Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
Виноградно-виноробне виробництво займає одне з провідних місць в агропромисловому комплексі України Продукція галузі є традиційною для експорту Україн...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Виробництво – найважливіша складова економіки будь-якої країни, яка дозволяє забезпечити його економічну й політичну безпеку Ринкова економіка передба...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Каждому, изучающему основы экономической жизни общества, уже известно, что рынок появляется везде и всюду, где люди собираются вместе, чтобы купить ил...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Конкуренция (от латинского Concurrere – сталкиваться ) – это соперничество между участниками рыночной экономики за лучшие условия производства, купли ...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Óðàëüñêèé Ãîñóäàðñòâåííûé Òåõíè÷åñêèé Óíèâåðñèòåò

ÓÃÒÓ-ÓÏÈ

Êàôåäðà ýêîíîìèêè â ìàøèíîñòîåíèè

Äîïóñòèòü ê çàùèòå

Çàâ. êàôåäðîé ê.ý.í. ïðîô. Ñòåïàíîâ À.ß.

_______________________________

ÄÈÏËÎÌÍÀß ÐÀÁÎÒÀ

íà òåìó: «Ðàçðàáîòêà ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ÌÓÏ «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî ã.Íåâüÿíñêà»

Ñòóäåíòà Ìóëèíà Î.Ñ.

Ãðóïïà Ì515Í

Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü: ê.ý.í., äîöåíò Ôèëèìîíîâ Î.Í.

Äåêàí ôàêóëüòåòà: ê.ý.í., ïðîô. Èâàíîâ À.Ñ.

ã. Åêàòåðèíáóðã

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

РЕФЕРАТ 5

ВВЕДЕНИЕ 6

1.ПРОБЛЕМЫ И ПЕРПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 8

1.1.Основные понятия жилищно-коммунального хозяйства 8

1.2.Проблемы жилищно-коммунальной отрасли России 11

1.3. Характеристика жилищно-коммунального комплекса Свердловской области 18

1.4.Перспективы развития жилищно-коммунальной отрасли Свердловской области 21

1.5.Экономическая модель реформы жилищно-коммунального комплекса 28

1.5.1. Система экономических взаимоотношений в жилищно-коммунальном хозяйстве, ее основные проблемы 28

1.5.2.Реформирование экономических отношений 30

2. АНАЛИЗ РАБОТЫ МУП «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» Г.НЕВЬЯНСКА 34

2.1.Общая характеристика МУП ЖКХ, основные технико-экономические показатели его работы 34

2.2.Анализ объема и качества услуг ЖКХ 40

2.3.Анализ численности и движения кадров 49

2.4. Анализ организации оплаты труда и средней заработной платы 55

2.5.Анализ затрат МУП ЖКХ 59

2.5.1 Анализ общей суммы затрат на производство услуг 60

2.5.2. Анализ затрат на рубль произведенной продукции 61

2.6.Анализ источников финансирования 62

2.7.Анализ организационно-технического уровня МУП ЖКХ 64

2.7.1.Анализ технического уровня производства 64

2.8.Финансовый анализ деятельности МУП ЖКХ 73

2.8.1. Предварительный обзор бухгалтерского баланса МУП ЖКХ 73

2.8.2. Анализ ликвидности и платежеспособности МУП ЖКХ 80

2.8.3. Оценка финансовой устойчивости предприятия 84

2.8.4. Оценка деловой активности предприятия 88

2.8.5. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 91

2.8.6. Анализ рентабельности 93

3.МЕРОПРИЯТИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МУП ЖКХ 95

3.1.Разработка стратегии развития МУП ЖКХ 95

3.2. Реализация программы по энергосбережению 97

3.2.1.Применение на системах теплоснабжения технологий стабилизационной обработки подпиточной воды 98

3.2.2.Разделение контурной и сетевой воды 99

3.2.3.Применение пароструйных насосов 101

3.2.4.Установка предизолированных труб 102

3.2.5.Применение индивидуальных тепловых пунктов 103

3.2.6.Оснащение муниципального жилого фонда и организаций бюджетной сферы приборами учета и регулирования энергоресурсов и воды 105

3.3. Совершенствование управления дебиторской задолженностью 108

3.4. Обновление основных фондов предприятия 109

4. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА 111

4.1.Введение 111

4.2. Безопасность проекта 114

4.2. Экологичность проекта 126

4.3. Чрезвычайные ситуации 127

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 130

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 131

РЕФЕРАТ

 íàñòîÿùåì äèïëîìíîì ïðîåêòå ðàññìîòðåíû ïðîáëåìû ñòàíîâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè. Îáúåêòîì èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ äåÿòåëüíîñòü ÌÓÏ «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî» ã.Íåâüÿíñêà. Öåëü ðàáîòû îïðåäåëÿåò åå ñòðóêòóðó è ñîäåðæàíèå.

 äèïëîìíîé ðàáîòå ïðîâåäåí êîìïëåêñíûé àíàëèç ôèíàíñîâîé è ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÌÓÏ ÆÊÕ, íà îñíîâå êîòîðîãî ðàçðàáîòàíû ïðåäëîæåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè äàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ðàçðàáîòàíà ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ÌÓÏ ÆÊÕ, ïðîâåäåí SWOT-àíàëèç, ïðîâåäåíû ðàñ÷åòû ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè âíåäåíèÿ ïðèáîðîâ ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ, äàíî îáîñíîâàíèå ê ïðàêòè÷åñêîìó ïðèìåíåíèþ, ðåêîìåíäàöèè ïî äèâåðñèôèêàöèè äåÿòåëüíîñòè è ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåäðåíèþ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé.

Òåîðåòè÷åñêîé áàçîé äëÿ èññëåäîâàíèÿ ïîñëóæèëà ýêîíîìè÷åñêàÿ, ôèíàíñîâàÿ ëèòåðàòóðà, ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ, ñïðàâî÷íàÿ ëèòåðàòóðà, èçó÷åíû è ïðîàíàëèçèðîâàíû ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèå, ïðîèçâîäñòâåííûå äîêóìåíòû ÌÓÏ ÆÊÕ, íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñîâðåìåííîå Ðîññèéñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî, çàòðàãèâàþùåå îòíîøåíèÿ â ñôåðå ÆÊÕ.

Äèïëîìíûé ïðîåêò íàïèñàí íà 132 ñòð, ñîäåðæèò 47 òàáëèö, 4 ðèñóíêà.

ВВЕДЕНИЕ

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç îñíîâíûõ îòðàñëåé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îõâàòûâàþùåé ìíîãîîòðàñëåâîé ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêèé êîìïëåêñ, ïîòðåáíîñòü â ïðîäóêöèè êîòîðîãî ïðàêòè÷åñêè íå îãðàíè÷åíà.

Ñèñòåìà ÆÊÕ ïðåäñòàâëåíà æèëûìè, îáùåñòâåííûìè çäàíèÿìè, ýêñïëóàòàöèîííûìè, ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûìè, òðàíñïîðòíûìè, ýíåðãåòè÷åñêèìè è äðóãèìè ïðåäïðèÿòèÿìè, ñîñòàâëÿþùèìè ñëîæíóþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ ñèñòåìó, îò ðåçóëüòàòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ êîòîðîé çàâèñèò ðàçâèòèå ãîðîäñêèõ îáúåêòîâ è ñîñòîÿíèå ñðåäû îáèòàíèÿ æèòåëåé ãîðîäà.

ÆÊÕ ãîðîäà – ýòî ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ñôåðà â ñèñòåìå íàðîäíîãî õîçÿéñòâà, îñíîâíîé öåëüþ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ è ïðåäïðèÿòèé â óñëóãàõ, îáåñïå÷èâàþùèõ íîðìàëüíûå óñëîâèÿ æèçíè è ðàáîòû.

Ýêîíîìèêó ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà çà÷àñòóþ îòîæäåñòâëÿþò â ÆÊÕ, òåì ñàìûì ïîä÷åðêèâàÿ ïåðâîñòåïåííîñòü äëÿ ìåñòíûõ âëàñòåé çàäà÷ îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ òåïëîì, âîäîé, ýëåêòðè÷åñòâîì ïåðåä äðóãèìè âîïðîñàìè. Ýòà âàæíåéøàÿ ñôåðà, íàêîïëåííàÿ ìíîæåñòâîì ïðîáëåì, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé áëàãîäàðíîå ïîëå äëÿ èííîâàöèé è ïðèìåíåíèÿ ñïåöèàëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî èíñòðóìåíòàðèÿ.

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî ñåãîäíÿ – ýòî áîëåå 50 òûñ.ïðåäïðèÿòèé, ãäå çàíÿòî ñâûøå 4 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê, ñòîèìîñòü îñíîâíûõ ôîíäîâ îòðàñëè – 380 òðèëëèîíîâ ðóáëåé, òîëüêî â 1998 ãîäó îòðàñëüþ áûëè îêàçàíû óñëóãè íà 380 ìëðä.ðóá., ÷òî ÷óòü ìåíüøå îáúåìà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

Îäíàêî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ýòà ñôåðà îñòàåòñÿ óáûòî÷íîé è íåýôôåêòèâíîé ñôåðîé ýêîíîìèêè íàøåé ñòðàíû.

Ñëîæèâøàÿñÿ ñèòóàöèÿ ñâÿçàíà ñ öåëûì ðÿäîì ïðîáëåì, êîòîðûå òðåáóþò áåçîòëàãàòåëüíîãî ðåøåíèÿ.

Ñåãîäíÿ, âìåñòî îæèäàåìîãî ïðîãðåññà, âñÿ ñèñòåìà æèçíåîáåñïå÷íèÿ ãîðîäîâ è íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íàõîäèòñÿ íà êðèòè÷åñêîé îòìåòêå, ïðåæäå âñåãî, ïîòîìó ÷òî ñðåäíèé óðîâåíü èçíîñà èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 60% è îêîëî ÷åòâåðòè îñíîâíûõ ôîíäîâ ïîëíîñòüþ îòñëóæèëè ñâîé ñðîê.

 ñâåòå âñåõ ïðîáëåì íå âûçûâàåò ñîìíåíèé â ñâîåé àêòóàëüíîñòè òåìà äèïëîìíîé ðàáîòû «Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ÌÓÏ «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî» ã. Íåâüÿíñêà. Îáúåêòîì àíàëèç ÿâëÿåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, ïðîèçâîäñòâåííàÿ è ôèíàíñîâàÿ äåÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ. Öåëü äèïëîìíîãî ïðîåêòà – íà ïðèìåðå àíàëèçà ðàáîòû ÌÓÏ ÆÊÕ ã. Íåâüÿíñêà âûÿâèòü ïðîáëåìû äåÿòåëüíîñòè, îáîçíà÷èòü ïðè÷èíû è âíåñòè ïðåäëîæåíèÿ ïî óñòðàíåíèþ íåäîñòàòêîâ.  äèïëîìíîé ðàáîòå íà îñíîâå êîìïëåêñíîãî ìîíèòîðèíãà ðàçðàáîòàíû êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå äåÿòåëüíîñòè è ïîâûøåíèå åå ýôôåêòèâíîñòè â êîíå÷íîì èòîãå.

Ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü äèïëîìíîé ðàáîòû çàêëþ÷àåòñÿ â âîçìîæíîñòè ïðèìåíåíèÿ ïðåäëîæåííûõ ìåðîïðèÿòèé ê ðåøåíèþ ïðîáëåì æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.

1.ПРОБЛЕМЫ И ПЕРПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

1.1.Основные понятия жилищно-коммунального хозяйства

Ïîíÿòèå è âèäû æèëèùíîãî ôîíäà. Æèëèùíûé ôîíä – ñîâîêóïíîñòü âñåõ æèëûõ ïîìåùåíèé íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè, âêëþ÷àÿ æèëûå äîìà, ñïåöèàëèçèðîâàííûå äîìà (îáùåæèòèÿ, ãîñòèíèöû-ïðèþòû, äîìà ìàíåâðåííîãî ôîíäà, ñïåöèàëüíûå äîìà äëÿ îäèíîêèõ ïðåñòàðåëûõ, âåòåðàíîâ è äðóãèå), êâàðòèðû, ñëóæåáíûå æèëûå ïîìåùåíèÿ, èíûå æèëûå ïîìåùåíèÿ â äðóãèõ ñòðîåíèÿõ, ïðèãîäíûõ äëÿ ïðîæèâàíèÿ.

Íè â îäíîì çàêîíîäàòåëüíîì àêòå, â êîòîðîì ïðåäïðèíèìàëèñü ïîïûòêè êëàññèôèöèðîâàòü æèëèùíûå ôîíäû, åäèíñòâî êëàññèôèêàöèîííîãî îñíîâàíèÿ íå âûäåðæàíî. Êëàññèôèêàöèÿ, êîòîðàÿ çàêðåïëåíà â Æèëèùíîì Êîäåêñå ÐÔ, íûíå óñòàðåëà è ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ åþ íåëüçÿ.

Ïîäðàçäåëåíèå æèëèùíîãî ôîíäà íà âèäû äàíî â Çàêîíå ÐÔ «Îá îñíîâàõ ôåäåðàëüíîé æèëèùíîé ïîëèòèêè». Îäíàêî â íåì æèëèùíûå ôîíäû êëàññèôèöèðóþòñÿ ïî ðàçëè÷íûì îñíîâàíèÿì. Âíà÷àëå äàíà êëàññèôèêàöèÿ ïî ôîðìàì ñîáñòâåííîñòè. Ê âèäàì æèëèùíîãî ôîíäà îòíåñåíû ÷àñòíûé, ãîñóäàðñòâåííûé, ìóíèöèïàëüíûé è îáùåñòâåííûé ôîíäû.  ñâîþ î÷åðåäü, ÷àñòíûé äåëèòñÿ íà ôîíä, íàõîäÿùèéñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãðàæäàí, è ôîíä, íàõîäÿùèéñÿ â ñîáñòâåííîñòè þðèäè÷åñêèõ ëèö. Ãîñóäàðñòâåííûé ôîíä ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà âåäîìñòâåííûé, ñîñòîÿùèé â ñîáñòâåííîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàõîäÿùèéñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè èëè îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, è ôîíä, íàõîäÿùèéñÿ â ñîáñòâåííîñòè ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè, à òàêæå âåäîìñòâåííûé, íàõîäÿùèéñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè èëè îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê ñîîòâåòñòâóþùåìó âèäó ñîáñòâåííîñòè. Ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé ôîíä ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà ôîíä, íàõîäÿùèéñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, à òàêæå âåäîìñòâåííûé, íàõîäÿùèéñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè èëè îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé.  îñîáûé ôîíä âûäåëåí îáùåñòâåííûé æèëèùíûé ôîíä, ñîñòîÿùèé â ñîáñòâåííîñòè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé.

Íóæíî ñêàçàòü, ÷òî óæå íà äàííîì ýòàïå âû÷ëåíåíèÿ âèäîâ æèëèùíîãî ôîíäà åäèíñòâî êëàññèôèêàöèîííîãî îñíîâàíèÿ íå ñîáëþäåíî, ïîñêîëüêó åñëè ïîñëåäîâàòåëüíî ïðèäåðæèâàòüñÿ êëàññèôèêàöèè ïî ôîðìàì ñîáñòâåííîñòè, îáùåñòâåííûé ôîíä ñëåäîâàëî áû îòíåñòè ê ÷àñòíîìó æèëèùíîìó ôîíäó, íàõîäÿùåìóñÿ â ñîáñòâåííîñòè þðèäè÷åñêèõ ëèö. Îáùåñòâåííûé æèëèùíûé ôîíä âûäåëåí íå ñëó÷àéíî. Ïî ñâîåìó ïðàâîâîìó ðåæèìó îí ñõîäåí ñ âåäîìñòâåííûì æèëèùíûì ôîíäîì, íàõîäÿùåìñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

Æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè: ïîíÿòèå, êëàññèôèêàöèÿ.  ÷èñëå ðàçíîîáðàçíûõ ïîòðåáíîñòåé ÷åëîâåêà â óñëóãàõ ñîöèàëüíîé ñôåðû ñóùåñòâóåò èõ îñîáûé âèä – ïîòðåáíîñòü â æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóãàõ.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Разработка мероприятий по повышению эффективности МУП Жилищно коммунальное хозяйство г Невьянска

  Дипломная работа >> Экономика
  ... А.Я. _______________________________ ДИПЛОМНАЯ РАБОТА на тему: «Разработка мероприятий по повышению эффективности МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство г.Невьянска» Студента Мулина О.С. Группа М515Н ...
 2. Жилищно-коммунальное хозяйство и его проблемы

  Реферат >> Экономика
  ... при разработке стратегии развития коммунального хозяйства является определение эффективной ... жилищно-коммунального хозяйства; - проанализировать современное состояние системы ЖКХ; - разработать и обосновать мероприятия по улучшению жилищно-коммунального ...
 3. Методические основы тарифного регулирования отрасли жилищно коммунального хозяйства

  Дипломная работа >> Экономика
  ... жилищно-коммунального хозяйства За годы реформ в жилищно-коммунальном хозяйстве ... Разработка предложений и мероприятий по совершенствованию тарифного регулирования предприятия городского хозяйства ... тепла; мероприятия по повышению эффективности использования ...
 4. Развитие жилишно-коммунального -хозяйства

  Реферат >> Государство и право
  ... же повышение эффективности работы предприятий жилищно-коммунального хозяй­ства путем сочетания хозяйственной самостоятельности конкури­рующих предприятий жилищно-коммунального хозяйства и государственного ...
 5. Совершенствования системы управления инвестициями в жилищно-коммунальное хозяйство г. Новосибирс

  Реферат >> Государство и право
  ... жилищно-коммунальное хозяйство, и будет способствовать повышению ... ; - разработку комплекса мероприятий по инвестированию; ... жилищно-коммунального хозяйства. Эффективно ... по холодному водоснабжению и водоотведению, поставляемые МУП «Горводоканал», определяется по ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020401477813721