Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Реферат
Для дошкольников в первую очередь особое значение имеет усвоение линейных звуковых единиц речи (звукои словопроизношение), так как самым трудным для р...полностью>>
Педагогика->Реферат
Процесс обучения базируется на психолого-педагогических концепциях, которые называются часто также дидактическими системами. Дидактическая система сос...полностью>>
Педагогика->Реферат
В понятие культура речи исследователи вкладывают соблю­дение норм литературного языка, свободное владение вырази­тельной речью. Речевая культура заклю...полностью>>
Педагогика->Реферат
Обучение по принципу «равный-равному» (peer education) среди молодежи — это обучение, при  котором сами молодые люди передают знания, формируют устано...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зміст

Вступ 2

Розділ І. Особливості проведення уроків української мови в початковій школі 3

1.1 Зміст уроків української мови 3

1.2 Психолого-педагогічні особливості уроків 8

1.3 Переваги та недоліки використання персонального комп’ютера на уроках української мови 13

Розділ ІІ. Методика проведення уроків української мови в початковій школі із використанням персонального комп'ютера 17

2.1 Використання персонального комп'ютера вчителем початкових класів 17

2.2 Розробка дидактичних засобів на уроках української мови 23

2.3 Практика впровадження 27

Висновки 30

Список використаної літератури 32

Вступ

Аналіз наукової літератури показує, що проблема використання персонального комп’ютера на уроках української мови в початкових класах є складовою частиною досліджень в галузі педагогіки, психології та методики викладання української мови.

Проблема використання персонального комп’ютера на уроках української мови в початкових класах посідає важливе значення для формування особистості школяра і займає значне місце у навчально-виховному процесі.

Зважаючи на науково-практичне значення проблеми, доводиться констатувати, що психологічному та педагогічному аспекті вона залишається ще недостатньо вивченою.

З огляду на значущість теми та її актуальність і була обрана тема курсової роботи.

Мета — вивчення ефективності традиційних підходів до використання персонального комп’ютера на уроках української мови в початковій школі.

Об’єктом дослідження є можливість проведення уроків української мови в початковій школі з використанням персонального комп’ютера.

Предмет дослідження — засоби, що розроблені на основі використання ІКТ, які забезпечують активізацію пізнавальної діяльності молодших школярів.

На основі аналізу педагогічної та методичної літератури ми визначили такі завдання курсової роботи: розкрити особливості використання персонального комп’ютера на уроках; охарактеризувати умови і прийоми застосування ІКТ; описати роль вправ з використанням персонального комп’ютера на уроках української мови.

Розділ І. Особливості проведення уроків української мови в початковій школі

1.1 Зміст уроків української мови

Курс української мови – важлива складова загального змісту початкової освіти, оскільки він не тільки є окремим навчальним предметом, а й виступає основним засобом опанування усіх інших шкільних дисциплін. Основна його мета – забезпечити розвиток, удосконалення умінь і навичок усного мовлення (слухання-розуміння, говоріння); навчити дітей читати і писати; сформувати певне коло знань про мову і мовні уміння; забезпечити мотивацію навчання рідної мови.

У процесі початкового навчання української мови поглиблюються уявлення школярів про навколишній світ, розвивається їхнє образне і логічне мислення; здійснюється патріотичне, морально-етичне, естетичне виховання учнів.

Навчання української мови має бути спрямоване на розвиток у дітей, окрім загально мовленнєвих, таких загально навчальних умінь: організаційних, загально пізнавальних, контрольно-оцінних. Важливо формувати у школярів почуття відповідальності за виконуване завдання, готовність самостійно працювати з новим, доступним за трудністю навчальним матеріалом, мати власну думку з обговорювальних питань, обґрунтовувати її.

Вивчення рідної мови уже в початкових класах створює значні можливості для розвитку соціальних навичок учнів, насамперед уміння спільно працювати в парах. Необхідно виховувати у дітей самоповагу і повагу до інших, уміння дати оцінку роботі інших або висловити з цього приводу критичні зауваження, змінити свою думку у разі переконливих аргументів інших учасників спільної роботи і т. ін.

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти галузь (навчальний предмет) українська мова будуються за такими трьома змістовними лініями: комунікативною, лінгвістичною (мовною), лінгвокраїнознавчою.

Комунікативна змістова лінія, яка є основною, передбачає розвиток усного і писемного мовлення учнів, їхнє вміння користуватися мовою як засобом спілкування, пізнання, впливу. З цією метою розвиваються, удосконалюються усні види мовленнєвої діяльності, якими учні певною мірою оволоділи у дошкільному віці (слухання-розуміння; діалогічне, монологічне мовлення), а також формуються, удосконалюються види мовленнєвої діяльності, які пов’язані з писемним мовленням (читання вголос і мовчки, письмо).

Лінгвістична (мовна) змістова лінія, маючи спрямованість на засвоєння школярами знань про мову, мовні уміння, розробляється з урахуванням того, що в початковому курсі формування в учнів знань про мову, умінь виконувати певні види мовного аналізу, має пропедевтичний характер. Цю роботу слід підпорядковувати розвитку в учнів орфоепічних, лексичних граматичних, правописних умінь.

Лінгвокраїнознавча змістова лінія передбачає розширення уявлень учнів про культуру українського народу, про її особливості в різних регіонах України. Ця робота має органічно поєднуватися з іншими аспектами навчання і реалізовуватись за допомогою дібраних текстів, використання тематичних груп слів, стійких виразів, у яких відображуються особливості матеріальної і духовної культури народу, національного характеру. Назва цієї змістової лінії акцентує необхідність приділяти особливу увагу мовним аспектам проблеми: тлумаченню значення, особливостей використання слів, фразеологізмів, прислів’їв, приказок; розвитку уміння доречного використання їх у мовленні; роботі над текстами; написанню творчих робіт з використанням етнографічних елементів змісту тощо.

Зазначені три лінії пронизуються діяльнісною лінією, яка забезпечує практичні уміння й навички, передбаченні програмою з мови і мовлення.

У початковому етапі навчання мови виділено такі аспекти роботи: “Навчання грамоти”, “Мовленнєва діяльність”, “Знання про мову, мовні уміння”, “Правопис”, “Графічна навичка письма. Техніка письма. Культура оформлення письмових робіт”.

Наприкінці курсу української мови в початкових класах до учнів ставляться такі вимоги.

Учні повинні знати:

 • український алфавіт, букви на позначення голосних і приголосних звуків; способи позначення м’якості приголосних звуків; букви на позначення дзвінких і глухих приголосних;

 • значущі частини слова: основа, закінчення, корінь, суфікс, префікс;

 • частини мови та їх граматичні ознаки;

 • види речень за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні) та за інтонацією (окличні, неокличні); головні і другорядні члени речень.

Учні повинні вміти:

 • розрізняти на слух голосні і приголосні звуки, тверді і м’які, дзвінкі і глухі приголосні;

 • розташовувати слова за алфавітом, орієнтуючись на другу і третю літеру в слові; користуватися орфографічним словником;

 • визначати наголос у словах;

 • слухати і розуміти після одного прослуховування усне висловлювання (текст, який відноситься до художнього і науково-художнього стилів; час звучання при непоспішливому читанні орієнтовно 3 – 4 хв.);

 • складати діалог (5 – 6 реплік на кожного з його учасників, не враховуючи етикетних формул початку і кінця розмови); одним з учасників діалогу може бути вчитель;

 • переказувати (детально, вибірково) текст, який відноситься до художнього або науково-художнього стилів і до одного з типів мовлення (розповідь, опис, міркування) – обсяг початкового матеріалу 70 -90 слів;

 • складати усне висловлювання (усний твір) – час звучання орієнтовно 1 – 2 хв. ;

 • читати вголос, правильно вимовляючи слова та інтонуючи речення, різні за метою висловлювання, за емоційним забарвлення; із звертанням, яке стоїть на початку, в середині або в кінці речення, логічно правильно поділяючи речення на частини;

 • писати переказ розповідного тексту з елементами опису або міркування (обсяг початкового тексту 40 – 60 слів);

 • добирати до тексту заголовок відповідно до теми і основної думки тексту; знаходити в тексті зачин, основну частину і кінцівку; ділити текст на частини за поданим планом і самостійно; зв’язувати два речення за допомогою слів: він, цей, такий, тоді, спочатку, потім, по-перше, по-друге;

 • розрізняти на слух і на письмі розповідні, питальні, спонукальні, а також окличні речення, із звертанням; скласти за малюнком, за описаною ситуацією речення, різні за метою висловлювання і за інтонацією, речення зі звертанням, які складаються з одного або кількох слів і розміщених на початку, в середині або в кінці речення;

 • об’єднувати два простих речення в складне;

 • знаходити, визначати закінчення в слові, поданому в кількох формах;

 • знаходити, визначати корінь у рядку поданих спільнокореневих слів, префікс, суфікс у рядку слів з одним і тим самим префіксом, суфіксом;

 • ділити на групи слова, які відповідають на питання різних частин мови (серед них числівник, прислівник – без уживання термінів); знати назви відповідних частин мови;

 • визначити рід і число іменників і прикметників; знати назви відмінків і питань до них, ставити відмінкові питання до іменників, поданих у сполученні слів, до прикметників; утворювати різні форми іменників і прикметників за зразком, за питаннями; знаходити наголошені і ненаголошені голосні в закінченнях іменників і прикметників;

 • ставити питання до кількісних і порядкових числівників (простих і складних – без уживання термінів), будувати словосполучення слів з числівниками – за поданим зразком, за підстановкою таблицею;

 • ставити питання до займенників, які подані у різних відмінкових формах, утворювати сполучення слів за зразком, за підстановкою таблицею;

 • ставити питання до дієслів, поданих у різних формах, розрізняти дієслова теперішнього, минулого і майбутнього часу; форми чоловічого, жіночого і середнього родів у дієсловах минулого часу; форми 1, 2, 3 особи дієслів теперішнього і майбутнього часу, утворювати відповідні форми за зразком, за питаннями; знаходити наголошені і ненаголошені голосні в особових закінченнях дієслів;

 • розрізняти серед поданих слів прислівники, ставити до них питання; будувати сполучення слів з прислівниками;

 • списувати текст (60 – 80 слів) з рукописного і друкованого тексту, дотримуючись правил оформлення письмової роботи, правил правопису і каліграфії; звіряти написане за зразком, виправляти написане;

 • записувати під диктовку текст (60 – 80 слів), який складається зі слів, що пишуться за фонетичним принципом; за правилами, вивченими в 1 – 4 класах і визначених програмою для самостійного застосування учнями, а також за правилами, які визначення програмою для застосування з допомогою вчителя (при цьому для контролю використовуються тільки ті слова, які були опрацьовані на уроках під керівництвом учителя); а також слів зі списків, поданих для запам’ятовування у програмах для 1 – 4 класів.

Отже, характер і зміст програми з української мови для початкових класів визначається такими завданнями: на основі спостережень над навколишньою природою і суспільним життям та умінням читати і писати навчити дітей змістовно і грамотно викладати свої думки як усно, так і письмово, застосовувати ці уміння в повсякденній навчальній і трудовій діяльності.

Кожна із складових частин української мови для початкових класів визначає зміст і обсяг знань, умінь і навичок, які мають набувати учні кожного класу.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Система роботи з розвитку звязного мовлення учнів на уроках української мови 5-12 клас

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... пізнавальної діяльності учнів на уроках рідної мови та база для розвитку мовленн ... продукування мовлення, цілеспрямованого використання мовленнєвих можливостей рідної мови в різних ситуац ... , спальні кімнати, дитячі, компютери, гардеробна [дод.2]. Ще важливим ...
 2. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у роботі над текстом на уроках української мови в початкових

  Магистерская работа >> Педагогика
  ... ібностей учнів на їх основі Використання тексту як навчальної одиниці на уроках рідної мови визнається в сучасн ... дивитися. От Михась на мені комп’ютерні ігри грає. - Але ж компютер на тобі не ...
 3. Психологічні основи застосування комп'ютерів у процесі навчання

  Курсовая работа >> Психология
  ... При розгляді комп'ютера як засобу навчання необхідно зважити на використання цього засобу ... використання людиною мови та знаково-символічних засобів діяльності; — використання комп'ютера ... яка слугує базою для проведення уроків, факультативних занять, гуртків, ...
 4. Зовнішні запам ятовуючі пристрої пам ять комп ютера

  Реферат >> Астрономия
  ... Урок 3.1. Файлова система ПК. Урок 2.6. Пам`ять комп`ютера ... кожного комп`ютера. Він є своєрідною комб ... Format.com. Ось кілька прикладів її використання: C > format a: C > format a: ... цю імовірність ... може бути встановлено в комп'ютери на 80286 мікропроцесорі, і ...
 5. Можливості застосування мультимедійних технологій на уроках географії у 7 класі

  Реферат >> География
  ... , тому необхідно використовувати виконану роботу на уроках у процесі створенн ... географії, з використанням ІКТ знаходиться на етапі становлення: ще технології використання комп'ютерів у навчальному ... педагогів знають, про що йде мова: вони не тільки споглядали ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014908313751221