Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Отчет по практике
Фінансова політика держави безпосередньо виробляється і реалізується органами управління державними фінансами В сферу безпосереднього державного управ...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
В системі державного фінансового контролю - Рахункова палата України , Міністерство фінансів України , Державна контрольно-ревізійна служба України , ...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Відповідно Указу Президента України «ПРО заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи» від 27 серпня 2000 р № 1031/2000 контрольно...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
До бюджетних належать організації, основна діяльність яких повністю або частково фінансується за рахунок коштів бюджету на підставі кошторису доходів ...полностью>>

Главная > Отчет по практике >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Організаційна структура ДПІ у Святошинському районі

2. Облік платників податків

3. Масово-роз’яснювальна робота серед платників податків

4. Фіскально-адміністративні аспекти непрямих податків.

4.1 Фіскально-адміністративні аспекти податку на додану вартість

4.2 Фіскально-адмініструвані аспекти акцизного збору

5. Фіскально-адміністративні аспекти прямих податків з юридичних осіб

5.1 Фіскально-адміністративні аспекти податку на прибуток підприємств

5.2 Фіскально-адміністративні аспекти спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності юридичних осіб

5.3 Фіскально-адміністративні аспекти плати за землю

6. Фіскально-адміністративні аспекти екологічнихта ресурсних платежів

7. Фіскально-адміністративні аспекти місцевих податків та зборів

8. Організація податкового аудиту та валютного контролю

9. Фіскально-адміністративні аспекти податків з фізичних осіб

10. Облік надходжень податків та зборів

11. Ознайомлення з АРМ, які функціонують в ДПІ Святошинського району м. Києва

12. Прогнозно-аналітична робота податкових органів

13. Стягнення податкової заборгованості

14. Надання платникам податків розстрочок і відстрочок зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)

15. Претензійно-позовна робота органів ДПС України

16. Робота з підбору кадрів та взаємодія з іншими органами

17. Модернізація державної податкової служби України

18. Організація охорони праці в ДПІ у Святошинському районі м. Києва

18.1 Нормативні документи в галузі охорони праці: Закони, Постанови Положення, інструкції, які мають практичне застосування в ДПІ у Святошинському районі м. Києва

18.2 Організація і структура служби охорони праці. Обов’язки посадових осіб. Планування робіт в галузі охорони праці

18.3 Колективний договір – відображення питань охорони праці в колективному договорі 76

18.4Фінансування охорони праці в ДПІ у Святошинському районі м. Києва

18.5 Страхування працівників ДПІ від нещасного випадку та професійного захворювання. Клас професійного ризику та страховий коефіцієнт для даного виду діяльності

18.6 Атестація робочих місць. Пільги та компенсації за умови праці, що не відповідають нормативним

18.7 Виробничий травматизм і професійні захворювання. Міроприємства та заходи по запобіганню травматизму та професійним захворюванням. Звітність про умови праці та НВ та ПЗ

18.8 Організація пожежної безпеки в приміщеннях ДПІ у Святошинському районі. Категорія приміщень за вибухонебезпечністю. Системи пожежної сигналізації та пожежегасіння, наявність первинних засобів пожежегасіння

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Фінансова діяльність держави полягає у мобілізації, розподілу та використанні централізованих та децентралізованих фондів коштів для забезпечення виконання державою покладених на неї суспільством завдань у соціальній, політичній, економічній та інших сферах життєдіяльності.

Чому питаня адміністрування податків сьогодні турбує велику кількість науковців? Відповідь проста: вітчизняному бізнесу потрібні менша кількість податків, нижчі ставки, узгоджені між собою норми податкового законодавства. Практично всі опитування підприємців свідчать, що найпершою перешкодою для бізнесу вони вважають незрозуміле і нестабільне законодавство.

Спроби нарощування податкових надходжень за допомогою адміністративних заходів мають лише тимчасові результати, а інколи призводять до нарощування заборгованості платників податків по податках, зборах та обов’язкових платежах.

На нинішньому етапі розвитку нашої країни, коли основним мотивом економічної політики повинна бути безпосередня орієнтація держави на зростання добробуту народу, активізацію інвестиційної і підприємницької діяльності, є нагальна необхідність невідкладного реформування податкової системи, створення цілісного, узгодженого, стабільного податкового законодавства.

В результаті багаторічних дискусій про концепцію реформування податкової системи України була признана пріоритетність кодифікації українського податкового законодавства. Вчені і практики прийшли до висновку, що нестабільна податкова система підриває основу бюджетної системи країни, провокує політичну нестабільність та соціальну напругу.

Комплексно ця проблема може бути вирішеною лише за умови системних підходів до її усунення, і в першу чергу шляхом законодавчого врегулювання питань оподаткування та за наявності адекватних умов адміністрування податків, що дозволить уникнути подібних неконтрольованих ситуацій в подальшому. На нашу думку, саме через це актуальність адміністрування податків з кожним днем набирає сили.

Основу роль при виконанні дохідної частини Державного бюджету відіграє Державна податкова служба України. Для ефективної діяльності щодо мобілізації грошових коштів у формі податків, зборів та інших обов’язкових платежів, повного та своєчасного їх перерахування до відповідних бюджетів створена складна організаційна структура органів ДПС. Велике значення відіграє кваліфікаційний рівень осіб, які займають посади державних службовців в цих органах. Від вмінь, знань, навичок, особистих якостей кожної людини – працівника податкових органів, залежить виконання органом ДПС поставлених законами та іншими нормативно-правовими актами цілей та завдань в цілому.

Створення ефективної податкової системи та використання оптимальних принципів застосування податків – це головне завдання податкових і фінансових державних органів з метою забезпечення соціально-економічного розвитку країни. Податкова система повинна успішно вирішувати фіскально-розподільче завдання. Шляхом оптимального розподілу доходів суб’єктів підприємництва та громадян, забезпечується дохідна частина бюджету достатня для фінансування соціальних процесів та розвитку в цілому України та регіонів зокрема. Система оподаткування має бути побудована таким чином, щоб сприяти розвитку виробничої діяльності, посиленню таких стимулів, які б забезпечили “прорив” на пріоритетних напрямах економічного та соціального розвитку країни. В економіці ринкового типу особливе значення набуває стабільність податкової системи, що дає змогу товаровиробникам прогнозувати результати господарської діяльності.

При Державній податковій службі України створено профільний навчальний заклад – Національний університет Державної податкової служби України, який готує для роботи у своїй структурі спеціалістів різного направлення, у тому числі і за спеціальністю „оподаткування”. Проте, знання, які надаються студентами в межах навчального закладу не можуть дати студентам практичних особливостей та аспектів праці в податкових органах. Для закріплення отриманих знань під час навчання а Університеті студенти повинні пройти практику в органах ДПСУ.

Сьогодні, коли наша країна знаходиться на складному шляху євроінтеграції, особливо актуальною є проблема своєчасного забезпечення грошовими ресурсами дохідної частини державного бюджету.

Вирішення цієї вкрай важливої проблеми значною мірою залежить від ефективної діяльності податкової служби, а також розробки науково обґрунтованої системи оподаткування, яка б відповідала нормам, забезпечувала б зростання податкових надходжень до бюджету та підвищувала рівень збору податкових платежів. Реалізувати ці завдання можна частково за рахунок забезпечення податкової служби новими, кваліфікованими кадрами, рівень яких значною мірою залежить як від теоретичного навчання, так і від практичного.

Переддипломна практика в державній податковій інспекції є складовою частиною в підготовці спеціаліста податкової служби. Вона надає можливість поглибити знання студента, оволодіти сучасними методами економічної та контрольної роботи, навчитись приймати самостійні рішення в практичній діяльності. В процесі практики досконально вивчається структура Державної податкової інспекції, механізм здійснення управління в податкових органах, координація дій підрозділів ДПІ, завдання, функції, принципи організації роботи відділів, функціональні обов`язки його працівників, порядок проходження документів в структурних підрозділах ДПІ. В ході практики детально вивчається чинне законодавство України, яке регулює питання справляння податків з юридичних та фізичних осіб.

Метою практики є поглиблення знань, які набули студенти в процесі навчання, оволодіння сучасними формами та методами економічної і контрольної роботи, формування у них умінь і навичок прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в сучасних економічних умовах, виховання потреби в практичній діяльності.

Завданням переддипломної практики є набуття студентами професійних умінь за спеціальністю, закріплення, розширення і систематизація знань, одержаних при оволодінні спеціальними предметами на основі вивчення діяльності податкової адміністрації, конкретного фінансового органу, контрольно-ревізійного управління, підприємства, установи, організації; розвиток професійного мислення, вивчення основ організаційної діяльності в умовах трудового колективу.

Таким чином, основною метою проходження практики в ДПІ Святошинського району м. Києва є:

- набуття професійних умінь за спеціальністю оподаткування;

 • розвиток професійного мислення, вивчення основ організаційної діяльності в умовах трудового колективу;

 • поглиблення та розширення теоретичних знань, набуття практичних навичок з усіх дисциплін навчального плану;

 • глибокий аналіз діючого законодавства щодо податкової системи, виявлення проблемних питань;

 • виявлення недоліків у податковому менеджменті;

 • підбір статистичного і звітного матеріалу для написання звіту по практиці;

 • опрацювання питань щодо вдосконалення податкової системи;

 • аналіз змін у податковому законодавстві, які внесені під час проходження практики;

- набуття практичних навичок з організації та управління податковою роботою, яка спрямована на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконання вимог нормативних актів;

Отже, основними завданнями стажування є: вдосконалення знань і навичок по спеціальності та перевірка можливості самостійної роботи у сфері податкової практики.

1. Організаційна структура ДПІ у Святошинському районіЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Фінансові потоки у неприбуткових організаціях

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... №15-03/102 державної податкової інспекції у Святошинському районі м. Києва має ознаку неприбутковост ... членів ТЧХУ серед первинних організацій міста. За 2006 рік цільов ... власної діяльності неприбуткових організацій і надання податкових пільг організаціям, як ...
 2. Податок з доходів фізичних осіб (на матеріалах ДПІ у Святошинському районі м. Києва)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... Святошинському районі м.Києва в 2003 – 2005 роках. Методологічне забезпечення : структурування податкових ... американській традиції організації державних фінансів відсутн ... організацій і фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльност ... держподатінспекціях ...
 3. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... ідомчої Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів та відпов ... ія подається до державної податкової інспекції (адміністрації) в ДПI У ДЕСНЯНСЬКОМУ Р-НI М.КИЄВА (район, місто) 07 ...
 4. Шляхи і резерви підвищення доходності підприємства

  Реферат >> Финансы
  ... ста Києва. Райони Києва, де відбувається реалізац ... , Святошинській, Солом ... діяльності, види і організаційн ... державного майна.50% нарахованих дивідендів перераховується у бюджет міста Києва ... податкової інспекції, інші документи; аудиторськими та іншими організац ...
 5. Ринок житла в Україні

  Дипломная работа >> Экономика
  ... пункти Києво-Святошинського району ( ... ста взагалі може наочно демонструвати загальні тенденції ринку житлової нерухомості Києва ... яльності повинні займатися державні органи. Даний законопроект не захищає ні державу, ні його громадян. Монополізац ... ч. податкове, ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0026888847351074