Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
В умовах становлення ринкових відносин організація колективних систем оплати праці, особливо підрядних та орендних, потребує глибокого обґрунтування. ...полностью>>
Астрономия->Реферат
Перехід до ринкової економіки створює можливість виявляти широкі резерви ефективності праці шляхом самоорганізації учасників трудового процесу, посиле...полностью>>
Астрономия->Реферат
Новотроїцький район Херсонської області розташований на півдні України. Це степова зона, через яку не проходять природні річки. Його площа складає 2,1...полностью>>
Астрономия->Реферат
Аналіз зовнішньоторговельних відносин України в цілому і, зокрема, з Російською Федерацією починаючи з 1991 року утруднюється тим, що методологічна ба...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Правовий статус, принципи організації і діяльності Національного банку України визначені Конституцією України та Çàêîíîì Óêðà¿íè "Ïðî Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè".

Національний банк України є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом права державної власності та ïåðåáóâຠó éîãî ïîâíîìó ãîñïîäàðñüêîìó â³äàíí³ ³ ñòàòóòíèé êàï³òàë ó ðîçì³ð³ 10 ìëí. ãðí., ÿêèé º äåðæàâíîþ âëàñí³ñòþ ³ ñëóæèòü äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çîáîâ'ÿçàíü Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè.

Згідно зі статтею 99 Конституції України, прийнятою в 1996 році, основною функцією центрального банку держави - Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè - º çàáåçïå÷åííÿ ñòàá³ëüíîñò³ ãðîøîâî¿ îäèíèö³ - ãðèâí³. Íà âèêîíàííÿ ñâ îñíîâíî¿ ôóíêö³¿ Íàö³îíàëüíèé áàíê ñïðèÿº äîòðèìàííþ ñòàá³ëüíîñò³ áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè, à òàêîæ, ó ìåæàõ ñâî¿ ïîâíîâàæåíü, - ö³íîâî¿ ñòàá³ëüíîñò³.

Національний банк України у відповідності із Законом України "Про Національний банк України" є центральним банком Óêðà¿íè, îñîáëèâèì öåíòðàëüíèì îðãàíîì äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, ¿¿ åì³ñ³éíèì öåíòðîì, ïðîâîäèòü ºäèíó äåðæàâíó ïîë³òèêó â ãàëóç³ ãðîøîâîãî îá³ãó, êðåäèòó, çì³öíåííÿ ãðîøîâî¿ îäèíèö³, îðãàí³çóº ì³æáàíê³âñüê³ ðîçðàõóíêè, êîîðäèíóº ä³ÿëüí³ñòü áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè â ö³ëîìó, âèçíà÷ຠêóðñ ãðîøîâî¿ îäèíèö³ â³äíîñíî âàëþò ³íøèõ êðà¿í. Íàö³îíàëüíèé áàíê âèçíà÷ຠâèä ãðîøîâèõ çíàê³â, ¿õ íîì³íàë, â³äì³íí³ îçíàêè ³ ñèñòåìó çàõèñòó. Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè çáåð³ãຠðåçåðâí³ ôîíäè ãðîøîâèõ çíàê³â, äîðîãîö³íí³ ìåòàëè òà çîëîòîâàëþòí³ çàïàñè, íàêîïè÷óº çîëîòîâàëþòí³ ðåçåðâè ³ çä³éñíþº îïåðàö³¿ ç íèìè òà áàíê³âñüêèìè ìåòàëàìè. Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè âñòàíîâëþº ïîðÿäîê âèçíà÷åííÿ îáë³êîâî¿ ñòàâêè òà ³íøèõ ïðîöåíòíèõ ñòàâîê çà ñâî¿ìè îïåðàö³ÿìè, äຠäîçâ³ë íà ñòâîðåííÿ êîìåðö³éíèõ áàíê³â øëÿõîì ¿õ ðåºñòðàö³¿ òà âèäຠë³öåí糿 íà âèêîíàííÿ áàíê³âñüêèõ îïåðàö³é, âñòàíîâëþº áàíêàì òà ³íøèì ô³íàíñîâî-êðåäèòíèì óñòàíîâàì íîðìàòèâè îáîâ'ÿçêîâîãî ðåçåðâóâàííÿ êîøò³â.

Відповідно до статті 93 Конституції України Національний банк України має право законодавчої ініціативи.

Вищим органом управління Національного банку є Рада Національного банку України. Керівним органом Національного áàíêó º Ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè.

Рада Національного банку складається з чотирнадцяти осіб. Президент призначає сім членів Ради Національного банку, äî ñêëàäó ÿêèõ âõîäèòü Ãîëîâà Íàö³îíàëüíîãî áàíêó çà ïîñàäîþ, øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî Óêàçó. Ïðèçíà÷åííÿ ÷ëåí³â Ðàäè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó ïðîâîäèòüñÿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíî¿ Ïîñòàíîâè.

Статтею 100 Конституції України .передбачено, що Рада Національного банку України розробляє основні засади ãðîøîâî-êðåäèòíî¿ ïîë³òèêè ³ çä³éñíþº êîíòðîëü çà ¿¿ ïðîâåäåííÿì.

Кількісний та персональний склад Правління Національного банку затверджується Радою Національного банку за ïîäàííÿì Ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó. Çàñòóïíèêè Ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó âõîäÿòü äî ñêëàäó Ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó çà ïîñàäîþ.

Голова Національного банку України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України á³ëüø³ñòþ â³ä êîíñòèòóö³éíîãî ñêëàäó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ñòðîêîì íà ï'ÿòü ðîê³â.

Національний банк України представляє інтереси України в центральних банках інших держав, міжнародних банках та ³íøèõ êðåäèòíèõ óñòàíîâàõ, äå ñï³âðîá³òíèöòâî çä³éñíþºòüñÿ íà ð³âí³ öåíòðàëüíèõ áàíê³â.

Національний банк України підзвітний Президенту України та Верховній Раді України в межах їх конституційних ïîâíîâàæåíü.

Óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî Áàíêó Óêðà¿íè ïî ì.Êèºâó ³ Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ñêëàäàºòüñÿ ç íàñòóïíèõ â³ää³ë³â:

Óïðàâë³ííÿ ÍÁÓ ïî ì.Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ñêëàäàºòüñÿ ç íàñòóïíèõ â³ää³ë³â:

 1. ³ää³ë åêîíîì³÷íîãî àíàë³çó òà ãðîøîâî-êðåäèòíèõ â³äíîñèí

 2. ³ää³ë ãîò³âêîâîãî îá³ãó òà êàñîâèõ îïåðàö³é

 3. ³ää³ë áàíê³âñüêîãî íàãëÿäó

 4. ³ää³ë ë³êâ³äàö³¿ êîìåðö³éíèõ áàíê³â

 5. ³ää³ë âàëþòíèõ îïåðàö³é òà êîíòðîëþ

 6. ³ää³ë îðãàíàçàö³¿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó

 7. Îïåðàö³éíèé â³ää³ë

 8. ³ää³ë ³íôîðìàòèçàö³¿

 9. ³ää³ë ô³íàíñîâîãî òà êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ

 10. Ðåâ³ç³éíèé â³ää³ë ïðè óïðàâë³íí³

 11. Àäì³í³ñòðàòèâíèé â³ää³ë

 12. ³ää³ë áàíê³âñüêî¿ áåçïåêè

 13. ³ää³ë ïåðåâåçåííÿ ö³ííîñòåé òà ³íêàñàö³¿

 14. Þðèäè÷íèé â³ää³ë

³ää³ë åêîíîì³÷íî¿ ðîáîòè òà ãðîøîâî-êðåäèòíèõ â³äíîñèí - ñàìîñò³éíèé ï³äðîçä³ë óïðàâë³ííÿ ÍÁÓ ïî ì.Êèºâó ³ Êè¿âñüê³é îáëàñò³.

³ää³ë â ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ çàêîíîäàâ÷èìè àêòàìè Óêðà¿íè, áàíê³âñüêèì çàêîíîäàâñòâîì, ñòàòóòîì ÍÁÓ, ïîñòàíîâàìè Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ, íàêàçàìè òà ³íøèìè íîðìàòèâíèìè äîêóìåíòàìè ÍÁÓ, Ïîëîæåííÿì ïðî ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ ÍÁÓ ³ ïîëîæåííÿì ïðî â³ää³ë åêîíîì³÷íî¿ ðîáîòè òà ãðîøîâî-êðåäèòíèõ â³äíîñèí.

Íà â³ää³ë ïîêëàäàþòüñÿ îáîâ`ÿçêè ðåàë³çàö³¿ ó ðåã³îí³ çàõîä³â ÍÁÓ â ìåæàõ âèçíà÷åíî¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè, ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ðîç`ÿñíþâàëüíî¿ ðîáîòè ç öüîãî ïðèâîäó â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

Ó ñêëàä³ â³ää³ëó ñòâîðåíî ñåêòîð åêîíîì³÷íî¿ ðîáîòè. Çàãàëüíèì çàâäàííÿì ñåêòîðó º àíàë³òè÷íîîãî òà ³íôîðìàö³éíî-ñòàòèñòè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè óïðàâë³ííÿ.

Ñåêòîð àíàë³çóº ñòàí ³ ðîçâèòîê åêîíîì³êè, áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè ðåã³îíó, ãðîøîâî-êðåäèòíîãî, ôîíäîâîãî òà âàëþòíîãî ðèíê³â íà îñíîâ³ äèíàì³êè ïîêàçíèê³â, ùî ¿õ õàðàêòåðèçóþòü.

Îá`ºêòîì åêîíîì³÷íîãî àíàë³çó ñåêòîðó º òåíäåíö³¿ â ðîáîò³ áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ â ö³ëîìó ïî ðåã³îíó òà åôåêòèâí³ñòü ðîáîòè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â óïðàâë³íÿ.

Îñíîâí³ ôóíêö³¿ ³ çàâäàííÿ â³ää³ëó:

 1. Çä³éñíåííÿ ïðàêòè÷íîãî âò³ëåííÿ êðåäèòíî¿ ïîë³òèêè ÍÁÓ â ðåã³îí³

 2. Àíàë³ç äèíàì³êè êðåäèòíèõ âêëàäåíü â åêîíîì³êó ðåã³îíó ïî îêðåìèì êîìåðö³éíèì áàíêàì òà áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè ðåã³îíó â ö³ëîìó

 3. Ïåðåâ³ðêà â³äïîâ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ áàíê³âñüêèìè óñòàíîâàìè ðåã³îíó îïåðàö³é ç ö³ííèìè ïàïåðàìè âèìîãàì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà

 4. Çä³éñíþþòü çá³ð òà àíàë³ç äàíèõ â ðîçð³ç³ êîìåðö³éíèõ áàíê³â ç âèïóñêó ³ îá³ãó ö³ííèõ ïàïåð³â

 5. Âèêîíóþòü îêðåì³ åëåìåíòè äåïîçèòàðíîãî îáë³êó äåðæàâíèõ ö³ííèõ ïàïåð³â òà ïîäàþòü ÍÁÓ â³äïîâ³äí³ ³íôîðìàö³éí³ ïîâ³äîìëåííÿ ç öüîãî ïèòàííÿ

 6. Óêëàäàííÿ ç êîìåðö³éíèìè áàíêàìè çàãàëüíèõ óãîä äåïîçèòíîãî âêëàäó íà â³äïîâ³äíèé ïåð³îä òà çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà îïåðàö³ÿìè êîìåðö³éíèõ áàíê³â ðåã³îíó ç äåïîçèòíèìè îïåðàö³ÿìè ðåãîíó

 7. Ðîçãëÿä ñòàòóò³â êðåäèòíèõ ñï³ëîê òà â³äïîâ³äí³ñòü ¿õ ÷èííîìó çàêîíîäàâñòâó ç ïèòàíü êðåäèòóâàííÿ

 8. Ðîçãëÿä çàÿâîê íà îòðèìàííÿ êðåäèò³â, ï³äãîòîâêà êðåäèòíèõ óãîä òà çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà ïîâíîòîþ òà ñâîº÷àñí³ñòþ ïîâåðíåííÿ êðåäèò³â êîìåðö³éíèìè áàíêàìè

 9. Âèâ÷åííÿ ðåàëüíîñò³ íàäàíîãî çàáåçïå÷åííÿ ïðè îôîðìëåíí³ êðåäèòíèõ óãîä

 10. Ùîäåííèé àíàë³ç âèêîðèñòàííÿ ïîçè÷êîâîãî ôîíäó, âèçíà÷åííÿ çàõîä³â ùîäî ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ éîãî âèêîðèñòàííÿ

 11. Çä³éñíåííÿ àíàë³çó âèêîðèñòàííÿ êðåäèòíèõ ðåñóðñ³â, íàäàíèõ êîìåðö³éíèì áàíêàì äëÿ êðåäèòóâàííÿ ï³äïðèºìñòâ

 12. Êîíòðîëþ ïîâíîòè òà ñâîº÷àñíîñò³ ñïëàòè êîìåðö³éíèìè áàíêàìè â³äñîòê³â çà êîðèñòóâàííÿ öåíòàë³çîâàíèìè êðåäèòíèìè ðåñóðñàìè ÍÁÓ

 13. Ïðîâåäåííÿ ïðåòåíç³éíî¿ ðîáîòè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ ÷è íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó ³íøîþ ñòîðîíîþ ç ìåòîþ äîñóäîâîãî âðåãóëþâàííÿ ñïîðó

 14. Ïðèéíÿòòÿ ó÷àñò³ ó ïåðåâ³ðêàõ ÿêîñò³ «êðåäèòíîãî ïîðòôåëþ» áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ ðåã³îíó

 15. Çä³éñíåííÿ ïåðåâ³ðêè ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ êîìåðö³éíèìè áàíêàìè êðåäèòíèõ ðåñóðñ³â ÍÁÓ

 16. Ððîçãëÿä äîêóìåíò³â íà îòðèìàííÿ (ðîçøèðåííÿ) ë³öåíç³é íà çä³éñíåííÿ áàíê³âñüêèõ îïåðàö³é áàíê³âñüêèìè óñòàíîâàìè ðåã³îíó.

З метою створення рівних умов доступу для всіх комерційних банків до отримання кредитів Національного банку України та впровадження в практику діяльності Національного банку України випуску в обіг платіжних засобів через комерційні банки відповідно до Указу Президента України від 26.07.93 р. N 278/93 частковий випуск в обіг платіжних засобів Національним банком України через кредитування комерційних банків здійснюється через закритий Кредитний аукціон (постанова Правління Національного банку України N 97 від 20.05.94 р.).

Кредитні аукціони проводяться періодично в приміщенні Національного банку України за адресою: м.Київ, вул.Інститутська, 9. Рішення про дату та періодичність проведення кредитного аукціону, обсяг кредитів, строк та цілі, на які вони продаються та початкова процентна ставка приймаються Правлінням Національного банку України. Загальне керівництво і відповідальність за проведення Кредитних аукціонів покладається на Аукціонний комітет, персональний склад якого визначається і затверджується Правлінням Національного банку України. Єдиним продавцем кредитів на Кредитних аукціонах виступає Національний банк України. Валютою Кредитних аукціонів є українська національна валюта яка функціонує в період проведення Кредитного аукціону. До участі в Кредитних аукціонах допускаються комерційні банки, що одержали ліцензію на здійснення банківської діяльності на території України, занесені в Республіканську книгу реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ. Комерційні банки, які беруть участь у Кредитних аукціонах, зобов'язані виконувати встановлені економічні нормативи, передбачені Положенням про економічні нормативи регулювання діяльності комерційних банків, затверджені постановою Правління Національного банку України N 144 від 21.12.93 р.; дотримуватись встановленого порядку формування обов'язкових резервів, введеного в дію з 1 березня 1994 року; забезпечувати своєчасне надання Національному банку України встановленої звітності та своєчасне повернення кредитів Національному банку України. Комерційним банкам, які не дотримувалися строків повернення раніше наданих кредитів, ведуть збиткову діяльність, мають ризиковий кредитний портфель, кредити можуть бути продані тільки за умови укладення відповідних договорів про забезпечення їх повернення.Філії комерційних банків до участі в Кредитних аукціонах не допускаються. Не допускаються до участі в Кредитних аукціонах комерційні банки, діяльність яких тривала менше 1 року від дати їх реєстрації.

До залу, де відбувається Кредитний аукціон, допускаються члени Аукціонного комітету та працівники Національного банку України, які беруть участь в організації та проведенні Кредитного аукціону. Представники банків-учасників Кредитного аукціону можуть знаходитися в залі у спеціально виділеному для них місці, але участі в роботі Кредитного аукціону не беруть. Представники преси та інших організацій допускаються лише за погодженням з Аукціонним комітетом.

Банк, який бажає взяти участь в Кредитному аукціоні, надсилає Аукціонному комітету Національного банку України заявку встановленої форми (додаток N 1). Заявки надсилаються рекомендованим листом або нарочним у конверті з поміткою "Кредитний аукціон". Одночасно надсилається повідомлення управлінню кредитного регулювання електронною поштою про бажання комерційного банку взяти участь у Кредитному аукціоні, в якому вказуються дані згідно з додатком N 2 (підтвердженого регіональним управлінням Національного банку України). Один з членів Аукціонного комітету в окремому журналі веде облік отриманих конвертів. На конверті проставляється реєстраційний номер, дата та час отримання конверта. Дані, записані на конверті, мають відповідати даним запису в журналі обліку. Для участі в Кредитному аукціоні приймаються заявки, що надійшли не пізніше 16-ої години дня попереднього дню проведення Кредитного аукціону. Заявки, що надійшли пізніше вказаного часу, Аукціонним комітетом не приймаються.

Управління кредитного регулювання спільно з управлінням банківського нагляду за отриманими даними згідно з додатком N 2 та іншими даними, які знаходяться в їх розпорядженні, щодо комерційних банків, які бажають взяти участь у КредитномуЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Національний Банк України: завдання, функції, мережа та структура

  Контрольная работа >> Банковское дело
  ... ією України, Законом України "Про Національний банк України" (від 20 травня 1999 р.) та іншими законодавчими актами. Національний банк України ма ...
 2. Національний банк україни -центральний банк держави його роль у системі органів державної влади

  Реферат >> Астрономия
  ... нашої країни є Національний банк України (НБУ). Банківська система незалежної України і відповідно Національ­ний банк України створювалися протягом ...
 3. Національний банк України: завдання, функції, мережа та структура Тестові завдання

  Тесты >> Банковское дело
  ... і. 12. Згідно з Законом України "Про Національний банк України", центральному банку заборонено: а) надавати кредити ... на фінансування витрат державного бюджету України ...
 4. Національний банк України організація функції та повноваження

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... ілізації гривні. Національний банк України у відповідності із Законом України "Про Національний банк України" є центральним банком України, особливим центральним ...
 5. Національна валюта України

  Курсовая работа >> Экономика
  ... і іноземних інвесторів Національним банком З метою стабілізації ситуації Національний банк України разом з Урядом запровадили ... : • Національний банк України; • уповноважені банки (комерційні банки, які отримали ліцензію Національного банку України на ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017349720001221