Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Информатика->Реферат
Ряды данных – это наборы значений, которые требуется изобразить на диаграмме. Например, при построении диаграммы дохода компании за последнее десятиле...полностью>>
Информатика->Реферат
Представленная курсовая работа разработана среде программирования Delphi 6 от Borland. Данный программный продукт предоставляет широкие возможности дл...полностью>>
Информатика->Реферат
2.)Также я попробовал дать такое название переменной, которое начиналось бы с какого-либо синтаксического знака (например &), система выдала ошибку: S...полностью>>
Информатика->Реферат
В комплект поставки Windows NT входит сервис удаленного доступа Remote Access Service (RAS). Удаленный доступ - это частный случай соединения компьюте...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Информатика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Величина відносного показника якості обчислена за формулою:

при цьому Мп >1,0

З таблиці можна укласти, що розроблювальний пристрій по основних параметрах не уступає гіпотетичному.

5.4 Стратегія маркетингу

Основне завдання - пояснити потенційним партнерам й інвесторам головні елементи нашого плану маркетингу, також завдання вийти на ринок ПП м. Харкова, а потім й України.

Схема поширення товарів.

Даний пристрій буде реалізовуватися через:

а) Видавничі підприємства;

б) Програмістські контори;

в) Часні програмісти та фотографи, знавці на роботі із зображеннями

5.4.1 Оцінка витрат на розробку продукту

Розраховуємо витрати на науково-дослідну роботу, проведену при розробці програмного продукту. Ці витрати визначаємо на основі підрахунку трудомісткості виконаних робіт: вивчення опису завдання і її постановки, розробка алгоритмів, їх програмна реалізація і відладка програми, складання документації.

Трудомісткість на НДР в людино-дні обчислена по формулі:

де Тоф - трудовитрати на вивчення опису завдання і формулювання її постановки;

Та - трудовитрати на розробку алгоритму програми;

Тс - трудовитрати на розробку схеми алгоритму;

Тп - трудовитрати на розробку програми;

То - трудовитрати на відладку програми на тестових прикладах;

Тд - трудовитрати на оформлення документації.

Трудовитрати всіх видів визначаються через умовну кількість операторів (Q) програми, що обчислюються за формулою

де: q - передбачувана кількість команд програми;

До - коефіцієнт складності програми;

P - коефіцієнт корекції програми;

n - кількість корекцій програм.

У даному програмному комплексі передбачуване число команд програми - 270. Оскільки програмний комплекс розроблений для вирішення задач в реальному масштабі часу, і потрібна висока якість обробки даних, що вводяться, то коефіцієнт складності програми К= 1,5. При відладці програми було проведено 10 корекцій, з них 5 з коефіцієнтом 0.85 і 3 - з коефіцієнтом 0.5, і 2 - з коефіцієнтом 0.4 Виходячи з цих даних можна обчислити умовну кількість операторів програми

Q =500*1.8* (1+ (5*0.85+3*0.5+2*0.4)) = 5 895 усл. операторів.

Трудомісткість на вивчення опису програми і формулювання її постановки визначаємо по формулі

де:

V - індивідуальна продуктивність виконавця (команд/годину);

До - коефіцієнт кваліфікації виконавця;

g - коефіцієнт, що враховує якість опису.

Трудовитрати на решту видів робіт розраховуємо по формулі

де:

i - вид роботи;

V - продуктивність виконавця для i-го виду робіт.

Таблиця 5.6 - Дані продуктивності виконавця

Вид роботи

Вид роботи Продуктивність, команд/час

Продуктивність команд/год

Вивчення опису завдання, формулювання постановки, завдання

80

Розробка алгоритмів рішення задачі

90

Складання схеми програми

55

Розробка програми

95

Відладка програми 5

70

Оформлення документації

90

Розрахунок трудовитрат, проведений відповідно до цих даних, представлений в Табл.5.7.

Таблиця 5.7 - Розрахунок трудовитрат

Вид роботи

Розрахункова кількість людино/днів

1. Опис і формулювання

То= 6,9

2. Складання алгоритмів

та= 6,82

3. Складання схеми програми

Тс=11,16

4. Розробка програми

Tn=6,46

5. Відладка програми

То= 8,77

6. Підготовка документації

Тд = 6,82

РАЗОМ

т= 46,93

Коефіцієнт кваліфікації приймаємо рівним 1,2. Розраховуємо заробітну плату розробника (Ззп представленого ПП). Розрахунок виконуємо по формулі:

де:

Здн, - середньоднівна заробітна плата розробника:

де:

Змес - місячна зарплата розробника Приймаємо 1800 грн.

Ф - кількість робочих днів в місяці (22).

Експлуатаційні витрати:

де Тмв - час відладки програми на ЕОМ.

Смч - вартість машино-години роботи ЕОМ. Приймаємо 2 грн.

m - витрати машинного часу на відладку однієї команди. (т-1 мін).

Решту статей витрат на розробку ПП виконуємо в Табл.5.8

Таблиця 5.8 - Розрахунок витрат на розробку програмного продукту

№ пп

Найменування статей затрат

Сума, грн.

1.

Зарабітна плата розробника

3 839

2.

Відчислення на соц. заходи и в т. ч.:

а) відчислення на мед. страхування (2,5% від п.1)

б) пенсійний фонд (32% от п.1);

в) відчислення у фонд зайнятості (2,5% от п.1);

г) страхування по травматизму (0,84%)

95,98

1 228

95,98

32 24,4

3.

Вартість машинного часу

163,25

4.

Комунальний податок

10,76

5.

Накладні витрати (70% п.1)

2 687

6.

Вартість матеріалів

50,0

7.

Ітого Зр 8 202

Прибуток П обчислюємо як 50 - 100% від витрат на розробку ПП

П = 0,5 Зр = 0,5*8 202 = 4 101 грн.

Максимальна ціна ПП, що розробляється, буде:

Цmax= l,2 (Зр + 1,3 П) = 1,2 (8 202 + 1,3*4 101) = 16 239 грн.

Отримана ціна є максимальною. Проте в роботі розраховуємо і мінімальну ціну, що складається з витрат на тиражування і адаптацію даного продукту споживачем.

Витрати на тиражування складаються з вартості дискет І машинного часу, необхідного для розробки і відладки програми і на оплату праці виконавця. Мінімальну ціну Цmin визначуваний по формулі:

Цmin=1,2 (Зтір | Зпл | 1,3П`)

де Зтір - витрати на тиражування ПП

Зтир = Смч-Т1+Зд + Зи

де

Т1 - час копіювання системи, година (приймаємо 2 години);

Зд - вартість диска, грн (приймаємо 1 грн);

Зи - зарплата виконавця, грн в годину;

Зад - витрати на адаптацію (приймаємо 5% від 3)

П' - прибуток з одного продажу, грн;

Зтір = 2 *2+100+ 10 = 114 грн;

Зад = 0,05 • 8 202= 410,55грн;

П'=0,5 (114 + 410,55) = 262,05 грн. Мінімальна ціна буде:

Цmin= 1,2 (114 + 410,55+ 1,3*262,05) = 1 038 грн.

Виходячи з отриманих результатів Цmax і Цmin встановимо ціну без ПДВ Цлрод = 1 500 грн.

5.4.2 Реклама

Для вступу на ринок реалізації даного пристрою робить одним з основних упорів у маркетинговій стратегії на проведення рекламної компанії. Від цього залежить успіх просування товару.

Основний акцент у рекламі робиться на низьку ціну програми, його сумісність по всіх параметрах з найсучаснішими Операційними Системами.

Реалізація реклами.

Статті на поширених інтернет-сайтах та форумах, видання рекламних проспектів, теле - і радіо реклама, рекламні оголошення в наукових журналах і газетах, проспектах ЕОТ.

Сума, необхідна для реалізації рекламної компанії складе близько 30000 грн.

Методи стимулювання продажу.

Таким чином, планується розширити збут продукції за рахунок нових форм залучення покупців

Реклама даного продукту проводитиметься в комплексі з рекламою продукції організації-посередника, яка бере на себе реалізацію і розповсюдження даного ПП. Вона буде поміщена в різні газети, телеконференції, де будь-який зацікавлений споживач зможе знайти опис даної розробки.

Для успішної рекламної компанії необхідно опублікувати оголошення в 5-6 газетах і подати оголошення в комп'ютерній мережі і в Інтернет.

Вартість передачі 1 Мб інформації в рекламному оголошенні комп'ютерній мережі Relcom для комерційних телеконференцій 0,01 USA. Відповідно до курсу вартість оголошення, що містить 1 Мб інформації складає 1грн.

Вартість 1 см рекламного оголошення в газеті "Прем’єр" складає 0,05 грн. Розміщення одного рекламного оголошення розміром 4x5 см коштуватиме

10 (4x5) = 10 грн.

Протягом трьох років рекламні оголошення необхідно зробити 7 разів: 3 рази за перший рік і по два рази за другий і третій роки реалізації, що складе 70 грн.

Вартість рекламних оголошеннь на форумах - безкоштовно

Вартість реклами на поширених сайтах - від 3000 гривень/день. Для успішного виконання потрібно провести якнайменше 6 днів реклами, що складе 18000 гривень.

Вартість печатки листівок, що будуть роздані, складе близько 2000 гривень, а оплата за роздачу цих листівок - 9000 гривень.

5.5 Оцінка ризику і страхування

Для розробленого програмного продукту, що є об'єктом інтелектуальної власності, можливі наступні види ризику:

несанкціоноване копіювання з метою подальшого використання (з вірогідністю до 50%);

теж з метою продажів (з вірогідністю до 10%).

зменшити ступінь ризику можна двома способами: самострахування і страхування за допомогою страхових компаній.

Самострахування передбачає забезпечення контролю за ЕОМ і за самою системою і систему захисту інформації. Способами захисту інформації в даному випадку є:

контроль за доступом до терміналів;

контроль за доступом до програми і процесів її використання

створення архівних копій інформаційних файлів, що зберігаються в пам'яті ЕОМ.

Кодування інформації шляхом криптоалгоритмов

І реалізація цих заходів, в принципі, не особливо скрутна. Але також є можливість зменшити ризик за допомогою страхування, і, враховуючи що сучасні страхові компанії, маючи в своєму розпорядженні ексклюзивні ліцензії, мають можливість проводити всі види захисту об'єктів інтелектуальній власності з безумовним вкладенням статті 27 Загальній декларації прав людини. В даному випадку, користуючись послугами СНО "Оранта", маємо розмір страхової премії у розмірі 1% ціни програмного продукту, що складе 15 грн. в місяць.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Системи когенерації енергії

  Реферат >> Промышленность, производство
  ... і теплову енергію в централізованих системах теплозабезпечення (у вигляді пару і гарячої ... газотурбінної установки. В системах з замкненим тепловим циклом процеси ... іни з триступеневим розширенням і двоступеневим стисненням і процесом рекуперації. Рис. 9. ...
 2. Система живлення ВАЗ-2121

  Курсовая работа >> Транспорт
  ... палива "L-Jetronic” із карбюраторною системою живлення. Система живлення дизелів має відпов ... багато автомобілів іноземного виробництва із системою впорскування палива (інжектором). Застосування карбюратор ... об’єм,л 1.69 Степінь стиснення 83 Потужність,кВт 58 ...
 3. Система обробки аудіоінформації. Підсистема фільтрації і обробки сигналу

  Дипломная работа >> Информатика, программирование
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11 1. РОЗРОБКА СИСТЕМИ ОБРОБКИ Аудиоинформация ... ... 14 1.1. Обґрунтування ... Функціональне призначення системи .. 20 1.3.3. Особливості системи та умови її ...
 4. Система охолодження ВАЗ-2107

  Курсовая работа >> Транспорт
  ... можна встановлювати і з двигунів 2108. система охолодження вентилятор термостат / —- крильчатка; ... водою і підводять у радіатор стиснене повітря під тиском 1 кгс/ ... навколишнього середовища, технічного обслуговування системи охолодження, її неполадки та методи ...
 5. Система запалювання від магнето

  Реферат >> Транспорт
  ... . Завдання : - визначити призначення та принцип дії системи запалювання від магнето - охарактеризувати особливості конструкц ... ів, кількості ділянок дотикання та сили їх стиснення. Параметром, що використовується для ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018601417541504