Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Информатика->Реферат
Ряды данных – это наборы значений, которые требуется изобразить на диаграмме. Например, при построении диаграммы дохода компании за последнее десятиле...полностью>>
Информатика->Реферат
Представленная курсовая работа разработана среде программирования Delphi 6 от Borland. Данный программный продукт предоставляет широкие возможности дл...полностью>>
Информатика->Реферат
2.)Также я попробовал дать такое название переменной, которое начиналось бы с какого-либо синтаксического знака (например &), система выдала ошибку: S...полностью>>
Информатика->Реферат
В комплект поставки Windows NT входит сервис удаленного доступа Remote Access Service (RAS). Удаленный доступ - это частный случай соединения компьюте...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Информатика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Таблиця 5.13 - Карта руху готівки

Найменування показника

Сума, тис. грн.

Ітого

Поч. реаліз.

1 рік

2 рік

3 рік

Накладні витрати при реалізації

13,2

14

10,1

37,3

Змінні витрати

Страхові внески

1,8

1,8

1,8

5,4

Витрати на рекламу

0,35

0,28

0,4

1,03

Витрати на тиражування

0,708

0,708

0,708

2,124

Налоги

1,6

2

2,1

5,7

Витрати на адаптацію

0,9

1,2

1,5

3,6

Всього

10,613

29,358

30,788

27,408

98,167

Чистий прибуток

-10,613

17,142

6,712

1,092

14,333

Визначаємо точку беззбитковості+такий об'єм продажів, при якому окупаються усі витрати. Аналітично можна визначити по формуле:

, де

Зпост - постійні витрати на термін реалізації ПП, грн; Зпост =25,37 тис. грн.

3Р - витрати на розробку ПП, грн.3Р =10,613 тис. грн.

Цед - ціна одиниці продукції, грн;

Зпер - змінні витрати на одиницю продукції, грн.

Зпост і Зр визначаються по таблиці доходів і витрат

Цед = 1 500 грн; Зпер = Зпер/Цород = 4 308: 31=138,96 грн.

Виходячи з цих даних визначаємо точку беззбитковості для кожного року:

Рисунок 5.1 - Графік досягнення беззбитковості

5.7 Висновок

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про доцільність розробки та продажу системи стиснення відеоданих.

Потенціальними СДО покупцями будуть: Видавчничі підприємства, професійні фотографи, програмістські контори, знавці на зображеннях.

Собівартість продукту становить 29,358 грн., прибуток у перший рік - 4650 грн. В другий рік випуск буде десь 25 екземплярів програми, об’єм реалізації буде 37500 грн., собівартість - 30 788 грн., прибуток - 6 712 грн. У третій рік при реалізації 19 екземплярів програм та об’єму продаж 28 500 грн., собівартість буде 27 408 грн, а прибуток - 1 092 грн. За три роки реалізації планується отримати прибуток у розмірі -14 333 грн.

6. Охорона праці і навколишнього середовища

В даному розділі дипломного проекту на тему “Система стиснення відеоданих на основі аналіза ентропійності" розглядаються питання створення оптимальних умов роботи оператора, користувачів розробляємого програмного продукту.

6.1 Основні питання охорони праці

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці [17].

Основні задачі та мета охорони праці - розробка та здійснення комплекса соціально - економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів по створенню та забезпеченню безпечних та зорових умов праці.

Kласифікація небезпечних та шкідливих виробничих факторів встановлена ГОСТ 12.0.003-74 [21]. За характером та природною впливу всі небезпечні та шкідливі фактори поділяються на чотири групи: фізичні, хімічні, біологічні та психофілогічні. Їх основна характеристика:

1) фізичні:

підвищена швидкість руху повітря;

підвищена або понижена вологість;

підвищений або понижений атмосферний тиск;

недостатня освітленість;

конструкції, що руйнуються;

підвищений рівень статичної електрики та ін.

2) хімічні:

хімічні елементи, речовини та сполуки, які перебуваються у різному агрегатному стані (твердому, газоподібному, рідкому);

які різними шляхами проникають в організм людини (через органи дихання, через шлунково-кишковий тракт, через шкірні покрови та слизові оболонки);

які за характером дії виділяють такі речовини (токсичні, наркотичні, подразнюючі, задушливі, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні, такі, що впливають на репродуктивну функцію).

3) біологічні:

макроорганізми (рослини та тварини);

мікроорганізми (бактерії, віруси, рикетсії, спірохети, грибки, найпростіші).

4) психофізіологічні:

фізичні перевантаження (статичні, динамічні);

нервово-психічні перевантаження (розумові перевантаження, перевантаження аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

Небезпечні та шкідливі фактори дуже часто бувають прихованими, неявними або ж такими, які важко виявити чи розпізнати. Це стосується будь-яких небезпечних та шкідливих факторів, так само як і джерел небезпеки, які породжують їх.

6.2 Промислова санітарія

Працівники обчислювального центра піддаються впливові шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, електромагнітних полів, статичної електрики, шумів. Оператори зазнають психоемоційної напруги.

6.2.1 Мікроклімат

Метеорологічні умови на виробництві або мікроклімат визначають наступні параметри: температура (C), рухливість (м/с), відносна вологість повітря (%) і інтенсивність теплового випромінювання.

У відповіді до ГОСТ 12.1 005-88 [22] встановлюються оптимальні умови, при виборі яких враховується пора року та категорія роботи.

За затратами енергії розробка програмного продукту є легкою фізичною роботою (сидяча робота, не потребує фізичного навантаження) - категорія 1а.

Дипломна робота характеризується напруженою розумовою працею.

Тому обрані оптимальні параметри мікроклімату, що наведені у таблиці 6.1.

Приміщення обладнане системами централізованого опалення (загальне парове), кондиціювання повітря та штучною припливно-витяжною вентиляцією відповідно до СНиП 2.04.05-91 [23].

Таблиця 6.1 - Оптимальні параметри мікроклімату

Категорія роботи по енергозатратам

Пора року

Температура повітря, С

Відносна вологість повітря,%

Швидкість руху повітря,

м/с

легка 1а

Холодна

22-24

40-60

0,1

Тепла

23-25

6.2.2 Виробниче освітлення

При освітленні виробничих приміщень використовується природне освітлення, створюване світлом неба (пряме та відбите), штучне, здійснюване електричними лампами, та комбіноване.

Природне освітлення підрозділяють на бічне, верхнє, комбіноване.

В приміщенні використовується бічне природне освітлення, що здійснюється крізь бічні вікна. Воно повинне забезпечувати коефіцієнт природної освітленості (КПО) не нижче 1,5% СНиП 11-4-79 [24].

Загальне освітлення повинно бути рівномірним.

Штучне освітлення приміщення з робочими місцями, обладнаними відеотерміналами ЕОМ загального та персонального користування, має бути обладнане системою загального рівномірного освітлення. Даний вид штучного освітлення і використовується на робочому місці програміста.

Дані по нормах освітлення для створення умов нормальної роботи середньої точності містяться у таблиці 6.2.

Таблиця 6.2 - Характеристика виробничого освітлення

Точність зорової роботи

Міні-маль-ний розмір об’єк-ту

Розряд зорової роботи

Під-роз-ряд зоро-вої праці

Кон-раст об’єк-ту фо-ну

Харак-терис-тика фону

Нормоване значення освітлення

Природ-не

Штучне

,%

,%

Lmіn, лк

Тип ламп

Середня точність

0,5. .1

ІV

В

Се-ред-ній

Серед-ня

1,5

1,35

500

Га-зо-роз-ряд-ні

Загальне освітлення має бути виконане у вигляді суцільних або переривчатих ліній світильників, що розміщуються збоку від робочих місць (переважно зліва) паралельно лінії зору працівників. Допускається застосувати світильники таких класів світлорозподілу:

світильники прямого світла - П;

переважно прямого світла - Н;

переважно відбитого світла - В.

Як джерело світла при штучному освітленні повинні застосовуватися, як правило, люмінесцентні лампи типу ЛБ. При обладнанні відбивного освітлення у виробничих та адміністративно-громадських приміщеннях можуть застосовуватися метало галогенові лампи потужністю до 250 Вт.д.опускається у світильниках місцевого освітлення застосовувати лампи розжарювання.

Яскравість світильників загального освітлення в зоні кутів промінювання від 50 до 90 відносно вертикалі в подовжній і поперечній площинах повинна складати не більше 200кд/м2, а захисний кут світильників повинен бути не більшим за 40.

Коефіцієнт запасу (Кз) відповідно до СНиП 11-4-79 [24] для освітлювальної установки загального освітлення слід приймати рівним 1.4

Коефіцієнт пульсації повинен не перевищувати 5% і забезпечуватися застосуванням газорозрядних ламп у світильниках загального і місцевого освітлення.

Рівень освітленості на робочому столі в зоні розташування документів має бути в межах 300-500 лк. У разі неможливості забезпечити даний рівень освітленості забезпечити даний рівень освітленості системою загального освітлення допускається застосування світильників місцевого освітлення, але при цьому не повинно бути відблисків на поверхні та збільшення освітленості екрану більше ніж 300 лк.

Світильники місцевого освітлення повинні мати напівпрозорий відбивач світла з захисним кутом не меншим за 40.

Необхідно обмежувати відбиту блискість шляхом правильного вибору типів світильників та розміщенням робочих місць відносно джерел природного та штучного освітлення. При цьому яскравість відблисків на екрані відеотермінала на повинна перевищувати 40 кд/м2, яскравість стелі при застосуванні системи відбивного освітлення не повинна перевищувати 200 кд/м2.

Необхідно передбачити нерівномірність розподілу яскравості в полі зору осіб, що працюють з відеотерміналом, при цьому відношення значень яскравості робочих поверхонь не повинно перевищувати 3: 1, а робочих поверхонь і навколишніх предметів (стіни, обладнання) - 5:

1.

Необхідно використовувати систему вимикачів, що дозволяє регулювати інтенсивність штучного освітлення залежно від інтенсивності природного, а також дозволяє освітлювати тільки потрібні для роботи зони приміщення.

Для забезпечення нормованих значень освітлення в приміщеннях з відеотерміналами ЕОМ загально та персонального користування необхідно очищати віконне скло та світильники не рідше ніж 2 рази на рік, та своєчасно проводити заміну ламп, що перегоріли.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Системи когенерації енергії

  Реферат >> Промышленность, производство
  ... і теплову енергію в централізованих системах теплозабезпечення (у вигляді пару і гарячої ... газотурбінної установки. В системах з замкненим тепловим циклом процеси ... іни з триступеневим розширенням і двоступеневим стисненням і процесом рекуперації. Рис. 9. ...
 2. Система живлення ВАЗ-2121

  Курсовая работа >> Транспорт
  ... палива "L-Jetronic” із карбюраторною системою живлення. Система живлення дизелів має відпов ... багато автомобілів іноземного виробництва із системою впорскування палива (інжектором). Застосування карбюратор ... об’єм,л 1.69 Степінь стиснення 83 Потужність,кВт 58 ...
 3. Система обробки аудіоінформації. Підсистема фільтрації і обробки сигналу

  Дипломная работа >> Информатика, программирование
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11 1. РОЗРОБКА СИСТЕМИ ОБРОБКИ Аудиоинформация ... ... 14 1.1. Обґрунтування ... Функціональне призначення системи .. 20 1.3.3. Особливості системи та умови її ...
 4. Система охолодження ВАЗ-2107

  Курсовая работа >> Транспорт
  ... можна встановлювати і з двигунів 2108. система охолодження вентилятор термостат / —- крильчатка; ... водою і підводять у радіатор стиснене повітря під тиском 1 кгс/ ... навколишнього середовища, технічного обслуговування системи охолодження, її неполадки та методи ...
 5. Система запалювання від магнето

  Реферат >> Транспорт
  ... . Завдання : - визначити призначення та принцип дії системи запалювання від магнето - охарактеризувати особливості конструкц ... ів, кількості ділянок дотикання та сили їх стиснення. Параметром, що використовується для ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020339488983154