Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
Расчет валового товарооборота за день определяется, исходя из запланированного объема продукции собственного производства и покупной продукции и цены ...полностью>>
Экономика->Реферат
Различают ресурсы:1.долглсрочныев виде ОФ; 2.краткосрочные фин. Ср-ва, необх-е для 1 произ-го цикла. Указанные ресурсы делятся на 2 группы:1.Основной ...полностью>>
Экономика->Реферат
Как видно из приведенной схемы, основу цены продукции составляет ее себестоимость, которая характеризует текущие издержки предприятия по производству ...полностью>>
Экономика->Реферат
Управленческий учет и анализ призван решать вопросы концентрации затрат, эффективности использования ресурсов, производство и реализацию продукции. Од...полностью>>

Главная > Реферат >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Другий блок висновків характеризує негативні сторони в економічному розвитку малого підприємництва. Разом із зростанням кількості малих підприємств збільшується розрив між кількістю зареєстрованих та дійсно діючих підприємств в регіоні, що являє собою процес дробіння підприємств на більш малі з метою переходу на спрощену систему оподаткування. Це, в свою чергу, стримує процес приросту капіталу – головного показника економічного зростання в ринковій економіці. Розвиток малого бізнесу відбувається нерівномірно на території регіону. Найбільша кількість підприємств та найефективніші показники діяльності малого бізнесу спостерігаються у великих промислових містах, в той час як у невеликих селищах та містах відбувається банкрутство малих підприємств та зменшення їх кількості. Така ситуація зумовлює нерівномірний розвиток регіону, спричиняє відтік робочої сили з периферійних населених пунктів до центральних. Спостерігається переважна орієнтація суб’єктів малого підприємництва на швидкоприбуткові види економічної діяльності, тоді як зовсім відсутній інтерес до довгострокових інвестицій у виробництво продукції з використанням інноваційних технологій, що гальмує інноваційний розвиток регіональної економіки. Несприятливим є інвестиційний клімат, що проявляється в таких проблемах для розвитку малого бізнесу, як висока конкуренція з боку великих вітчизняних та зарубіжних виробників, труднощі з реалізацією продукції, нестача коштів, високі податки. Все це призводить до збільшення витрат малих підприємств та негативних фінансових результатів їх діяльності. Недосконалість податкової системи, велика кількість і розмір податків та обов’язкових зборів призводить до штучного заниження малими підприємствами своїх оборотів та прибутку з метою переходу на спрощену систему оподаткування. Таким чином, прибуток малого підприємництва, як одне з джерел поповнення місцевих бюджетів, втрачає своє значення, а результатом цього є той факт, що в бюджеті практично відсутні кошти на фінансування програм розвитку підприємницької діяльності як на обласному, так і на місцевому рівнях. Відсутні дійові механізми підтримки малого бізнесу з боку державних та регіональних органів влади.

Основними даними, що розглядаються Донецьким обласним управлінням статистики, і аналізуючи які можна говорити про соціальні процеси, є рівень зайнятості населення в даній сфері і оплата праці робітників. Проте у статистиці практично відсутня низка таких показників, як: зростання числа зайнятих та їх соціальна забезпеченість і захищеність; масштаби розширення послуг, що надаються в соціальній сфері; наявність елементів зовнішніх соціальних ефектів тощо. У сфері малих підприємств запропоновано розглядати зовнішні і внутрішні соціальні ефекти (рис.1), які характеризують специфіку взаємодії в малих соціальних групах.

Зовнішні соціальні ефекти


Збільшення числа робочих місць

Розширення послуг, що надаються в соціально-культурній сфері

Задоволення духовних та соціальних потреб робітників

Внутрішні соціальні ефекти

Мале підприємництво


Зростання рівня соціального забезпечення


Створення нових соціальних стереотипів
Рис. 1. Соціальні ефекти малого бізнесу

Отже, можна говорити про соціальну ефективність малих підприємств з погляду внутрішнього соціального середовища, а також зовнішніх, суспільних ефектів. Вони тісно зв'язані і взаємообумовлені, але найбільший інтерес мають суспільні ефекти як найактуальніші для реальних соціальних процесів. В підсумку зазначено, що сьогодні сфера малого бізнесу потребує активного розвитку, а це є можливим лише при зростанні ролі державних органів влади в даному процесі. Так, зусилля органів влади мають бути націленими на фінансування розвитку малих підприємств, надання фінансової допомоги передусім підприємствам, що використовують інноваційні технології, підприємцям периферійних, невеликих містечок та селищ; вдосконалення податкової системи шляхом введення диференційованої (шости- та десятирозрядної) системи сплати податків у залежності від торгового обороту та отриманого прибутку; надання консультаційних та освітніх послуг малим підприємствам; спрощення системи отримання дозвільної документації та ліцензій на винаходи, впровадження прозорих схем надання державної допомоги у реалізації інноваційних проектів та ін. Ці заходи повинні бути втілені у державній програмі розвитку малого підприємництва, яка б передбачала перехід від екстенсивних важелів реформування економіки до інтенсивних, що стимулюють приватну ініціативу, підприємництво та інновації.

У розділі 3. “Розробка методичних підходів до досліджень та оцінки впливу малого бізнесу на розвиток національної економіки” на прикладному рівні досліджено і сформульовано підходи до розробки методів фінансової оцінки малого бізнесу, можливості застосування кластерного аналізу в обробці анкетних опитувань при оцінці малого бізнесу, надані рекомендацій з використання комбінованих методів його оцінки з урахуванням видів діяльності та сформульовані показники оцінки впливу малого бізнесу на економічний, інноваційний та соціально-культурний розвиток держави.

В роботі визначені головні завдання, що формують основні напрями державного регулювання розвитку малого бізнесу. Доведена доцільність використання трьох основних методів оцінки малого бізнесу: метод дисконтованих грошових потоків, метод капіталізації доходів, порівняльний підхід. Доцільність розгляду такої оцінки пояснюється тим, що всі державні й регіональні програми оцінки й розвитку малого бізнесу ґрунтуються, як правило, на макроекономічних показниках, а розглянуті методики дозволяють оперувати економічними показниками навіть на рівні суб'єктів малого бізнесу; у методиках оцінки малого бізнесу відсутня диференціація за територіальною і виробничою ознаками регіонів - обрані методики дозволяють усунути цю ваду; доступність математичного апарату для оцінки малого бізнесу за обраними методиками дозволяє виконувати процедуру оцінки на рівні не тільки регіональному, але і окремого суб'єкту малого бізнесу.

З метою оцінки впливу малого бізнесу на розвиток національної економіки запропоновано відійти від стандартної обробки анкет, використавши аналітичну платформу “Аналітичні технології”, в якій поєднано комбінований математико-статистичний апарат кластерного аналізу, парціальну обробку, дерево рішень, багатошарову нейронну мережу, карти Кохонена. Застосування аналітичної платформи дозволить: визначити оптимальний набір показників для оцінки малого бізнесу; виробити систему рекомендацій для малих підприємств у світлі інноваційних технологій; надавати органам влади будь-якого рівня аналітичні огляди з рекомендаціями на підтримку малого бізнесу; інтегрувати результати обстеження в регіональні й державні програми розвитку малого бізнесу; створити ефективну систему моніторингу впливу малого бізнесу на економіко-соціальну політику регіонів і держави для прийняття ефективних управлінських рішень.

Доведено, що вибір методу оцінки малого бізнесу повинен ґрунтуватися на порівнянності оцінки різними методами з експертними оцінками. Запропоновано укрупнену блок-схему алгоритму вибору методу оцінки малого бізнесу, що припускає його комплексну оцінку на основі трьохрозрахункового методу та результатів анкетування, отриманих за допомогою кластерного аналізу. Доведено, що не слід ігнорувати жодний з наведених методів, а на підставі порівняльної оцінки малого бізнесу за трьома методами з експертною оцінкою визначити найбільш прийнятний. Важливим є також питання про принципи створення експертних груп (тобто оцінювачів), які б кваліфіковано дали оцінку малого бізнесу. Доведено, що експертна група оцінювачів повинна складатися з 26-32 експертів, які мають розробити шкалу експертних оцінок і алгоритм їх зв'язку: часткову (або відсоткову); рейтингову; вартісну; натуральну; індикаторну. Умовно розділено види діяльності малого бізнесу на дві групи: види діяльності, що представляють виробничу та невиробничу сфери. Це обумовлено наявністю інформаційної бази й спрощеною системою обліку й звітності, які не дозволяють одержати всю необхідну інформацію для оцінки малого бізнесу за допомогою того або іншого методу. Після відповідних розрахунків здійснюється вибір методу оцінки малого бізнесу. Перевага віддається тому методу, коефіцієнт оцінки якого дорівнює k>=0,8 (рівень довіри 80%). Після розрахунку коефіцієнта оцінки як відношення результату за кожним варіантом до експертної оцінки визначається K=min (k1,k2,k3,k4,k5). Далі виконується перевірка умови K>=0,8. Якщо відповідь позитивна, то обирається відповідний метод оцінки малого бізнесу. При негативній відповіді визначається K=min max (k1,k2,k3,k4,k5).

Після підтвердження результатів оцінки відповідно до запропонованої блок-схеми можливий перехід до прийняття рішень. Суть прийняття рішень, що входить у вдосконалену концептуальну модель експертних оцінок, полягає у такому: групою аналітиків порівнюються результати оцінки малого бізнесу і обробки анкетних опитувань; визначаються найбільш істотні відхилення в результатах оцінки і діапазон розкиду цих відхилень у трьох напрямках (за видами діяльності малого бізнесу; регіональній ознаці; у відповідності з експертними оцінками); аналізується значущість факторів, що істотно впливають на результати оцінки; у випадку реальної значущості факторів виконується новий розрахунок, результати якого приймаються як відносно остаточні; групою оцінювачів виробляється остаточне рішення про прийняття результатів оцінки й відповідних рекомендацій і висновків. Відповідно до алгоритму обробки анкет отримано набір правил у вигляді таблиці. Кожне правило можна подати як “УмоваНаслідокПоказники”. На підставі дерева рішень за анкетними опитуваннями отриманий певний результат значущості факторів (рис.2). Далі будується карта Кохонена (кластеризація факторів), де кожна її область розглядається як показник впливу того або іншого фактора на розвиток малого бізнесу на підставі оброблених анкетних опитувань. Так, якщо переміщатися заключною картою “Регіон”, можна простежити зв'язок факторів у кластерах, які показують, як далеко або близько перебувають області кластерів (чарунок) від тих або інших відповідей на запитання анкети. Таким чином, карти Кохонена візуально відображають вплив факторів на досліджуваний процес, у даному випадку - на результати оцінки малого бізнесу в розрізі регіонів.

В роботі доведено, що формування повної та достовірної інформаційної бази про стан малого підприємництва та особливості його розвитку є провідним завданням державних та місцевих органів влади, бо ця інформація служить основою для прогнозів і перспективних планів підтримки малого бізнесу, для вироблення стратегії і тактики розвитку національної економіки. Структурним елементом цієї бази має стати система спеціально розроблених індикаторів стану малого бізнесу та перспектив його розвитку – показників оцінки впливу малого підприємництва на розвиток окремого регіону.


Рис.2. Значущість факторів

Відповідні показники запропоновано згрупувати в окремі категорії у залежності від впливу на певну сферу розвитку регіону та розділити їх з відокремленням показників інноваційного, економічного розвитку, а також показників впливу на соціально-культурну сферу (табл.1). Такий підхід дозволяє здійснити комплексну діагностику малого підприємництва, виявити “слабкі” та “сильні” сторони його функціонування та подальші напрями розвитку, мати повну та багатоаспектну картину впливу малого бізнесу на формування та розвиток ринкових відносин, подолання соціальної напруги в країні та розвиток національної економіки. У рамках цього підходу показники в кожній окремій сфері повинні також поділятися за характером вираження на кількісні та якісні.

Ключовими показниками, що розкривають якісну характеристику економічної складової впливу малого бізнесу на розвиток території, можуть стати такі індикатори: фінансовий стан підприємств малого бізнесу; індикатори сталого розвитку підприємництва в регіоні; можливі ризики та фактори - бар’єри, що стримують розвиток підприємницької ініціативи, а також пов’язані з цими факторами перспективи підприємницької діяльності. Щодо інноваційної складової, то провідними показниками її якісної оцінки є рівень та динаміка наукоємності виробництва у сфері малого бізнесу, ефективність реалізації малими підприємствами інноваційних проектів, технічне та технологічне оснащення праці на малих підприємствах, рівень автоматизації та механізації виробничих і комерційних процесів, рівень впровадження нових інформаційних технологій та використання міжнародних і вітчизняних стандартів якості у підприємницькій діяльності, участь малих підприємств у спеціально створених інноваційних інституціях. Як складовий елемент оцінки ролі малого бізнесу в розвитку окремої території виділено якісну характеристику впливу підприємницької діяльності на соціально-культурну сферу.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Інституційні чинники розвитку національної економіки

  Реферат >> Экономика
  Інституційні чинники розвитку національної економіки План Поняття та сутн ... зіткнулась Україна та інші постпатерналістські країни щодо розбудови національних економік, ... економіки шляхом активізації соціально-економічних інститутів, стимулів розвитку бізнесу ...
 2. Необхідність лізингових відносин для розвитку національної економіки

  Реферат >> Астрономия
  ... відносин для розвитку національної економіки Економічна ситуація, що склалася в Україні, створює ... згідно з законодавством України, до валових витрат виробництва ... підвищує конкурентоспроможність малого і середнього вітчизняного бізнесу. Для держави фінансове ...
 3. Основні поняття та показники національної економіки

  Шпаргалка >> Экономика
  ... обсяг національного виробництва скорочується, тоді як ціни продовжують зростати. Останнє, зокрема, мало ... головний момент розвитку національної економіки України, а з отриманням Україною від Європейського Союзу (ЄС) статусу країни з ринковою економікою ...
 4. Предмет і метод вивчення національної економіки

  Реферат >> Экономика
  ... і розвитку доповнюються соціальним і корпоративним контролем. Для національної економіки України стратег ... розвитку, технополіси, технопарки, бізнес-інкубатори. В Україні створено 2 останні. В Укра ... сприятливого для діяльності малих фірм підприємницького ...
 5. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

  Реферат >> Экономика
  ... і і партнерства приватного бізнесу, держави і наукових круг ... національному рівні. 3. Основні напрями стратегії розвитку національної економіки України Сучасна стратегія розвитку економіки України ... мали можливість працювати на забезпечення сталого розвитку ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0012500286102295