Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Маркетинг->Реферат
Маркетинг затрагивает жизнь каждого из нас. Это процесс, в ходе которого разрабатываются и предоставляются в распоряжение людей товары и услуги, обесп...полностью>>
Маркетинг->Реферат
Все доступные данные свидетельствуют о том, что экологическая обстановка в России в конце 20 в. – самая неблагополучная на земном шаре. В период гласн...полностью>>
Маркетинг->Отчет о прохождении практики
Студент в период прохождения преддипломной практики должен собрать статистический материал, сделать необходимые выписки из служебной документации пред...полностью>>
Маркетинг->Курсовая работа
Основными задачами статистики животноводства являются: определение развития уровня животноводства в целом, его отдельных отраслей и происходящих в них...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Маркетинг

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Формування маркетингової стратегії виходу українських туристичних компаній на європейський ринок туристичних послуг.

ПЛАН

Вступ 3

Розділ 1. Передумови виходу туристичних компаній на європейський ринок 6

1.1. Особливості та фактори розвитку індустрії туризму в Європі та Україні 6

1.2. Характеристика кон'юнктури туристичного ринку Європи 15

1.3. Використання концепції стратегічного управління в індустрії туризму 25

Розділ II. Основні напрямки стратегії українських компаній на європейському ринку туристичних послуг 32

2.1. Дослідження європейського ринку туристичних послуг 32

2.2. Аналіз цільових ринків та вибір стратегії захвату 36

2.3. Вибір маркетингової стратегії 41

2.4. План стратегічного маркетингу ТОВ „Тур-сервіс” 46

2.5. Оцінка та контроль виконання маркетингового плану 65

Розділ III. Шляхи підвищення ефективності маркетингової стратегії підприємства ТОВ „Тур-сервіс” 68

3.1. Впровадження системи підтримки продаж 68

3.2. Прогнозування попиту та забезпечення конкурентоспроможності 73

3.3. Використання сучасних інформаційних технологій в просуванні турпродукту на європейському ринку 91

Висновок 99

Список використаної літератури 103

Додатки 110

Вступ

Актуальність теми дослідження. Міжнародний туризм крім величезного економічного значення відіграє велику роль у розширенні границь взаєморозуміння і довіри між людьми різних релігій і культур. Його діяльність не обмежується тільки торгівлею товарами і послугами і пошуком нових торгових партнерів. Вона спрямована також на установлення взаємин між громадянами різних країн для збереження і процвітання світу в усьому світі. Більш 40 років тому в 1958 р. було створено Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Ідеологи співтовариства виходили з того, що якщо люди будуть знати один одного краще, те імовірність виникнення воєн зменшиться. Особливе місце в проголошених ЄЕС цілях приділялося поступовому усуненню всіх обмежень у торгівлі між країнами-учасниками, ліквідації перешкод для вільного пересування "осіб, капіталів і послуг", а також розробці принципів погодженої економічної політики.

По оцінках Всесвітньої туристської організації (ВТО), число подорожей в усьому світі буде збільшуватися на 3,5% щорічно й у найближчі 10-15 років досягне 1 млрд. чоловік і досить значна частина цих подорожей припадає на Європу. Таким чином, можна зробити висновок, що на європейському туристичному ринку ще довгий час будуть „вільні ніші” які з успіхом можуть заповнити українські тур оператори. Отже актуальність дослідження особливостей формування маркетингової стратегії для виходу на європейський туристичний ринок на сьогодення важко переоцінити.

Ступінь розробленості проблеми. В останні роки вітчизняними та зарубіжними вченими в цьому напрямку проведений цілий ряд досліджень. Серед науковців, що займаються дослідженнями з даної проблеми можна відзначити: Блохін Ю.І., Богданов Ю.В., Волков B.C. які розробили принципи розвитку сфери туризму в ринковій економіці; вчені Біржаков М.Б., Дрогов І.А., Марінін М.М. - запропонували оригінальні технології розвитку автотурів, дитячо-юнацького туризму, виїзного туризму; науковці Галенська О.М., Корнєєв С.Є., Тайнович Н.В. - розвили уявлення про механізми регуляції організаційно-правових відносин у сфері туризму; дослідники Карлова Г. А., Казанкіна Т.В., Потьомкін В.К., Яковлева Н.В. - сформулювали основи формування ринкової стратегії туристського обслуговування населення; учені Балабанів А.І., Гуденкр Н.Б., Шагінов Ю. А., Файбусович Є.Л. - запропонували систему заходів для інвестування сфери туризму і формування цінової політики.

Мета дослідження - обґрунтування основних принципів маркетингової стратегії на європейському туристичному ринку для вітчизняних туроператорів. Відповідно до поставленої мети в дипломній роботі вирішуються наступні задачі:

 • дослідження особливостей розвитку європейського туристичного ринку;

 • обґрунтування моделі маркетингової стратегії роботи на європейському туристичному ринку;

 • визначення факторів які сприяють покращенню маркетингової стратегії вітчизняних турфірм.

Об'єктом дослідження є маркетингова стратегія туроператорів.

Предметом дослідження маркетингова стратегія виходу на європейський туристичний ринок.

Методологічною і теоретичною основою дослідження є положення економічної теорії, теорії управління, системного і соціологічного аналізу. Широко використані праці вітчизняних і закордонних учених і фахівців в області менеджменту сфери туризму.

Методи дослідження. Для розв’язання визначених завдань, досягнення мети використовувався комплекс взаємодоповнюючих методів дослідження: методи системного аналізу, методи причинно-наслідкового аналізу, методи порівняльного аналізу, методи прямого структурного аналізу, моделювання.

Структура робота. Дипломна робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність теми, визначається мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження. Окреслюється методологічна та теоретична база дослідження, методи дослідження. Наводиться практичне значення отриманих результатів.

Основна частина присвячена дослідженню науково-теоретичної основи напрацювання маркетингової стратегії направленої на завоювання визначеної ніші на європейському туристичному ринку.

Загальні висновки по дослідженню сформульовано у відповідному розділі роботи.

Розділ 1. Передумови виходу туристичних компаній на європейський ринок

1.1. Особливості та фактори розвитку індустрії туризму в Європі та Україні

Аналіз туристського ринку в кожнім туристському регіоні світу висвітлює історію розвитку, що поточний стан і майбутнє світового туристського сектора і переслідує основні цілі:

 • ідентифікувати ті регіони, де міжнародний туризм зростає, і ті, де він знижується;

 • пояснити причини великих розходжень у географічному розподілі числа туристів і доходів від них і динаміку цих розходжень;

 • ідентифікувати країни, де міжнародний туризм має великий потенціал для перетворення у важливий елемент економічного розвитку [78, c.15].

Географічне зосередження міжнародних туристських обмінів відповідає географічній концентрації торгівлі, однак має дві важливих відмінності.

По-перше, країни з позитивним балансом по надходженнях від туризму, наприклад США, Іспанія, Португалія, Греція, часто мають негативний баланс у торгівлі. Країни з негативним балансом по туристських обмінах мають позитивний торговий баланс, наприклад Німеччина, Японія.

По-друге, обмін туристськими послугами між індустріальними країнами з аналогічними зразками попиту не обов'язково є обміном продуктами подібних типів, як у торгівлі товарами.

Дійсно, обмін товарами між індустріальними країнами є насамперед обміном продуктами однієї і тієї ж категорії, наприклад торгівля автомобілями між США і Японією чи продуктами харчування між європейськими країнами. Це так називана внутрішньогалузева торгівля. У туризмі обмін подібними продуктами також існує, наприклад у секторі культурного туризму, але в менших розмірах. Як правило, відбуваються обміни традиційними видами туризму. Наприклад, жителі північних країн Європи в основному проводять відпустку на курортах країн Середземномор'я, а жителі південних теплих країн віддають перевагу відпочинку на гірськолижних курортах [78, c.100].

Європейські країни як і раніше приймають найбільше число іноземних туристів. У 1989-1996 р. число туристів, що прибували в Європу, збільшилося з 274 до 347 млн. чоловік, а грошові надходження від міжнародного туризму - більш ніж у 2 рази. Однак протягом цього періоду частка Європи у світовому туризмі стійко падала - по числу туристів з 63,5 до 58,7%, а по доходах - з 51,6 до 50,7%, незважаючи на значні коливання середньорічного росту прибуттів у Європі і надходжень від туризму. Наприклад, темпи росту в 1986 р. склали 1,9%, у 1989 р. - 9%, а в 1991 р. знову знизилися до 2,4% (табл. 1.1) [78, c.57].

Таблиця 1.1

Стан туристичної галузі Європи

Рік

Число туристів, млн чоловік

Середньорічні зміни, %

Частка від загальносвітового рівня, %

Надходження, млрд дол.

Середньорічні зміни, %

Частка від загальносвітового рівня, %

1970

113,0

-

68,16

11,096

-

61,99

1975

153,859

36,16

69,22

26,31

137,011

64,64

1980

189,83

23,38

65,97

61,654

134,34

59,65

1985

214,264

12,87

65,0

61,181

-0,77

52,67

1986

218,32

1,89

64,06

77,028

25,9

54,8

1987

233,623

7,01

63,7

96,565

24,36

56,03

1988

251,237

7,54

62,48

106,788

10,59

53,71

1989

274,021

9,07

63,53

109,98

2,99

51,6

1990

286,651

4,61

62,59

139,7

27,02

54,19

1991

279,836

-2,38

61,3

135,768

-2,81

52,11

1992

290,304

3,74

60,27

153,815

13,29

51,9

1993

296,535

2,15

59,29

162,573

5,69

50,16

1994

329,673

11,0

60,38

173,10

6,5

50,43

1995

335,363

1,73

59,24

202,525

17,0

51,5

1996

347,437

3,6

58,67

214,474

5,9

50,7

Джерело: ВТОЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Управління використанням Інтеренет-технологій на прикладі ТОВ Агенція Горящих Путівок

  Дипломная работа >> Информатика, программирование
  ... Amadeus активно виходить на українській ринок туристичних послуг і ... 50 % - європейським. Система Apollo широко ... стратегії і ін. можливість формування нових маркетингових каналів просування туристичних ... і сторінок українських туристичних компаній. Сьогодні ж ...
 2. Вплив іноземного перестрахування на платоспроможність вітчизняних страхових компаній на прикладі

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... формування ... ринок м'якіший для складних українських ризиків. Російські компанії, на ... Туристичний ... стратегії: загальні положення; період, на який розрахована стратегія; стратег ... маркетингової ... виходу на ринок ... компаній, які працюють на Європейському страхо-вому ринку ...
 3. Ринок його характерні ознаки та види

  Курсовая работа >> Экономика
  ... Україна в повній мірі ще не відповідає всім тим „європейським ... ринок. Предметом дослідження являються тенденції формування й розвитку ринку ... українських вчених з акцентом на ... 'я, культурно-туристичні зони ... консалтингові) компанії; аудиторські компанії; ... стратег ...
 4. Формування конкурентоспроможнього ринку туристичних мiжнародних туристичних послуг

  Реферат >> Экономика
  ... українських провайдерів на цьому ринку послуг; збільшення експорту послуг пріоритетних туристичних ... стратегія, структура та суперництво фірм, від яких залежить можливість формування сервісних компан ... розробка маркетингової стратегії украї ... з Європейською та ...
 5. Стратегія розвитку рекреаційних зон туристичного призначення

  Дипломная работа >> Физкультура и спорт
  ... раннім виходом на пенсію ... маркетингову стратегію розвитку туристичного місця. Ця модель увібрала в себе досвід провідних європейських ... українських Карпат у головних рисах розглянемо історію її формування ... ринку і впливу в руках великих компаній. Ці компанії, ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014228820800781