Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
Изменение количества денег, циркулирующих в экономической системе, может оказывать существенное воздействие на реальный выпуск продукта, уровень цен, ...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Возвышение потребностей, исчерпание традиционных ресурсов, увеличение численности населения обуславливают решение двуединой задачи: экономического рос...полностью>>
Экономика->Реферат
Подписанный в Риме в марте 1957 года договор об учреждении ЕЭС стал одним из важнейших этапов европейской интеграции. Этому событию предшествовал долг...полностью>>
Экономика->Реферат
Государство как субъект экономических отношений для покрытия своих расходов привлекает не только доходы бюджета, но и дополнительные, сформированные н...полностью>>

Главная > Реферат >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Таблиця 1

Показники оцінки впливу малого бізнесу на розвиток національної економіки

Показник

Порядок розрахунку

Економічні:

-кількість МП

, N–кількість робітників на МП; S – кількість населення в даному населеному пункті, районі, регіоні

- індекс динаміки змін кількості МП на 1 000 чол. населення території

-обсяг реалізованої продукції

, де Z – собівартість одиниці продукції; G – кількість одиниць продукції; J – індекс змін собівартості продукції при її лановому рівні та фактичному обсязі

-частка платежів МП в загальному обсязі

, де ОПМП – обсяг платежів, перерахованих підприємствами малого бізнесу; ОНБ – загальний обсяг надходжень до бюджету

Інноваційні:

-економічний ефект від інновацій

Ен= (В1 + В2)*Qн - Вн, В1 і В2 –витрати створення одиниці продукції без застосування та із застосуванням науково-технічних знань; Qн - кількість одиниць наукомісткої продукції; Вн – витрати на проведення НДКР

-бюджетний ефект інноваційного проекту

, де Т - сумарна тривалість життєвого циклу проекту; Рt- щорічна різниця виплат і надходжень у бюджет; t - роки реалізації проектів (1, 2, 3); d - коефіцієнт дисконтування

Соціально-культурні

-рівень загального обороту кадрів

У – кількість звільнених; П – кількість прийнятих; Р – середньоспискова чисельність працівників

-частка створених робочих місць

, де ЕАН – чисельність економічно активного населення регіону; КСРМ – кількість створених робочих місць в сфері малого бізнесу

-рівень середньої з/п

, де ЗПМБ – середня заробітна плата в сфері малого бізнесу; ЗПрег – середня заробітна плата в регіоні

-ефект від працевлаштування

або , n–кількість працевлаштованих у сфері малого бізнесу; z – середній розмір заробітної плати в цій сфері; k – загальний рівень умов праці у малому бізнесі

-соціальна ефективність програм розвитку

Зn–кількість працевлаштованих завдяки реалізації програми підтримки МБ в регіоні; З – загальна кількість населення регіону

Важливим моментом при цьому має стати аналіз діяльності малих підприємств та їх впливу на соціально-культурне середовище за такими показниками: ефект працевлаштування населення у сфері малого бізнесу; рівень умов праці на малих підприємствах; професійний рівень підприємців та працівників малого бізнесу, рівень підвищення їх кваліфікації; участь малих підприємницьких структур у соціально-культурних проектах, меценатство; підприємницька активність та ін. Для визначення якісних показників стану та впливу малого бізнесу на розвиток території недостатньо аналізувати тільки статистичні дані, треба проводити комплекс спеціальних маркетингових та соціальних досліджень, що включатимуть різні види опитування підприємців з метою виявлення стану та основних перспектив розвитку малого бізнесу, формування сприятливого соціально-економічного середовища. Результатом якісного аналізу розвитку малого підприємництва є визначення принципових рис і характеристик його впливу на розвиток території, зміст та напрям цього впливу, а також ефективність реалізацій заходів підтримки підприємницької діяльності з боку державних та регіональних органів влади та недержавних структур. Завданням кількісного аналізу є визначення конкретних числових значень і тенденцій змін характеристик, що виявлені в ході якісного аналізу розвитку малого підприємництва. Однак для повноти та більш достовірної інформації кількісні показники, що на сьогодні активно використовуються в практиці аналізу розвитку малого бізнесу, слід скорегувати. Для більш детального аналізу щільності підприємств на регіональному рівні слід розрахувати цей показник не на 10 000 наявного населення, а на 1000 чол.; для уявлення структури зайнятих на малих підприємствах треба вести статистику зайнятості за такими категоріями, як працівники-найманці та підприємці-власники бізнесу; для розуміння характеру розвитку інноваційної діяльності малих підприємств необхідно кількісний аналіз їх ролі в інноваційному розвитку розглядати за напрямами інноваційних змін на цих підприємствах (використання нової техніки, розробка та впровадження нової технології, використання нової сировини, нових каналів збуту, модернізація продукції та ін.).

Таким чином, аналіз розвитку малого підприємництва та оцінка його впливу на розвиток національної економіки повинні проводитися як в кількісному, так і в якісному аспектах та стосуватися розвитку економічної, інноваційної, соціальної сфери, тобто мати системний та комплексний характер. Такий підхід повинен бути втілений в розробці та впроваджені спеціальних програм державної підтримки підприємницької ініціативи.

ВИСНОВКИ

В дисертаційній роботі на основі проведених досліджень здійснено вирішення наукового завдання щодо розробки теоретико-методологічних засад удосконалення досліджень та формування системи оцінки впливу малого бізнесу на розвиток національної економіки. Результати проведених досліджень дали можливість автору зробити висновки і пропозиції теоретичного, методичного і практичного характеру.

1. Дослідження теоретичних підходів та еволюції розвитку малого підприємництва в загальній структурі національної економіки показав, що воно являє собою багатогранне явище економічного та соціального життя українського суспільства, має історичні та національні риси розвитку, а також відмінності функціонування в кожному окремому регіоні. Малий бізнес є необхідним елементом ринкової економіки, стабілізатором соціальних відносин в суспільстві, важливою складовою інноваційного розвитку окремого регіону та держави в цілому. Разом з тим, в вітчизняній практиці державного регулювання національної економіки не сформовані та не реалізовані загальні принципи і підходи до оцінки впливу малого підприємництва на її розвиток. Тому запропоновано системний комплексний підхід до визначення та впровадження єдиної системи оцінки стану і впливу малого бізнесу на розвиток національної економіки.

2. Аналіз світового досвіду розвитку малого бізнесу показав, що він є найбільш розповсюдженою формою здійснення підприємницької діяльності й користується великою популярністю в багатьох країнах світу. В роботі обґрунтована можливість його адаптації до умов національної економіки з врахуванням особливостей розвитку малого підприємництва в Україні. Доведено, що не існує єдиних критеріїв віднесення підприємств до цього сектору господарських відносин. Виходячи з особливостей, стану і розвитку малого підприємництва в окремій країні ці критерії мають визначатися по-різному. Для України найбільш придатним є розуміння малого бізнесу як підприємницької діяльності, що здійснюється фізичними особами-підприємцями та юридичними особами – підприємствами, в яких середньо облікова чисельність працюючих за календарний рік не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500 000 євро. Такий стандарт близький до стандартів Європейського Союзу, що зумовлює зовнішній вектор розвитку національного господарства. В умовах становлення та динамічного розвитку підприємницької діяльності в нашій країні необхідною є адаптація світової практики регулювання малого бізнесу.

3. Аналіз економічного змісту категорії “підприємницька діяльність” показав, що воно потребує міждисциплінарного синтезу ряду дисциплін: економіки, соціології, правознавства, культурології, управління, психології та ін. В узагальненому виді під підприємницькою діяльністю запропоновано розуміти самостійну, систематичну господарську діяльність окремих індивідів чи їх груп по виробництву та реалізації товарів та наданню послуг, що здійснюється з метою отримання максимального прибутку та найефективнішого задоволення суспільних потреб, а також з метою самовираження та підвищення суспільного статусу підприємців на власний ризик і під власну майнову відповідальність шляхом продукування та впровадження новаторських ідей, новітніх технологій, нової техніки та сучасних управлінських рішень. Такий підхід максимально відображає всю різноманітність розуміння підприємництва і, відповідно, багатоаспектність його впливу на суспільні відносини та на розвиток національної економіки.

4. Оцінка стану малого підприємництва показала, що воно являє собою унікальний феномен суспільного життя, що має певний соціальний, економічний, психологічний, правовий контекст. Аналіз розвитку та функціонування малого підприємництва Донецької області, показав, що в цілому за останні роки спостерігається його стійкий розвиток. Однак існують певні проблеми та негативні явища, які запропоновано усунути за рахунок впровадження основних засад державної концепції регулювання малого бізнесу: надання фінансової допомоги тим підприємствам, що у своїй діяльності використовують інноваційні технології, підприємцям невеликих міст та селищ; введення диференційованої системи сплати податків; надання консультаційних та освітніх послуг; спрощення системи отримання дозвільної документації та ліцензій на винаходи; впровадження прозорих схем надання державної допомоги у реалізації інноваційних проектів; створення спеціальних інноваційних центрів та центрів розвитку підприємництва.

5. Дослідження довело, що малий бізнес, будучи невід’ємним елементом такої складної системи як регіон, здійснює всебічний вплив на економічну, соціальну сферу, а також на інноваційний розвиток регіону. Разом з тим, малий бізнес сам виступає як складна система економічних, соціальних, правових відносин. Розвиток малого бізнесу є магістральною лінією ринкової трансформації національної економіки, що стимулює становлення середнього класу, подолання соціальної напруги в суспільстві та впровадження інноваційних рішень в підприємницьку діяльність. Малий бізнес, будучи невід'ємною складовою регіональної економічної системи, стимулює розвиток регіону, сприяє зниженню залежності периферії від центру та послабленню гостроти економічних і соціальних проблем в кожному окремому регіоні. Для формування концепції регулювання малого бізнесу державним органам влади необхідно мати повну характеристику його стану та можливість оцінити вплив малого бізнесу на розвиток національної економіки. Доведено, що ця характеристика має спиратися на повну та достовірну інформаційну базу, в якості структурних елементів якої запропоновано взяти систему спеціально розроблених індикаторів стану малого бізнесу та перспектив його розвитку – показників оцінки впливу малого підприємництва на розвиток окремої території, що характеризуватимуть роль малого бізнесу в розвитку соціальної, інноваційної, економічної сфери окремого регіону та країни в цілому.

6. В роботі доведено, що аналіз малого підприємництва та оцінка його впливу на розвиток національної економіки повинні проводитися як в кількісному, так і в якісному напрямках, що дозволить визначити принципові риси і характеристики, зміст та напрямок цього впливу, а також ефективність реалізації певних заходів підтримки підприємницької діяльності з боку державних органів влади. Обґрунтована необхідність використання системного та комплексного підходу, що дозволить вивчати економічну, соціальну та інноваційну складову цього впливу. Запроваджено методичний підхід до розрахунку грошових потоків за рахунок використання аналітичної платформи “Аналітичні технології”, застосування якої дозволяє визначити оптимальний набір показників для оцінки малого бізнесу; виробити систему рекомендацій для малих підприємств у світлі інноваційних технологій; надавати органам влади будь-якого рівня аналітичні огляди з рекомендаціями на підтримку малого бізнесу; інтегрувати результати обстеження в регіональні й державні програми розвитку малого бізнесу; створити ефективну систему моніторингу впливу малого бізнесу на економіко-соціальну політику регіонів і держави для прийняття ефективних управлінських рішень.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Інституційні чинники розвитку національної економіки

  Реферат >> Экономика
  Інституційні чинники розвитку національної економіки План Поняття та сутн ... зіткнулась Україна та інші постпатерналістські країни щодо розбудови національних економік, ... економіки шляхом активізації соціально-економічних інститутів, стимулів розвитку бізнесу ...
 2. Необхідність лізингових відносин для розвитку національної економіки

  Реферат >> Астрономия
  ... відносин для розвитку національної економіки Економічна ситуація, що склалася в Україні, створює ... згідно з законодавством України, до валових витрат виробництва ... підвищує конкурентоспроможність малого і середнього вітчизняного бізнесу. Для держави фінансове ...
 3. Основні поняття та показники національної економіки

  Шпаргалка >> Экономика
  ... обсяг національного виробництва скорочується, тоді як ціни продовжують зростати. Останнє, зокрема, мало ... головний момент розвитку національної економіки України, а з отриманням Україною від Європейського Союзу (ЄС) статусу країни з ринковою економікою ...
 4. Предмет і метод вивчення національної економіки

  Реферат >> Экономика
  ... і розвитку доповнюються соціальним і корпоративним контролем. Для національної економіки України стратег ... розвитку, технополіси, технопарки, бізнес-інкубатори. В Україні створено 2 останні. В Укра ... сприятливого для діяльності малих фірм підприємницького ...
 5. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

  Реферат >> Экономика
  ... і і партнерства приватного бізнесу, держави і наукових круг ... національному рівні. 3. Основні напрями стратегії розвитку національної економіки України Сучасна стратегія розвитку економіки України ... мали можливість працювати на забезпечення сталого розвитку ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0011990070343018