Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
Расчет валового товарооборота за день определяется, исходя из запланированного объема продукции собственного производства и покупной продукции и цены ...полностью>>
Экономика->Реферат
Различают ресурсы:1.долглсрочныев виде ОФ; 2.краткосрочные фин. Ср-ва, необх-е для 1 произ-го цикла. Указанные ресурсы делятся на 2 группы:1.Основной ...полностью>>
Экономика->Реферат
Как видно из приведенной схемы, основу цены продукции составляет ее себестоимость, которая характеризует текущие издержки предприятия по производству ...полностью>>
Экономика->Реферат
Управленческий учет и анализ призван решать вопросы концентрации затрат, эффективности использования ресурсов, производство и реализацию продукции. Од...полностью>>

Главная > Реферат >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

7. Дослідження довело, що оцінка впливу малого підприємництва на показники розвитку як національного господарства, так і регіонів, можлива лише на основі комплексних досліджень (експертні оцінки, анкетування з різноманітних напрямів господарчої діяльності, удосконалення оцінки ефективності діяльності в межах самого малого бізнесу). Розроблена матриця факторних навантажень, отриманих окремими признаками-бар’єрами за факторами, що зумовлюють певні ризики для розвитку малого підприємництва в регіоні. Ці ризики умовно поділено на групи та оцінено їх рівень за даними, отриманими в результаті опитування підприємців регіону. Адаптовано кластерний аналіз в обробці анкетних опитувань при оцінці малого бізнесу та надані рекомендацій щодо використання комбінованих методів з урахуванням видів діяльності, для чого запропонована блок-схема, яка припускає комплексну оцінку малого бізнесу на основі трьохрозрахункового методу та результатів анкетування, отриманих за допомогою кластерного аналізу. Все це в підсумку сприятиме розвиткові національної економіки.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографії

1. Ларіна Р.Р., Азаров О.В. Малий бізнес в Україні: роль та особливості розвитку в національній економіці (монографія). – Донецьк: “Вебер” (Донецька філія), 2007. – 300 с.

Особистий внесок: проведена оцінка стану малого бізнесу взагалі в Україні та в Донецькій області окремо, надані практичні рекомендації щодо удосконалення досліджень та системи оцінки впливу малого бізнесу на розвиток національної економіки та відносно використання комбінованих методів оцінки малого бізнесу з урахуванням видів діяльності.

Статті у наукових фахових виданнях

2. Амитан В.Н., Финагина О.В., Азаров А.В. Специфика формирования концепции поддержки малого и среднего предпринимательства // Сб. научн. тр. ДонНУ “Модели управления в рыночной экономике”, Том 1; общая редакция и предис. Ю.Г. Лысенко. – Донецк: ДонНУ, 2003. – С.256-261.

Особистий внесок: визначено напрями формування підтримки малого і середнього бізнесу, надані рекомендації з питань діагностування розвитку підприємницького середовища.

3. Азаров О.В. Проблеми розвитку та інвестування малого та середнього підприємництва // Зб.наук.праць ДНУ “Економіка: проблеми теорії та практики”. Вип.190. – Т.1. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С.209-213.

4. Азаров О.В. Особливості формування державного регіонального управління розвитком малого підприємництва // Сб.научн.тр. ИЭП НАН Украины “Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности”. – Донецк: ИЭП НАНУ, 2004. – С.171-175.

5. Азаров О.В. Особливості оцінки впливу малого підприємництва на розвиток соціально-культурної сфери // Зб.наук.праць ДонДУУ “Актуальні проблеми управління економічними системами”. Т.VІІ, вип. 63, серія “Економіка”. – Донецьк: ДонДУУ, 2006. – С.29-37.

6. Ларіна Р.Р., Азаров О.В. Проблеми оцінки місця і ролі малого бізнесу в розвитку території // Менеджер, 2006. - № 4 (38). – С.81-85.

Особистий внесок: визначено проблеми оцінки місця і ролі малого бізнесу в розвитку територій, окреслено особливо впливові напрями оціночної діяльності.

Тези доповідей та матеріали конференцій

7. Азаров А.В. Проблемы формирования поддержки малого и среднего предпринимательства // Тези доповідей VІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції “Проблеми економічної кібернетики” присвяченої 35-річчю кафедри економічної кібернетики Донецького національного університету. Алушта, 6-8 жовтня 2003 р. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток”, Лтд, 2003. – С.245-246.

8. Азаров О.В. Малий бізнес як чинник сталого розвитку держави та регіонів // Проблеми управління підприємництвом у сучасних умовах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції вчених та фахівців: в 2 ч. – Сімферополь: ЧП “Кильбер”, 2005. – С.38-39.

9. Азаров А.В. Малое предпринимательство Донецкой области // Економіка України: стратегія, відродження і трансформаційні перетворення. Матеріали наук.-практ. конференції. Полтава, 26-27 квітня 2005 р. – Полтава: ПІБ МНТУ, 2005. – С.105-108.

10. Азаров О.В. Проблеми виміру соціальних характеристик розвитку малого підприємництва // Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття. Матеріали VІ наук.-практ. конференції. – Полтава: ПІБ МНТУ, 2006. – С.128-130.

АНОТАЦІЯ

Азаров О.В. Малий бізнес України в розвиткові національної економки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2008.

Дисертаційну роботу присвячено розробці теоретико-методологічних засад удосконалення досліджень та формування системи оцінки впливу малого бізнесу на розвиток національної економіки. Досліджено теоретичні основи діяльності малого бізнесу та визначено його вплив на розвиток національної економіки. Проведено аналіз світового досвіду розвитку малого бізнесу та його адаптація до розвитку малого бізнесу в Україні з урахуванням особливостей національної економіки. Проаналізовані територіальні особливості діяльності малого бізнесу в Україні. Запропоновані методичні підходи до оцінки розвитку малого бізнесу та надані пропозиції щодо удосконалення досліджень і системи оцінки впливу малого бізнесу на розвиток національної економіки. Розроблено матрицю факторних навантажень, що дозволяє визначити ризики для розвитку малого підприємництва в регіоні. Адаптовано кластерний аналіз в обробці анкетних опитувань при оцінці малого бізнесу та надані рекомендацій щодо використання комбінованих методів оцінки малого бізнесу з урахуванням видів діяльності.

Ключові слова: розвиток національної економіки, малий бізнес, підприємництво, система та показники оцінки, інноваційний розвиток.

АННОТАЦИЯ

Азаров А.В. Малый бизнес Украины в развитии национальной экономики. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным хозяйством. – Донецкий государственный университет управления Министерства образования и науки Украины, Донецк, 2008.

В диссертации проанализированы существующие теоретические подходы и этапы развития малого предпринимательства, что позволило систематизировать классификацию факторов и условий развития малого бизнеса. На основе проведенного анализа зарубежного опыта развития малого бизнеса разработаны рекомендации по его адаптации в Украине с учетом особенностей развития национальной экономики. Показано, что малый бизнес представляет собой наиболее распространенную форму осуществления предпринимательской деятельности и пользуется большой популярностью во многих странах мира, является необходимым элементом рыночной экономики, стабилизатором социальных отношений в обществе, важной составляющей инновационного развития отдельной территории и страны в целом.

Исходя из особенностей, состояния и степени развития малого предпринимательства в Украине предложена авторская трактовка понятия “предпринимательская деятельность”. Оценка состояния малого бизнеса в Украине и отдельно в Донецкой области позволила определить достоинства и недостатки в его организации, и, вместе с тем, проиллюстрировала устойчивое развитие малого бизнеса за последние годы. Обоснована необходимость государственного и регионального регулирования предпринимательской деятельности, которую предложено основывать на введении системы индикаторов состояния малого бизнеса и перспектив его развития – показателей оценки влияния малого предпринимательства на развитие социальной, инновационной и экономической сферы национальной экономики. Даны рекомендации по адаптации кластерного анализа в обработке анкетных опросов при оценке малого бизнеса, а также по использованию комбинированных методов оценки малого бизнеса с учетом видов деятельности.

В работе определены основные направления государственного регулирования развития малого бизнеса в Украине. Доказана необходимость использования трех основных методов оценки малого бизнеса: дисконтированных денежных потоков, капитализации доходов, сравнительный. С целью оценки влияния малого бизнеса на развитие национальной экономики предложено использовать аналитическую платформу “Аналитические технологии”, который включает комбинированный математико-статистический аппарат кластерного анализа, парциальную обработку данных, дерево решений, многослойную нейронную сеть, карты Кохонена. Доказано, что использование аналитической платформы позволит создать эффективную систему мониторинга влияния малого бизнеса на экономико-социальную политику регионов и государства для принятия эффективных управленческих решений.

Предложена укрупненная блок-схема алгоритма выбора метода оценки малого бизнеса, которая предполагает его комплексную оценку на основе трехрасчетного метода и результатов анкетирования, полученных с помощью кластерного анализа. Основные предложения и рекомендации, сформулированные в процессе диссертационного исследования, предложено положить в основу оценки состояния и влияния малого бизнеса на развитие, как отдельных территорий, так и всей системы национального хозяйства.

Результаты исследования имеют теоретическое и практическое значение и могут быть использованы в дальнейших теоретических исследованиях по данной проблеме, а также при разработке стратегии экономического развития национального хозяйства.

Ключевые слова: развитие национальной экономики, малый бизнес, предпринимательство, система и показатели оценки, инновационное развитие.

ANNOTATION

Azarov A.V. Small business in the development of national economicsManuscript.

Dissertation for the degree of candidate of economical sciences on the speciality 08.00.03 – economics and management of the national economy Donetsk state university of management Ministry of education and science of Ukraine, Donetsk, 2008.

Dissertation is dedicated to the scientific foundation of one of the current scientific-practical objectivesdevelopment of theoretical-methodological basics of the improvement of studies and formation of the system of assessment of the impact of small business on the development of national economy. Theoretical basics of the small business activities were studied and the impact of small business on the development of national economy was specified. World experience of the development of small business was also studied and adopted to the development of small business in Ukraine with the consideration of the characteristics of the national economy. Territorial characteristics of the small business activities in Ukraine on the example of Donetsk region and their role in the development of the national economy were explored. Methodical approaches for the assessment of small business development were proposed and recommendations for applying combined methods were given. Proposals as to the improvement of studies and system of assessment of influence of the small business on the development of national economy were suggested. Matrix of factorial burdens, obtained by the separate indicators-barriers each having certain risks for the development of small businesses in the region, was proposed and developed. Cluster analysis was adopted for small business inquirer surveys for the purpose of its application for the assessment of small business and usage of the combine methods of the assessment with the consideration of types of activities.

Key words: development of the national economy, small business, entrepreneurship, system and indicators of the assessment, innovative development.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Інституційні чинники розвитку національної економіки

  Реферат >> Экономика
  Інституційні чинники розвитку національної економіки План Поняття та сутн ... зіткнулась Україна та інші постпатерналістські країни щодо розбудови національних економік, ... економіки шляхом активізації соціально-економічних інститутів, стимулів розвитку бізнесу ...
 2. Необхідність лізингових відносин для розвитку національної економіки

  Реферат >> Астрономия
  ... відносин для розвитку національної економіки Економічна ситуація, що склалася в Україні, створює ... згідно з законодавством України, до валових витрат виробництва ... підвищує конкурентоспроможність малого і середнього вітчизняного бізнесу. Для держави фінансове ...
 3. Основні поняття та показники національної економіки

  Шпаргалка >> Экономика
  ... обсяг національного виробництва скорочується, тоді як ціни продовжують зростати. Останнє, зокрема, мало ... головний момент розвитку національної економіки України, а з отриманням Україною від Європейського Союзу (ЄС) статусу країни з ринковою економікою ...
 4. Предмет і метод вивчення національної економіки

  Реферат >> Экономика
  ... і розвитку доповнюються соціальним і корпоративним контролем. Для національної економіки України стратег ... розвитку, технополіси, технопарки, бізнес-інкубатори. В Україні створено 2 останні. В Укра ... сприятливого для діяльності малих фірм підприємницького ...
 5. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

  Реферат >> Экономика
  ... і і партнерства приватного бізнесу, держави і наукових круг ... національному рівні. 3. Основні напрями стратегії розвитку національної економіки України Сучасна стратегія розвитку економіки України ... мали можливість працювати на забезпечення сталого розвитку ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016369819641113