Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
К субъектам малых предприятий согласно Закону «О государственной поддержке малого предпринимательства в Республике Беларусь» от 16 10 1996 № 685-XIII ...полностью>>
Экономика->Отчет по практике
Я, Иванова Ольга Ивановна, студентка 3-го курса Гомельского государственного университета имени Ф Скорины в период с 28 мая 2010 года по 20 июня 2010 ...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Широкое применение в АХД находит группировка информации - деление массы изучаемой совокупности объектов на качественно однородные группы по соответств...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Наибольшее влияние на объем валовой продукции оказала среднечасовая выработка Так как снизилась среднечасовая выработка на 0,701 руб или на 49,06% объ...полностью>>

Главная > Реферат >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

55

ЗМІСТ

Введення

 1. Теоретичні аспекти дослідження малого бізнесу.

  1. Загальні основи індивідуального дрібного підприємства.

  2. Малі підприємства: суть, система організації та принципи діяльності.

 2. Світовий досвід формування та регулювання малого бізнесу.

 3. Особливості розвитку та сучасний стан малого бізнесу в Україні.

  1. Становлення та розвиток малого бізнесу.

  2. Юридичне забезпечення розвитку та підтримки малого бізнесу підприємства.

  3. Проблеми малого бізнесу.

 4. Напрямки розвитку малого бізнесу в Україні в умовах реформування економіки.

  1. Організаційні заходи сприяння малому бізнесу.

  2. Напрямки державної підтримки малого бізнесу.

Загальні висновки.

Література.

ВЕДЕННЯ

Зростання активності в усіх сферах економіки заклало надійний фундамент в формуванні ринкової системи господарювання в Україні. В перехідний до ринкових відносин період особливе значення має розвиток малого бізнесу, як найбільш динамічного елементу у структурі народного господарства, і проявляється у структурній перебудові економіки, прискоренні науково-технічного процесу, формуванні нового соціального шару.

Мале підприємництво - один з провідних секторів, багато в чому визначає темпи економічного росту, стану зайнятості населення, структуру і якість валового національного продукту. Розвиток малого бізнесу відповідає загальносвітовим тенденціям до формування гнучкої змішаної економіки, поєднанню різних форм власності та адекватної їм моделі господарства, в якій реалізується складний синтез конкурентного ринкового механізму і державного регулювання великого, середнього і дрібного виробництва. І якщо великий бізнес - це скелет, вісь сучасної економіки, то все різноманіття дрібного і середнього підприємництва - м'язи, жива тканина господарського організму.

Особливо актуальна проблема впровадження на ринок малих підприємств у світлі останніх змін в економіці нашої країни. В умовах виходу з економічної кризи не можна не згадати про підтримку малого бізнесу. Поява великої кількості фірм призведе до появи нових робочих місць, малим підприємством легше управляти в умовах нестабільного курсу національної валюти, та й це принесе реальні гроші до бюджету не тільки центру, а й регіонів, що особливо важливо.

Актуальність дослідження проблем малого підприємництва посилюється також і тим, що повільність та суперечливість просування України шляхом ринкових реформ значною мірою зумовлені саме недооцінкою ролі та значення малого підприємництва як структуроутворюючого елемента ринкової економіки.

Істотне значення ролі та місця підприємницької діяльності зумовило постійну увагу дослідників до різних її аспектів. Перші спроби теоретичного осмислення підприємництва почалися з XVII ст. Вагомий внесок у дослідження підприємництва протягом XVIII— XIX ст. зробили відомі західні вчені Р. Кантільйон, А. Сміт, Д. Рікардо, Ж.-Б. Сей, А. Маршалл, а на початку XX ст. — М. Вебер, В. Зомбарт, Й. Шумпетер, Ф. Хайек та інші.

Питаннями малого підприємництва займаються і сучасні вітчизняні науковці, серед яких необхідно відзначити О. Варановського, Л. Воротіну, Ю. Єханурова, І. Жиляєва, А. Кисельова, Ю. Клочка, Т. Ковальчука, В. Корнєева, В. Кредісова, І. Кузнецову, Є. Панченка, С. Реверчука, В. Сизоненка, С. Соболя, О. Титаренко, Л. Хмелевську, В. Черняка, О. Щура та інших. Окремі питання створення умов розвитку підприємництва розглядаються також у наукових працях українських учених-економістів, зокрема Л. Безчесного, В. Бородюка, В. Гейця, В. Голікова, А. Гриценка, М. Долішнього, П. Єщенка, І. Лукінова, С. Мочерного, Ю. Ніколенка, В. Нові-кова, Ю. Палкіна, Ю. Пахомова, В. Рибалкіна, В. Савчука, В. Степаненка, О. Турчинова, А. Чухна та інших. Однак зазначена проблема у вітчизняній літературі залишається недостатньо розробленою. Немає праць, у яких би комплексно розглядались економічна природа, роль та місце малого підприємництва як одного з ринкоутворюючих чинників, не розглядається проблема фінансових ресурсів малого підприємництва, стан та джерела їх формування, недостатньо обґрунтовано соціально-економічні наслідки розвитку малого підприємництва в Україні. Отже, актуальність дослідження визначається об'єктивно високою соціально-економічною роллю малого підприємництва та недостатнім науково-теоретичним його обґрунтуванням.

Метою даного дослідження стало вивчення теоретичних аспектів дослідження малого бізнесу, ролі малого підприємництва в економіці на прикладі розвинутих країн світу, виокремлення основних перешкод успішній та ефективній роботі малого бізнесу і основні тенденції розвитку малого підприємництва в Україні.

 1. Теоретичні аспекти дослідження малого бізнесу

  1. Загальні основи індивідуального дрібного підприємства.

Суб'єкти підприємницької діяльності можна класифікувати за окремими критеріями. залежно від конкретних завдань дослідження, аналізу, мети тощо. Так, за функціональним призначенням виділяють три види підприємництва: виробниче, комерційне та фінансове.

Відповідно до масштабів діяльності підприємництво поділяють на мале, середнє та велике. Класифікація за масштабом діяльності має винятково важливе значення, тому що дає можливість виявити й проаналізувати сильні та слабкі сторони кожного з перелічених суб'єктів, визначити оптимальні варіанти їхнього співвідношення та взаємодії і на цій підставі дати відповідні рекомендації. Світовий досвід господарювання свідчить, що мале, середнє та велике підприємництво не взаємовиключають, а доповнюють одне одного. Найважливішою складовою ринкової економіки має бути існування та взаємодія багатьох великих, середніх і малих підприємств, оптимальне співвідношення їх.

Дрібне підприємництво немислиме без ринку. Адже воно безпосередньо не регулюється державою; економічні відносини між дрібними бізнесменами можуть здійснюватися лише через ринок. Крім того, індивідуальне дрібне підприємництво розвивається внаслідок дії ринкового механізму, який зумовлює виникнення певної кількості безробітних. Сфера дрібного бізнесу повинна вбирати в себе ту робочу силу, яка вивільняється з державних, а також інших підприємств.

Розвиток дрібного підприємництва забезпечується правом кожної людини займатися будь-якою економічною діяльністю у межах законів. Нині це право гарантується законодавчо установленою приватною власністю громадян на певні засоби виробництва.

Приватна власність - неодмінна умова дрібного підприємництва. Справа в тому, що цей вид діяльності має яскраво виражений трудовий характер. Тут прямо простежується взаємозв'язок між тим, хто виробляє, і тим, хто привласнює. Ніхто не може заперечувати того, що індивідуальне виробництво передбачає й індивідуальне привласнення. А це - не що інше, як приватне привласнення. Без приватної власності дрібний бізнес неможливий.

Важливою передумовою дрібної підприємницької діяльності є визначення її сфери. Тут слід мати на увазі щонайменше два моменти. По-перше, необхідно вибрати таку сферу, яка найбільше відповідає нахилам і знанням підприємця, де на основі своїх здібностей, наукових та особистих прогнозів він може розраховувати на оптимальний підприємницький успіх. При цьому треба мати надійну інформацію про майбутній предмет діяльності. По-друге, надійною основою становлення власної справи могли б послугувати особисті "ноу-хау" або патенти на нові види продукції, технології з орієнтацією не лише на внутрішній, а й зовнішній ринок. Правовий захист своєї продукції, свого фірмового товарного знака має бути обов'язковим елементом підготовки майбутньої справи. Не виключена також організація власної справи спільно з автором перспективного винаходу.

Вибираючи вид діяльності, підприємець повинен чітко бачити свою нішу на ринку. Вона має "вписуватися" у середній і великий бізнес, не дублюючи його. Доцільно зосередити увагу на таких видах робіт, які з точки зору великого бізнесу виконувати невигідно. Лише за таких умов установлюється співробітництво між різними формами підприємництва. Така система досить поширена на Заході, особливо в торгівлі та сфері послуг. У ній велика головна фірма надає малому підприємству за плату виключне право використовувати свою торгову марку, в разі необхідності виділяє малому бізнесу кредит на пільгових умовах, надає різні консультаційні послуги, послуги з реклами тощо. Подібна система співробітництва вигідна як головній фірмі, так і малим підприємствам. [28, c.65]

За формами об’єднань підприємств в країні розрізняють: асоціація, корпорація, консорціум, концерн, холдингова компанія, промислово-фінансова група.

Форми організації підприємництва характеризують те, яким чином підприємці організують свою справу, як вони взаємодіють один з одним та з іншими учасниками підприємництва. Форми організації підприємницької діяльності, що визначені юридично, називаються організаційно-правовими формами підприємництва.

Загальновідомі три основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності: 1) індивідуальне підприємництво; 2) партнерство; 3) корпорація. Розглянемо детальніше індивідуальне підприємництво.

Суть його полягає в тому, що все майно фірми належить одному власникові, який самостійно управляє фірмою, одержує прибуток і несе повну особисту відповідальність за всі зобов´язання фірми. Індивідуальне підприємництво має свої переваги.

По-перше, оскільки весь прибуток належить підприємцеві, він кровно зацікавлений в ефективній праці. Зосередження прибутку в одних руках дає можливість безпосередньо використовувати його в інтересах справи. До того ж прибуток підприємця в ринковій економіці розглядається як його індивідуальний дохід і оподатковується лише індивідуальним прибутковим податком (а не податком на прибуток, як в інших випадках).

По-друге, у власника фірми витрати на організацію виробництва є невеликими. Його управлінські рішення негайно втілюються в життя. Він непідзвітний співвласникам чи будь-яким керівним органам. Невеликі розміри фірми дають змогу підприємцеві підтримувати прямі контакти зі своїми працівниками та клієнтами. Повна незалежність дуже цінується підприємцями.

По-третє, індивідуальному підприємництву властива простота в організації фірми та її ліквідації. В обох випадках достатньо лише рішення підприємця.

Проте, ця форма підприємництва має і деякі недоліки.

1. Досить важко залучити великі капітали, так як власних фінансових ресурсів одноосібного підприємця здебільшого не вистачає для розвитку своєї справи. Через невисокий рівень платоспроможності банки неохоче надають таким підприємцям великі кредити, вимагаючи більш високу плату за користування ними.

2. Повна відповідальність за борги. Тобто у випадку невдалого господарювання одноосібний власник може втратити не лише особисті заощадження, а й усе майно, яке піде на сплату боргів кредиторам.

3. Відсутність спеціалізованого управління: одноосібний власник сам виконує всі управлінські функції. У деяких випадках це негативно позначається на ефективності підприємницької діяльності. Адже далеко не всі люди здатні на це.

4. Невизначеність термінів функціонування. Підприємницька діяльність такої організаційної форми юридично припиняється уразі банкрутства, позбавлення волі за карний злочин, психічного захворювання або смерті одноосібного власника (рисунок. 1.1) [27,c.137]

Рис.1.1. Переваги та недоліки індивідуального підприємництва

Основні принципи організації дрібного підприємництва Організація дрібного підприємництва має базуватися на принципах самоокупності та одержання прибутку. Самоокупність підприємства здійснюється в процесі кругообігу фондів.

Важливо не лише окупити витрачені ресурси, а й одержати прибуток у такому розмірі, щоб можна було активно вести господарство в майбутньому.

Слід пам'ятати, що на противагу державним підприємствам індивідуальний дрібний бізнес передбачає банкрутство у справжньому розумінні цього слова. Тому підприємець повинен навіть за нормального стану його справи постійно поліпшувати економічну діяльність. Для цього він має бути не лише грамотним фахівцем з тієї чи іншої галузі виробництва, а й кваліфікованим економістом, здатним розрахувати розподіл прибутку, виходячи як з поточних, так і з перспективних потреб. Для підприємця будь-якого рівня головна мета - не прибуток сам по собі, а його примноження. Необхідно чітко бачити перспективу, а отже, робити відповідні прогнозні розрахунки, маркетингові дослідження тощо. [28, c.67]

Таким чином, займатися малим бізнесом практично під силу кожному. Але одного бажання тут недостатньо. Потрібні відповідні знання ринкової економіки й уміння використати ринкові важелі в організації свого бізнесу.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Досвід реформування економіки України

  Контрольная работа >> Экономика
  ... реформування економіки України 3. Ринкова трансформація економіки України 4. Підсумки розвитку економіки Укра ... здатних працювати в умовах перехідної економіки, а потік дешевих ... малого та середнього бізнесу в Україні //Вісник Національного банку України (укр ...
 2. Малий бізнес в Україні

  Курсовая работа >> Экономика
  ... і соціальної спрямованості реформ, реформуванні податкової системи, економічно обґрунтованому протекц ... них. На нашу думку, розвиток малого бізнесу в умовахекономіки зростання” в Україні можливий лише в разі сутт ...
 3. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

  Реферат >> Экономика
  ... розвитку малого підприємництва, яка б передбачала перехід від екстенсивних важелів реформування економіки ... малого бізнесу в Україні з урахуванням особливостей національної економіки. Проаналізовані територіальні особливості діяльності малого бізнесу в Укра ...
 4. Малий бізнес

  Реферат >> Астрономия
  ... . Становлення малого бізнесу є життєвонеобхідною умовою реформування української економіки. Малий бізнес здатне забезпечити структурну перебудову економіки, створити ...
 5. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

  Курсовая работа >> Экономика
  ... і ресурси. 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА, ЙОГО РОЛЬ У РЕФОРМУВАННІ ЕКОНОМІКИ ТА ЗМІЦНЕНН ... і трансформації економіки України/Збірник матеріалів конференції „Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні”, УПСК ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018799304962158