Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Государство и право->Реферат
Система органов исполнительной власти осуществляет исполнительную и распорядительную деятельность. На данную систему государственной власти возложена ...полностью>>
Государство и право->Реферат
С 07 июля 2008 года по 25 июля 2008 года включительно, я проходила учебную практику в Чесменском районном суде. Цель моей практики заключалась в получ...полностью>>
Государство и право->Реферат
Нотариальное производство заключается в нескольких частях: 1) регистрация нотариальных действий, предполагающая строгое соблюдение порядка ведения рее...полностью>>
Государство и право->Курсовая работа
Институт уголовного наказания является наиболее важным институтом уголовного права. Наказание — это естественная реакция государства на совершенное пр...полностью>>

Главная > Реферат >Государство и право

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Історія розвитку інвестиційного законодавства в Україні

В Російській імперії кінця XIX століття — на початку XX століття не було спеціального законодавства про ін­вестиційну діяльність. На початку століття були прийняті торгове, банківське, акціонерне та інші законодавства, що забезпечували відповідні умови для діяльності вітчиз­няних та іноземних інвесторів.

Ведучи мову про економічну політику Центральної Ра­ди у соціально-економічній сфері, необхідно зазначити, що формальне скасування приватної власності на по­міщицькі, удільні, монастирські, кабінетські та церковні землі, проголошення цих земель, а також лісів, вод і надр власністю трудового народу, запровадження державного контролю над випуском продукції промисловості, банка­ми, монополізація найважливіших галузей торгівлі, в тому числі і зовнішньої, залізної, вугільної, тютюнової проми­словості в умовах загального економічного хаосу та роз­рухи, які мали місце внаслідок першої світової війни та недоліків у державному управлінні економікою, не були сприятливими факторами для вкладення вітчизняних та іноземних капіталів у економіку України.

З метою припинення анархії в країні та встановлення твердої влади 29 квітня 1918 р. на Конгресі організації партії Українських хліборобів-землевласників гетьманом України було обрано Павла Скоропадського. У своєму маніфесті «До громадян України» він повернув право приватної власності, надав повну свободу в економічній і фінансовій сферах, ши­рокі можливості приватній ініціативі. Проте ні гетьмансько­му урядові, ні в подальшому Директорії не вдалося стабі­лізувати ситуацію в економічній сфері.

Досвід використання іноземних інвестицій було на­працьовано у Радянському Союзі за часів НЕПу у 20-ті роки нашого століття. B.I. Ленін надавав виняткового зна­чення концесіям та змішаним товариствам як формам за­лучення іноземного капіталу. Багато концесійних угод було підписано із компаніями Німеччини, Англії, США, Франції та деяких інших країн. Однак, участь іноземного капіталу в народному господарстві країни була невели­кою. На 1 жовтня 1928 p. інвестований в рамках кон­цесійних угод капітал складав біля 60 млн. крб '.

На відміну від дореволюційної Росії, залучення іно­земного капіталу після революції вимагало створення особливих умов, особливого правового регулювання. Це було викликано тим, що іноземний капітал був чужим за своїм походженням та приватно-правовою природою для нової соціалістичної правової системи.

Правові основи концесійної політики були сформульо­вані ще в 1918 р. в перших документах уряду Радянської республіки. В цих документах, зокрема передбачалося, що концесіонер повинен був:

• дотримуватися радянського законодавства;

• продавати частину виробленої ним продукції уряду РРФСР за ринковими цінами;

• зарубіжний капітал міг залучатися для організації державних підприємств в Росії з наданням йому в якості компенсації права на оренду невикористаних природних багатств, з наданням йому гарантій виплати відсотків на затрачений капітал, певних пільг;

• за Радянським урядом мало залишатися право участі в доходах та викупу підприємств по закінченні певного строку.

Вищеназвані принципи пізніше увійшли до Декрету Ради Народних Комісарів РРФСР «Загальні економічні та юридичні умови концесій», прийнятого 23 листопада 1920 p. В його вступній частині відзначалося, що РНК по­ставила практичну проблему залучення технічних сил та матеріальних засобів промислове розвинутих держав як з метою відновлення в Росії однієї із основних баз сировини для всього світового господарства, так і для розвитку ви­робничих сил взагалі, що були підірвані першою світовою війною. Концесійні договори мали намір укладати із відомими, такими, що заслуговують поваги, іноземними промисловими товариствами та організаціями.

Умовами надання концесій в Декреті називалися такі:

' Богуславский М. М. Правовое положение иностранных инвести­ций.- М.:СОВИНТЕРЮР,- 1993.- С. 6.

• концесіонеру надавалася винагорода частиною про­дукту, що була обумовлена в договорі, з правом вивезення за кордон (тут ми спостерігаємо надання права на репа­тріацію прибутків);

• концесіонеру обіцяли надання торгових переваг в разі застосування ним особливих технічних вдосконалень в великих розмірах (в цьому положенні ми спостерігаємо зародження надання пільг інвесторам залежно від якісних характеристик інвестиції);

• залежно від характеру та умов концесії продовжува­лися строки концесії для забезпечення повного відшко­дування концесіонеру за ризик та вкладені в концесію технічні засоби;

• концесіонеру надавалося право найму робітників та службовців для своїх підприємств на території РРФСР з дотриманням Кодексу законів про працю або спеціаль­ного договору, що гарантував дотримання, у відношенні до них, "певних умов праці.

В названому Декреті були також визначені гарантії від націоналізації, конфіскації, реквізиції та односторонньої зміни будь-якими розпорядженнями чи декретами уря­ду умов концесійного договору, які надавалися урядом РРФСР іноземним інвесторам.

У 1922 p. були створені Концесійний комітет при Держ-плані та Комісія по змішаним товариствам при Раді праці та оборони. У 1923 p. вони були об'єднані у Головний концесійний комітет при Раді Народних Комісарів СРСР. Функції цього органу визначалися Декретом Ради Народних Комісарів від 21 серпня 1923 p. Концесійні комісії були створені при раднаркомах союзних республік, а також у при ряді наркоматів. У 1925 p. було розширено закордон­ний апарат, що займався встановленням концесійних зв'язків. На додаток до вже існуючих концесійних комісій, в Берліні та Лондоні були створені такі ж комісії в Римі, Токіо, Парижі та Стокгольмі.

Політика залучення іноземного капіталу на початку 20-х років допускала, поряд з концесіями, створення змі­шаних товариств за участю іноземних компаній, насам­перед торгових, а також продаж іноземцям акцій під­приємств у разі збереження за державою контролю за цими підприємствами.

Протягом 20-х років приймалися нормативні акти, що сприяли.розвитку концесій та залученню іноземного ка­піталу в інших формах. Так, у травні 1926 p. Рада Народ­них Комісарів РРФСР прийняла постанову про пільги, що надавалися в рамках концесій при спорудженні житла, фабричних споруд та інших дромислових-об'єктів. 4 дид-ня 1928 p. РНК затвердила Оcновні положення по залученню іноземного капіталу до народного господарства СРСР, а Держплан розробив орієнтовний план конце­сійних об'єктів. В цих документах йшлося про те, що кош­ти насамперед слід направляти на добування кольорових металів, в машинобудівну, паперову та деякі інші галузі промисловості та, крім того, в малоосвоен! райони країни (таким чином, в державному управлінні за допомогою іноземних інвестицій почала зароджуватися практика ви­значення пріоритетних галузей економіки, до яких бажа­но їх залучати). Важливим є те, що цими документами бу­ла передбачена можливість надання концесіонерам мит­них, податкових та інших пільг.

Таким чином, в 20-ті роки була створена певна орга­нізаційно-правова база для залучення іноземного капі­талу. Однак з політичних причин використання інозем­ного капіталу в СРСР не набуло свого розвитку. Почи­наючи з 1928-1929 років нові концесійні договори вже не підписувалися. Ряд концесійних договорів було розірвано. Дострокове розірвання концесійних договорів привело до арбітражних та судових справ, які закінчилися безрезуль­татно для іноземних інвесторів. Було сфабриковано спра­ви про шкідників із числа іноземних спеціалістів, які пра­цювали на концесійних та інших підприємствах. Головний концесійний комітет при РНК СРСР за результатами роз­гляду справи про «антидержавну діяльність» постановою Уряду від 14 грудня 1937 p. був ліквідований.

Після довготривалої перерви, третій етап в залу­ченні іноземних інвестицій до економіки СРСР фак­тично розпочався восени 1986 р. на підставі рішення Політбюро ЦК КПРС про можливість створення спіль­них підприємств. Це рішення було пов'язане із двома Постановами ЦК КПРС та Ради Міністрів СССР від 19 серпня 1986 p. № 991 «Про заходи по вдосконаленню управління зовнішньоекономічними зв'язками» та № 992 «Про заходи по вдосконаленню управління економіч­ним та науково-технічним співробітництвом із соціалі­стичними країнами». Таким чином, розпочався перехід до здійснення реформ у сфері зовнішньоекономічної діяльності в СРСР.

Першими нормативними актами про спільні підпри­ємства був Указ Президії Верховної Ради СРСР від 13 січня 1987 р. «Про питання, пов'язані із створенням на території СРСР і діяльністю спільних підприємств, між­народних об'єднань та організацій за участю радянських та іноземних організацій, фірм та органів управління». В цьому Указі були визначені умови, що входили до ком­петенції законодавчих органів:

• оподаткування спільних підприємств;

• умови користування для спільних підприємств зем­лею, надрами та іншими природними ресурсами;

• умови вирішення інвестиційних спорів.

Поряд із названим Указом були прийняті Постанова Ради Міністрів СРСР від 13 січня 1987 р. № 48 «Про поря­док створення на території СРСР та діяльності спільних підприємств, міжнародних об'єднань та організацій СРСР та інших країн — членів РЕВ» та Постанова Ради Міністрів СРСР від 13 січня 1987 р, № 49 «Про створення на тери­торії СРСР спільних підприємств за участю фірм капі­талістичних та країн, що розвиваються». В названих по­становах були сформульовані основні правила створення та діяльності спільних підприємств на території СРСР.

Було встановлено штучний розподіл спільних підпри­ємств за ідеологічною ознакою і встановлення певних умов для Їх діяльності шляхом видання двох різних норма­тивних актів.

Так, згідно із Постановою Ради Міністрів СРСР від 13 січня 1987 р. №49 було встановлено обмеження для долі іноземної участі, яка не могла перевищувати 49 від­сотків у статутному фонді спільного підприємства.

Постановою Ради Міністрів СРСР від 2 грудня 1988 р. № 1405 це обмеження було знято, та передбачено, що розмір долей радянських та іноземних учасників у статут­ному фонді спільного підприємства повинен визначатися за угодою сторін.

У прийнятому згодом загальносоюзному Законі про власність було передбачено не лише створення спільних підприємств, але і, вперше в радянському законодавстві, створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам.

Указом Президента СРСР від 26 жовтня 1990 р. «Про іноземні інвестиції в СРСР» було визначено основні на­прямки регулювання іноземного інвестування, а саме:

• можливість створення як спільних підприємств, так і підприємств зі 100 %-ю участю іноземного капіталу;

• можливість портфельних інвестицій шляхом при­дбання акцій та інших цінних паперів радянських під­приємств іноземними інвесторами;

• можливість довгострокової оренди майна та землі іноземними інвесторами;

• надання іноземним інвестиціям не менш сприятли­вого режиму, ніж для інвестицій вітчизняних юридичних та фізичних осіб;

• можливість вільного реінвестування прибутку іно­земних інвесторів, отриманого в радянських карбованцях, а також можливість його переведення за кордон. З метою активізації інвестиційної діяльності за участю іноземних інвесторів передбачалася можливість створення зон спіль­ного підприємництва. Ці положення знайшли своє ві­дображення у подальшому законодавстві.

10 грудня 1990 p. Верховною Радою СРСР були прий­няті Основи законодавства про інвестиційну діяльність в СРСР. В них було визначено коло можливих суб'єктів інвестиційної діяльності (ст.4), встановлено основний правовий документ, який мав регулювати взаємовід­носини між суб'єктами інвестиційної діяльності — договір (угода) (ст.7), передбачено положення про гарантії прав інвесторів та захист інвестицій. Цей законодавчий акт мав декларативний характер, його положення стосувалися інвестиційної діяльності як вітчизняних, так і зарубіжних інвесторів. Саме в цьому законодавчому акті вперше було передбачено, що інвестиції не можуть бути безкоштовно націоналізованої що до них не можуть бути застосовані заходи, рівні за наслідками націоналізації. Такі дії могли здійснюватися лише на основі законодавчих актів із відшкодуванням інвестору повною мірою збитків, спри­чинених припиненням інвестиційної діяльності внаслідок таких дій.

Наступним етапом розвитку союзного законодавства було прийняття 5 липня 1991 p. Основ законодавства про іноземні інвестиції в СРСР. Прийняття Основ відбувалося в умовах процесу перерозподілу компетенцій між Союзом та союзними республіками. У проекті Союзного договору, опублікованого 9 березня 1991 p., регулювання зовніш­ньоекономічної діяльності було віднесено до спільної ком­петенції Союзу та республік. В прийнятих Основах части­на норм являла собою норми непрямої дії, тобто це були рекомендації республікам з одноманітного врегулювання відносин у сфері іноземного інвестування. Основи скла­далися з преамбули, семи розділів, сорока чотирьох ста­тей. Заслуговує на увагу те, що в постанові Верховної Ради СРСР про введення закону в дію, Кабінету Міністрів СРСР пропонувалося за участю урядів союзних республік подати на затвердження Верховної Ради перелік прі­оритетних галузей економіки, включаючи науку, освіту, охорону здоров'я та культуру, а також територій, в яких іноземним інвесторам доцільно надати додаткові подат­кові та інші пільги.

Останнім істотним правовим актом у сфері іноземного інвестування, прийнятим органами Союзу РСР, був Указ Президента СРСР від 17 серпня 1991 р. «Про забезпечен­ня заставою зобов'язань, що виникають при здійсненні іноземних інвестицій в СРСР». В цьому акті передбачало-s, ся, що зобов'язання, які виникають при здійсненні іно­земних інвестицій в СРСР, можуть забезпечуватися заставою будь-якого майна (в тому числі, майнових прав), за виключенням майна, яке відповідно до законодавства Союзу РСР та союзних республік не може відчужуватися. Для договору застави передбачалася письмова форма, він повинен був нотаріально посвідченим та належним чином зареєстрованим.

Крім внутрішнього законодавства приймаючої краї­ни, іноземні інвестиції регламентуються положеннями міжнародних договорів. Радянським Союзом були ук­ладені і ратифіковані 14 двосторонніх договорів про сприяння та захист іноземних інвестицій (з Фін­ляндією, Бельгією та Люксембургом, Великобританією, ФРН, Францією, Нідерландами, Канадою, Італією, Ав­стрією, КНР, Іспанією, Швейцарією, Турцією, Респуб­лікою Корея).


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Інвестиції в економіці України

  Дипломная работа >> Экономика
  ... контрактних зобов'язань, дієвість антимонопольного законодавства й ін. Відсутність історичних ... , в наданні консультацій щодо розвитку інвестиційного потенціалу України визначають, що залученню ... нвестиційних проектів у провідних галузях економіки на web- стор ...
 2. Характеристика інвестиційного законодавства України

  Реферат >> Государство и право
  Характеристика інвестиційного законодавства України Норми права, що регулюють ... іноземних інвести­цій, які реалізуються відповідно до державних програм розвитку пр ... і курси, відповідно до чинного законодавства Сторін, які дійсні для поточних угод ...
 3. Інвестиційна політика України

  Реферат >> Астрономия
  ... 1980-ті роки увійшли в історію економічного розвитку як роки кризових ситуац ... темпів економічного розвитку. Важливе джерело формування інвестиційного потенціалу краї ... і іноземних інвесторів в Україні є недосконалість відповідного законодавства. На сьогоднішн ...
 4. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Экономика
  ... тражних судах України або за домовленістю сторін у ... недосконалість законодавства не сприяють покращенню інвестиційного клімату в Україні, стримують ... нвестиційного законодавства показала, що в нім існують недоліки, що вимагають усунення. У зв'язку з розвитком ...
 5. Предмет та мета інвестиційного аналізу

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... в національному законодавстві норм забезпечення інвестиційного клімату Україна буде позбавлена ... нвестиційних історій, які б могли слугувати засобом реклами національного інвестиційного ... інвестиційного клімату України, стратегічний аналіз пріоритетів розвитку ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017881393432617