Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
Общая теория статистики - одна из основных дисциплин в системе экономического образования Работая с цифрами, каждый экономист должен знать, как получе...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Вообще говоря, трудно назвать ту сферу, в которой она бы не использовалась Но, пожалуй, ни в одной области знаний и практической деятельности обработк...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Рыночные отношения возникли 10 – 12 тыс лет назад, и, соответственно, тогда возник рынок Сначала рынком называли обмен, обращение, торговлю, встречу д...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Цель решения задачи: изучение сущности и порядка определения важнейших показателей производственной программы предприятия На основании исходных данных...полностью>>

Главная > Реферат >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Реферат на тему:

«Господарський комплекс національної економіки України»

1 Структура господарського комплексу

 1. Розвиток національної економіки супроводжується поглибленням суспільного поділу праці і спеціалізації діяльності. Процеси спеціалізації потребують координації діяльності і формування зв’язків між різними галузями і виробництвами. Це призводить до більш тісного поєднання економічних суб’єктів і створення господарського комплексу.

До основних факторів формування господарського комплексу відносять:

 1. економіко-географічне положення країни;

 2. природно-ресурсний потенціал;

 3. трудоресурсний потенціал;

 4. історію розвитку та рівень господарського засвоєння території.

Для господарського комплексу України характерні такі ознаки:

 1. Наявність значної промислової і агропромислової ланки.

 2. активна участь у міжнаціональному територіальному поділі праці

 3. надмірно високий рівень зосередженості промисловості на сході України;

 4. Паритетність промислового і агропромислового виробництва у більшості областей;

 5. Екстенсивний розвиток сільського господарського виробництва з недосконалими системами землеробства;

 6. недостатній розвиток рекреаційного комплексу при достатньо високому рекреаційному потенціалі.

 7. наявність розгалуженої системи транспорту, що має міжнародне значення;

 8. недостатній розвиток ринкової виробничої соціальної та економічної інфраструктури;

 9. застарілість технологій, зношеність основних виробничих фондів, слабкість інноваційної складової виробництва;

 10. низька забезпеченість паливно-енергетичними і водними ресурсами;

 11. недостатнє використання потужностей сировинної бази.

На рівні окремих галузей економіки утворюються міжгалузеві комплекси, які виступають у формі пов’язаних між собою підгалузей, видів діяльності чи окремих галузей території.

Основними чинниками утворення комплексів і їх територіальної організації є види ресурсів. Відповідно до них виділяють 4 типи міжгалузевих комплексів, що утворилися в залежності від поєднання природних умов та ресурсів:

 • море промисловий комплекс, основні ресурси в ньому морські, відповідно до них відхилено такі галузі і підгалузі, нафтогозохімічна, рибопромислова, солевидобувна.

 • Лісовий і лісопромисловий комплекс – відповідно до основного ресурсу виділено підгалузі, лісохімічна, деревообробна, лісозаготівельна, лісогосподарська.

 • Агропромисловий комплекс АПК. – природні умови і земля, відповідно до основного ресурсу виділені територіальні АПК та змішані та змішані територіальні комплекси;

 • Мінерально-промисловий комплекс – основні ресурси мінерально-сировинні, відповідно до них виділяють такі підгалузі і під комплекси: хімічний. Машинобудівний, металургійний, паливно-енергетичний, будівельно-індустріальний, гірничо-видобувний. Крім ресурсного існують також наступні підходи до виділення міжгалузевих комплексів національної економіки:

 1. Цільовий підхід. Відповідно до нього міжгалузевий комплекс розглядається як група галузей господарського комплексу, або видів виробництва що поєднані єдиною метою розвитку.

 2. Технологічний підхід - він передбачає групування галузей, які пов’язані між собою послідовністю переробки та використання загального сировинного матеріалу і однаковим призначенням продукції;

 3. Відтворювальний підхід. Він використовується при виділенні міжгалузевих комплексів на регіональному рівні. Він поєднує цільову спрямованість та технологічну послідовність сировини і матеріалів. Його особливістю є відтворювальна цілісність міжгалузевих комплексів на всіх стадіях виробництва, а також об’єднання всіх підприємств виробничого і невиробничого значення.

2 Основи формування та характеристика господарського комплексу

Господарський комплекс України поєднує:

 1. промисловий комплекс;

 2. агропромисловий комплекс;

 3. будівельний комплекс;

 4. транспорт і зв'язок

 5. соціальна інфраструктура.

Промисловий комплекс включає паливну енергетику, металургію, машинобудування, хімічний під комплекс, лісопромисловий під комплекс. Паливно-енергетичний під комплекс поєднує галузі промислового виробництва, що здійснюють видобуток палива, електроенергії їх транспортування і використання. До складу цього підкомплексу входять: галузі паливної промисловості (вугільна, нафтова, газова, торф’яна), та всі види електростанцій. У структурі видобутку палива в Україні переважає вугілля (60%), на газ припадає 25%, нафта – 7 %., а у структурі споживання паливно-енергетичних ресурсів переважає природний газ.

Металургійний під комплекс поєднує підприємства чорної і кольорової металургії. Металургія вважається галуззю спеціалізації України у міжнаціональному територіальному поділі праці вона є базою для формування територіальних промислових комплексів і включає важке машинобудування, коксохімію, виробництво вогнетривких металів.

Ці підприємства зосереджені на сходу України де є найкрупніші паливно-сировинні бази (басейни), основним пріоритетом розвитку металургійного підкомплексу є підвищення технічного рівня сталеплавильного, прокатного, трубного і митизного виробництва.

Машинобудівний підкомплекс визначає не тільки галузеву структуру економіки, але її розміщення, рівень розвитку. Машинобудування відображає промисловий розвиток країни в цілому.

Основними факторами при розміщенні машинобудівних підприємств є сировинний, трудовий, споживчий та наявність наукових розробок. В цій галузі в залежності від використання ресурсів технологічних процесів і матеріаломісткості галузі машинобудування поділяють на такі види: важке машинобудування (виробництво металургійного і гірничо-шахтного обладнання), загальне машинобудування (транспорт та його складові), середнє машинобудування (верстати), виробництво точних механізмів і інструментів), ремонт машин і обладнання.

Хімічний під комплекс він формується під впливом 3-х чинників, екологічного, споживчого, та невисокої трудомісткості. Тому, що в основі виробництва – хімічні реакції. У міжнаціональному поділі праці Україна займає провідне місце у галузі хімічних виробів. Це стало можливим через наявність значної сировинної бази, що представлено всіма видами мінеральної, хімічної сировини (вугілля, нафта, газ.)

Основною галуззю хімічного підкомплексу є виробництво мінеральних добрив, а особливістю розміщення цих підприємств є їх технологічне поєднання з коксохімічними заводами – це дозволяє виробляти азотні, фосфорні та калійна добрива.

Лісопромисловий підкомплекс – об’єднує підприємства пов’язані з вирощуванням і переробкою лісової сировини. Основний продукт підкомплексу використовується як для виробництва засобів виробництва так і предметів споживання, а також напівфабрикатів.

В структурі даного підкомплексу виділяють лісозаготівельну, лісохімічну, гідролізну та целюлозно-паперову промисловість. Лісові ресурси України забезпечують народне господарство майже на 20% все інше імпортують з Росії.

АПК об’єднує майже 25% всіх фондів та трудових ресурсів, а його продукція у структурі ВВП складає майже 40%. Всі галузі, що входять до АПК можна об’єднати у 4 групи.

 1. Фондоутворюючі галузі (с.-г., машинобудування, виробництво машин і обладнання для переробки, хімія для мінеральної переробки).

 2. Сільське господарство об’єднує рослинництво і тваринництво.

 3. переробні галузі об’єднують харчову, частково легку промисловість, а також підприємства з зберігання і реалізації готової продукції АПК.

 4. Виробнича інфраструктура. Вона поєднує транспорт, зв'язок електро-, водо-, тепло забезпечення, та систему наукових і навчальних закладів.

У структурі АПК виділяють галузеві АПК, які формуються на базі рослинництва (зерно продуктовий, плодово-овочевий, цукровий) та на базі тваринництва (м'ясо-промисловий, молочно промисловий, птахо промисловий).

В межах природно-кліматичних зон виділено загальні АПК, що розташовані в межах полісся, лісостепу, і степу. У структурі валового випуску продукції на рослинництво припадає 45% , у структурі посівів переважають зернові культури, а серед них - озима пшениця. В тваринництві переважає м'ясо-молочний напрям.

Будівельний комплекс охоплює галузі матеріального виробництва і проектно-пошукових робіт, що забезпечують капітальне будівництво. До його складу входять будівництво, промисловість будівельних матеріалів,виробництво будівельних конструкцій, і деталей. Будівельний комплекс є найбільш капіталомістким у його структурі виділяють: 1. галузі переважно сировинної орієнтації, вони поєднують первинну обробку природних будівельних матеріалів , а також виробництво скла, цементу.

Галузі переважно споживчої орієнтації, вони поєднують виробництво покрівлі, бетону і залізобетонних виробів. Особливістю розміщення і функціонування галузей цього комплексу є тривалий виробничий період з нерухомими територіально закріпленими об’єктами, та значна залежність виробництва від географічних умов. У процесі спеціалізації виділились окремі види будівництва, промислове, житлове, транспорт.

Транспорт і зв'язок є cферами інфраструктурного забезпечення населення і народного господарства. В Україні отримали розвиток всі види транспорту, що об’єднані транспортними вузлами і формують эдиний транспортний комплекс. Транспортна галузь підрозділяється на пасажирський і вантажний транспорт, а за середовищем переміщення на сухопутний і водний, повітряний. За обсягами вантажообігу перше місце займає залізничний транспорт, а за паса жирообігом – автомобільний.

Соціальна інфраструктура є сукупністю галузей призначених для задоволення потреб населення у соціально-культурних і соціально-споживчих послугах. До соціально споживчого підкомплексу відносять: житлово-комунальне господарство, торгівлю, побутове обслуговування, державне соціальне страхування, громадський транспорт і зв'язок. До соціально-культурного підкомплексу відносять освіту, науку, культуру, фізичну культуру у і спорт.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Національна економіка України та тенденції її розвитку

  Курсовая работа >> Экономика
  ... – найважливіша структурна ланка (сектор) господарського комплексу України. На неї припадає 1/3 основних фонд ... ічного розвитку національної економіки України в сучасних умовах Підвищення національної свідомості посилює роль національних традиц ...
 2. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

  Реферат >> Экономика
  ... національної безпеки і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки. Неофіційний сектор національної економіки України ... України 5. Структурні диспропорції. Україна отримала у спадщину надзвичайно енергоємний промисловий комплекс ... господарських ...
 3. Основні поняття та показники національної економіки

  Шпаргалка >> Экономика
  ... структура національної економіки представляє собою сукупність галузей, тобто однорідних господарських одиниць ... момент розвитку національної економіки України, а з отриманням Україною від Європейського Союзу (ЄС) статусу країни з ринковою економікою ...
 4. Предмет і метод вивчення національної економіки

  Реферат >> Экономика
  ... національної економіки. Національну економіку представляє сукупність всіх галузей господарських комплексів, регіонів країни та ... ій і кризові явища в економіці. Етапи еволюції національної економіки України Будь-яка національна економіка проходить у сво ...
 5. Національна і регіональна економіка України

  Учебное пособие >> Экономика
  ... іни "Проблеми національної і регіональної економіки України" 2. Поняття регіону і регіонального господарства 3. Регіональна структура і регіональна ... робочої сили та формування загального господарського комплексу регіону. Поліпшення його ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0013859272003174