Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Реферат
Основное назначение банка - посредничество в перемещении денежных средств от кредиторов к заемщикам и от продавцов к покупателям. Наряду с банками пер...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
Изучение явлений природы и общест­венной жизни невозможно без анализа. Сам термин "анализ" происходит от гре­ческого слова "analyzis", что в перево­де...полностью>>
Финансы->Реферат
Практика государственных заимствований нуждается в серьезном обосновании. Государственные займы являются, с одной стороны, крайне выгодным способом пр...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
Кредитная политика - звучное название, подразумевающее под собой всего лишь ответ на три простых вопроса: кому предоставлять кредит, на каких условиях...полностью>>

Главная > Реферат >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зміст

Зміст 1

Вступ. 2

Розділ 1. Загальна характеристика податкових органів деяких зарубіжних країн 4

1.1 Податкові органи США 4

1.2 Податкова служба Японії 8

1.3 Податкові органи ФРН 16

Розділ 2. Правовий статус ДПАУ, її права та функції. Органи податкової міліції 21

2.1 Правовий статус ДПАУ 21

2.2 Завдання, права та функції ДПАУ 23

2.3 Структурні підрозділи ДПАУ, їх правовий статус, завдання та функції 39

2.4 Правовий статус податкової міліції, структура податкової міліції 71

2.5 Права, завдання та повноваження податкової міліції 85

Розділ 3. Проблеми та шляхи їх вирішення в діяльності ДПАУ 100

Заключна частина. 111

Список використаної літератури 113

Додатки 117

Вступ.

Податки – дуже складна і надзвичайно впливова на всі економічні явища та процеси фінансова та юридична категорія. Можна без перебільшення сказати, що, з одного боку, податки – це фінансове підґрунтя існування держави, мірило її можливостей у світовому економічному просторі щодо розвитку науки, освіти, культури, гарантування економічної безпеки, зростання суспільного добробуту народу.

Із другого боку, податки – це знаряддя перерозподілу доходів юридичних і фізичних осіб у державі. Їх мобілізація й використання зачіпає інтереси не тільки кожного підприємця чи громадянина, а й цілих верств населення і соціальних груп, між якими точиться жорстока боротьба за форми й методи розподілу та перерозподілу, які в історії цивілізації спричиняли соціальні потрясіння та війни. На сьогодні податки – це найефективніший інструмент впливу на суспільне виробництво, його динаміку і структуру, на розвиток науки і техніки, масштаби соціальних гарантій населенню.

Податки – це обов’язковий елемент економічної системи держави незалежно від того, яку модель економічного розвитку вона вибирає, які політичні сили перебувають при владі. Відсутність податків паралізує фінансову систему держави в цілому, робить її недієздатною і в кінцевому підсумку – позбавленою будь-якого сенсу.

Об’єктивною реальністю є те, що за наявних економічних умов підприємницькі структури та громадяни повинні віддавати частку своїх доходів на загальнодержавні суспільні потреби, а натомість одержувати від держави безплатні блага та послуги.

Досконалість форм і методів передачі цих коштів свідчить про рівень розвитку держави, її економічних і правових інститутів.

Створення податкової системи – це не тільки практична, а й велика наукова проблема. Вона потребує глибокого аналізу господарського життя в державі, доходів населення і підприємницьких структур, бюджету сім’ї. Лише за такими матеріалами можна дійти висновку щодо доцільності введення того чи іншого податку, спрогнозувати його вплив на економічні та соціальні процеси.

Найбільшого розквіту податки сягають за умов розвинутої ринкової економіки. Вони стають об’єктивним елементом фінансових відносин між державою та юридичними й фізичними особами. Формується завершена модель податкової системи кожної держави. Вона включає методи й об’єкти оподаткування, ставки податків, строки їх сплати, контроль за витрачанням.

Змінюються не тільки види і форми стягнення до бюджету певних сум коштів, а й саме ставлення до податків. Вони стають ефективним знаряддям втілення державної політики з питань економіки та соціального розвитку. За допомогою податків здійснюється перерозподіл валового внутрішнього продукту в територіальному та галузевому аспектах, а також між різними соціальними групами. Цей перерозподіл згладжує вади ринкового саморегулювання, створює додаткові стимули для ділової та інвестиційної активності, мотивації до праці, підтримання рівня зайнятості.

Проте не слід забувати, що податки є ще й дуже небезпечним інструментом у розпорядженні держави. Адже без наукової концепції податкової політики вони можуть гальмувати економічний розвиток держави. Концепція податкової політики держави повинна містити обґрунтовані висновки щодо впливу оподаткування на результати господарської діяльності підприємств та організацій, обсяг, напрямки й характер інвестицій, розмір і структуру фонду споживання, галузеву й територіальну структуру економіки.

Безпосередньо збиранням податків займаються спеціальні служби. У різних країнах вони мають різні назви, але мета їх одна: забезпечити ефективне, правильне, своєчасне надходження податків до бюджету країни.

В Україні ця служба – Державна податкова адміністрація України.

„Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.”1

Розділ 1. Загальна характеристика податкових органів деяких зарубіжних країн

1.1 Податкові органи США

Важливим напрямком податкової реформи 80-х років в США було посилення законів по відношенню до платників податків, що укривають свої доходи, та мір по вдосконаленню механізму контролю, за правильністю уплати податків.

В податковому законодавстві США та інших країн з ринковою економікою, не діє принцип презумпції невинності, та обов’язок доказу при розгляді судових позовів по податковим справам завжди покладається на платника податку.

При цьому він позбавлений права на відмову у пред’явленні відомостей, що можуть бути використані проти нього в ході судового розгляду. Такі правові норми діють не лише в США, але й в ФРН, Франції, Швейцарії та інших країнах.

В податковому законодавстві передбачено «вилучення» з цивільних прав та свобод недоторканості житла, таємниці листування та інших.

Таким чином, дії органів фінан­сового розшуку, котрі в інших випадках класифікувались би як «вторгнення в приватне життя», в податковому праві розглядаються як норма. При заповненні податкової декларації платник податку повинен повідомити відомості не тільки про фі­нансове положення своєї сім’ї, але також і про стан здоров’я, внески в фонди різноманітних суспільних та політи­чних організацій та будь-які інші відомості, якщо податкові органи вважають їх необхідними для обчислення суми податку.

В більшості країн з розвинутою ринковою економікою податкові судові позови виключені із сфери майнових позовів та, по суті, дорівнені до кримінальних справ. Відповідно за навмисне приховання доходу від оподаткування законодавством передбачені такі ж сурові покарання, як за кримінальні злочини. Так, в США платник податку за рішенням суду може бути піддати й штрафу до 100 тисяч доларів (для корпорацій - до 500 тисяч доларів) або тюремному ув’язненню до 5 років, в ФРН злісне ухилення від сплати податків карається позбавленням свободи до 10 років.

В деяких країнах (США, ФРН) діє інститут податкових судів, що розглядають виключно позови за податковими спорам.

Органи фінансового розшуку представляють собою спеціалізовані поліцейські служби, укомплектовані професіо­налами високої кваліфікації, котрі використовують при проведенні розслідувань такі специфічні методи, як:

 • негласне спостереження;

 • опитування свідків із оточення особи, що підозрюється;

 • перлюстрація поштових відправлень та прослуховування телефонних розмов;

 • залучення платних інформа­торів.

Співробітники фінансового розшуку нерідко проводять розслідування негласно, використовуючи документи різноманітних урядових і навіть приватних організацій.

Одним з розповсюджених засобів, що використовується для викриття фактів приховування доходів, є співставлення дек­ларованих доходів з реальними витратами платника податків. Для цього його крупні придбання за ряд років співставляються з вказаними в податковій декларації офіціальними доходами за той же період. Розходження між сумами доходів та витрат може служити підставою для проведення фінан­сового розслідування та порушення судової справи по обвинуваченню в ухиленні від сплати податків.

Прикладом ретельно організованої системи державного фінансового розшуку може служити служба збору податків та фінансового контролю в США, ядром якої є Служба внутрішніх доходів (СВД) Міністерства фінансів США, що складається з центрального апарата, штатних та місцевих податкових служб. Центральному апарату СВД підчинено 9 регіональних служб, 58 податкових округів та 900 місцевих податкових бюро. Кожне податкове бюро складається з 6 відділів, в тому числі слідчого та відділу по контролю за правильністю уплати податків.

Інформація, що цікавить СВД поступає з наступних джерел: кожний платник податків зобов’язаний кожного року (до 15 квітня) направляти до СВД декларацію встановленої форми про свій сукупний доход, включаючи дивіденди та проценти на капітал та цінні папери; одночасно усі державні установи, банки, біржі, фірми та т. і. в обов’язковому порядку надають в СВД докладні відомості про виплачені той чи іншій особі грошових сум у вигляді зарплати, процентів на вклади, дивідендів, виграшів, гонорарів та т. і., а також про здійсненні даною особою фінансові угоди, торгові та інші операції, пов’язані з отриманням доходів.

Іншим джерелом необхідних відомостей СВД є інформаційні кредитні бюро, що отримали розповсюдження за останні 15 років. Це приватні фірми, що спеціалізуються на збиранні та аналізі даних, що характеризують фінансове положення приватних осіб. В трьох найбільших кредитних бюро в США (всього їх більш ніж 200) мається більше 400 мільйонів досьє на 160 мільйонів чоловік - практично на все доросле населення країни.

Усі відомості, що надходять до СВД з вказаних джерел, вводяться в комп’ютерну облікову систему, обробляються та співставляються з даними, що містяться в податкових деклараціях. Використання при обробці інформації спеціальних секретних математичних моделей, дозволяє відбирати податкові декларації з «підвищеним потенціалом для ретельної перевірки». Кожного року провіряється 2,2 мільйона декларацій, що складає близько 2% від їх загальної кількості.

За офіційними даними СВД США, на початку 90-х років на одну перевірку у відношенні осіб, що не мають дохід менше 10 тисяч доларів, приходилось 4 перевірки у відношенні осіб з доходом від 25 до 100 тисяч та 16 - з доходом більше ніж 100 тисяч доларів.

В результаті роботи СВД, як свідчать дані, тільки 85% населення США добросовісно та правильно платять податки. За даними СВД, об’єм податкових недоплат постійно зростає. Якщо в 1973 р. він складав більш ніж 28 мільярдів доларів, то в 1994 р. - близько 140 мільярдів доларів.

На середину 80-х років в США склався загальнонаціональний інформаційний комплекс, в рамках якого здійснюється безперервний моніторинг кредитно-фінансового положення та грошових операцій практично всього населення країни, на базі якого був створений найкрупніший міжвідомчий центр із збору, зберігання та обробки фінансової інформації. В складі центра функціонує спеціалізований банк даних на осіб, викритих чи підозрюваних в незаконних фінансових опе­раціях. На початку 90-х років у ньому містились відомості на більш ніж 3 мільйонів чоловік та кожного року виконувалось близько 600 тисяч різноманітних перевірок. В центрі працює велика кількість досвідчених слідчих, спеціалістів з фінансових та податкових питань, вчених та інженерів з обробки інформації на комп’ютерах. Ними розроблена методика виявлення і пошуку підозрюваних осіб за допомогою загальнонаціональної мережі телекомунікаційного зв’язку Міністерства фінансів.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Державна Податкова Адміністрація України її сутність та структура

  Реферат >> Астрономия
  ... і МВС України. 1. Державна податкова адміністрація України, її сутність та функції. Структура адміністрації 1.1 Правовий статус ДПАУ Контроль за дотриманням податкового законодавства в Укра ...
 2. Податкова служба України

  Реферат >> Финансовые науки
  ... правового врегулювання статусу державних податкових адміністрацій вони здійснюють функції та повноваження державних податкових інспекцій, передбачені Законом України "Про Державну податкову ...
 3. Податкова політика України (2)

  Дипломная работа >> Финансы
  ... системи органів державної податкової служби належать: Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та ... холдинг по організаційно-правовому статусі досить близький до ві ...
 4. Фінансове право України

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  ... системи органів державної податкової служби належать: Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та ...
 5. Головні завдання функції та права державної податкової служби України

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... Державну податкову службу в Україні» і постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення діяльності Державної податкової адміністрації України». Головними задачами Державної податкової адміністрації України ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019330978393555