Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
Расчет валового товарооборота за день определяется, исходя из запланированного объема продукции собственного производства и покупной продукции и цены ...полностью>>
Экономика->Реферат
Различают ресурсы:1.долглсрочныев виде ОФ; 2.краткосрочные фин. Ср-ва, необх-е для 1 произ-го цикла. Указанные ресурсы делятся на 2 группы:1.Основной ...полностью>>
Экономика->Реферат
Как видно из приведенной схемы, основу цены продукции составляет ее себестоимость, которая характеризует текущие издержки предприятия по производству ...полностью>>
Экономика->Реферат
Управленческий учет и анализ призван решать вопросы концентрации затрат, эффективности использования ресурсов, производство и реализацию продукции. Од...полностью>>

Главная > Реферат >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

підходи до визначення показників, які характеризують соціальні процеси в регіоні за рахунок впровадження комплексного показника “соціальні ефекти”, що включає зовнішні і внутрішні соціальні ефекти;

дістали подальшого розвитку:

систематизація чинників і умов розвитку малого підприємництва, що мають визначатися на базових напрямах (економічні, соціокультурні, інноваційні) та можливі регіональні ефекти, що очікуються від розвитку та підтримки малого підприємництва як вагомого сектора розвитку національної економіки;

методичний підхід до розрахунку грошових потоків за рахунок використання аналітичної платформи “Аналітичні технології”, застосування якої дозволяє: визначити оптимальний набір показників для оцінки малого бізнесу; виробити систему рекомендацій для малих підприємств у світлі інноваційних технологій; надавати органам влади будь-якого рівня аналітичні огляди з рекомендаціями на підтримку малого бізнесу; інтегрувати результати обстеження в регіональні й державні програми розвитку малого бізнесу; створити ефективну систему моніторингу впливу малого бізнесу на економіко-соціальну політику регіонів і держави для прийняття ефективних управлінських рішень.

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у тому, що теоретичні положення і висновки безпосередньо доведено до рівня конкретних практичних пропозицій і рішень. Розроблені в дисертації підходи, засоби й отримані результати являють собою методичну базу удосконалення досліджень та системи оцінки впливу малого бізнесу на розвиток національної економіки.

До числа результатів, які мають найбільше практичне значення, належать пропозиції щодо формування та реалізації методики оцінки малого бізнесу з використанням комбінованих методів та з врахуванням видів діяльності; оцінки впливу малого підприємництва на розвиток національної економіки.

Значущість і цінність одержаних у дисертації результатів підкреслює їх практичне впровадження на державному і регіональному рівнях управління. Так, набули практичного використання пропозиції автора щодо розвитку малого бізнесу в частині розробки теоретичних, методологічних та практичних засад механізму державного регулювання розвитку підприємницького середовища та напрямів формування його раціональної структури. Пропозиції щодо розвитку напрямів підтримки підприємств, діагностування станів розвитку, оцінки ефективності діяльності в регіоні та галузі, а також “Методичні рекомендації по розробці регіональної концепції підтримки малого та середнього бізнесу” були враховані при обґрунтуванні соціально-економічних програм Донецької області в частині розвитку малих та середніх підприємств вугільної галузі (довідка Управління вугільної промисловості Донецької обласної державної адміністрації № 2-6/162 від 10.10.2007 р.). Результати дослідження використані Центром розвитку малого та середнього бізнесу Донецької торгово-промислової палати при запровадженні нових прогресивних підходів до класифікації, діагностування та оцінки діяльності малих і середніх підприємств (довідка Донецької торгово-промислової палати № 2373 від 14.10.2007 р.), а також при розробці планів соціально-економічного розвитку м. Волноваха Волноваського району Донецької області (довідка Волноваської міської ради Волноваського району Донецької області № 2015 від 05.10.07 р.).

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, розробки та висновки дисертаційної роботи є результатом самостійно проведених досліджень автора в галузі розробки методичних підходів до оцінки малого бізнесу та удосконалення досліджень і системи оцінки його впливу на розвиток національної економіки. Із наукових ідей, отриманих здобувачем у співавторстві, у дисертації використані лише ті, що становлять його індивідуальний внесок. Внесок автора в колективно опубліковані роботи конкретизований у списку публікацій.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні результати проведених досліджень, висновки та рекомендації, які викладені в дисертаційній роботі, доповідалися і були схвалені на VІІІ Всеукраїнській науково-методичній конференції “Проблеми економічної кібернетики” присвяченої 35-річчю кафедри економічної кібернетики Донецького національного університету (м. Алушта, 6-8 жовтня 2003 р.), на Всеукраїнській науково-практичній конференції вчених та фахівців “Проблеми управління підприємництвом у сучасних умовах” (м. Сімферополь, 2005 р.), на науково-практичній конференції “Економіка України: стратегія, відродження і трансформаційні перетворення” (м. Полтава, 26-27 квітня 2005 р,), на VІ науково-практичній конференції “Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття” (м. Полтава, 2006 р.).

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано в 10 наукових працях, серед яких – 1 монографія, 1 стаття – в науковому журналі, 4 статті – у збірниках наукових праць і 4 публікації – в матеріалах наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій 20,73 д.а., з яких особисто автору належать 7,87 д.а.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів і висновків, викладених на 186 сторінках друкованого тексту, у тому числі 14 таблиць і 20 рисунків, які наведені на 16 сторінках. Список використаних джерел із 140 найменувань приведений на 12 сторінках і 13 додатків на 28 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Розділ 1. “Теоретичні основи діяльності малого підприємництва та його вплив на розвиток національної економіки” присвячено дослідженню теоретичних підходів та етапів розвитку малого підприємництва в загальній структурі національної економіки, здійснено аналіз світового досвіду розвитку малого бізнесу та можливостей його адаптації до умов України та її регіонів з урахуванням особливостей розвитку вітчизняного малого підприємництва.

Дослідження досвіду провідних країн світу та сучасних тенденцій економічного прогресу показало, що підприємництво є одним з найважливіших факторів розвитку національної економіки з ринковим механізмом господарювання. Аналіз досліджень ряду вчених надав можливість стверджувати, що вивчання такого складного та багатовимірного явища, як підприємництво, потребує міждисциплінарного синтезу дисциплін – економіки, соціології, правознавства, культурології, управління, психології та ін. Проведений аналіз різних підходів до розуміння підприємництва дозволив надати його визначення з урахуванням ролі підприємництва в загальній структурі національної економіки. Отже, підприємницька діяльність – це самостійна, систематична, на власний ризик і під власну майнову відповідальність господарська діяльність окремих індивідів чи їх груп з виробництва та реалізації товарів та надання послуг, що здійснюється задля отримання максимального прибутку та найефективнішого вдоволення потреб національного господарства, а також з метою самовираження та підвищення суспільного статусу підприємців шляхом продукування та впровадження новаторських ідей, новітніх технологій, нової техніки та сучасних управлінських рішень в сфері управління національною економікою.

Аналіз світового досвіду показав, що активізація підприємництва є суттєвим фактором успішного розвитку ринкових відносин і стабільності національної економіки. Тому практично в усіх країнах світу держава бере активну участь у формуванні та розвитку підприємницької діяльності й підтримці найбільш доцільних та ефективних її напрямів, насамперед малого бізнесу. Підсумком аналізу досвіду діяльності малого підприємництва та напрямів його використання в Україні, стало твердження про необхідність підвищення ролі державного та регіонального регулювання в розвитку малого бізнесу, сприяння впровадженню інноваційних технологій в підприємницьку сферу. Дослідження особливостей розвитку вітчизняного малого бізнесу показало, що державній підтримці підприємництва в Україні на рівні регіонів перешкоджають макроекономічні умови: недосконалість системи оподаткування; нестабільність бюджетного фінансування державних і регіональних програм підтримки малого підприємництва; нерозвиненість механізмів фінансово-кредитної підтримки і страхування ризиків малих підприємств; відсутність механізмів самофінансування (кредитні союзи, товариства взаємного страхування тощо); обмеження доступу малих підприємств до виробничих потужностей і майна реструктуризованих підприємств; відсутність надійної соціальної захищеності і безпеки підприємців; організаційні проблеми взаємодії малого бізнесу з ринком і з державними структурами; адміністративні бар'єри на шляху розвитку малого підприємництва. Систематизація вище перелічених чинників і умов розвитку малого підприємництва, дозволила визначити базові напрямки розвитку та підтримки даного сектора (економічні, соціокультурні, інноваційні).

В роботі доведено, що для успішного розвитку малого бізнесу в Україні необхідно враховувати історичні реалії його становлення та функціонування в національній економіці, а також особливості кожного окремого регіону. Така необхідність зумовлена тим, що Україна є сукупністю дуже неоднорідних територій, кожна з яких має неповторні, притаманні тільки їй риси та характеристики. Тому розвиток малого підприємництва та розробка відповідних державних програм його регулювання потребує регіонального підходу до оцінки функціонування цієї сфери і має базуватися на використанні таких методологічних прийомів, як галузевий та факторний аналіз, використання інтегрованих показників розвитку малого бізнесу на окремих територіях (у регіонах, районах), вивчання впливу підприємницької діяльності на економічну, соціальну, наукову сфери. Для формування та становлення державної системи підтримки підприємницької діяльності набуває великого значення вивчення та адаптація світового досвіду в цій галузі, де малий бізнес є провідною сферою ринкової економіки. Так, позитивним для України є досвід американської дворівневої моделі регулювання підприємницької діяльності; іспанської системи надання широкої адміністративної та господарської автономії в галузі малого підприємництва місцевим органам влади; фінської моделі сприяння інноваційному підприємництву; системи фінансування впровадження новітніх технологій в малому бізнесі Японії; використання аналізу бізнесового потенціалу регіонів країни та поділення їх на “більш” та “менш” пріоритетні за прикладом Туреччини; впровадження російської системи моніторингу стану малого бізнесу в кожному окремому регіоні країни. Велике значення в українській практиці сприяння розвитку малого підприємництва може мати створення спеціальних інститутів – інноваційних центрів та центрів розвитку підприємництва (передачі технологій, бізнес-центрів та бізнес-інкубаторів, технологічних парків), що забезпечуватимуть підтримку підприємництва та стимулюватимуть використання інноваційних технологій в їх діяльності. Провідне завдання державної та регіональної політики України полягає в адаптації світової практики регулювання малого підприємництва до сучасних умов українського ринку, адже від всебічної підтримки малого бізнесу з боку державних органів залежить докорінна ринкова трансформація економіки України та формування постіндустріального суспільства.

У розділі 2. “Аналіз територіальних особливостей розвитку малого бізнесу в Україні” розглянуто стан малого бізнесу в Україні, наведена оцінка стану малого бізнесу Донецького регіону, що є складовою національного господарства країни, визначена роль малого бізнесу в інноваційному розвиткові національної економіки.

Загальний економічний аналіз сучасного стану малих підприємств в Україні дозволив зробити низку висновків, що поділено на два блоки. Перший блок стосується процесу розвитку та зростання малого бізнесу в Україні. За період з 1999-2006 роки спостерігалося активне зростання кількості малих підприємств, які в основній масі відносилися до сфери бізнесу і мали в основі підприємницьку діяльність. Їх функціонування повністю підпорядковано ринковим законам і закономірностям. Здійснюється процес активного залучення населення регіону до сфери малого бізнесу, що сприятливо впливає на його економічний стан та сприяє подоланню проблеми безробіття. Динамічно розвивається інфраструктура малого бізнесу: з’являються нові фірми по наданню консультаційних послуг малому підприємництву; банківські установи, які виділяють фінансові кошти для розвитку бізнесу; фірми-постачальники, перевізники, посередники, що стають постійними партнерами для малого підприємства. Зростають основні економічні показники підприємницької діяльності: збільшується питома вага малого бізнесу в реалізації продукції, робіт та послуг в регіоні; зростає кількість основних та обігових коштів малих фірм; збільшуються інвестиції в малий бізнес, що дозволяє здійснювати технічне переобладнання малих підприємств.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Інституційні чинники розвитку національної економіки

  Реферат >> Экономика
  Інституційні чинники розвитку національної економіки План Поняття та сутн ... зіткнулась Україна та інші постпатерналістські країни щодо розбудови національних економік, ... економіки шляхом активізації соціально-економічних інститутів, стимулів розвитку бізнесу ...
 2. Необхідність лізингових відносин для розвитку національної економіки

  Реферат >> Астрономия
  ... відносин для розвитку національної економіки Економічна ситуація, що склалася в Україні, створює ... згідно з законодавством України, до валових витрат виробництва ... підвищує конкурентоспроможність малого і середнього вітчизняного бізнесу. Для держави фінансове ...
 3. Основні поняття та показники національної економіки

  Шпаргалка >> Экономика
  ... обсяг національного виробництва скорочується, тоді як ціни продовжують зростати. Останнє, зокрема, мало ... головний момент розвитку національної економіки України, а з отриманням Україною від Європейського Союзу (ЄС) статусу країни з ринковою економікою ...
 4. Предмет і метод вивчення національної економіки

  Реферат >> Экономика
  ... і розвитку доповнюються соціальним і корпоративним контролем. Для національної економіки України стратег ... розвитку, технополіси, технопарки, бізнес-інкубатори. В Україні створено 2 останні. В Укра ... сприятливого для діяльності малих фірм підприємницького ...
 5. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

  Реферат >> Экономика
  ... і і партнерства приватного бізнесу, держави і наукових круг ... національному рівні. 3. Основні напрями стратегії розвитку національної економіки України Сучасна стратегія розвитку економіки України ... мали можливість працювати на забезпечення сталого розвитку ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0011329650878906