Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Транспорт->Реферат
Антиблокировачная система тормозов предназначена для сохранения устойчивости и управляемости автомобиля при его торможении путем предотвращения блокир...полностью>>
Транспорт->Реферат
Краткая характеристика: Государственное предприятие «Пермавтодор» было создано в декабре 1972 года на базе «Управления строительством и ремонтом автом...полностью>>
Транспорт->Контрольная работа
В связи с этим при техническом обслуживании и ремонте автомобилей все более широкое применение находят : диагностирование их технического состояния, п...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
Несмотря на небольшую площадь, своей природой, благоприятным географическим положением и высоким на сегодняшний день уровнем развития инфраструктуры, ...полностью>>

Главная > Реферат >Транспорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Розподільча логістика

План

9.1. Поняття розподільчої логістики.

9.2. Задачі розподільчої логістики.

9.3. Логістичні канали та логістичні ланцюги.

9.4. Розвиток інфраструктури товарних ринків.

9.5. Ухвалення рішення з побудови системи розподілу

9.1. Поняття розподільчої логістики

Термін “розподіл”, використаний у назві досліджуваної функціональної області логістики, має широке застосування, як у науці, так і в практиці. Розподілити - це значить розділити що-небудь між ким-небудь, надавши кожному визначену частину. Наприклад, розподіляють отриману суму доходу між підприємством, державою та різними фондами, розподіляють отриману суму прибутку між членами акціонерного товариства тощо.

В економіці розподіл - це фаза процесу, що відтворюється: спочатку треба зробити матеріальні блага, а потім розподілити їх, тобто виявити частку кожного виробника в створеному багатстві. При цьому розподіляється право власності на вироблений продукт праці. Самі продукти, наприклад, зібрані на вагонобудівному заводі вагони, між учасниками виробничого процесу не розподіляються.

У логістиці під розподілом розуміється фізичний, відчутний, речовий зміст цього процесу. Закономірності, пов'язані з розподілом прав власності, тут також приймаються до уваги, однак не вони є основним предметом дослідження й оптимізації. Головним предметом вивчення в розподільчій логістиці є раціоналізація процесу фізичного розподілу наявного запасу матеріалів. Як упакувати продукцію, за яким маршрутом направити, чи потрібна мережа складів (якщо так, то яка?), чи потрібні посередники - от деякі задачі, що розв'язуються розподільчою логістикою.

Логістика вивчає та здійснює наскрізне управління матеріальними потоками, тому вирішувати різні задачі розподільчого характеру, тобто розподіляти що-небудь між ким-небудь, тут приходиться на всіх етапах:

• розподіляються замовлення між різними постачальниками при закупівлі товарів;

• розподіляються вантажі в місцях збереження при надходженні на підприємство;

• розподіляються матеріальні запаси між різними ділянками виробництва;

• розподіляються матеріальні потоки в процесі продажу тощо.

Для того щоб окреслити границі розподільчої логістики, розглянемо схему процесу відтворення капіталу, що, як відомо, має три стадії (рис. 9.1).

Матеріальні потоки на стадії придбання засобів виробництва є об'єктом вивчення та управління закупівельної логістики, матеріальні потоки на стадії виробництва - об'єктом виробничої логістики. Об'єктом розподільчої логістики матеріальні потоки стають на стадії розподілу й реалізації готової продукції.


Рис. 9.1. Процес відтворення капіталу та функціональні області логістики

Поняття розподільчої логістики легко сформувати на основі загального визначення поняття логістики - це наука (діяльність) про наскрізне управління матеріальними потоками, що включає в себе:

• доведення потоку до виробництва;

• управління процесом проходження потоку всередині виробництва;

• управління процесом доведення готової продукції до споживача.

Як відомо, специфіка логістики полягає в об'єднанні управління матеріальним потоком на названих трьох ділянках, а також усередині кожної з них у “одних руках” (виділення єдиної функції управління матеріальними потоками). Розподільча логістика вивчає останній етап (не у відриві, а в глибокому системному взаємозв'язку з попередніми етапами), тобто являє собою науку (діяльність) про планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням і іншими матеріальними та нематеріальними операціями, що здійснюються в процесі доведення готової продукції до споживача відповідно до інтересів і вимог останнього, а також передачі, збереження й обробки відповідної інформації.

Принципова відмінність розподільчої логістики від традиційних збуту й продажу полягає в наступному:

• підпорядкування процесу управління матеріальними й інформаційними потоками цілям і задачам маркетингу;

• системний взаємозв'язок процесу розподілу з процесами виробництва й закупівель (у плані управління матеріальними потоками);

• системний взаємозв'язок усіх функцій усередині самого розподілу.

Визначення розподільчої логістики формулюється в такий спосіб: розподільча логістика — це комплекс взаємозалежних функцій, які реалізуються в процесі розподілу матеріального потоку між різними гуртовими покупцями, тобто в процесі гуртового продажу товарів.

Процес роздрібного продажу в логістиці, як правило, не розглядається. Ефективність цього процесу в основному залежить від факторів, що лежать за межами ло-гістики, наприклад, від знання психології покупців, від уміння оформити торговий зал, організувати рекламу тощо. Раціональна організація матеріальних потоків у процесі роздрібного продажу, звичайно ж, необхідна, але тут її відносна значимість набагато нижче, ніж на більш ранніх стадіях руху матеріального потоку.

Об'єкт вивчення в розподільчій логістиці — матеріальний потік на стадії руху від постачальника до споживача.

Розподіл матеріального потоку вже досить давно є істотною стороною господарської діяльності, однак положення однієї з найбільш важливих функцій воно надбало лише порівняно недавно. В країнах з розвинутою ринковою економікою до початку 50—60-х рр. системи розподілу розвивалися в значній мірі стихійно. Питання вибору каналів розподілу, питання упакування товарів, підготовки їх до транспортування та доставки отримувачу, питання виробництва та питання закупівель матеріалів розв’язувались в слабкому взаємозв'язку один з іншим. Окремі підфункції, що в сукупності утворюють функцію розподілу, трактувалися як самос­тійні функції управління. Інтегрований погляд на функцію розподілу отримав розвиток у 60-х - початку 70-х рр. У цей період прийшло розуміння того, що об'єднання різних функцій, що стосується розподілу виробленого продукту в єдину функцію управління, несе в собі великий резерв підвищення ефективності.

Результатом інтегрованого підходу до реалізації різних функцій розподілу стало включення розподілу в структуру функціонального управління організацій і підприємств.

У торгівлі прикладом інтеграції різних підфункцій розподілу може служити виділення і розвиток спеціальних структур, що займаються постачанням магазинів. У країнах з розвинутою ринковою економікою такі структури розподілу в 70-і рр. стали створювати й розвивати великі ланцюги роздрібної торгівлі. Вітчизняний досвід представлений організацією централізованої доставки товарів у магазини експедиційними підрозділами торгових гуртових баз.

В наш час спостерігається розвиток розподільчих центрів, тобто організацій, що купують товари прямо в постачальників і виробників і згодом продають і доставляють ці ж товари в мережу магазинів, що обслуговуються. Ефективність розподільчих центрів досягається за рахунок знижок у зв'язку з придбанням великих партій товарів, за рахунок ефективності доставки, а також у зв'язку з концентрацією в одному розподільчому центрі запасів магазинів, що обслуговуються.

9.2. Задачі розподільчої логістики

Розподільча логістика охоплює весь комплекс задач по управлінню матеріальним потоком на ділянці постачальник — споживач, починаючи від моменту постановки задачі реалізації та закінчуючи моментом виходу поставленого продукту зі сфери уваги постачальника. При цьому основну питому вагу займають задачі управління матеріальними потоками, що розв'язуються в процесі просування вже готової продукції до споживача.

У процесі розв’язку задач розподільчої логістики необхідно знайти відповіді на наступні питання:

• по якому каналі довести продукцію до споживача;

• як упакувати продукцію;

• по якому маршруті відправити;

• чи потрібна логістиці мережа складів, якщо так, те яка, де і скільки;

• який рівень обслуговування забезпечити, а також на ряд інших питань.

Склад задач розподільчої логістики на мікро- і на макрорівні різний. На рівні підприємства, тобто на мікрорівні, логістика ставить і вирішує наступні задачі:

• планування процесу реалізації;

• організація отримання й обробки замовлення;

• вибір виду упаковки, ухвалення рішення про комплектацію, а також організація виконання інших операцій, що безпосередньо передують відвантаженню;

• організація відвантаження продукції;

• організація доставки та контроль за транспортуванням;

• організація післяреалізаційного обслуговування.

На макрорівні до задач розподільчої логістики відносять:

• вибір схеми розподілу матеріального потоку;

• визначення оптимальної кількості розподільчих центрів (складів) на території, що обслуговується;

• визначення оптимального місця розташування розподільчого центру (складу) на території, що обслуговується, а також ряд інших задач, пов'язаних з управлінням процесом проходження матеріального потоку по території району, області, країни, чи материка всієї земної кулі.

9.3. Логістичні канали та логістичні ланцюги

Матеріальний потік виходить або з джерела сировини, або з виробництва, або з розподільчого центра. Надходить або на виробництво, або в розподільчий центр, або кінцевому споживачу (рис. 9.2).


Рис. 9.2. Варіанти надходження матеріального потоку в систему споживання

В усіх випадках матеріальний потік надходить у споживання, яке може бути виробничим чи невиробничим.

Споживання виробниче - це поточне використання суспільного продукту на виробничі потреби в якості засобів праці та предметів праці.

Споживання невиробниче — це поточне використання суспільного продукту на особисте споживання та споживання населення в установах і підприємствах невиробничої сфери.

На всіх етапах руху матеріального потоку в межах логістики відбувається його виробниче споживання. Лише на кінцевому етапі, що завершує логістичний ланцюг, матеріальний потік попадає в сферу невиробничого споживання.

Логістичний ланцюг може завершуватися й виробничим споживанням. Наприклад, рух енергоносіїв. Потік вугілля, що направляється з вугільного розрізу, завершується при надходженні у виробниче споживання на ТЕЦ чи промисловому підприємстві.

Виробничим споживанням може закінчуватися потік знарядь праці, наприклад, виготовлених на машинобудівному заводі верстатів.

До виробничого споживання відноситься також процес перетворення матеріального потоку в розподільчому центрі. Тут здійснюються такі операції, як підсортування, упакування, формування партій вантажу, збереження, комплектування. Комплекс цих операцій складає процес виробництва в сфері обертання.

На всіх етапах руху матеріальний потік є предметом праці учасників логістичного процесу. На стадії руху продукції виробничо-технічного призначення це можуть бути неопрацьовані сировинні матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби тощо. На стадії товароруху матеріальний потік являє собою рух готових товарів народного споживання.

Постачальник і споживач матеріального потоку в загальному випадку являють собою дві мікрологістичні системи, зв'язані так званим логістичним каналом, чи інакше — каналом розподілу.

Логістичний канал — це частково упорядкована безліч різних посередників, що здійснюють доведення матеріального потоку від конкретного виробника до його споживачів.

Множина є частково упорядкованою доти, поки не зроблено вибір конкретних учасників процесу просування матеріального потоку від постачальника до споживача. Після цього логістичний канал перетворюється в логістичний ланцюг (рис. 9.3).
Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Розподільча логістика (2)

  Реферат >> Логика
  Розподільча логістика є тією частиною логістики, яка інтегрована в сферу розподілу, тобто здійснює ... після виробничий період. Розподільча логістика – це управління транспортуванням, ... вузла. Отже, ключовий момент логістики розподілу –– вибір та конструювання ...
 2. Курс лекций по Логістика

  Реферат >> Логика
  ... виробництва”. Сутність розподільчої логістики Розподільча логістика є тією частину логістики, яка інтегрована в сферу розподілу, тобто ... маркетинговою або збутовою логістикою. Доцільно все ж використовувати термін “розподільча логістика” як такий ...
 3. Логістика. Навчально-методичний посібник

  Книга >> Транспорт
  ... змісту є розподільча логістика, що є тією частиною логістики, яка інтегрована в сферу розподілу, тобто зд ... і ін. Отже, визначення розподільчої логістики можна сформувати наступним чином: розподільча логістика – це комплекс вза ...
 4. Логістика в морському транспорті

  Конспект >> Транспорт
  ... 242-254, [10] c.91-106. Розподільча логістика тісно пов’язана зі збутом продукц ... одержання прибутку. Розподільча логістика ґрунтується на загальних логістичних принципах, ... (поставка товару, надання послуг). Розподільча логістика як сукупність взаємопов ...
 5. Логістична підтримка інноваційної діяльності

  Конспект >> Остальные работы
  ... із логістикою продажу, логістикою торгівлі. Логістика збуту часто трактується як дистрибуційна (розподільча) логістика ... , оскільки вона стосується процесів розподілу готових виробів замовникові. Логістика ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0032658576965332