Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Реферат
Благодаря созданию концернов и холдингов предприятия, в них входящие, получают возможность доступа к новым технологиям, расширения сферы своей деятель...полностью>>
Финансы->Реферат
Финансовая система сегодня является предметом дискуссий и обсуждений. В качестве проблем современного общества, которые призвана решать финансовая сис...полностью>>
Финансы->Реферат
Практическая угроза различных рисков для компании реализуется посредством возможных потерь или убытков. Именно угроза материальным или нематериальным ...полностью>>
Финансы->Реферат
Реализация указанной цели требует соизмерения размеров вложенного (авансированного) в производственно-торговую деятельность капитала с финансовыми рез...полностью>>

Главная > Реферат >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

НІКОПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ

ПВНЗ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Фінанси підприємств»

на тему: «Пенсійний фонд: необхідність та призначення»

ВИКОНАЛА: СТУДЕНТКА 3 КУРСУ ГРУПИ Д-2007-1

КОНСТАНТИНОВА ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ

МОМОТ ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

НІКОПОЛЬ – 2009

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ І НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

  1. Пенсійний фонд як важлива ланка економіки країни 5

  2. Структура пенсійної системи України 10

  3. Джерела надходження та використання коштів Пенсійного фонду 15

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ

ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ М. НІКОПОЛЯ

2.1 Організаційно-економічна характеристика Пенсійного фонду

м. Нікополя 18

2.2 Аналіз надходжень до Пенсійного фонду м. Нікополя 23

2.3 Аналіз використання коштів Пенсійного фонду м. Нікополя 28

РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ 35

ВИСНОВКИ 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43

Вступ

Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, що здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, провадить збір, акумуляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії та готує документи для їх виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, допомоги на поховання, інших соціальних виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України, здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України. Діяльність Пенсійного фонду України спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра праці та соціальної політики України.

Пенсійний фонд України вносить у встановленому порядку Міністру праці та соціальної політики України пропозиції з питань формування державної політики у сфері пенсійного забезпечення та соціального страхування, забезпечує її реалізацію.

Пенсійний фонд України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Міністрові праці та соціальної політики України. У межах своїх повноважень Пенсійний фонд України організовує виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Актуальність теми курсової роботи полягає в необхідності вивчення проблем пенсійного забезпечення населення, зокрема, діяльності Пенсійного фонду України, оскільки світова практика ринкових відносин переконує в тому, що значення цієї галузі фінансової системи країни є дуже великим для нормального функціонування економіки та відповідного рівня життя того прошарку населення, яке проминуло межу працездатного віку.

Метою курсової роботи є пошук шляхів удосконалення управління фінансовими ресурсами Пенсійного фонду м. Нікополь.

Реалізація поставленої мети здійснюється вирішенням кількох основних завдань:

 1. Розглянути Пенсійний фонд як важливу ланку економіки країни;

 2. Висвітлити структуру пенсійної системи України;

 3. Охарактеризувати джерела надходження та використання коштів Пенсійного фонду;

 4. Провести організаційно-економічну характеристику Пенсійного фонду м. Нікополя;

 5. Проаналізувати надходження до Пенсійного фонду;

 6. Проаналізувати використання коштів Пенсійного фонду.

Об’єктом курсової роботи є фінансово господарська діяльність Пенсійного фонду м. Нікополя, предметом дослідження є операції щодо формування та використання коштів Пенсійного фонду м. Нікополя.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ І НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

  1. Пенсійний фонд як важлива ланка економіки країни

Рівень і якість пенсійного забезпечення є важливою складовою економічного та соціального розвитку. У більшості розвинених країн світу пенсійне забезпечення здійснюється із трьох основних джерел: державних пенсійних систем (у межах державного пенсійного страхування), пенсійних систем підприємств-роботодавців, що створюють корпоративні пенсійні фонди, і через індивідуальні накопичення у незалежних пенсійних фондах, страхових компаніях та інших фінансових організаціях. Старіння населення, постійна тенденція до зростання числа осіб пенсійного віку, що спостерігається у промислове розвинених країнах, накладає значне соціальне й фінансове навантаження на держави і є причиною підвищеної уваги до розвитку недержавних пенсійних фондів.

Пенсійні фонди – порівняно нове явище на фінансовому ринку. Перший сучасний недержавний пенсійний фонд був створений у США компанією "General Motors" 1950 року[19]. Відтоді спостерігається бурхливий розвиток інститутів такого типу.

У світовій практиці найпоширенішими є два типи – пенсійний план із фіксованими розмірами виплат і пенсійний план із фіксованими розмірами внесків.

Фонди з планами (схемами) фіксованих пенсійних виплат можуть бути як професійними, так і корпоративними. Відповідно до такого плану (схеми) роботодавець зобов'язується виплачувати своїм працівникам наперед визначену пенсію, яка залежить зазвичай від розміру останньої заробітної плати і трудового стажу роботи на підприємстві. Розмір пенсії може бути визначений або фіксованою сумою, або певним відсотком від останньої зарплати, помноженим на кількість років. Виплати можуть також індексуватися відповідно до індексу вартості життя, що зменшує ризик падіння їхньої купівельної спроможності. Істотною вадою пенсійних схем цього типу є те, що у разі зміни місця роботи працівник може втратити свої пенсійні права.

Особливістю фондів із фіксованими розмірами виплат є те, що весь інвестиційний ризик, пов'язаний з неефективним функціонуванням інвести­ційного портфеля, повністю несе компанія – спонсор пенсійного плану. Таким чином, компанія фактично має боргові зобов'язання перед пенсіонерами, що мають бути забезпечені відповідними фінансовими активами і відображені у балансі підприємства, а виконання цих зобов'язань є обов'язковим незалежно від ефективності управління фондом.

У рамках пенсійного плану з фіксованими розмірами внесків компанії зобов'язуються відраховувати визначені суми до пенсійного фонду від імені працівника на його особистий рахунок і виплачувати після досягнення пенсійного віку виплати, розмір яких залежатиме від накопиченої суми та ефективності інвестицій фонду. У багатьох фондах такого типу дозволяються також додаткові внески з боку працівників. Пенсійний фонд із фіксованими внесками фактично є фондом заощаджень, що резервується підприємцями. Існує кілька видів фондів із фіксованими розмірами виплат: фонди, що працюють на грошовому ринку, фонди від економії, фонди 401 (k) та інші. Капітал, накопичений у фонді, належить працівникові навіть у разі його звільнення і може бути переміщений у інший фонд. Оскільки фірма – спонсор пенсійного фонду з планом фіксованих внесків не встановлює визначеного розміру пенсійних виплат, увесь тягар інвестиційних ризиків лягає на самих працівників. Однак учасникам, як правило, дозволяється вибирати об'єкти інвестування, що ставить усіх у рівні умови[16].

Різновидом пенсійних планів із фіксованими внесками є плани пайової участі у прибутках. Такий план передбачає відрахування до пенсійного фонду, розмір яких залежить від рівня прибутку корпорації.

В Україні чинна солідарна система пенсійного забезпечення не відповідає сучасним потребам і має цілу низку серйозних проблем. Так, здійснювані сьогодні пенсійні виплати недостатні для забезпечення навіть мінімально допустимого рівня життя осіб похилого віку, а середня трудова пенсія становить трохи більш як 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У трудовій пенсії нівелю­ється диференціація, пов'язана зі стажем роботи і розмірами попереднього заробітку. Високі ставки обов'язкових відрахувань до Пенсійного фонду посилюють процес тінізації економіки. Загалом пенсійна система має, по суті, адміністративно-розподільчий характер, де за рахунок внесків на пенсійне страхування здійснюються окремі види соціальних виплат, які не залежать від участі у фінансуванні пенсійного забезпечення.

Реформування пенсійного забезпечення, що відбувається в Україні, спрямоване на створення трирівневої системи і передбачає удосконалення нинішньої розподільчо-солідарної системи (перший рівень), створення загаль­но­обов'язкової накопичувальної системи (другий рівень) та поступове запро­вадження елементів добровільної накопичувальної системи (третій рівень). Для запровадження трирівневої пенсійної системи Кабінет Міністрів України розробив два законопроекти: "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та "Про недержавне пенсійне забезпечення" [1].

Важливою умовою успішної реалізації пенсійної реформи є розвиток недержавного пенсійного забезпечення як складової частини системи накопичувального пенсійного забезпечення. Воно ґрунтується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їхніх об'єднань у формуванні пенсійних накопичень із метою отримання додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат за рахунок відрахувань та інвестиційного доходу, нарахованого на них. Слід зауважити, що створення системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні – це складний із політичної й економічної точки зору процес і відбувається він дуже повільно. Так, перший проект Закону "Про недержавні пенсійні фонди" був розроблений Кабінетом Міністрів України ще 17 вересня 1997 року, однак його прийняття постійно відкладалося[2].

Основна частина наявних нині пенсійних фондів зареєстрована відповідно до Закону України "Про господарські товариства" у формі закритих акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю й товариств із додатковою відповідальністю і діє на основі Статті 42 Конституції України, відповідно до якої "...кожна особа має право займатись підприємницькою діяльністю, яка прямо не заборонена законом"[3]. Більшість таких фондів засновується і керується комерційними банками, професійними спілками та підприємствами.

Визначальними умовами розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні є створення належної і цілісної законодавчої бази та побудова дійової регулятивної системи, державні гарантії захисту внесків і доходів на інвестиції від розкрадання та втрат при банкрутстві.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Страховий ринок. Економічна необхідність та сутність страхового ринку.

  Реферат >> Астрономия
  ... чна необхідність та сутність страхового ринку Необхідність, ... льового страхового фонду, призначених для відшкодування ... сть і той виграш, який отримає потенційний страхувальник, що заключив договір страхування. Необхідність ... Зростає чисельність пенсіонерів і ...
 2. Пенсійний фонд України як фінансовий інститут

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... фонду 62 РОЗДІЛ ІІІ. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 79 3.1. Необхідність реформування пенс ... по своїй суті Пенсійний фонд призначений для надання фінансової ... їни та Положенням про Пенсійний фонд України. Пенсійний фонд Украї ...
 3. Гроші та кредит. Роль грошей в економіці, їх необхідність, сутність та функції

  Конспект >> Деньги и кредит
  ... необхідність, сутність та функції. Питання, які необхідно розглянути. 1. Необхідність та еволюція грошей 2. Сутність ... йний (операційний ... сутність та призначення. ... пенсії понад суми пенсійних внесків. Пенсійні фонди бувають державні та приватні. Державні фон­ди ...
 4. Пенсійний фонд України, його формування та використання

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... Фонди фінансових ресурсів цільового призначення є самостійною ланкою фінансової системи. Необхідність їх створення та ... фондів належать: Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, Фонд зайнятості, Фонд конверсії, Інноваційний фонд, а також велика кількість ...
 5. Пенсійний фонд України у м Павлоград

  Отчет по практике >> Финансы
  ... та аналіз використання та надходження коштів; складає та подає необхідну звітність ... пенсій. Відділ з призначення пенсій управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дн ... ї діяльності та незадекларованих доходів населення Пенсійний фонд щорічно недоодержу ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015041828155518