Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Государство и право->Контрольная работа
Документом, удостоверяющим гражданство Российской Федерации, является паспорт гражданина Российской Федерации или иной основной документ, содержащие у...полностью>>
Государство и право->Реферат
Еще в глубоко древности, по мере формирования общественных отношений, складывались представления о нормах жизни, об одобряемом и порицаемом поведении,...полностью>>
Государство и право->Реферат
Право граждан на информацию является одним из важнейших политических и личных прав человека и гражданина. Конституция Российской Федерации, принятая в...полностью>>
Государство и право->Реферат
Классическое определение рейдера — в переводе с английского, это лица, совершающие налеты, набеги. В Британском королевстве рейдерами называли также в...полностью>>

Главная > Реферат >Государство и право

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Орыс мектебіндегі қазақ тілі пәнінен жалпы бастауыш білім стандарты

Орыс мектебіндегі қазақ тілі пәнін оқыту мынадай мақсаттарға жетуге бағытталған:

  • қазақ тілінде дұрыс оқуға, сауатты жазуға;

  • қазақ тіліндегі ең қарапайым түсініктер арқылы сөйлеуге;

  • фонетика, грамматика, лексика, фонетика, морфология, синтаксис туралы алғашқы қарапайым түсініктерді меңгеру;

  • тапсырманы түсініп, оған жауап беру;

  • қазақ тіліне деген қызығушылығы мен құрмет сезімін;

  • қазақ халқының өнері мен шығармашылығын, салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын, халық даналығын, ұлт өкілдерін, олардың тілдерін сыйлауға тәрбиелеу;

  • мемлекеттік тілде оқылым, айтылым, тыңдалым, жазылым, тілдесім әрекеттерінің негізінде қазақ тілінде қарым-қатынасқа түсуге дайындығын жетілдіру;

  • монологты, диалогты сөйлеу;

  • оқушының ой-өрісін, танымын, зейінін, жадын, қабылдауын дамыту.

Бағдарламаның негізгі білім мазмұнының міндетті деңгейі

Танымдық және дамыта оқыту аясындағы минимум лексика.

Қазақ тілі туралы түсінік. Қазақ тілінде қоршаған дүние туралы қарапайым түсінік. Қазақ тіліне тән 9 дыбыстың фонетикалық айтылымы, дыбыс пен әріп.

Сөйлеу әрекеттерінің түрлері

Оқылым

Дыбыс, буын, сөз, сөйлем, мәтінді дұрыс, түсінікті оқу. Қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс оқу. Оқу дағдысын қалыптастыру. Мәтінді мәнерлеп, шапшаң, түсініп оқу. Оқу техникасын жетілдіру.

Оқудың танымдық, зерделік, ізденімдік, көрсетімдік түрлері. Оқудың екі түрі: іштей оқу және дауыстап оқу.

Оқу шапшаңдығы: 1 минутта 1- сыныпта – 15-20 сөз белгілерімен, 2-сыныпта – 30-35 сөз белгілерімен, 3-сыныпта 45-50 сөз белгілерімен, 4-сыныпта 60-70 сөз белгілерімен.

Тыңдалым

Оқылған мәтіннен сөз, сөз тіркесі, сөйлемді ажырата білу. Тыңдауға байланысты акустикалық ережелер:

а) сөйлемнің фонетикалық нормасының сақталуы;

ә) сөз бен дауыстың ырғағы;

б) екпін мен дауыс ырғағын қою;

в) сөйлем мен сөз арасындағы үзіліс;

Тыңдататын мәтіндерді таңдау, жаңа, таныс емес сөздер енгізу, сөз байлығын молайту, оқылған мәтін бойынша қойылған сұрақты, қайтарылған жауапты түсіну.

Айтылым

Күнделікті оқу әрекетінде диалогты сөйлеу. Қоршаған орта, жағдаятты ескере отырып, өз ойын айта білу. Оқығанын түсіну, мазмұнын өз сөзімен айту. Өз ортасы, үйі, достары туралы әңгіме құрастыра білу. Айтуға қойылатын талаптарды орындау.

Айтуға байланысты сөздердің өзгеруін білу. Жаттығулар арқылы үндестік заңын меңгеру. Оқылған мәтінге ұқсас өздігінен әңгіме құрастыру. Мәтін бойынша сұрақ қойып, жауап қайтару.

Жазылым

Қазақ тіліне тән 9 әріптің таңбасы мен емлесін меңгеру. Сөз, сөз тіркестері, сөйлемде қазақ тіліне тән әріптерді байланыстыра жазу. Жуан, жіңішке сөздердің жазылу ерекшеліктерін игеру. Диктант түрлері, жазба жұмыстарының түрлерін ажырату.

Тілдесім

Сәлемдесу, қоштасу рәсімдері. Қоршаған орта туралы тілдесу. Оқушылар арасындағы қарым-қатынастағы тілдесу. Тілдесу қажеттілігін түсіну. Тілдесу әрекетін әртүрлі жұмыс түрлерінде іске асыру. Монолог, диалог, сұрақ-жауап, мәтін бойынша тілдесу.

Тілдік жүйе

Тілдік дайындық

Қазақ тіліне тән дыбыстардың құрамы мен саны. Қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс оқу, сауатты жазу, ынтамен тыңдау. Үндестік заңы туралы ұғым. Қазақ тіліндегі дыбыстардың дауысты-дауыссыз, жуан-жіңішке, қатаң-уяң, үндіге жіктеу, буын түрлері, сөздерді буынға бөлу.

Танымдық және дамыта оқыту

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфоргафия.

Дыбыс пен әріп және олардың айырмашылықтары. Қазақ тіліне тән дауысты дыбыстар: ә, ө, ы, ұ, ү, і. Қазақ тіліне тән дауыссыз дыбыстар: ғ, қ, ң, һ. Орфография, орфоэпия, графика, пунктуация. Дауыс ырғағына қарай сөйлемдерді ажырату және тыныс белгісін қою. Жуан және жіңішке сөздердің жазылуы. Алфавит. Бағдарламадағы грамматикалық минимумды білу.

Лексика

Сөз және оның мәні. Бағдарлама көлеміндегі лексикалық минимумды жетік білу. Аударма сөздікті пайдаланып, қазақ тіліндегі сөздерді ана тіліне аудару. Оқу әрекетіне қажетті сөздік қорын, пайдалана білу.

Сөз құрамы

Сөздің негізгі бөліктері: түбір, қосымша, жұрнақ, жалғау. Сөзді құрамына қарай талдау, өтілген материал бойынша сөзді дұрыс жазу.

Морфология

Қазақ тіліндегі сөз таптары. Зат есім. Сын есім. Етістік. Есімдік. Үстеу. Көмекші есімдер.

Синтаксис

Сөз тіркестері. Сөйлем. Сұраулы, хабарлы, лепті сөйлем.

Грамматика

Көптік, жіктік жалғаулары, каллиграфия, көмекші есімдер, мен, пен, бен, дейін, шейін, шылаулары.

Тіл дамыту және оқуға арналған тақырыптар

Оқушының іс-әрекетін, табиғат құбылыстары, үй жануарлары, үй құстары, отбасы, жыл мезгілдері, адамдар еңбегі, өнер, мінез-құлық тәртібі (еңбекқорлық–жалқаулық, адалдық–әділетсіздік, жақсы мен жаман, өзара қарым-қатынас т.б.) сөйлеу мәдениеті (сөз, сәлемдесу, қоштасу, кешірім сұрау, өтініш сұрау т.б.)

Бастауыш мектепті бітірушілердің дайындық

деңгейіне қойылатын талаптар

 

Қазақ тілін оқып-үйрену нәтижесінде оқушылар мыналарды білуі/ түсінуі тиіс:

 

  • дыбыс пен әріп, сөз, сөз тіркестерін, сөйлемді, мәтінді;

  • қазақ тіліне тән дыбыстардың ерекшеліктерін, дауысты, дауыссыз дыбыстарды;

  • орфографияны, орфоэпияны, пунктуацияны;

  • сөз құрамын;

  • сөйлем түрлерін;

  • сөйлем мен сөз арасындағы үзіліс; сөз таптары мен оның негізгі белгілері: заттың атын, санын, сынын, белгісін, іс-әрекетін білдіретін (лексикалық минимум көлеміндегі) сөздерді; етістіктің жақтарын, шақтарын (лексико-грамматикалық минимум көлемінде); зат есімнің жекеше, көпше түрлерін, жіктелуін, тәуелденуін; орфографиялық ережелерді: тасымалды, дауысты, дауыссыз дыбыстарды, дауысты дыбыстың жуан-жіңішке, дауыссыз дыбыстың қатаң, ұяң, үнді болып бөлінуін; сөйлем бас әріптен басталып жазылатынын; кісі, жер, су аттары бас әріптен басталатынын білуін;

  • пунктуациялық ережелер: сөйлем соңына қойылатын тыныс белгілерді: нүкте, сұрақ белгісін, леп белгісін; бірыңғай сөйлем мүшелерінің арасына қойылатын тыныс белгісін (үтір);

  • “Қазақ тілі” пәні бойынша меңгерген сөздің қоры 480-500 сөз;

  • тілдік дағдыларды;

  • тыңдаған сөйлемнен сөзді бөліп, оны буынға, дыбысқа талдауын;

  • 1–2 минут ұзақтықта оқылған қысқа мәтінді түсінуін;

  • мұғалім сөзін, сөйлесушінің сөзін түсінуін;

  • оқу және тұрмыстық деңгейде қарым-қатынас жасауды (сәлемдесу, қоштасу, құттықтау, алғыс айту т.б.); өзара хабар алмасуды;

  • өзі, отбасы, достары, мектебі туралы әңгімелеуді;

  • адам және табиғат құбылыстарын суреттеуді (3–4 сөйлем көлемінде);

 • хабарлы сөйлемді, сипаттау мәтіндерін оқуды (5–10 сөйлем);

 • оқылған мәтін бойынша сұраққа жауап беруді;

 • оқылған мәтінді әңгімел

Стандарт

начального общего образования по физической культуре

Изучение физической культуры в начальной школе направлено на достижение следующих целей:

  • освоение представления элементарных понятий о видах спорта, о национальных видах спорта, простейших сведений о большом спорте; двигательного режима и его значения для здоровья человека; элементарных понятий и знаний из области физической культуры;

  • воспитание физических качеств: координации, быстроты, гибкости, выносливости; эстетических норм двигательного поведения; культуры общения в условиях групповой и индивидуальной деятельности учащихся на уроках физической культуры; роли физической культуры в жизни человека;

  • развитие двигательных умений, навыков и физической подготовленности учащихся.

Обязательный минимум

содержания основных образовательных программ

Азбука познания

Формирование представлений о роли физической культуры в жизни человека; ознакомление с видами спорта, национальными подвижными играми.

Лёгкая атлетика

Ходьба. Бег. Прыжки в длину и высоту с разбега. Метание. Ознакомление с элементами техники бега. Ознакомление с элементами техники прыжка. Ознакомление с элементами техники метания малого мяча.

Спортивные игры

Баскетбол. Волейбол. Футбол. Ознакомление с элементами техники игры. Перемещение по площадке. Владение мячом.

Гимнастика

Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения. Перестроение из колонны по одному в колонну по два. Акробатика с элементами вольных упражнений. Лазанье по гимнастической стенке и канату. Упражнения в равновесии. Подтягивание в висе. Ознакомление с элементами техники прыжка. Элементы ритмической гимнастики.

Лыжная подготовка

Упражнение на учебной лыжне. Игры на ровной пересеченной местности. Ознакомление с элементами техники передвижения на лыжах.

Плавание

Упражнение на суше для освоения водной среды. Ознакомление с элементами техники плавания. Игры на воде.

Требования к уровню подготовки учащихся,

окончивших начальную школу

В результате изучения физической культуры ученик должен

знать/понимать:

  • правила выполнения общеразвивающих упражнений, направленных на развитие силы, быстроты, выносливости; особенности проведения занятий по лёгкой атлетике, спортивным играм, гимнастике; разновидности ходьбы, бега, прыжков;

  • влияние отдельных видов упражнений на развитие физических качеств; значение режима самостоятельных занятий физическими упражнениями для поддержания высокой работоспособности и укрепления здоровья;Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Современное состояние образования

  Контрольная работа >> Педагогика
  ... 12-летнем среднем образовании – 5-10 классы); юность – III ступень (10-11 классы, при 12-летнем среднем образовании – 11-12 ... ) классы), призвана обеспечить реализацию требований государственных стандартов к образованию в сочетании с повышенным его уровнем, ...
 2. Государственный бюджет Республики Казахстан: формирование и использование

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... проведения и осуществление внешнего контроля, разработка стандартов государственного финансового контроля, мониторинг исполнения принятых ... с 2008/2009 учебного года на 12-летнее среднее общее образование; создание системы профильного и профессионально ...
 3. Образование как отрасль социальной сферы

  Закон >> Экономика
  ... профессионального образования. Поскольку государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования устанавливаются ...
 4. Государственное регулирование малого и среднего бизнеса

  Дипломная работа >> Экономика
  ... транспорте” от 15.12.2004 №787; ... за образованием субъектов малого и среднего бизнеса. Путем государственной ... разработка и внедрение стандартов государственных услуг, предоставляемых органами ... , поддержка организации летних экономических лагерей (физических ...
 5. Совершенствование управления образовательным фактором экономического роста в условиях рынка (на материалах Павлодарской области)

  Дипломная работа >> Экономика
  ... обоснованности как всей системы, так и 12-летнего среднего образования настолько значима, что ее решение ... , разумеется, сохраняя ориентиры на государственные стандарты высшего профессионального образования. Проблема состоит в том, что ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001129150390625