Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Реферат
Економіка України розвивається за економічними законами ринку, що передбачає прояв ринкових відносин між різними суб'єктами господарювання Кожний з ни...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Сутність фінансів, закономірності їхнього розвитку, сфера охоплюваних ними товарно-грошових відносин і роль у процесі суспільного відтворення визначаю...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Громадянське суспільство не може успішно функціонувати та розвиватись без держави Держава, в свою чергу, як організація публічної влади, неминучою умо...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Таким образом, бюджетная система Российской Федерации включает федеральный бюджет РФ, 21 республиканский бюджет республик, 55 краевых и областных бюдж...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1ВСТУП

Різнобічні завдання господарського керівництва та контролю потребують своєчасної і всебічної інформації про склад засобів підприємства і джерел їх формування, господарські процеси і фінансові результати діяльності. Це зумовлює необхідність використання в бухгалтерському обліку значної кількості різних за своїм змістом рахунків. Для більш глибокого та правильного розуміння і обгрунтованого використання в обліку рахунків необхідно знати їх економічний зміст, призначення та структуру, а це потребує науково обгрунтованої класифікації рахунків.

Дебіторська заборгованість визначається як сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Дебіторами можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, які заборгували підприємству грошові кошти, їх еквіваленти або інші активи. За даними бухгалтерського обліку можна визначити суму заборгованості на будь-яку дату, але звичайно така сума визначається на дату балансу. Оскільки відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку підприємства подають також проміжну (квартальну) звітність, то суму дебіторської заборгованості підприємства слід визначати щоквартально.

Порядок бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості та її відображення у фінансовій звітності регулюються П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Дія П(С)БО 10 не поширюється тільки на бюджетні установи, всі інші юридичні особи зобов'язані керуватися його вимогами.

Фінансова незалежність та участь вітчизняних господарюючих суб'єктів у міжнародних економічних відносинах зумовлюють необхідність безперервного забезпечення виробничого циклу оборотними засобами. Розвиток принципово нового підходу до проблем платіжно-розрахункових відносин між суб'єктами ринку зумовлює необхідність досліджувати похідну уповільнення даних відносин дебіторську заборгованість. Для прийняття управлінських рішень важливе значення має повнота і об’єктивність інформації, пов’язаної з дебіторською заборгованістю.

Сьогодні ж в період глобальних змін в різних сферах діяльності суспільства питання дебіторської заборгованості є досить актуальним, адже фінансовий стан підприємства значною мірою залежить саме від наявності та ефективного управління цим видом заборгованості. Проблеми обліку дебіторської заборгованості вивчають як зарубіжні вчені, так і вітчизняні науковці: Лагода Т., Самсонова С., Білик М., Дерев’янко О., Басюк Т., Матицина Н., Новікова Н., Павленко О. та інші. Але це питання залишається відкритим і потребує подальшого дослідження.

Метою роботи є обґрунтування теоретичних і дослідження методологічних положень з обліку розрахунків з різними дебіторами, а також розробка практичних рекомендацій по удосконаленню організації обліку розрахунків.

У відповідності з метою була поставлена сукупність наступних завдань:

- вивчення методологічних аспектів обліку розрахунків з різними дебіторами;

- проведення аналізу дебіторської заборгованості за даними базового підприємства;

- формування рекомендацій щодо покращення організації обліку розрахунків з різними дебіторами, налагоджування розрахункової дисципліни на базовому підприємстві. Базовим підприємством було обране товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Земля».

Об'єктом дослідження є теоретико-методологічні та організаційно-практичні засади обліку розрахунків з різними дебіторами проблеми вдосконалення розрахунків з дебіторами.. Відповідно до об'єкту, предметом дослідження є облік розрахунків з покупцями та замовниками, облік розрахунків з підзвітними особами, за виданими авансами, облік розрахунків з оплати праці, облік розрахунків з іншими дебіторами.

В ході написання розрахунково-графічної роботи було застосовано метод теоретико-емпіричного дослідження, який включає у себе аналіз і синтез, історико-логічну аргументацію, порівняння й узагальнення. Теоретичною й методологічною основою роботи є діалектичний метод пізнання, який дає змогу вивчати економічні явища у розвитку й взаємозв'язку.

Теоретична і методологічна основа роботи - економічна теорія дебіторської заборгованості, законодавчі та нормативні акти, що регламентують платіжно-розрахункові відносини суб'єктів господарювання, методичний та інструктивний матеріали з бухгалтерського обліку, звітності та аналізу, праці вітчизняних і зарубіжних вчених та фахівців із теорії і практики бухгалтерського обліку і аналізу дебіторської заборгованості.

1 ОРГАНІЗАЦІЙНО– ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА

ТОВ Агрофірма «Земля» було створено у 2003 році, шляхом взяття державних земель і водоймищ в оренду. ТОВ Агрофірма «Земля» розташоване в с.Андріївка в 20км. від районного центру Покровське, і 65 км від м. Дніпропетровська.

Основними видами господарської діяльності є виробництво, реалізація та переробка сільськогосподарської продукції. Провідними культурами, які вирощує агрофірма, являються зернові та кормові культури, які дають можливість забезпечувати худобу, працівників та пайщиків ТОВ Агрофірма «Земля» кормами. Враховуючи більшу прибутковість галузі рослинництва, господарство планує віддати перевагу вирощуванню ярих зернових, соняшника. Ці культури займають основну частину сівозміни. В господарстві діє галузева структура управління, яка забезпечує функціонування і виконання всіх технологічних процесів у всіх галузях виробництва.

Господарство має достатній промисловий потенціал для здійснення виробничо-господарської діяльності (зерносховища, с/г техніку та інвентар, тваринницькі приміщення та інше). В господарстві розроблена програма, направлена на інтенсифікацію сільськогосподарського виробництва. Виконання цієї програми потребує інвестицій, які будуть направлені на впровадження нових технологій, придбання високоврожайних сортів, використання засобів, що підвищують якість виробленої продукції. Мінімальний розмір інвестицій повинен складати 500 тисяч гривен. Отриманий кредит в розмірі 500 тисяч гривен, буде направлений на придбання запасних частин, ПММ, посівного матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин. Придбання насіння елітних сортів зернових культур та соняшника дасть змогу забезпечити стабільність та високі врожаї в наступні роки. Забезпеченість справною с/г технікою дасть можливість вчасно і за будь-якої погоди підготувати грунт та в оптимальні строки проводити польові роботи та роботи по зборці врожаю. Проведення підкорми ярих культур підвищить врожайність на 9 -10 %. Внесення мінеральних добрив збільшить виробництво с/г продукції майже на 10 %. Від капіталовкладень в рослинницьку галузь господарство отримає 315 тисяч гривен прибутку. Сума реалізації збільшиться на 400 тисяч гривен. Проведені прогнозні розрахунки ефективності отриманих інвестицій свідчать, що вкладені кошти на придбання ТМЦ окупляться протягом шести місяців, господарство забезпечиться необхідною кількістю с/г продукції, реалізація якої дозволить отримати прибуток, розрахуватися за отриманий кредит. Вкладення інвестицій дасть можливість господарству отримати якісну продукцію та підвищити фінансовий стан.

Організація обліку первинних документів відбувається по такій системі: первині документи на кожному виробничому підрозділу робітником який здійснює первинний

облік, а потім при поданні звітності ці робітники прибувають до контори і переносять всю інформація з первинних носіїв на машині (тобто застосовується комп'ютерна техніка) для складання звітів.

Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства

1.ТОВ Агрофірма «Земля» одне з передових і найрентабельніших підприємств Покровського району.

 1. У 2007 році в порівнянні з 2006роком чистий прибуток підприємства зріс з 2182 тис. грн. до 4420 тис. грн. (на 178 %) в результаті збільшення розміру доходу від усіх видів діяльності і зменшення величини собівартості сільськогосподарської продукції та інших витрат.

 2. В господарстві в цілому облік налагоджено непогано. Первинні документи з обліку розрахунків з покупцями надходять в бухгалтерію своєчасно. Однак, інколи, деякі первинні документи заповнюються неякісне, не проставляються всі реквізити, особливо з якості продукції,

 3. Обліковці витрачають на реєстрацію товарно-транспортних накладних з реалізації сільськогосподарської продукції і приймальних квитанцій, а також на взаємну звірку їх даних дуже багато часу. Трудоємкість цієї роботи збільшується, якщо до декількох накладних виписана одна квитанція.

5. В господарстві ведеться меморіально-ордерна форма обліку з ефективним використанням комп'ютерної техніки.

 1. Регістри аналітичного і синтетичного обліку, які приміняються в господарстві, зручні у використанні.

 2. З 2005 року облік ведеться з використанням комп'ютерної програми «1С: Бухгалтерія», комп'ютерна техніка бухгалтерії об'єднана в сітьове оточення.

 3. В господарстві відсутній власний програміст і економіст.

 4. ТОВ Агрофірма «Земля» аудиторська перевірка не проводилась.

10. ТОВ Агрофірма «Земля» ревізія не проводилась.

11.В господарстві не налагоджено зовнішньоекономічні зв'язки з іноземними підприємствами.

12.В господарстві здійснюється систематичний контроль за дотриманням розрахунково-касової дисципліни.

13.Всі операції з надходження, руху та вибуття засобів підприємства в обліку відображуються своєчасно.

Розглянемо структуру товарної продукції ТОВ Агрофірма «Ісіда» (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Структура товарної продукції ТОВ Агрофірма «Ісіда»

2006

2007

Кіл-ть тон

Виручка від реал., тис. грн.

Кіл-ть тон

Виручка від реал., тис. грн.

зерно

8240

4035

6093

3249

соняшник

4853

4637

3402

5489

інша продукція рослинництва

237

92

всього по рослинництву

молоко

6

5

м'ясо врх в жив. в.

1

9

9

13

м'ясо свиней в жив. в.

147

972

146

1289

всього по тваринництву

риба

всьогоЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Облік грошових коштів (4)

  Реферат >> Астрономия
  Облік грошових коштів План: облік касових операцій облік розрахунків з підзвітними особами облік операцій на поточному рахунку ... ів на поточному рахунку. Синтетичний облік наявності І руху грошових коштів на поточному рахунку підпри ...
 2. Облік грошових коштів (3)

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... грошових коштів……………..4 2. Основна частина...…………………………………………………………….11 2.1 Грошові кошти та їх облік..…………………………………………………11 2.2 Документальне оформлення та облік руху грошових кошт ...
 3. Облік грошових коштів на рахунках у банку

  Реферат >> Банковское дело
  Облік грошових коштів на рахунках у банку Порядок відкриття ... залишок; залишок коштів на дату виписки. Облік наявності і руху грошових коштів на рахунках банк ... ів у банках? Які рахунки використовують для обліку грошових коштів у банках? Ким може бути ...
 4. Облік грошових коштів на рахунках в банку

  Конспект урока >> Деньги и кредит
  ... стів Практичне заняття на тему: «Облік грошових коштів на рахунках в банку» Ніжин- ... можливості, на практиці ведення обліку грошових коштів у Райффайзен Банк Аваль. Зокрема ... ПІДСУМКІВ. ОЦІНЕННЯ РОБОТИ СТУДЕНТІВ Облік грошових коштів на рахунках в банку є нев ...
 5. Організація обліку грошових коштів в касі

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... 1. Теоретичні основи обліку грошових коштів 2. Організація обліку грошових коштів в касі на ... по касі в НДС “Семичи” Задача “Облік грошових коштів в касі” вирішуються в бухгалтерії ... дослідній станції “Семичи” облік грошових коштів ведеться згідно інструкцій та ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0023481845855713