоку ресурсів (факторів

виробництва), йде перерозподіл на користь більш сильних партнерів.

 • Олігопольна змова між ТНК країн-учасниць, що приводить до підвищення цін.

 • Ефект утрат від збільшення масштабів виробництва при дуже сильної

концентрації.

Ознаки інтеграції:

- усунення обмежень

- взаємопроникнення виробничих систем

- узгодження законодавств і стандартів

- міждержавні (наднаціональні) органи

- єдина валюта

- інфраструктура

- єдина зовнішньоторговельна політика

- узгодження внутрішньої політики (економ, соціальної і т.д)


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Сутність власності. Власність і соціально-економічне відношення

  Курсовая работа >> Экономика
  ... економічний власність державна приватна 1. Сутність власності. Власність і соціально-економ ... жнародних організацій і фінансів. Звідси ясно, що масштаби державної (публічної) економ ... економічному розвитку нації, інтеграці ... ось що. Особливість корпоративної форми ...
 2. Основи міжнародної економічної торгівлі

  Реферат >> Экономика
  ... “Основи міжнародної економічної торгі ... ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 2.1. Сутність міжнародних економічних відносин, їх трансформація . . 2.2. Характеристика основних форм міжнародних економ ... ринку. Така особливість полягає в ... розвитку інтеграційних ...
 3. Страховий ринок. Економічна необхідність та сутність страхового ринку.

  Реферат >> Астрономия
  ... Економічна необхідність та сутність страхового ринку Необхідність, економ ... ів, що є специфічною особливістю американського страхового ринку ... міжнародних економічних відносин, перебудови економіки ... інтеграційні процеси в страховому бізнесі. В умовах економічної ...
 4. Сутність і особливості фінансів

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... у дослідженні економічної сутності поняття фінансів. 1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ФІ ... мають одну характерну особливість: їх розмiр ... умовах перехідної економіки; — фінансування міжнародної дiяльності передбача ... цінні папери; інтеграція у європейський та ...
 5. Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності Основні характерні ознаки

  Реферат >> Экономика
  Сутність ... Результативність інноваційної виробничої, комерційної та економічної ... підприємства або фірми. Особливістю діяльності їх є те ... ів на основі інтеграції їх науково-технічних ... а також цілі держави (наприклад, Міжнародний консорціум супутникового зв'язку ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017390251159668